Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1036

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH0800472)), obejmujący obszar 41,70 ha, położony w województwie lubuskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1036)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

452681,01

293076,72

2

452642,34

293088,21

3

452570,64

293125,95

4

452548,96

293119,75

5

452549,34

293091,73

6

452540,23

293021,24

7

452679,50

292844,14

8

452673,20

292832,24

9

452667,53

292821,26

10

452658,81

292803,33

11

452639,21

292763,12

12

452633,57

292751,59

13

452609,55

292702,45

14

452586,67

292655,43

15

452897,86

292454,13

16

452901,52

292451,80

17

452910,28

292447,42

18

452928,93

292438,00

19

453035,26

292384,49

20

453089,95

292357,01

21

453239,26

292281,94

22

453254,11

292313,20

23

453294,57

292397,94

24

453304,60

292419,22

25

453340,76

292494,89

26

453364,83

292545,47

27

453372,92

292562,47

28

453383,68

292585,03

29

453399,86

292618,89

30

453407,44

292634,84

31

453447,69

292719,42

32

453442,42

292731,12

33

453413,97

292813,26

34

453378,49

292782,73

35

453345,14

292773,29

36

453293,29

292788,64

37

453227,69

292821,25

38

453222,01

292824,04

39

453150,29

292878,23

40

453096,59

292965,13

41

453084,84

292982,75

42

453066,11

292980,67

43

453017,34

292975,21

44

452932,11

293024,99

45

452900,27

293054,59

46

452893,90

293060,46

47

452876,16

293082,87

48

452868,98

293124,51

49

452805,52

293108,39

50

452681,01

293076,72
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)


Załącznik 3. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWIE BAGNO SŁAWSKIE (PLH080047)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-16
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw