Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1011

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH0800652)), obejmujący obszar 64,98 ha, położony w województwie lubuskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1011)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

443921,24

224411,15

2

443920,05

224457,05

3

443922,85

224491,41

4

443922,88

224503,03

5

443922,66

224505,09

6

443920,85

224519,78

7

443914,11

224538,90

8

443886,82

224577,14

9

443880,78

224589,80

10

443870,11

224611,54

11

443832,56

224635,81

12

443837,46

224643,89

13

443815,88

224661,51

14

443774,16

224676,36

15

443765,11

224680,70

16

443683,06

224648,62

17

443645,28

224646,48

18

443569,02

224622,53

19

443508,62

224620,32

20

443461,41

224617,52

21

443459,41

224617,41

22

443392,53

224672,28

23

443317,03

224740,10

24

443259,96

224821,57

25

443226,40

224801,48

26

443186,37

224777,38

27

443113,21

224845,19

28

443079,37

224824,18

29

443078,92

224824,23

30

443061,56

224813,60

31

443061,26

224812,96

32

443023,01

224788,95

33

443021,17

224787,88

34

442991,43

224769,25

35

442986,55

224772,85

36

442926,27

224715,76

37

442940,81

224694,37

38

442965,58

224698,01

39

442995,45

224710,23

40

443012,58

224684,41

41

443036,72

224671,08

42

443038,58

224651,42

43

443052,32

224634,61

44

443059,76

224612,76

45

443073,26

224602,30

46

443083,54

224593,67

47

443145,28

224514,53

48

443185,29

224469,93

49

443207,42

224436,44

50

443225,53

224404,88

51

443233,80

224390,33

52

443251,11

224326,73

53

443280,98

224265,88

54

443282,37

224262,98

55

443306,83

224207,62

56

443327,30

224116,11

57

443330,14

224108,96

58

443346,72

224067,17

59

443351,81

223967,00

60

443363,05

223942,82

61

443416,64

223902,64

62

443429,15

223886,11

63

443451,69

223863,23

64

443457,25

223857,52

65

443468,96

223822,91

66

443484,58

223784,17

67

443491,67

223766,73

68

443513,23

223723,26

69

443526,85

223682,40

70

443527,86

223651,84

71

443517,53

223616,91

72

443516,70

223607,67

73

443524,19

223609,26

74

443516,35

223589,68

75

443520,00

223555,88

76

443518,82

223520,49

77

443518,43

223509,48

78

443523,34

223485,14

79

443525,72

223425,76

80

443529,74

223399,30

81

443532,91

223382,20

82

443519,23

223375,50

83

443495,47

223363,82

84

443490,17

223199,09

85

443489,66

223183,22

86

443503,12

223189,52

87

443522,60

223201,75

88

443586,01

223251,12

89

443629,39

223289,00

90

443627,25

223290,42

91

443630,81

223302,65

92

443635,61

223318,74

93

443630,04

223357,00

94

443649,40

223438,59

95

443669,43

223473,56

96

443674,55

223528,31

97

443685,27

223614,95

98

443709,80

223687,63

99

443720,15

223718,20

100

443729,10

223743,92

101

443783,41

223899,31

102

443788,19

223917,82

103

443788,16

223918,31

104

443801,76

223928,38

105

443802,02

223927,85

106

443818,82

223952,62

107

443826,42

223990,77

108

443833,60

224002,02

109

443832,84

224015,87

110

443845,64

224050,64

111

443858,33

224065,10

112

443864,55

224085,90

113

443892,26

224149,42

114

443897,20

224177,26

115

443900,70

224188,51

116

443908,42

224208,36

117

443920,33

224243,09

118

443922,72

224252,34

119

443940,73

224287,54

120

443944,93

224302,43

121

443937,63

224321,65

122

443921,24

224411,15
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBSKI ŁĘG ŚNIEŻYCOWY (PLH080065)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-13
  • Data wejścia w życie: 2022-05-28
  • Data obowiązywania: 2022-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw