Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1139

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie książeczki wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór książeczki wojskowej;

2) sposób wydawania, ewidencjonowania oraz zwrotu książeczki wojskowej;

3) tryb postępowania w przypadku utraty albo zniszczenia książeczki wojskowej.

§ 2. [Wzór książeczki]

Wzór książeczki jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Ewidencja wydanych i zwróconych książeczek wojskowych]

1. Dowódca jednostki wojskowej prowadzi ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych w formie wpisów do książki ewidencji przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania lub w formie elektronicznej.

2. Odbiór książeczki wojskowej następuje osobiście.

3. O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz niezwłocznie zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej, w której pełni służbę, albo właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji. Zawiadomienie składa się w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. W przypadku utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej dowódca jednostki wojskowej wydaje żołnierzowi składającemu zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej przez żołnierza pozostającego w pasywnej rezerwie właściwy szef wojskowego centrum rekrutacji wydaje jej duplikat.

6. Posiadacz książeczki wojskowej, na żądanie uprawnionych organów wojskowych, dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.

§ 4. [Odzyskanie utraconej książeczki wojskowej]

W przypadku odzyskania utraconej książeczki wojskowej jej posiadacz niezwłocznie przekazuje ją dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, albo w przypadku żołnierza pozostającego w pasywnej rezerwie właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

§ 5. [Zwrot książeczki wojskowej]

1. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały zwraca książeczkę wojskową właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

2. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji. Po powrocie osoby z pobytu czasowego za granicą osobie tej wydaje się książeczkę wojskową złożoną na przechowanie.

§ 6. [Utrata obywatelstwa polskiego przez posiadacza książeczki wojskowej]

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, składa posiadaną książeczkę wojskową organowi wydającemu cudzoziemcowi kartę stałego pobytu. Organ ten przesyła książeczkę wojskową właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

§ 7. [Zgon posiadacza książeczki wojskowej]

1. W przypadku zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, zwraca książeczkę wojskową, w przypadku jej posiadania, kierownikowi urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt zgonu.

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego przesyła książeczkę wojskową właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji, w terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu zgonu.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2264),

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. poz. 2154, z 2006 r. poz. 809, z 2009 r. poz. 691 oraz z 2021 r. poz. 1531)

- które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1139)

WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Wzór naklejki personalizującej

image

Wzór naklejki aktualizującej

image

Opis wzoru książeczki wojskowej

Książeczka wojskowa jest dokumentem w formie książeczki o formacie 79 x 110 mm ze stronami personalizacyjnymi w postaci naklejki personalizującej i naklejki aktualizującej. Książeczka wojskowa będzie personalizowana przez wklejanie na str. 1 wypełnionej naklejki personalizującej oraz, stosownie do potrzeb, na str. 3 naklejki aktualizującej, których wzory przedstawiono po wzorze książeczki wojskowej.

W książeczce wojskowej zastosowano następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi;

3) dwutonowy, umiejscowiony znak wodny;

4) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach;

5) poddruk wypełniający całą powierzchnię stron;

6) tło gilosze wykonane w technice druku irysowego;

7) elementy graficzne wykonane w technice stalorytniczej farbą irydescentną oraz farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach;

8) mikrodruki;

9) zabezpieczoną nić introligatorską, aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

10) moletowaną okładkę;

11) elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym naniesione na okładce;

12) klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża;

13) numerację typograficzną, wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-30
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw