Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1096

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1293), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1184).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1293), który stanowi:

"§ 12. Wzory dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia celnego określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1473) mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2016 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1184), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 w zakresie § 5 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Finansów: wz. A. Soboń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 kwietnia 2022 r. (poz. 1096)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) dokumenty, na podstawie których odbywa się przewóz przesyłek pocztowych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej, zwanej dalej "Unią", i wyprowadzanych poza ten obszar;

2) tryb przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, realizowanym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

§ 1a.2) Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) unijny kodeks celny - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.3));

2) rozporządzenie delegowane - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.4));

3) rozporządzenie wykonawcze - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.5));

4) rozporządzenie ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych - rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23);

5) Prawo celne - ustawę z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

§ 2. Przewóz przesyłek pocztowych wprowadzanych na obszar celny Unii i wyprowadzanych poza ten obszar odbywa się na podstawie międzynarodowych dokumentów pocztowych, w szczególności wykazów zdawczych: CN 37, CN 38, CN 41, CN 47 lub dokumentu wysyłki (CONSIGNMENT).

§ 3.6) W przypadkach, o których mowa w art. 288 i art. 289 ust. 1 oraz art. 290 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, etykiety na przesyłkach pocztowych i towarzyszących im dokumentach umieszcza operator wyznaczony.

§ 4.7) 1. Przesyłki pocztowe, które zostały wprowadzone na obszar celny Unii, są przedstawiane organom celnym właściwym do obsługi obrotu pocztowego, podczas dokonywania zgłoszeń celnych, o których mowa w § 6, wraz z deklaracjami CN 22 lub CN 23 albo z wykorzystaniem komunikatów będących elektronicznymi odpowiednikami tych deklaracji.

2. W przypadku przedstawienia organowi celnemu przesyłki pocztowej bez deklaracji CN 23 organ celny może przyjąć w charakterze takiej deklaracji kartę dokumentu CP 72, jeżeli karta ta zawiera nie mniejszy zakres danych niż deklaracja CN 23.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przedstawiania przesyłek pocztowych, które po wprowadzeniu na obszar celny Unii zostaną objęte procedurą tranzytu.

4. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, przedstawienie przesyłek pocztowych organom celnym jest dokonywane na podstawie wpisu do ewidencji, o której mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.7) 1. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu, o którym mowa w art. 143a rozporządzenia delegowanego, dotyczące przesyłek pocztowych zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie:

1) art. 25 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, z wyłączeniem towarów, o których mowa w art. 27 lit. a i b tego rozporządzenia, i zwolnione z podatku w trybie przepisów odrębnych, może być dokonane przez operatora wyznaczonego, działającego jako przedstawiciel pośredni, o którym mowa w art. 18 unijnego kodeksu celnego, zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym;

2) art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, może być dokonane przez operatora wyznaczonego zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym, w terminie do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, o ile są spełnione łącznie następujące wymogi:

a) operator wyznaczony działa jako przedstawiciel pośredni, o którym mowa w art. 18 unijnego kodeksu celnego,

b) pobrany podatek z tytułu importu towaru jest wykazywany w zgłoszeniu celnym zgodnie z art. 138i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974),

c) operator wyznaczony prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 2, i udostępnia ją zgodnie z ust. 3.

2. Zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest składane na podstawie danych zawartych w ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej, obejmujących:

1) dane identyfikacyjne nadawcy przesyłki pocztowej;

2) dane identyfikacyjne odbiorcy przesyłki pocztowej;

3) sześciocyfrowy kod Zharmonizowanego Systemu Oznaczenia i Kodowania (kod HS) oraz opis towaru;

4) ilość towaru;

5) wartość towaru w walucie sprzedaży oraz kod tej waluty;

6) wartość towaru w walucie polskiej;

7) koszty ubezpieczenia i transportu, o ile są znane;

8) wysokość kwoty należnego podatku od towarów i usług;

9) numer przesyłki pocztowej;

10) dokument związany z przywozem towaru poprzedzający wpis do ewidencji, o ile występuje;

11) datę dokonania wpisu do ewidencji;

12) datę:

a) poboru podatku od towarów i usług i datę doręczenia przesyłki pocztowej odbiorcy albo

b) dokonania zwrotu niedoręczonej przesyłki pocztowej poza obszar celny Unii, ze wskazaniem szczegółowych informacji potwierdzających zwrot takiej przesyłki, albo

c) zniszczenia niedoręczonej przesyłki pocztowej, ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących decyzji organu celnego w sprawie zniszczenia takiej przesyłki;

13) adnotacje.

3.8) Ewidencja jest zatwierdzana przez organ celny, do którego jest składane zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na wniosek operatora wyznaczonego, przed złożeniem po raz pierwszy takiego zgłoszenia oraz udostępniana organowi celnemu na każde jego żądanie.

§ 6.7) 1. Zgłoszenia celne, o których mowa w art. 143a i art. 144 rozporządzenia delegowanego, są dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami dotyczącymi elektronicznych zgłoszeń celnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa celnego.

2. W przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera towary:

1) inne niż określone w art. 144 rozporządzenia delegowanego albo

2) określone w art. 144 rozporządzenia delegowanego, ale zgłoszenie celne nie jest dokonywane przez operatora wyznaczonego

- zgłoszenia celnego dokonuje się zgodnie z ust. 1 albo na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD), o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa celnego.

3. Do zgłoszeń celnych, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 163 ust. 1 i 2 unijnego kodeksu celnego stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. (uchylony).9)

2. (uchylony).9)

3. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek zawartych w przesyłkach pocztowych można dokonać w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 5. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z organem celnym, do którego zgłoszenie to jest składane. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia jego przyjęcia.

§ 8.10) Przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do wywozu poza obszar celny Unii są przedstawiane organom celnym właściwym do obsługi obrotu pocztowego wraz z deklaracjami CN 22 lub CN 23 albo z wykorzystaniem komunikatów będących elektronicznymi odpowiednikami tych deklaracji. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 9. (uchylony).11)

§ 10. 1.12) Z uwzględnieniem art. 6 ust. 3 lit. b unijnego kodeksu celnego, w przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera towary inne niż określone w art. 141 ust. 2 akapit drugi lub w art. 141 ust. 4 rozporządzenia delegowanego, należy dokonać zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami dotyczącymi elektronicznych zgłoszeń celnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Prawa celnego.

2. Po dokonaniu zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe są przedstawiane przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z:

1)13) deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23 albo z wykorzystaniem komunikatów będących elektronicznymi odpowiednikami tych deklaracji oraz

2) naklejoną na te przesyłki przez urząd pocztowy, wypełnioną przez nadawcę etykietą, informującą o przyjęciu przez organ celny zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1, zostało przesłane do urzędu wywozu będącego jednocześnie urzędem wyprowadzenia, o którym mowa w art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego, urząd pocztowy, w którym przesyłka pocztowa zostanie nadana, nakleja na niej wypełnioną przez nadawcę etykietę, informującą o przesłaniu zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

4. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, można dokonać w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z organem celnym, do którego zgłoszenie to jest składane. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia jego przyjęcia.

§ 11. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych, będących częścią serii podobnych czynności i zawierających towary przeznaczone do celów handlowych, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1000 euro.

§ 12. (pominięty).14)

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.15)


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1

(uchylony)16)

Załącznik nr 2

(uchylony)16)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1184), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z 30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 54.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 205, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 62, Dz. Urz. UE L 204 z 13.08.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 96 z 05.04.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 05.07.2019, str. 2, Dz. Urz. UE L 203 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 434 z 23.12.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 8, Dz. Urz. UE L 63 z 23.02.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 396 z 10.11.2021, str. 10.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 200, Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 101 z 20.04.2018, str. 22, Dz. Urz. UE L 157 z 20.06.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 317 z 14.12.2018, str. 57, Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2019, str. 61, Dz. Urz. UE L 234 z 11.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 30.06.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 387 z 19.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 416 z 11.12.2020, str. 48 oraz Dz. Urz. UE L 63 z 23.02.2021, str. 386.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Wszedł w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.

9) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Zamieszczony w obwieszczeniu.

15) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1473), które utraciło moc z dniem 20 sierpnia 2016 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).

16) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załącznik nr 3

WZÓR - ETYKIETA INFORMUJĄCA O PRZYJĘCIU PRZEZ ORGAN CELNY ZGŁOSZENIA CELNEGO


Objaśnienia:

Kolor: czarne litery na zielonym tle

Należy podać, zgodnie ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych obowiązującą dla systemu teleinformatycznego do obsługi wywozowych zgłoszeń celnych, opublikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

Nr MRN - numer ewidencyjny operacji wywozowej nadawany przez system teleinformatyczny do obsługi wywozowych zgłoszeń celnych i przekazywany w komunikacie IE 528 informującym o przyjęciu zgłoszenia w urzędzie celnym wywozu.

Załącznik nr 4

WZÓR - ETYKIETA INFORMUJĄCA O PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA CELNEGO
Objaśnienia:

Kolor: czarne litery na zielonym tle

Należy podać, zgodnie ze specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych obowiązującą dla systemu teleinformatycznego do obsługi wywozowych zgłoszeń celnych, opublikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

Nr TIN - numer identyfikacyjny zgłaszającego (nadawcy przesyłki pocztowej) oraz

Nr własny IE 515 - numer własny komunikatu IE 515 (zgłoszenia wywozowego) przesłanego do urzędu celnego wywozu nadawany przez zgłaszającego (nadawcę przesyłki pocztowej) dla danej przesyłki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-24
  • Data wejścia w życie: 2022-05-24
  • Data obowiązywania: 2022-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw