REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 501

USTAWA

z dnia 24 lutego 2022 r.

o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, które jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) odbiorniku cyfrowym - należy przez to rozumieć odbiornik cyfrowy, o którym mowa w art. 2 pkt 23a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), umożliwiający odbiór co najmniej sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, zgodny z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 tej ustawy;

2) dokumencie potwierdzającym przyznanie świadczenia - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego lub wydruk sporządzony z tego dokumentu elektronicznego;

3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedną osobę utrzymującą się samodzielnie, gdy miejsce zamieszkania tych osób znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia - należy przez to rozumieć dokonanie zapłaty ceny lub jej części za odbiornik cyfrowy, do wysokości świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, przy wykorzystaniu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia;

5) świadczeniu na zakup odbiornika cyfrowego - należy przez to rozumieć dofinansowanie do zakupu jednego fabrycznie nowego odbiornika cyfrowego w gospodarstwie domowym.

Art. 3. [Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego]

Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje na ponoszenie kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego, zwanej dalej "osobą uprawnioną".

Art. 4. [Wysokość świadczenia]

1. Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje w wysokości 100 zł.

2. Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty świadczenia przez osobę uprawnioną.

3. W przypadku nabycia odbiornika cyfrowego za kwotę wyższą niż wysokość świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego obowiązek zapłaty pozostałej części ceny obciąża osobę uprawnioną.

4. Wartość świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego przyznanego osobie uprawnionej jest wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu tej osoby uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Art. 5. [Prawo do przyjmowania płatności]

1. Prawo do przyjmowania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia przysługuje przedsiębiorcy mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2)), wpisanemu na listę, o której mowa w art. 9 ust. 1.

2. Płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia nie dokonuje się podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu osoby uprawnionej.

3. Za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia można dokonać płatności jednorazowo.

4. Płatność za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia nie może być dokonywana w ratach.

5. Dokument potwierdzający przyznanie świadczenia nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Art. 6. [Wygaśnięcie prawa do korzystania ze świadczenia]

Prawo do dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2022 r.

Rozdział 2

Tryb rejestracji przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych

Art. 7. [Rejestracja]

1. W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych dokonuje rejestracji za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21.

2. Dokonując rejestracji, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych podaje:

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

2) adres:

a) siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną albo stałego miejsca prowadzenia działalności, albo miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

b) poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności,

c) strony internetowej, o ile ją prowadzi;

3) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku;

4) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447), lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;

5) numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;

6) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby dokonującej rejestracji upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a i c, pkt 3, 4 i 6, podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje z danymi zawartymi w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych niezwłocznie po zmianie danych, o których mowa w ust. 2, aktualizuje je w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21. Do aktualizacji danych stosuje się ust. 3.

Art. 8. [Informacja o możliwości dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia]

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu wpisu na listę, o której mowa w art. 9 ust. 1, zamieszcza informację o możliwości dokonywania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia, w szczególności w miejscu jego sprzedaży.

Art. 9. [Lista przedsiębiorców]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej listę przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odbiorników cyfrowych, po zarejestrowaniu ich w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 10. [Oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności]

1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych przyjmujący płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia może, w każdym czasie, złożyć w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, oświadczenie o rezygnacji z prawa do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą tego dokumentu.

2. Złożenie oświadczenia powoduje skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1, oraz dokonanie odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, skutkującej zablokowaniem możliwości przyjmowania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

3. W przypadku złożenia oświadczenia ponowna rejestracja w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie jest możliwa.

Art. 11. [Czynności sprawdzające]

Minister właściwy do spraw informatyzacji może dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym danych, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz w art. 25 ust. 2.

Art. 12. [Wezwanie do aktualizacji danych]

W przypadku ustalenia w toku czynności sprawdzających, że dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie są zgodne ze stanem faktycznym, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych do aktualizacji danych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 13. [Odmowa poddania się czynnościom sprawdzającym]

1. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych wpisany na listę, o której mowa w art. 9 ust. 1, odmawia poddania się czynnościom sprawdzającym lub uniemożliwia ich przeprowadzenie, minister właściwy do spraw informatyzacji skreśla go z tej listy, w drodze decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu, równocześnie dokonując odpowiedniej zmiany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, skutkującej zablokowaniem możliwości przyjmowania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, na jego adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 lit. b, informację o skreśleniu z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1.

3. W przypadku skreślenia przedsiębiorcy z listy, o której mowa w art. 9 ust. 1, ponowna rejestracja w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie jest możliwa.

Rozdział 3

Uzyskanie i realizacja dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia

Art. 14. [Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego]

1. Osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej, której adres jest wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego może zostać złożony za pośrednictwem operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwanego dalej "operatorem wyznaczonym".

3. W przypadku składania wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 2:

1) osoba uprawniona okazuje pracownikowi operatora wyznaczonego dokument potwierdzający tożsamość zawierający co najmniej imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie;

2) pracownik operatora wyznaczonego, na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz informacji przekazanych przez osobę uprawnioną, wprowadza do formularza elektronicznego dane, o których mowa w art. 15 ust. 1;

3) wniosek wypełniony w sposób, o którym mowa w pkt 2, pracownik operatora wyznaczonego przedkłada osobie uprawnionej w postaci papierowej do własnoręcznego podpisu;

4) po podpisaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3, pracownik operatora wyznaczonego przesyła dane zawarte we wniosku do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 21;

5) podpisany wniosek jest przechowywany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przez 5 lat.

4. Osoba uprawniona, dokonując własnoręcznego podpisu wniosku w postaci papierowej, potwierdza prawidłowość przekazanych danych.

Art. 15. [Treść wniosku]

1. Wniosek o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego zawiera:

1) dane identyfikujące osobę uprawnioną:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL,

d) adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla gospodarstwa domowego,

e) numer telefonu komórkowego,

f) adres poczty elektronicznej - fakultatywnie w przypadku osoby uprawnionej, składającej wniosek w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 2;

2) oświadczenie osoby uprawnionej o niepobraniu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia przez inną osobę z tego samego gospodarstwa domowego;

3) oświadczenie osoby uprawnionej o tym, że sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art. 16. [Ustalenie prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego]

1. Ustalenie prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie wymaga wydania decyzji.

Art. 17. [Dokument potwierdzający przyznanie świadczenia]

Dokument potwierdzający przyznanie świadczenia jest przekazywany na wskazany przez osobę uprawnioną adres poczty elektronicznej, a w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2, pracownik operatora wyznaczonego przekazuje osobie uprawnionej wydruk dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Art. 18. [Dokonanie płatności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego]

1. Dokonanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 21.

2. Potwierdzenie płatności, o której mowa w ust. 1, następuje po wprowadzeniu w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, kodu przekazanego na podany przez osobę uprawnioną numer telefonu komórkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. e.

3. W przypadku skutecznego skorzystania przez osobę uprawnioną z prawa do odstąpienia od umowy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych, z chwilą tego odstąpienia, wprowadza do systemu, o którym mowa w art. 21, informację o anulowaniu płatności, co uprawnia do ponownego skorzystania ze świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego przez osobę uprawnioną.

Art. 19. [Obowiązek zwrotu świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego]

1. Osoba, która uzyskała nienależnie świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego, jest obowiązania do zwrotu tego świadczenia.

2. Za nienależnie uzyskane świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego uważa się jego uzyskanie:

1) mimo uprzedniego uzyskania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego dla tego samego gospodarstwa domowego;

2) na podstawie złożenia fałszywego oświadczenia, okazania fałszywego dokumentu potwierdzającego tożsamość albo w przypadku posłużenia się cudzym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji ustala nienależnie uzyskane świadczenie oraz jego kwotę w drodze decyzji.

