Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1078

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 151 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób powoływania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

2) czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz czas trwania szkolenia podstawowego i szkolenia specjalistycznego;

3) wymiar czasu, o który może zostać skrócony czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych i ubiegających się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

4) sposób odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;

5) sposób i tryb postępowania organów wojskowych w zakresie przyjmowania osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wyznaczania na stanowiska służbowe, zmiany stanowisk służbowych i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych.

§ 2. [Alokacja osób, które złożyły wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach postępowania rekrutacyjnego]

1. Szef wojskowego centrum rekrutacji, do którego został złożony wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach postępowania rekrutacyjnego, kieruje osoby ubiegające się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:

1) w stosunku do których nie orzeczono zdolności do służby wojskowej - do właściwej komisji lekarskiej w celu wydania przez nią orzeczenia o tej zdolności;

2) na badania psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku, na którym są wymagane szczególne predyspozycje psychofizyczne.

2. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przekazuje orzeczenie ochotnikowi oraz organowi kierującemu na komisję.

§ 3. [Forma powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

Powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez szefa wojskowego centrum rekrutacji. W decyzji są określone również termin i miejsce stawiennictwa do służby.

§ 4. [Zawiadomienie o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terminie stawiennictwa do jej pełnienia]

O powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terminie stawiennictwa do jej pełnienia szef wojskowego centrum rekrutacji zawiadamia:

1) dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której osoba powołana będzie pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową;

2) pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 5. [Czas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

1. Czas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej obejmuje okres szkolenia przewidziany dla danego korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej.

2. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej "żołnierzem", odbywa szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne - w wymiarze określonym programem szkolenia przewidzianym dla tej służby i specjalności wojskowej.

3. Szkolenie podstawowe dla absolwentów szkół ponadpodstawowych wymienionych w art. 144 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny może zostać skrócone o 16 dni, stosownie do programu szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej oraz wydaniem książeczki wojskowej.

4. Szkolenie specjalistyczne żołnierza odbywa się w specjalności wojskowej odpowiadającej stanowisku służbowemu, na które został on wyznaczony, oraz funkcji, która została mu powierzona.

§ 6. [Żołnierze zwolnieni z odbywania szkolenia podstawowego i kierowani bezpośrednio na stanowiska w jednostkach wojskowych do odbycia szkolenia specjalistycznego]

Żołnierze spełniający warunki określone w art. 799 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, którzy złożyli wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, nie odbywają szkolenia podstawowego i są kierowani przez szefa wojskowego centrum rekrutacji bezpośrednio na stanowiska w jednostkach wojskowych do odbycia szkolenia specjalistycznego.

§ 7. [Zawiadomienie szefa wojskowego centrum rekrutacji o stawiennictwie osoby powołanej do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

Dowódca (komendant) jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnił dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, zawiadamia szefa wojskowego centrum rekrutacji o stawiennictwie osoby powołanej do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 8. [Obowiązki dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierze będą pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową]

1. W celu przyjęcia do jednostki wojskowej osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierze będą pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową:

1) powołuje komisję do spraw przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwaną dalej "komisją", w składzie:

a) przewodniczący - zastępca dowódcy jednostki wojskowej lub szef sztabu jednostki wojskowej,

b) członkowie:

- oficer albo podoficer grupy osobowej kadrowej,

- oficer albo podoficer korpusu osobowego logistyki,

- lekarz albo pielęgniarka lub ratownik medyczny,

- oficer wychowawczy,

- psycholog - konsultant dowódcy jednostki wojskowej do spraw profilaktyki psychologicznej, jeżeli jest zatrudniony lub pełni służbę w jednostce wojskowej;

2) określa szczegółowe obowiązki osób wchodzących w skład komisji;

3) organizuje punkt przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

2. W skład komisji mogą zostać włączone jako jej członkowie inne osoby, w zależności od potrzeb i ustaleń dowódcy jednostki wojskowej.

3. Jeżeli w strukturze organizacyjnej jednostki wojskowej nie występują osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej powołuje w skład komisji osoby wykonujące podobne zadania.

§ 9. [Określenie powołania komisji oraz organizacji punktu przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

Powołanie komisji oraz organizację punktu przyjęcia osób powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej określa w rozkazie dziennym.

§ 10. [Dzień stawienia się osoby powołanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

1. Dzień stawienia się osoby powołanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie pełnić dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, stwierdza w rozkazie dziennym.

2. Przydział osoby powołanej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do pododdziału oraz wyznaczenie jej na stanowisko służbowe, powierzenie jej funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej określa dowódca jednostki wojskowej w rozkazie dziennym.

§ 11. [Stanowisko oraz funkcja pełniona w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej]

Żołnierz odbywa dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na stanowisku służbowym, na które został wyznaczony, oraz pełni funkcję, która została mu powierzona.

§ 12. [Zajęcia w czasie szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego]

1. Zajęcia w czasie szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego są realizowane zgodnie z programem szkolenia przewidzianym dla tej służby i specjalności wojskowej. Program szkolenia może przewidywać obowiązek zaliczenia wybranych jego elementów.

2. W przypadku odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej szkolenie podstawowe odbywa się przed rozpoczęciem roku akademickiego.

3. W przypadku odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia na kursie oficerskim, w szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub w ośrodku szkolenia szkolenie podstawowe może być realizowane w ramach programu nauczania.

§ 13. [Uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w okresie szkolenia specjalistycznego]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w okresie szkolenia specjalistycznego, działając z urzędu lub na wniosek żołnierza, może zwolnić żołnierza z zajmowanego stanowiska i wyznaczyć go na inne stanowisko służbowe stosownie do posiadanych lub uzyskanych podczas służby kwalifikacji oraz stosownie do potrzeb etatowych jednostki wojskowej, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

2. Żołnierza wyznacza się z urzędu na inne stanowisko służbowe w przypadku:

1) pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym;

2) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;

3) likwidacji lub zmiany zajmowanego stanowiska;

4) potrzeb etatowych jednostki wojskowej.

§ 14. [Skierowanie żołnierza w krajową i zagraniczną podróż służbową]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może skierować go w krajową i zagraniczną podróż służbową.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, zapewnia żołnierzowi, który odbył podróż służbową w godzinach nocnych, co najmniej 6 godzin odpoczynku po zakończeniu podróży.

3. Podróż służbową poza granicami państwa żołnierz odbywa w obecności i pod nadzorem wyznaczonego żołnierza zawodowego.

§ 15. [Przeniesienie do innej jednostki wojskowej z urzędu lub na wniosek]

1. Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej z urzędu lub na swój wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

2. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której odbywa służbę, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie porozumienia zainteresowanych dowódców jednostek.

§ 16. [Przesłanie wniosku żołnierza o przeniesienie do innej jednostki wojskowej]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, przesyła wniosek żołnierza o przeniesienie do innej jednostki wojskowej do dowódcy jednostki wojskowej, do której żołnierz ma być przeniesiony.

2. Do wniosku dołącza się opinię dowódcy dotyczącą tego wniosku, odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty ukarań i karty wyróżnień żołnierza.

§ 17. [Czasowe delegowanie żołnierza na okres do 3 miesięcy do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej]

1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może czasowo delegować żołnierza na okres do 3 miesięcy do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, może skierować żołnierza do wykonywania zadań poza jednostką wojskową.

§ 18. [Zwolnienie żołnierza z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na skutek uprawomocnienia się orzeczenia określającego niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej]

1. Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej określającego niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej lub z dniem, w którym decyzja stanowiąca podstawę zwolnienia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej stała się ostateczna albo z dniem zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia, określając dzień zwolnienia z tej służby.

2. Dowódca jednostki wojskowej informuje szefa wojskowego centrum rekrutacji, który powołał żołnierza do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o jego zwolnieniu z tej służby.

3. Szef wojskowego centrum rekrutacji powiadamia pracodawcę o zwolnieniu żołnierza z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-05-21
  • Data obowiązywania: 2022-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw