Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 989

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zachowanie ważności dowodów rejestracyjnych oraz ich wtórników]

Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.

§ 3. [Zachowanie ważności pozwoleń czasowych oraz ich wtórników]

Pozwolenia czasowe oraz ich wtórniki zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 4. [Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]

Organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wyprodukowane:

1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych - nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.;

2) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Blankiety pozwoleń czasowych zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]

Blankiety pozwoleń czasowych zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń, nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 893, z 2019 r. poz. 1143, 1272 i 2483, z 2020 r. poz. 2169, z 2021 r. poz. 1002 oraz z 2022 r. poz. 188.

Załącznik 1. [WZÓR I OPIS DOWODU REJESTRACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 maja 2022 r. (poz. 989)

Załącznik nr 1

WZÓR I OPIS DOWODU REJESTRACYJNEGO

I. Wzór dowodu rejestracyjnego

Strony zewnętrzne nr: 1, 5, 6


Strony wewnętrzne nr: 2, 3, 4

II. Opis:

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.

2. Format dokumentu: 105 × 218 mm (po złożeniu 105 × 73 mm).

3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

4. Strony 1, 5 i 6 laminowane.

5. Na stronie 5 znajdują się pola przeznaczone na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB służącego do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

B. Wykaz zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze:

a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

c) tło giloszowe z drukiem irysowym,

d) element irydyscentny w formie paska zawierającego powtarzające się negatywowe litery PL w owalu,

e) element wykonany techniką druku stalorytniczego z efektem kątowym z napisem o treści PL RP PL,

f) mikrodruk pozytywowy o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (staloryt),

g) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

3. Inne zabezpieczenia:

a) numeracja i personalizacja wykonywane centralnie metodą druku laserowego,

b) skorelowany z grafiką perforowany laserowo numer rejestracyjny pojazdu,

c) folia laminująca w sposób trwały zintegrowana z podłożem.

C. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii Mmasa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują,

X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego "TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO".

Załącznik 2. [WZÓR I OPIS POZWOLENIA CZASOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR I OPIS POZWOLENIA CZASOWEGO

I. Wzór pozwolenia czasowego

 strona nr 1

strona nr 2

II. Opis:

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument dwustronny.

2. Format dokumentu: 105 × 73 mm.

3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

B. Wykaz zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze:

a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

c) tło giloszowe z drukiem irysowym,

d) element irydyscentny w formie napisu PC,

e) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

3. Inne zabezpieczenia:

a) numeracja wykonywana w technice typografii.

C. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza pozwolenia czasowego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza pozwolenia czasowego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii Mmasa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności pozwolenia czasowego,

I data wydania pozwolenia czasowego,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-11
  • Data wejścia w życie: 2022-05-16
  • Data obowiązywania: 2022-05-16

Dziennik Ustaw