REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 554

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.";

2) w § 6 uchyla się pkt 1 i 2;

3) w § 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 6 pkt 1-3, 5, 6 i 8-11" zastępuje się wyrazami "§ 6 pkt 3, 5, 6 i 8-11";

4) w § 8:

a) pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

"1) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

2) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

3) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

4) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);",

c) pkt 9a otrzymuje brzmienie:

"9a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);",

d) po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;";

5) w § 10:

a) w pkt 2 uchyla się lit. a,

b) w pkt 3:

- po lit. a dodaje się lit. aa-af w brzmieniu:

"aa) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

ab) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

ad) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

ae) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

af) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA),",

- po lit. b dodaje się lit. ba i bb w brzmieniu:

"ba) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ), bb) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne,";

6) w § 11:

a) uchyla się pkt 19 i 20,

b) uchyla się pkt 29,

c) pkt 30-33 otrzymują brzmienie:

"30) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;

31) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);

32) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);

33) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);",

d) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);",

e) pkt 38a otrzymuje brzmienie:

"38a) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);",

f) po pkt 39a dodaje się pkt 39b w brzmieniu:

"39b) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;";

7) w § 12 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 11 pkt 2-27 i 29-48" zastępuje się wyrazami "§ 11 pkt 2-7, 9-18a, 21-27 i 30-48",

b) w pkt 5:

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) poz. 38 lub 40 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) - w przypadku wariantu formularza oznaczonego liczbą 19 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 2239),",

- dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) poz. 36 lub 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) - w przypadku wariantu formularza oznaczonego liczbą 20 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 1343)".

§ 2. [Składanie deklaracji]

1. Deklaracje, o których mowa w § 8 pkt 1-4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

3. Deklaracja, o której mowa w § 8 pkt 9a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.

4. Deklaracje, o których mowa w § 11 pkt 30-33 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składane za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 kwietnia 2022 r. mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

5. Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 35 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana w celu przedpłacenia produkcji wyrobów akcyzowych prowadzonej przed dniem 1 kwietnia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

6. Deklaracja, o której mowa w § 11 pkt 38a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, składana za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 1 stycznia 2022 r. może być opatrywana podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b tiret pierwsze w zakresie § 10 pkt 3 lit. aa-ae, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-08
  • Data wejścia w życie: 2022-03-09
  • Data obowiązywania: 2022-03-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA