REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2089

USTAWA

z dnia 15 września 2022 r.

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.1)) w art. 39a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

3. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209).".

Art. 2. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) w art. 120 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w 2022 r. - 340 mln zł;".

Art. 3. [Dostosowanie postanowień umowy]

Strony umowy, o której mowa w art. 39a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, dostosują postanowienia umowy do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Dotacja celowa]

1. W roku 2022 dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 3, art. 62 ust. 1 i art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082), w tym kwoty refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4-6 tej ustawy, są przekazywane w terminie od dnia 6 maja do dnia 30 listopada.

2. W roku 2022 dotacja celowa, o której mowa w art. 55 ust. 4 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, jest przekazywana w terminie do dnia 9 grudnia.

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-12
  • Data wejścia w życie: 2022-10-27
  • Data obowiązywania: 2022-10-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA