Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 991

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2106) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta będącego osobą niepełnosprawną, złożony w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisja dostosowuje warunki przeprowadzenia egzaminu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności kandydata lub wydłuża o połowę czas trwania:

1) poszczególnych egzaminów z wiedzy, z tym że nie dłużej niż do 360 minut,

2) części pisemnej egzaminu dyplomowego, z tym że nie dłużej niż do 270 minut,

3) części pisemnej egzaminu z prawa gospodarczego, z tym że nie dłużej niż do 360 minut,

4) części ustnej egzaminu dyplomowego, z tym że nie dłużej niż do 45 minut,

5) części ustnej egzaminu z prawa gospodarczego, z tym że nie dłużej niż do 45 minut

- z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i warunków technicznych obowiązujących w trakcie egzaminu oraz konieczności zachowania ustalonego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) kandydata na biegłego rewidenta w okresie przeprowadzania egzaminu;

2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się kandydat na biegłego rewidenta, stwierdzające, w jakich warunkach - z uwagi na rodzaj niepełnosprawności kandydata - powinien być przeprowadzony egzamin;

3) oświadczenie kandydata na biegłego rewidenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.

3. W przypadku przedłożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 2, Komisja wzywa kandydata na biegłego rewidenta do uzupełnienia dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, kandydat na biegłego rewidenta składa do Komisji co najmniej na 45 dni przed dniem egzaminu, którego wniosek dotyczy.

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2:

1) sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) stanowiące odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego z odpowiednim dokumentem w postaci papierowej.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Komisja zawiadamia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kandydata na biegłego rewidenta o zakwalifikowaniu go do egzaminu, podając:

1) termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

2) zasady dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi - w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy egzaminu z wiedzy lub egzaminu z prawa gospodarczego;

3) informację o sposobie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb kandydata, w tym o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu na sprzęcie komputerowym zapewnionym przez Komisję, lub o możliwości przeprowadzenia egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności kandydata, oraz o takim sposobie użycia tego sprzętu w trakcie egzaminu, który uniemożliwia przekazywanie lub odbiór informacji - w przypadku, o którym mowa w § 3a ust. 1.";

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. W przypadku gdy kandydat na biegłego rewidenta ma trudności z odręcznym rozwiązywaniem pracy egzaminacyjnej stwierdzone w zaświadczeniu, o którym mowa w § 3a ust. 2 pkt 2, może zdawać egzamin z wiedzy, część pisemną egzaminu dyplomowego lub część pisemną egzaminu z prawa gospodarczego:

1) przy użyciu sprzętu komputerowego zapewnionego przez Komisję;

2) przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb kandydata wynikających z rodzaju jego niepełnosprawności - na wniosek złożony wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kandydat na biegłego rewidenta do wniosku, o którym mowa w § 3a ust. 1, dołącza pisemne oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących użycia własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 3. Niezłożenie oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania pracy egzaminacyjnej.

3. Kandydat na biegłego rewidenta, który zdaje egzamin przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ponosi ryzyko braku możliwości rozwiązywania pracy egzaminacyjnej wynikające z użycia tego sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania.";

4) w § 7 w ust. 5 po wyrazach "przenoszenia danych" dodaje się wyrazy " , z zastrzeżeniem § 6a ust. 1";

5) w § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Część ustna egzaminu z prawa gospodarczego trwa nie dłużej niż 30 minut.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-11
  • Data wejścia w życie: 2022-05-26
  • Data obowiązywania: 2022-05-26

Dziennik Ustaw