4. Nienależnie uzyskane świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

5. Należności z tytułu nienależnie uzyskanego świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw informatyzacji o ustaleniu nienależnie uzyskanego świadczenia i jego zwrocie stała się ostateczna.

6. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie uzyskanego świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego uzyskania upłynęło więcej niż 5 lat.

Rozdział 4

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 20. [Dane osobowe podlegające przetwarzaniu]

1. W celu realizacji świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, w szczególności ustalenia prawa do tego świadczenia, wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia oraz zapewnienia możliwości dokonania płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia, są przetwarzane następujące dane osobowe osoby uprawnionej oraz jej pełnomocnika, w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika:

1) imię i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) numer PESEL;

4) adres zamieszkania właściwy dla gospodarstwa domowego;

5) numer telefonu komórkowego;

6) adres poczty elektronicznej.

2. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego są minister właściwy do spraw informatyzacji i operator wyznaczony.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie przetwarzanych danych osobowych określi porozumienie zawarte między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a operatorem wyznaczonym.

4. Dane osobowe są zabezpieczane w sposób zapobiegający nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi do tych danych lub przekazaniu tych danych polegający co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

Rozdział 5

System teleinformatyczny

Art. 21. [Obsługa dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia]

1. Obsługa dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia odbywa się w systemie teleinformatycznym, którego funkcjonowanie zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.

2. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)).

3. Dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym są usuwane po upływie 5 lat od zakończenia roku, w którym zostały wprowadzone do tego systemu.

Art. 22. [Uwierzytelnianie]

Uwierzytelnianie osoby uprawnionej składającej wniosek w sposób, o którym mowa w art. 14 ust. 1, oraz osoby działającej w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w systemie teleinformatycznym następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Rozdział 6

Finansowanie i realizacja płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia

Art. 23. [Źródło finansowania]

1. Wydatki wynikające z realizacji płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia oraz koszty realizacji określonych w ustawie zadań przez operatora wyznaczonego i jednostki podległe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowane są ponoszone z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w art. 7 ust. 4, art. 11-13, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1 oraz art. 27 ust. 3, w całości albo w części przy pomocy jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub przez niego nadzorowanych.

Art. 24. [Dotacja celowa]

1. Operator wyznaczony za realizację zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 oraz art. 25 ust. 4 i 5, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w okresie ich realizacji na pokrycie kosztów całkowitych tych zadań. Ze środków dotacji nie może być dofinansowana działalność gospodarcza operatora wyznaczonego.

2. Podstawę obliczenia należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowi ustalony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji koszt realizacji zadań, rozumiany jako iloczyn jednostkowego rzeczywistego kosztu realizacji każdego z zadań, o których mowa w ust. 1, oraz liczby poszczególnych zrealizowanych zadań.

3. Szczegółowe warunki wypłaty środków, o których mowa w ust. 1, kwoty należne z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób i zasady rozliczeń określa umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a operatorem wyznaczonym.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na podstawie danych dotyczących kosztu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, oraz liczby zrealizowanych zadań, przedstawionych przez operatora wyznaczonego.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje operatorowi wyznaczonemu:

1) informacje dotyczące liczby zrealizowanych dokumentów potwierdzających przyznanie świadczenia oraz danych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż odbiorników cyfrowych wpisanych na listę, o której mowa w art. 9 ust. 1,

2) środki finansowe przeznaczone na realizację płatności za dokumenty potwierdzające przyznanie świadczenia na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez operatora wyznaczonego

- w terminie 7 dni roboczych od 15. dnia każdego miesiąca.

6. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są zaliczane na poczet środków finansowych przeznaczonych na realizację płatności za dokumenty potwierdzające przyznanie świadczenia w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Art. 25. [Wystąpienie o realizację płatności]

1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych może wystąpić do 15. dnia każdego miesiąca do ministra właściwego do spraw informatyzacji o realizację płatności z dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia za miesiąc poprzedni.

2. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż odbiorników cyfrowych, występując o realizację płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji:

1) dane dotyczące:

a) daty i miejsca sprzedaży odbiorników cyfrowych,

b) nazwy producenta i modelu odbiorników cyfrowych,

c) całkowitej ceny zakupu odbiornika cyfrowego,

d) kwoty płatności za odbiornik cyfrowy dokonanej z użyciem dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia;

2) oświadczenie o spełnianiu przez sprzedane odbiorniki cyfrowe wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

3. Zakup odbiornika cyfrowego przez osobę uprawnioną za kwotę niższą niż wysokość świadczenia, o której mowa w art. 4 ust. 1, nie uprawnia przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych do występowania o realizację płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia w wysokości, o której mowa w art. 4 ust. 1.

4. Operator wyznaczony realizuje płatność za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych w terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania informacji oraz środków, o których mowa w art. 24 ust. 5.

5. Operator wyznaczony wykonuje uzgodnione z ministrem właściwym do spraw informatyzacji zadania związane z promocją zadań wynikających z ustawy.

Art. 26. [Zwrot niewykorzystanych środków]

Niewykorzystane środki otrzymane od ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz odsetki od środków przekazanych na realizację płatności za dokument potwierdzający przyznanie świadczenia i niezaliczone na poczet płatności operator wyznaczony zwraca na rachunek dochodów budżetu państwa ministra właściwego do spraw informatyzacji, wskazany przez tego ministra.

Art. 27. [Kwota podlegająca zwrotowi]

1. W przypadku ujawnienia, w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających, że kwota płatności dokonanej za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia stanowi kwotę nienależnie pobraną, kwota otrzymana w wyniku dokonania tej płatności podlega zwrotowi.

2. Za kwotę nienależnie pobranej płatności uważa się kwotę płatności dokonanej za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia:

1) pobraną przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych, który podał przy rejestracji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, dane niezgodne ze stanem faktycznym lub ich nie zaktualizował w terminie, mimo wezwania, o którym mowa w art. 12;

2) pobraną przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych w związku ze sprzedażą odbiornika cyfrowego, który nie jest fabrycznie nowy;

3) wydatkowaną na cel inny niż zakup odbiornika cyfrowego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji ustala wysokość kwoty nienależnie pobranej oraz odsetek ustawowych za opóźnienie, w drodze decyzji.

4. Kwota nienależnie pobranej płatności stanowi dochód budżetu państwa.

5. Kwota nienależnie pobranej płatności podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 7

Przepis karny

Art. 28. [Odpowiedzialność za przyjęcie płatności z przeznaczeniem na cel inny niż sprzedaż odbiornika cyfrowego]

Kto przyjmuje płatność za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia z przeznaczeniem na cel inny niż sprzedaż odbiornika cyfrowego osobie uprawnionej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 8

Zmiany w przepisach

Art. 29. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)) po art. 52zd dodaje się art. 52ze w brzmieniu:

"Art. 52ze. Wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczenia wynikającego z realizacji prawa do zakupu odbiornika cyfrowego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501).".

Art. 30. [Prawo telekomunikacyjne]

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) w art. 209 w ust. 1 po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu:

"19b) będąc przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż odbiorników cyfrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. poz. 501), dokonuje sprzedaży użytkownikowi końcowemu takiego odbiornika cyfrowego, niespełniającego wymagań wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 132 ust. 3,".

Rozdział 9

Przepisy dostosowujące i przepis końcowy

Art. 31. [Komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji]

Minister właściwy do spraw informatyzacji, przed wdrożeniem rozwiązań technicznych, ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat, w którym określa termin uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej:

1) rejestrację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21, przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż odbiorników cyfrowych;

2) wnioskowanie o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21.

Art. 32. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy w 2022 r., wynosi 280 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada.

3. W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu, wysokość wydatków w IV kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

Art. 33. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 196.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64 i 138.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA