Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1934

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanej dalej "informacją o cenach transferowych", wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia.

§ 2. [Informacja o cenach transferowych]

Informacja o cenach transferowych zawiera:

1) wskazanie:

a) organu, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie nazwy naczelnika urzędu skarbowego,

b) celu złożenia informacji o cenach transferowych, przez wskazanie, czy jest składana po raz pierwszy, czy stanowi korektę,

c) okresu, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych, przez wskazanie roku, którego dotyczy;

2) dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:

a) pełną nazwę,

b) kraj lub terytorium siedziby lub zarządu,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania,

d) kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

e) kategorię podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą",

f) informację o statusie mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, przez wskazanie, czy podmiot w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570);

3) ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu;

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące:

a) grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji,

b) rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych,

c) rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444 oraz z 2022 r. poz. 522),

d) rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączną wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników,

e) wartość transakcji kontrolowanych, a w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu dodatkowo:

- kwotę kapitału lub wartość poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania,

- wartość zadłużenia,

- walutę tych transakcji kontrolowanych,

- kwotę odsetek wraz z dodatkowymi prowizjami lub opłatami, jeżeli występują, z tytułu finansowania lub depozytu lub wartość wynagrodzenia z tytułu udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji,

f) informację o dokonanych korektach cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy,

g) informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,

h) informację o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy,

i) rodzaj transakcji,

j) kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub to terytorium,

k) kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile są one znane podmiotowi, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy,

l) wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy;

5) informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji obejmujące:

a) metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej,

b) informacje o stosowanej cenie transferowej obejmujące:

- wysokość ceny transferowej,

- walutę i miarę, w jakiej została wyrażona cena transferowa, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

- wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda lub specyfika transakcji kontrolowanej,

c) informacje o analizie cen transferowych obejmujące:

- sposób weryfikacji cen transferowych, w tym wskazanie źródła danych porównawczych oraz rodzaju dokonanego porównania,

- informacje o wyborze strony badanej, kryteriów selekcji danych porównawczych, dokonanych korekt porównywalności oraz wskaźnika finansowego zastosowanego na potrzeby analizy porównawczej, jeżeli wymaga tego wybrana metoda,

- informację o wyniku analizy cen transferowych;

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym:

a) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu:

- rodzaj oprocentowania oraz jego wysokość, z ewentualnym wskazaniem użytej stopy bazowej stosowanej na międzybankowym rynku finansowym oraz marży,

- źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy,

b) w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych:

- sposób kalkulacji opłaty oraz poziom (wysokość) opłaty,

- źródła danych wykorzystanych do analizy cen transferowych oraz wyniki tej analizy;

7) oświadczenia o następującej treści:

a) "Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane,

b) "Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane odpowiednio na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane." - w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane.

§ 3. [Stosowanie przepisów do informacji o cenach transferowych]

Do informacji o cenach transferowych w zakresie określonym w art. 11o ustawy przepisy § 2 pkt 1-3, pkt 4 lit. a-h, j oraz l, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a stosuje się odpowiednio.

§ 4. [Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych]

Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

§ 6. [Stosowanie przepisów do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się nie później niż 31 grudnia 2021 r.]

1. Do informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy rozpoczynający się nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408).

2. W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria, o których mowa w art. 11f i art. 11g ustawy, oraz transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy, informacja o cenach transferowych składana za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r., jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r., może nie zawierać informacji, o których mowa w § 2 pkt 5 i pkt 6 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561 i 1812.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487 oraz z 2020 r. poz. 2408), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301 i 1719).

Załącznik 1. [OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1934)

OBJAŚNIENIA CO DO SPOSOBU SPORZĄDZENIA INFORMACJI O CENACH TRANSFEROWYCH

Do transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej "ustawą", niniejsze objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych, w zakresie wskazanym w § 3 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio.

1. Organ, do którego jest składana informacja o cenach transferowych, cel złożenia informacji o cenach transferowych oraz okres, za jaki jest składana informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 1 rozporządzenia)

W tej części podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, zwana dalej

"Informacją TPR", wskazuje naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składana Informacja TPR, cel złożenia Informacji TPR, wybierając odpowiedni wariant (złożenie/korekta), oraz podaje rok podatkowy, za jaki jest składana Informacja TPR, wskazując jego datę początkową i końcową.

2. Dane identyfikacyjne podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W tej części podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, podaje wymagane dane identyfikacyjne.

Pole "Kod przeważającej działalności" według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest obowiązkowe dla podmiotów posiadających kod PKD. W zakresie kodu przeważającego rodzaju działalności podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, należy wskazać kod PKD dotyczący tej działalności wskazany w rejestrze REGON. W przypadku gdy Informacja TPR jest składana dla zagranicznego zakładu, należy wskazać kod PKD odpowiadający głównemu przedmiotowi działalności prowadzonej przez ten zagraniczny zakład.

Identyfikatorem podatkowym wskazywanym w Informacji TPR jest:

1) NIP - w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ewidencyjnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166, z późn. zm.);

2) inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania - w pozostałych przypadkach.

W odniesieniu do kategorii podmiotu powiązanego należy wybrać kod z tabeli 1 w odniesieniu do okresu, za jaki jest składana Informacja TPR.

Tabela 1

Kod

Kategoria podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy

ZK01

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie posiadał statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (tj. w ostatnim roku podatkowym nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej "Prawem przedsiębiorców") oraz zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy)

ZK02

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie posiadał statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (tj. w ostatnim roku podatkowym nie spełnił warunków określonych odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 Prawa przedsiębiorców) oraz zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy)

ZK03

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, posiadał status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (tj. w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 Prawa przedsiębiorców) oraz zawierał transakcje kontrolowane niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy)

ZK04

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, posiadał status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (tj. w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2 Prawa przedsiębiorców) oraz zawierał wyłącznie transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy (zgodnie z art. 11t ust. 1 pkt 2 ustawy)

W przypadku wyboru kodu "ZK03" lub "ZK04" nie uzupełnia się informacji, o których mowa w częściach 5 i 6 objaśnień.

3. Ogólne informacje finansowe podmiotu, którego dotyczy informacja o cenach transferowych, obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

Jeżeli wybrano kod "ZK01" albo "ZK03" (tabela 1), to w tej części należy wskazać podstawowe informacje finansowe dotyczące podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR, obejmujące rentowność podmiotu (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych, skalkulowanych na podstawie danych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W przypadku podmiotów, które nie dysponują danymi na potrzeby kalkulacji wskaźników zgodnie z formułami wskazanymi w tabelach 2-6, należy zastosować formuły (kategorie) możliwie najbardziej zbliżone, obliczone w oparciu o odpowiadające kategorie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF).

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego,

5) udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 2.

Tabela 2

W przypadku podmiotów będących jednostkami mikro w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność aktywów,

2) rentowność kapitału własnego,

3) udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 3.

Tabela 3W przypadku podmiotów będących jednostkami małymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża operacyjna,

2) marża zysku brutto,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego,

5) udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 4

Tabela 4W przypadku banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należy podać wartość następujących wskaźników:

1) marża odsetkowa netto,

2) koszty/dochody,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 5.

Tabela 5W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników:

1) rentowność działalności technicznej,

2) rentowność sprzedaży,

3) rentowność aktywów,

4) rentowność kapitału własnego

- skalkulowanych zgodnie z formułami z tabeli 6.

Tabela 6Jeżeli w tabeli 1 wybrano kod "ZK02" lub "ZK04", to nie wskazuje się informacji w zakresie ogólnych danych finansowych i należy przejść do części 4 objaśnień.

4. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

4.1. Grupy kategorii i kategorie transakcji kontrolowanych oraz przedmiot tych transakcji (§ 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia)

Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, wskazuje odpowiednią grupę kategorii transakcji dla raportowanej transakcji, wybierając jedną z poniższych opcji (grupy kategorii A-F):

Grupa kategorii A - transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B-F.

Grupa kategorii B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 11 ustawy.

Wybierając grupę kategorii B, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy).

W przypadku wyboru grupy kategorii B podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii C - transakcje finansowe oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204.

Grupa kategorii D - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201 lub 2201), korzystające z uproszczenia safe harbour, objęte zwolnieniem z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 12 ustawy.

Wybierając grupę kategorii D, podmiot wskazuje, że dana transakcja spełnia warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla pożyczek, kredytów lub emisji obligacji (art. 11g ustawy).

Dla transakcji z grupy kategorii D należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta, o których mowa w części 4.12 objaśnień.

W przypadku wyboru grupy kategorii D podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Grupa kategorii E - udostępnianie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401).

Grupa kategorii F - transakcje refakturowania (oznaczone kodami 1501 lub 2501), korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie).

W przypadku wyboru grupy kategorii F podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

Wybór grupy kategorii transakcji warunkuje możliwość wyboru kodu kategorii transakcji kontrolowanej. W polu "Kategorie transakcji kontrolowanych" należy przyporządkować każdą transakcję kontrolowaną do jednej z kategorii transakcji kontrolowanych wskazanych w tabeli 7.

Transakcję kontrolowaną należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym w rozumieniu art. 11k ust. 4 i 5 ustawy. Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, może wybrać ten sam kod (kategorię transakcji kontrolowanej) w tabeli kilkukrotnie - jeżeli transakcje takie nie są traktowane jako transakcje o charakterze jednorodnym.

Jeżeli część transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy i przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Tabela 7

Kod

Kategorie transakcji kontrolowanych

Transakcje związane z obrotem towarowym - sprzedaż

1001

Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

1002

Sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach

1003

Świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing)

1004

Sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę

1005

Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

1006

Sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach

1007

Świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów

1008

Sprzedaż komisowa towarów lub produktów

1009

Sprzedaż surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji

1010

Sprzedaż części zamiennych

Transakcje usługowe - sprzedaż

1101

Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej

1102

Sprzedaż usług badawczo-rozwojowych

1103

Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług

1104

Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami

(np. zarządzanie nieruchomościami)

1105

Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami

1106

Sprzedaż innych usług

1107

Sprzedaż usług zarządzania spółką

Transakcje finansowe - sprzedaż

1201

Udzielenie finansowania (kredyt, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma finansowania)

1202

Zarządzanie płynnością (cash pooling) - pozycje dodatnie

1203

Udzielenie gwarancji lub poręczenia

1204

Zdeponowanie środków finansowych

1205

Sprzedaż usług ubezpieczeniowych, reasekuracji, usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

1206

Inne transakcje finansowe - sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)

Transakcje dotyczące aktywów

1301

Sprzedaż wartości niematerialnych

1302

Wniesienie aportu w postaci wartości niematerialnych

1303

Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - sprzedaż

1304

Sprzedaż nieruchomości

1305

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości

1306

Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - sprzedaż

1307

Wniesienie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości

1308

Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - sprzedaż

1309

Sprzedaż udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach

1310

Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części

1311

Sprzedaż innych aktywów

Udostępnienie wartości niematerialnych

1401

Udzielenie licencji na korzystanie lub przekazanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej

Inne transakcje - sprzedaż

1501

Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie - sprzedaż)

1502

Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - sprzedaż

Transakcje związane z obrotem towarowym - zakup

2001

Zakup wyrobów gotowych od producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

2002

Zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach

2003

Zakup usługi produkcyjnej (toll manufacturing)

2004

Zakup towarów handlowych od centralnego przedsiębiorcy

2005

Zakup towarów handlowych od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach

2006

Zakup towarów handlowych od dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach

2007

Zakup usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów

2008

Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej

2009

Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji

2010

Zakup części zamiennych

Transakcje usługowe - zakup

2101

Zakup usług o niskiej wartości dodanej

2102

Zakup usług badawczo-rozwojowych

2103

Zakup usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług

2104

Zakup usług niematerialnych związanych z nieruchomościami

(np. zarządzanie nieruchomościami)

2105

Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami

2106

Zakup innych usług

2107

Zakup usług zarządzania spółką

Transakcje finansowe - zakup

2201

Transakcja związana z uzyskaniem finansowania (kredyt, pożyczka, emisja obligacji lub inna forma finansowania)

2202

Transakcje zarządzania płynnością (cash pooling) - pozycje ujemne

2203

Uzyskanie gwarancji lub poręczenia

2204

Przyjęcie depozytu środków finansowych

2205

Zakup usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe)

2206

Inne transakcje finansowe - zakup (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)

Transakcje dotyczące aktywów

2301

Zakup wartości niematerialnych

2302

Otrzymanie aportu w postaci wartości niematerialnych

2303

Najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych - zakup

2304

Zakup nieruchomości

2305

Otrzymanie aportu w postaci nieruchomości

2306

Najem, dzierżawa, leasing nieruchomości - zakup

2307

Otrzymanie aportu w postaci aktywów innych niż wartości niematerialne i nieruchomości

2308

Najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne - zakup

2309

Zakup udziałów, akcji, innych praw własności lub praw udziałowych w jednostkach

2310

Otrzymanie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego części

2311

Zakup innych aktywów

Korzystanie z wartości niematerialnych

2401

Otrzymanie licencji na korzystanie lub uzyskanie prawa do korzystania ze znaku towarowego, z know-how, patentu lub innego rodzaju wartości niematerialnej

Inne transakcje - zakup

2501

Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie)

2502

Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej - zakup

Transakcje dotyczące restrukturyzacji

3001

Restrukturyzacja - połączenie

3002

Restrukturyzacja - podział i przejęcie

3003

Restrukturyzacja - wymiana udziałów

3004

Restrukturyzacja - zmiana profilu funkcjonalnego - przejęcie nowych, istotnych funkcji lub zaprzestanie ich wykonywania

3005

Restrukturyzacja - transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych

3006

Restrukturyzacja - przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym przez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy

3007

Restrukturyzacja - leasing zwrotny i podobne transakcje

3008

Restrukturyzacja - zbycie lub aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa

3009

Restrukturyzacja - przeniesienie działalności gospodarczej generującej straty

3010

Restrukturyzacja - reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków

3011

Restrukturyzacja - rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany

3012

Restrukturyzacja - zakończenie działalności gospodarczej związane z jej rozpoczęciem przez inny podmiot powiązany

3013

Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji

Inne transakcje

3101

Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Przyporządkowania transakcji kontrolowanej do jednego z kodów: 1502, 2502 lub 3013 należy dokonać w przypadku braku możliwości przyporządkowania tej transakcji kontrolowanej do innego kodu z tabeli 7.

W polu "Przedmiot transakcji kontrolowanej" należy w syntetyczny sposób wskazać przedmiot transakcji kontrolowanej (np. transport - w przypadku świadczenia usług transportowych).

4.2. Rodzaje wartości niematerialnych, w przypadku transakcji kontrolowanych, których przedmiotem jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udostępnienie lub korzystanie z wartości niematerialnych (tj. jako kategorię transakcji wybrano kod 1401 lub 2401), należy dodatkowo wskazać "Rodzaje wartości niematerialnych" przez wybranie kodu odpowiadającego rodzajowi wartości niematerialnej będącej przedmiotem transakcji kontrolowanej (tabela 8).

Tabela 8

Kod

Rodzaje wartości niematerialnych

DN01

Marka / znak towarowy

DN02

Patent

DN03

Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie produkcji

DN04

Wiedza techniczna lub organizacyjna (know-how) w zakresie innym niż produkcja

DN05

Franczyza (pakiet wartości niematerialnych obejmujący w szczególności

DN01 oraz DN03 lub DN04)

DN06

Oprogramowanie

DN07

Inne wartości niematerialne

DN08

Zbiór wartości niematerialnych, dla których ustalono jednolitą wspólną cenę transferową

4.3. Rodzaj wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji, w przypadku transakcji dotyczących restrukturyzacji w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1444, z późn. zm.) (§ 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 3001-3013, należy uzupełnić dodatkowo pole "Wynagrodzenie za restrukturyzację", wskazując

informacje odpowiednie dla okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 9 (wybór wielokrotny).

Tabela 9

Kod

Wynagrodzenie za restrukturyzację

RM01

Podmiot otrzymał wynagrodzenie pieniężne za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa

RM02

Podmiot otrzymał wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przeniesione na rzecz podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa

RM03

Podmiot wypłacił wynagrodzenie pieniężne za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa

RM04

Podmiot wypłacił wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna za przejęte od podmiotu powiązanego funkcje, aktywa, ryzyka lub prawa

RM05

Podmiot nie wypłacił ani nie otrzymał wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie w związku z przeniesieniem funkcji, aktywów, ryzyk lub praw

4.4. Rodzaj udziału oraz procentowy udział wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, a także wartość wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łączna wartość wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (§ 2 pkt 4 lit. d rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję oznaczoną kodem 3101 (transakcje kontrolowane związane z umową spółki niebędącej osobą prawną, umową wspólnego przedsięwzięcia lub umową o podobnym charakterze), należy wskazać dodatkowo rodzaj zawieranej umowy, wybierając kod z tabeli 10.

Tabela 10

Kod

Rodzaj umowy

RT01

Umowa spółki niebędącej osobą prawną

RT02

Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze

Po wybraniu rodzaju umowy należy wypełnić pola:

1) "Udział" - rodzaj udziału wynikający z umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wybierając kod z tabeli 11 (wybór wielokrotny):

Tabela 11

Kod

Udział

UD01

Udział w zysku

UD02

Udział w stracie

UD03

Udział w majątku likwidacyjnym

2) "Procentowy udział" - procentowy udział wspólnika w zysku, stracie lub majątku likwidacyjnym na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, wskazując odpowiednią wartość procentową (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);

3) "Wartość wkładów" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku);

4) "Wartość wkładów ogółem" - łączna wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

4.5. Wartość transakcji kontrolowanych (§ 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia)

W polu "Wartość transakcji" należy podać wartość transakcji kontrolowanych w kwocie netto w tysiącach złotych (bez VAT, bez miejsc po przecinku) zgodnie z art. 11l ust. 1, 2 i 4 ustawy za okres, za jaki jest składana Informacja TPR. Wartość transakcji wskazuje się w kwocie brutto w tysiącach złotych (z uwzględnieniem VAT) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 11l ust. 2a ustawy (tj. gdy podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego oraz w przypadku naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług).

Jeżeli dla transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, wskazuje się wartość transakcji kontrolowanej po dokonanej korekcie cen transferowych.

Jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła.

Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest udzielenie lub uzyskanie finansowania, poręczeń lub gwarancji oraz zarządzanie płynnością (cash pooling) i depozyt (tj. jako kategorię transakcji kontrolowanej zaznaczono jeden z kodów: 1201, 1202, 1203, 1204, 2201, 2202, 2203, 2204), należy dodatkowo uzupełnić następujące informacje:

1) "Kwota kapitału" - należy wskazać łączną kwotę kapitału w walucie zgodnie z zawartą umową dotyczącą finansowania lub depozytu lub kwotę kapitału wynikającą z innych dokumentów, jeżeli umowa nie została zawarta. Jeżeli w umowie przewidziano limit finansowania (np. maksymalną wartość linii kredytowej), należy w tej komórce wskazać ten limit. W przypadku poręczeń lub gwarancji wskazuje się wartość sumy gwarancyjnej. W przypadku cash pooling należy podać wskazany w umowie limit zadłużenia, a w przypadku braku takiego limitu w komórce należy wstawić cyfrę "0". Kwota kapitału powinna zostać zaokrąglona do pełnych tysięcy (bez miejsc po przecinku);

2) "Wartość zadłużenia" - należy wskazać rzeczywistą wartość zadłużenia lub wartość depozytu w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku poręczeń lub gwarancji uzupełnia się wartość faktycznie poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania na ostatni dzień okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. W przypadku cash pooling uzupełnia się średnią z dziennych sald pozycji ujemnych lub dodatnich w ciągu roku w zależności od tego, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, występuje odpowiednio jako korzystający ze środków finansowych czy umożliwia korzystanie z własnych środków innym podmiotom w ramach cash pooling. W polu "Wartość zadłużenia" nie uwzględnia się kwoty odsetek;

3) "Waluta" - należy wskazać walutę dla "Kwoty kapitału" zgodnie z kodem walut ISO 4217;

4) "Kwota odsetek" - należy wpisać w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku) łączną kwotę odsetek:

a) należnych i naliczonych (memoriałowo) za okres, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania, oraz

b) otrzymanych lub zapłaconych (kasowo) w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, wraz z ewentualnymi dodatkowymi prowizjami lub opłatami, związanymi z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania.

W przypadku poręczenia lub gwarancji uzupełnia się wartość wynagrodzenia:

a) należnego i naliczonego (memoriałowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, oraz

b) otrzymanego lub zapłaconego (kasowo) za udzielenie lub uzyskanie poręczenia lub gwarancji w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR.

W przypadku cash pooling uzupełnia się sumę wartości odsetek od pozycji wskazanych w polu "Wartość zadłużenia" (tj. pozycji dodatnich albo ujemnych).

4.6. Korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy (§ 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia)

W polu "Korekta cen transferowych" należy wskazać, czy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, dokonał korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy za okres, za jaki składana jest ta informacja, wybierając kod z tabeli 12.

Tabela 12

Kod

Korekta cen transferowych

KC01

Podatnik dokonał korekty cen transferowych

KC02

Podatnik nie dokonał korekty cen transferowych

Jeżeli wybrano kod "KC01", dla danej transakcji kontrolowanej należy uzupełnić łączną kwotę (w tysiącach złotych, bez miejsc po przecinku) dokonanych korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy w danym roku podatkowym:

1) bez znaku przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zwiększającej dochód (korekta in plus);

2) ze znakiem "-" przed kwotą, jeżeli korekta miała charakter korekty zmniejszającej dochód (korekta in minus).

4.7. Informacje o dokonanych kompensatach w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (§ 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia)

W polu "Kompensata" należy wskazać, wybierając kod z tabeli 13, czy:

· mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, zwanego dalej "Rozporządzeniem TP", lub

· niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu obejmującego ten rok podatkowy - § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP.

Tabela 13

Kod

Kompensata

KS01

Korzyści podlegały kompensacie na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia TP

KS02

Dochód podlegał kompensacie na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia TP

KS03

Brak kompensaty

4.8. Informacja o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. h rozporządzenia)

Dla każdej z transakcji należy również wskazać (tabela 14), czy w okresie, za jaki jest składana Informacja TPR, dokumentacja dla transakcji kontrolowanej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych z niektórymi podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Tabela 14

Kod

Czy transakcja korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy?

ZW01

Tak

ZW02

Nie

W przypadku wyboru kodu "ZW01" należy wskazać podstawę prawną zwolnienia transakcji kontrolowanej z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez zaznaczenie właściwej opcji (wybór wielokrotny):

1) art. 11n pkt 1 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 11n pkt 1a ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych zawieranych, przy wypełnieniu określonych warunków, pomiędzy zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) art. 11n pkt 2 ustawy - zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym lub porozumieniem podatkowym.

Jeżeli transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym jest zawierana równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy, jak i innymi podmiotami powiązanymi (np. kontrahentami zagranicznymi), to tę część transakcji kontrolowanej, która korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy i przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy, należy wykazać jako odrębną transakcję kontrolowaną - wyłącznie na potrzeby prezentacji w Informacji TPR.

Jeżeli w tabeli 14 wybrano kod "ZW01" (tj. transakcja kontrolowana jest zawarta wyłącznie z kontrahentami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia warunki zwolnienia lub transakcja zwolniona stanowi element transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym i została dla celów sprawozdawczych wykazana odrębnie), podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, nie wskazuje dla tej transakcji kontrolowanej informacji, o których mowa w częściach 3 i 5-7 objaśnień.

4.9. Rodzaj transakcji (§ 2 pkt 4 lit. i rozporządzenia)

Jeżeli w tabeli 14 wybrano kod "ZW02", to należy wskazać, czy transakcja podlegająca raportowaniu jest transakcją kontrolowaną czy transakcją inną niż transakcja kontrolowana, przez wybór odpowiedniego kodu z tabeli 15.

Tabela 15

Kod

Rodzaj transakcji

TK01

Transakcja kontrolowana (art. 11k ust. 2 i 2a oraz art. 11o ust. 1a ustawy)

TK02

Transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 i 1a ustawy)

4.10. Kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta oraz wartość transakcji przypadającej na ten kraj lub terytorium (§ 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia)

W polu "Kraj" należy wskazać kod państwa lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta przez wskazanie kodu z klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code.

W przypadku transakcji wykazywanych na podstawie art. 11o ust. 1a ustawy (transakcja kontrolowana, której rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową) po wyborze kodu "TK01" w tabeli 15 należy zaznaczyć pole "Transakcja BO".

W przypadku transakcji kontrolowanych wykazywanych na podstawie art. 11k ust. 2 i 2a ustawy, jeżeli dana transakcja jest realizowana z więcej niż jednym kontrahentem z tego samego kraju, to nazwę tego kraju wykazuje się tylko raz.

W polu "Wartość transakcji na kraj" należy podać odpowiednią część wartości wskazanej w polu "Wartość transakcji", która przypada na ten kraj.

W przypadku transakcji kontrolowanych wykazywanych na podstawie art. 11o ust. 1a ustawy nie uzupełnia się pola "Wartość transakcji na kraj".

Pole "Wartość transakcji" nie występuje tylko przy transakcjach kontrolowanych z grupy kategorii D. Dane dotyczące wartości transakcji dla tej grupy kategorii są prezentowane zgodnie z częścią 4.12 objaśnień.

4.11. Kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile są znane podmiotowi, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy(§ 2 pkt 4 lit. k rozporządzenia)

W przypadku transakcji wykazywanych na podstawie art. 11o ust. 1a ustawy (transakcja kontrolowana, której rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), jeżeli w tabeli 15 wybrano kod "TK01", w polu "Wartość BO" należy wykazać wartość transakcji przypadającą na rzeczywistego właściciela w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku). Dodatkowo wskazuje się kod państwa w polu "Kraj BO". Pola "Wartość BO" i "Kraj BO" należy uzupełnić w przypadku posiadania wiedzy o kraju rzeczywistego właściciela lub wartości transakcji przypadającej na rzeczywistego właściciela.

W przypadku wyboru w tabeli 15 kodu "TK02" należy wskazać rodzaj transakcji innej niż transakcja kontrolowana przez wskazanie odpowiedniego kodu z tabeli 16:

Tabela 16

Kod

Rodzaj transakcji innej niż transakcja kontrolowana

BO01

Bezpośrednia transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy)

BO02

Pośrednia transakcja inna niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1a ustawy)

Przez wybór kodu "BO01" podmiot wskazuje, że realizował transakcję, o której mowa w art. 11o ust. 1 ustawy (tj. transakcję inną niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową).

W przypadku wyboru kodu "BO02" podmiot wskazuje, że realizował transakcję, o której mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (tj. transakcję, której rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową). Następnie w polu "Wartość BO" należy wykazać wartość transakcji przypadającą na rzeczywistego właściciela w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku). Dodatkowo wskazuje się kod państwa w polu "Kraj BO". Pola "Wartość BO" i "Kraj BO" należy uzupełnić w przypadku posiadania wiedzy o kraju rzeczywistego właściciela lub wartości transakcji przypadającej na rzeczywistego właściciela.

Przy wyborze kodu "TK02" nie uzupełnia się informacji, o których mowa w częściach 5 i 6 objaśnień.

4.12. Wartość transakcji przypadającej na kontrahenta oraz dane identyfikacyjne kontrahenta obejmujące jego nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a w przypadku ich braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju oraz oznaczeniem kraju lub terytorium wydania, w przypadku transakcji, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy (§ 2 pkt 4 lit. l rozporządzenia)

W zakresie transakcji kontrolowanych z grupy kategorii D (dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, które spełniają warunki wskazane w art. 11g ust. 1 ustawy, tj. transakcji objętych tzw. mechanizmem bezpiecznej przystani), w celu identyfikacji kontrahenta, należy dodatkowo wskazać dane identyfikacyjne kontrahenta zgodnie z kodami z tabeli 17.

Tabela 17

Kod

Dane identyfikacyjne kontrahenta

ID01

Podmiot zagraniczny

ID02

Podmiot krajowy - NIP

ID03

Podmiot krajowy - numer PESEL

W polu "Nazwa kontrahenta" należy wskazać imię i nazwisko kontrahenta (w przypadku osób fizycznych) lub pełną nazwę kontrahenta (w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi).

W przypadku wyboru kodu "ID01" należy wybrać z listy odpowiedni rodzaj identyfikatora podmiotu zagranicznego, odpowiedni kraj lub terytorium wydania danego numeru oraz podać odpowiedni numer identyfikacyjny.

W przypadku wyboru kodu "ID02" lub kodu "ID03" należy uzupełnić pole identyfikacyjne odpowiednimi danymi.

Ponadto w odrębnym polu "Wartość transakcji na kontrahenta" podaje się wartość transakcji przypadającą na danego kontrahenta w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

5. Informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji (§ 2 pkt 5 rozporządzenia)

5.1. Wybór metody weryfikacji ceny transferowej (§ 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia)

Dla transakcji kontrolowanych wykazanych w części 4 objaśnień z wyjątkiem:

· transakcji korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 ustawy (kod "ZW01" w tabeli 14),

· transakcji kontrolowanych spełniających warunki do zastosowania mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani dla transakcji o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy) lub pożyczek, kredytów i emisji obligacji (art. 11g ustawy),

· transakcji refakturowania korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy (tzw. czyste refakturowanie),

· transakcji innych niż transakcje kontrolowane (kod "TK02" w tabeli 15),

· transakcji realizowanych przez podmiot posiadający status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (kod "ZK03" lub kod "ZK04" w tabeli 1)

- należy wskazać wybraną i zastosowaną metodę weryfikacji rynkowego charakteru ceny transferowej (np. ceny nominalnej, wskaźnika finansowego), wybierając odpowiedni kod zgodnie z tabelą 18.

W przypadku gdy do weryfikacji wykorzystano więcej niż jedną metodę, należy wskazać wyłącznie jedną metodę użytą jako podstawową.

W przypadku transakcji kontrolowanych, w których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, należy wskazać Inną metodę oznaczoną kodem "MW06".

Tabela 18

Kod

Metoda weryfikacji ceny transferowej

MW01

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

MW02

Metoda ceny odprzedaży

MW03

Metoda koszt plus

MW04

Metoda podziału zysku

MW05

Metoda marży transakcyjnej netto

MW06

Inna metoda

5.2. Informacje o stosowanej cenie transferowej (§ 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat stosowanej ceny transferowej dla każdej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w części 6 objaśnień.

5.2.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy uzupełnić następujące informacje:

1) "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" - należy wskazać, czy cena w transakcji kontrolowanej została wyrażona kwotowo czy procentowo, wybierając kod z tabeli 19:

Tabela 19

Kod

Sposób ujęcia ceny

CK01

Cena wyrażona kwotowo

CK02

Cena wyrażona procentowo

Jeżeli wybrano kod "CK01", należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Cena min." i "Cena max." - należy podać odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu transakcji kontrolowanej w okresie, za jaki składana jest Informacja TPR. Jeżeli przedmiotem transakcji kontrolowanej jest zróżnicowany asortyment, należy wskazać minimalną oraz maksymalną wartość ceny dla całego asortymentu (jeżeli zróżnicowany asortyment jest przedmiotem transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym). Jeżeli cena była stała przez cały ten okres, w obu kolumnach należy wskazać ten sam poziom ceny. Jeżeli w transakcji kontrolowanej dokonano korekty cen transferowych, należy wskazać poziomy cen po dokonaniu tej korekty,

b) "Waluta ceny transakcji kontrolowanej" - należy uzupełnić walutę, w której określono ceny jednostkowe w transakcji kontrolowanej, zgodnie z kodem walut ISO 4217,

c) "Miara" - należy wpisać rodzaj jednostki miary, jakiej dotyczą ceny jednostkowe wskazane w polach "Cena min." i "Cena max." (np. kg, szt., l, roboczogodzina).

Jeżeli wybrano kod "CK02", należy uzupełnić:

a) "Procent min." i "Procent max." - należy wypełnić analogicznie jak w przypadku kodu "CK01" dla pól "Cena min." i "Cena max.",

b) "Miara" - należy wskazać, od jakiej podstawy wylicza się wartość procentową (np. wartość sprzedaży do podmiotów niepowiązanych).

5.2.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić pole "Wynik na transakcji" przez podanie informacji o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym (tabela 31) zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana (tabela 29) i po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. Wartość wskaźnika finansowego powinna być wyrażona procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.2.3. Wybór kodu MW04

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW04" (metoda podziału zysku), należy wskazać rodzaj zastosowanej metody podziału zysku, wybierając kod z tabeli 20.

Tabela 20

Kod

Rodzaj metody podziału zysku

PZ01

Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest podmiot, którego dotyczy Informacja TPR

PZ02

Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest kontrahent (kontrahenci) podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR

PZ03

Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej, w przypadku gdy uprawniony do otrzymania zysku rutynowego jest zarówno podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, jak i jego kontrahent (kontrahenci)

PZ04

Podział zysku (straty) za pomocą analizy udziału

W dalszej kolejności należy wskazać:

1) "Zakładany zysk podmiotu" - zakładany procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną osiągnie podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

2) "Zrealizowany zysk podmiotu" - procentowy udział w łącznym zysku, jaki w związku z transakcją kontrolowaną faktycznie osiągnął podmiot powiązany, którego dotyczy Informacja TPR;

3) "Strata podmiotu"- pole należy uzupełnić w przypadku faktycznie poniesionej straty w związku z transakcją kontrolowaną przez wybór opcji "TAK"/"NIE".

Wartości z punktów 1 i 2 uzupełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uwzględnieniu ewentualnej korekty cen transferowych. W przypadku zrealizowania zysku należy wypełnić dane dla punktów 1 i 2. W przypadku zrealizowania straty należy wypełnić dane dla punktów 1 i 3.

5.2.4. Wybór kodu MW06

W przypadku wyboru kodu "MW06" należy wskazać, przy pomocy jakiej innej metody została zweryfikowana cena transferowa, wybierając kod z tabeli 21.

Tabela 21

Kod

Inna metoda

TW01

Metoda dochodowa (DCF)

TW02

Metoda dochodowa inna niż DCF

TW03

Metoda porównawcza

TW04

Metoda majątkowa

TW05

Metoda statystyczna

TW06

Kombinacja dwu lub więcej metod wskazanych powyżej

TW07

Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach

W przypadku wyboru kodu "TW01" lub kodu "TW02" należy podać okres prognozy, wybierając kod z tabeli 22.

Tabela 22

Kod

Okres prognozy

TB01

1 dzień (O/N)

TB02

1 miesiąc (1M)

TB03

3 miesiące (3M)

TB04

6 miesięcy (6M)

TB05

9 miesięcy (9M)

TB06

1 rok (12M)

TB07

Inny

W przypadku wyboru kodu "TW01" lub kodu "TW02" należy dodatkowo podać "Wartość współczynnika dyskontowego".

Jeżeli analiza zgodności nie została sporządzona w oparciu o techniki wyceny, to należy wybrać kod "TW07". W przypadku wyboru kodu "TW07" należy wskazać źródło danych (wybór wielokrotny), wybierając kod z tabeli 23.

Tabela 23

Kod

Analiza zgodności - źródła danych

AZ01

Statystki publiczne

AZ02

Dane ofertowe

AZ03

Ogólnodostępne raporty z analiz rynkowych lub branżowych

AZ04

Raporty z innych analiz (w tym cyklu życia produktu, opcji realistycznie dostępnych, korzyści stron transakcji)

AZ05

Notowania giełdowe

AZ06

Notowanie pozagiełdowe

AZ07

Procedury wewnętrzne (np. metodyki ustalania cen)

AZ08

Praktyka rynkowa

AZ09

Inne źródła danych niewymienione powyżej

5.3. Informacje o analizie cen transferowych (§ 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia)

W tej części należy wskazać szczegółowe informacje na temat analizy cen transferowych dla każdej wskazanej transakcji kontrolowanej - w zależności od wybranej metody oraz kategorii transakcji kontrolowanej, z wyjątkiem transakcji oznaczonych kodami 1201-1204, 2201-2204, 1401 i 2401, dla których podaje się informacje wskazane w części 6 objaśnień.

5.2.1. Wybór kodu MW01

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW01" (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej), należy wskazać:

1) "Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny" - wybierając kod z tabeli 24:

Tabela 24

Kod

Sposób weryfikacji rynkowego poziomu ceny

SW01

Porównanie wewnętrzne cen (porównywalny przedmiot transakcji jest kupowany/sprzedawany jednocześnie od/do podmiotów powiązanych i niepowiązanych)

SW02

Porównanie zewnętrzne cen (istnieją dostępne dane o cenach porównywalnych przedmiotów transakcji, których stronami są podmioty niepowiązane)

SW03

Porównanie wewnętrzne cen kontrahenta (kontrahent kupuje/sprzedaje porównywalny przedmiot transakcji jednocześnie od/do podatnika i podmiotu niepowiązanego)

SW04

Inny sposób weryfikacji rynkowego charakteru ceny

2) "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" - wybierając kod z tabeli 25:

Tabela 25

Kod

Sposób ujęcia ceny

CK01

Cena wyrażona kwotowo

CK02

Cena wyrażona procentowo

Wybór określony w polu "Sposób ujęcia ceny porównywalnej" jest konsekwencją dokonania wyboru w polu "Sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej" w części 5.2.1 objaśnień;

3) "Rodzaj przedziału" - wybierając kod z tabeli 26:

Tabela 26

Kod

Rodzaj przedziału

RP01

Przedział międzykwartylowy

RP02

Przedział pełny

RP03

Inny przedział

RP04

Jedna wartość

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Cena porównywalna min." i "Cena porównywalna max." należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych cen jednostkowych użytych do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości ceny na potrzeby porównania), w polu "Wysokość ceny porównywalnej" należy wpisać jej wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału";

4) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych, dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 27:

Tabela 27

Kod

Korekta porównywalności

KP01

Nie dokonano korekty porównywalności

KP02

Dokonano jednej lub większej liczby korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik".

5.2.2. Wybór kodów MW02, MW03 lub MW05

Jeżeli jako metodę weryfikacji ceny transferowej wybrano kod "MW02" (metoda ceny odprzedaży), kod "MW03" (metoda koszt plus) lub kod "MW05" (metoda marży transakcyjnej netto), należy uzupełnić:

1) "Rodzaj porównania" - należy wskazać, czy analiza cen transferowych została przeprowadzona przy użyciu porównania wewnętrznego (tj. przez odniesienie do poziomu wskaźników finansowych realizowanych na porównywalnych transakcjach z podmiotami niepowiązanymi) czy porównania zewnętrznego (w oparciu o wskaźniki finansowe podmiotów niepowiązanych), wybierając kod z tabeli 28:

Tabela 28

Kod

Rodzaj porównania

PR01

Wewnętrzne

PR02

Zewnętrzne

PR03

Wewnętrzne przygotowane przez kontrahenta

Jeżeli wybrano kod "PR01" lub kod "PR03", nie uzupełnia się pól "Strona badana" i "Kryterium geograficzne";

2) "Strona badana" - należy wskazać stronę zaangażowaną w transakcję kontrolowaną, która została wybrana jako strona badana dla celów analizy cen transferowych (tj. wskaźnik finansowy której ze stron transakcji kontrolowanej był przedmiotem oceny pod względem rynkowości), wybierając kod z tabeli 29:

Tabela 29

Kod

Strona badana

PB01

Podmiot, którego dotyczy informacja o cenach transferowych

PB02

Kontrahent

3) "Kryterium geograficzne" - należy wskazać podstawowe kryterium selekcji geograficznej podmiotów, wykorzystane w analizie cen transferowych opartej na zewnętrznych danych finansowych dotyczących rentowności podmiotów niepowiązanych, uznanych za porównywalne do zakresu wskazanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 30:

Tabela 30

Kod

Kryterium geograficzne

KG01

Polska

KG02

Region

KG03

Europa

KG04

Świat

KG05

Inne

4) "Wskaźnik finansowy" - należy podać wskaźnik finansowy, który został zastosowany na potrzeby weryfikacji ceny transferowej dla transakcji kontrolowanej. W przypadku stosowania większej liczby wskaźników finansowych należy podać wskaźnik podstawowy (wybór jednokrotny), wybierając kod z tabeli 31:

Tabela 315) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy przeprowadzając analizę cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 32:

Tabela 32

Kod

Korekta porównywalności

KP01

Nie dokonano korekty porównywalności

KP02

Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

6) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 33:

Tabela 33

Kod

Rodzaj przedziału

RP01

Przedział międzykwartylowy

RP02

Przedział pełny

RP03

Inny przedział

RP04

Jedna wartość

7) "Wynik analizy cen transferowych" - należy podać wynik uzyskany za pomocą wybranej metody weryfikacji cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość wskaźnika finansowego użytego do weryfikacji rynkowego charakteru ceny,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednego wskaźnika finansowego na potrzeby porównania), w polu "Wysokość wskaźnika finansowego" należy wpisać jego wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wyrażone procentowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji, o których mowa w pkt 2-5, w tym: (§ 2 pkt 6 rozporządzenia)

6.1. Transakcje kontrolowane dotyczące udzielenia lub uzyskania finansowania, udzielenia lub uzyskania poręczenia lub gwarancji, zarządzania płynnością i depozytu (§ 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcję z grupy kategorii C i nie korzysta ona ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, to należy uzupełnić "Rodzaj oprocentowania", wybierając kod z tabeli 34:

Tabela 34

Kod

Rodzaj oprocentowania

OP01

Oprocentowanie zmienne

OP02

Oprocentowanie stałe

OP03

Oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym

OP04

Inny sposób kalkulacji oprocentowania

OP05

Brak oprocentowania

Kod "OP04" należy wybrać w przypadku, gdy kody "OP01", "OP02", "OP03" i "OP05" nie odpowiadają sposobowi kalkulacji ceny w transakcji kontrolowanej, np.:

· cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest zarówno na podstawie stałej, jak i zmiennej stopy procentowej (np. niektóre transakcje terminowe),

· cena w transakcji kontrolowanej kalkulowana jest równocześnie w oparciu o prowizję kwotową oraz procentową (np. niektóre poręczenia);

1) w przypadku wyboru kodu "OP01" (oprocentowanie zmienne) należy uzupełnić następujące informacje:

a) "Stopa bazowa" - przez wybranie kodów z tabel 35 i 36:

Tabela 35

Kod

Nazwa stopy bazowej

SB01

WIBOR

SB02

EURIBOR

SB03

LIBOR EUR

SB04

LIBOR USD

SB05

LIBOR CHF

SB06

LIBOR GBP

SB07

LIBOR JPY

SB08

SARON

SB09

Inna stopa bazowa

Tabela 36

Kod

Termin stopy bazowej

TB01

1 dzień (O/N)

TB02

1 miesiąc (1M)

TB03

3 miesiące (3M)

TB04

6 miesięcy (6M)

TB05

9 miesięcy (9M)

TB06

1 rok (12M)

TB07

Inny

W przypadku wyboru kodu "SB09" w Tabeli 35 należy wskazać nazwę stopy bazowej w polu "Inna stopa bazowa".

W przypadku wyboru kodu "TB07" należy uzupełnić termin stopy bazowej w kolejnej komórce,

b) "Marża" - należy uzupełnić wartość (w punktach procentowych per annum), która jest dodawana lub odejmowana (ze znakiem ujemnym) do stopy bazowej;

2) w przypadku wyboru kodu "OP02" (oprocentowanie stałe) należy uzupełnić wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania"). W przypadku poręczenia lub gwarancji należy wskazać poziom prowizji za udzielone lub uzyskane poręczenie lub udzieloną lub uzyskaną gwarancję w stosunku do wysokości poręczanego lub gwarantowanego zobowiązania (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku;

3) w przypadku wyboru kodu "OP03" (oprocentowanie stałe podlegające zmianom w okresie sprawozdawczym) należy uzupełnić minimalną i maksymalną wartość zastosowanego oprocentowania stałego (w punktach procentowych per annum) z czterema miejscami po przecinku ("Poziom oprocentowania - min." i "Poziom oprocentowania - max.").

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie następujących informacji:

1) "Źródło danych do analizy cen transferowych" - należy uzupełnić informację na temat źródła, z którego podatnik pozyskał dane na potrzeby analizy cen transferowych, wybierając kod z tabeli 37 (wybór jednokrotny):

Tabela 37

Kod

Źródło danych do analizy cen transferowych

ZD01

Dane transakcyjne wewnętrzne - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi

ZD02

Dane transakcyjne zewnętrzne - bazy danych transakcyjnych

ZD03

Statystyki bankowe

ZD04

Oferty otrzymane od instytucji finansowych

ZD05

Pozostałe źródła danych

2) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie przeprowadzania analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 38:

Tabela 38

Kod

Korekta porównywalności

KP01

Nie dokonano korekty porównywalności

KP02

Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

3) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 39:

Tabela 39

Kod

Rodzaj przedziału

RP01

Przedział międzykwartylowy

RP02

Przedział pełny

RP03

Inny przedział

RP04

Jedna wartość

4) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość oprocentowania użytego do weryfikacji jego rynkowego charakteru w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (wynikiem analizy cen transferowych jest jeden poziom oprocentowania), w polu "Oprocentowanie porównywalne" należy wpisać wysokość tego oprocentowania w punktach procentowych per annum z czterema miejscami po przecinku,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Jeżeli jako sposób kalkulacji oprocentowania wybrano kod "OP01" (oprocentowanie zmienne), jako dolną granicę przedziału oraz górną granicę przedziału lub wartość oprocentowania, gdy wynikiem analizy cen transferowych jest jedna wartość, należy wpisać wysokość marży dodawanej do wskazanej wcześniej bazowej stopy procentowej lub od tej stopy bazowej odejmowanej (wynik wpisuje się ze znakiem ujemnym). Wyniki analizy cen transferowych powinny być podane w procentach.

6.2. Transakcje kontrolowane dotyczące udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (§ 2 pkt 6 lit. b rozporządzenia)

Jeżeli jako kategorię transakcji kontrolowanej wskazano transakcje oznaczone kodami 1401 lub 2401 (transakcje kontrolowane związane z udostępnieniem lub korzystaniem z wartości niematerialnych) i nie korzystają one ze zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 ustawy, należy uzupełnić dodatkowo:

1) "Sposób kalkulacji opłaty" - należy wskazać sposób kalkulacji opłaty na podstawie tabeli 40. Jeżeli sposób kalkulacji opłaty jest kombinacją kilku kodów, należy wybrać kod "SK06":

Tabela 40

Kod

Sposób kalkulacji opłaty

SK01

Procent od sprzedaży do podmiotów niepowiązanych towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna

SK02

Procent od sprzedaży całkowitej towarów lub produktów, których dotyczy wartość niematerialna

SK03

Procent od innej bazy

SK04

Kwota w ujęciu rocznym

SK05

Kwota na jednostkę towaru lub produktu

SK06

Inny sposób kalkulacji opłaty

2) "Poziom opłaty" - należy wskazać poziom (wysokość) opłaty z tytułu udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (w zależności od wybranego kodu transakcji kontrolowanej), wskazując odpowiednio:

a) w przypadku gdy wybrano kod "SK01", kod "SK02" lub kod "SK03" - poziom opłaty w procentach odpowiedniej bazy (w zależności od wybranego kodu sposobu kalkulacji opłaty),

b) w przypadku gdy wybrano kod "SK04", kod "SK05" lub kod "SK06" - poziom opłaty wyrażony kwotowo oraz walutę, w jakiej jest naliczana opłata, zgodnie z kodem walut ISO 4217.

Następnie należy wskazać źródło danych do analizy cen transferowych oraz jej wyniki przez uzupełnienie poniższych informacji:

1) "Rodzaj analizy" - należy wskazać, w jaki sposób sporządzono analizę cen transferowych, wybierając kod z tabeli 41 (wybór jednokrotny):

Tabela 41

Kod

Rodzaj analizy

RA01

Analiza danych transakcyjnych wewnętrznych - porównywalne transakcje z podmiotami niepowiązanymi

RA02

Analiza danych transakcyjnych zewnętrznych - bazy danych

RA03

Wycena za pomocą techniki DCF

RA04

Wycena za pomocą podejścia dochodowego innego niż DCF

RA05

Wycena za pomocą techniki hipotetycznych opłat licencyjnych (Relief from Royalty)

RA06

Wycena z użyciem podejścia porównawczego

RA07

Wycena z użyciem podejścia kosztowego

RA08

Wycena z użyciem kombinacji dwu lub więcej podejść wskazanych powyżej

RA09

Inna analiza niż wskazane powyżej

2) "Sposób wyrażenia ceny" - należy wpisać jednostkę, w jakiej wyrażono wynik analizy cen transferowych dla transakcji kontrolowanej dotyczącej udostępnienia lub korzystania z wartości niematerialnych (np. %). Jeżeli opłata została wyrażona kwotowo, należy wpisać kod waluty zgodnie z kodem walut ISO 4217;

3) "Korekty porównywalności wyników" - należy wskazać, czy w procesie analizy cen transferowych dokonano korekt wyników w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej, wybierając kod z tabeli 42:

Tabela 42

Kod

Korekta porównywalności

KP01

Nie dokonano korekty porównywalności

KP02

Dokonano jednej lub większej ilości korekt porównywalności

W przypadku wyboru kodu "KP02" należy wybrać jedną z opcji: "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%", "Korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej" lub "Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik";

4) "Rodzaj przedziału" - należy wskazać rodzaj użytego przedziału, wybierając kod z tabeli 43:

Tabela 43

Kod

Rodzaj przedziału

RP01

Przedział międzykwartylowy

RP02

Przedział pełny

RP03

Inny przedział

RP04

Jedna wartość

5) "Wynik analizy cen transferowych" - należy wskazać wynik analizy cen transferowych:

a) jeżeli wybrano kod "RP01", kod "RP02" lub kod "RP03", w polach "Dolna granica przedziału" i "Górna granica przedziału" należy wpisać odpowiednio najniższą i najwyższą wartość porównywalnych opłat użytych do weryfikacji rynkowego charakteru opłaty,

b) jeżeli wybrano kod "RP04" (użyto tylko jednej wartości opłaty na potrzeby porównania), w polu "Wysokość opłaty porównywalnej" należy wpisać jej wartość,

c) jeżeli wybrano kod "RP03", należy dodatkowo sprecyzować, jaki przedział został zastosowany w polu "Opis przedziału".

Wyniki analizy cen transferowych powinny być wpisane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oświadczenia (§ 2 pkt 7 rozporządzenia)

Zgodnie z art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy podmiot, którego dotyczy informacja TPR, składa oświadczenie o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:

"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.".

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane, powinien wybrać w polu "Treść oświadczenia" następującą treść oświadczenia:

"Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane odpowiednio na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.".

W przypadku gdy podmiot, którego dotyczy Informacja TPR, zawierał transakcje kontrolowane oraz transakcje inne niż transakcje kontrolowane, w polu "Treść oświadczenia" powinien wybrać treść obu oświadczeń.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-13
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw