REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2101

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 września 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 43 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370), który stanowi:

"Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2101)

USTAWA

z dnia 19 grudnia 2003 r.

o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie określonej przepisami Unii Europejskiej organizacji rynków:

a) owoców i warzyw,

b) chmielu.

c) (uchylona)

d) (uchylona)

2) (uchylony)

2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 1a. (uchylony)

Art. 1b. Do postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa albo przepisy wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 stanowią inaczej.

Rozdział 2

Rynki owoców i warzyw

Art. 2. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w sprawach:

1) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania", z wyłączeniem zmian określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;

2) uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "organizacją producentów", i zrzeszeń organizacji producentów;

3) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) zawieszenia albo cofnięcia:

a) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów, zwanej dalej "grupą producentów",

b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,

c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

5) innych niż wymienione w pkt 1-4, dotyczących rynków owoców i warzyw.

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:

1) organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-5;

2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków:

1) wstępnego uznania grupy producentów;

2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń;

4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Art. 2a. 1. Realizacja planu dochodzenia do uznania może odbywać się w okresach rocznych lub półrocznych.

2. Okres, o którym mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2011, wynosi 4 miesiące.

Art. 2b. 1. Prezes Agencji prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

2) datę wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które:

a) grupa producentów otrzymała decyzję o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania,

b) organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3;

4) liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny i udostępniany na stronie internetowej Agencji.

4. Prezes Agencji jest obowiązany do wprowadzenia do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze.

Art. 3. (uchylony)

Art. 3a. (uchylony)

Art. 3b. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

Art. 3c. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013".

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku owoców i warzyw oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 3d. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013.

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. 1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w terminie do:

1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;

2) 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z uzasadnieniem;

3) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania.

2) (uchylony)

3) (uchylony)

Art. 6. 1. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) wykaz organizacji producentów tworzących zrzeszenie;

3) nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie;

4) informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości produktów wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2;

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Do wniosku dołącza się:

1) statut albo umowę organizacji producentów;

2) umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji producentów określającą przedmiot i zakres jego działania;

3) kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie.

4) (uchylony)

Art. 7. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3.

1a. Do kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370).

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów, mając na względzie zapewnienie ochrony interesów producentów owoców i warzyw,

2) warunki wstępnego uznawania grup producentów oraz uznawania organizacji producentów lub ich zrzeszeń, w tym wykaz grup produktów, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie lub uznanie,

3) warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,

4) warunki, zgodnie z którymi organizacja producentów może zlecać zrzeszeniom organizacji producentów lub innym jednostkom organizacyjnym realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

5) warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów oraz okres, w którym występujący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów w zakresie grupy produktów, w odniesieniu do której dana organizacja producentów została uznana,

6) maksymalną część produkcji lub produktów kwalifikującą się do sprzedaży przez członków organizacji producentów, po uzyskaniu zgody organizacji producentów, bezpośrednio w ich gospodarstwach lub poza nimi, konsumentom na ich własne potrzeby

- mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie wstępnie uznanych grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz wykorzystanie pomocy finansowej i możliwość nadzorowania wydatkowania środków finansowych.

1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013, zawiera co najmniej dwa działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej "ramami krajowymi", albo co najmniej 10% wydatków poniesionych w ramach tego programu przeznacza się na działania w zakresie ochrony środowiska.

2. (uchylony)

3. Prezes Agencji, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 97 rozporządzenia nr 543/2011.

3a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku braku zastrzeżeń Komisji Europejskiej do opracowanego projektu ram krajowych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych, mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie.

5. (uchylony)

Art. 9. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach:

1) (uchylony)

2) (uchylony)

3) przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na:

a) pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej,

b) pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania;

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

6a) (uchylony)

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji;

11) (uchylony)

12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

13) wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do uznania w kolejnym roku.

1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.

1b. (uchylony)

1c. (uchylony)

1d. (uchylony)

2. (uchylony)

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wstrzymuje ich wykonania.

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe;

4) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:

1) kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1;

2) dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację producentów określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów sprzedanych, pochodzących od tego producenta.

12. (uchylony)

Art. 9a. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów wydaje decyzje w sprawach:

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów:

a) programu operacyjnego albo jego zmiany,

b) corocznie:

- wysokości funduszu operacyjnego oraz wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany,

- wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej albo jej zmiany;

2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji producentów;

3) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

4) corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 3;

5) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji, zgodnie z tytułem III rozdziałem V sekcją III rozporządzenia nr 543/2011;

6) wymierzania kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zgodnie z art. 120 rozporządzenia nr 543/2011;

7) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie operacyjnym, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia;

8) wyłączenia organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku.

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się również obniżki pomocy, jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacana w częściach.

5. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana w częściach, wnioski o przyznanie tej pomocy składa się do dnia:

1) 30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku;

2) 31 lipca - za drugi kwartał roku;

3) 31 października - za trzeci kwartał roku.

6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w programach operacyjnych.

7. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie wstrzymuje ich wykonania.

8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zawierają:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3:

a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego,

b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej;

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dołącza się dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmian niewymagających zatwierdzenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2.

11. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

12. Decyzje, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 3 - są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku;

2) pkt 4 - są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

13. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzą środki funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym.

14. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość w sposób umożliwiający:

1) identyfikację każdego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym;

2) identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana organizacja albo zrzeszenie organizacji producentów zostały utworzone.

15. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej niż o 20% bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzania, jeżeli:

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania;

2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego.

Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji;

2) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia;

3) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.

Art. 11. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:

1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów;

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

3) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3;

4) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń;

5) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

6) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;

7) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.

1a. (uchylony)

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

2a. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

12. (uchylony)

Art. 12. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) wydaje decyzje w sprawie:

a) uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,

b) wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych jako uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

c) cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b,

d) zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;

2) (uchylony)

2a) (uchylony)

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) przeprowadza kontrole w zakresie:

a) spełnienia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, warunków uznania,

b) sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej albo imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

2) liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę;

3) liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na cele konsumpcyjne.

3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;

2) statut albo umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej;

3) zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej;

4) zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,

b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

c) przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

d) (uchylona)

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

6. Rejestr jest jawny i zawiera:

1) nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

2) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej.

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

Art. 13. 1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji:

1) informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki - w terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i warzyw do sprzedaży;

2) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji;

3) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany;

4) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia;

5) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego;

6) informacje o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września danego roku.

1a. Grupa producentów przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów dokonuje oznaczenia i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, tak aby uniemożliwić ich wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.

Art. 13a. 1. Producent nie może być członkiem grupy producentów przez okres dłuższy niż 5 lat.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres, w którym producent był członkiem innych grup producentów.

3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów.

Art. 14. 1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z rocznym planem kontroli.

1a. Do kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

Art. 15. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem":

1) pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu owoców i warzyw;

2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011;

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej;

4) przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych czynności;

5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 10 rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.

1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa Agencji.

1b. (uchylony)

1c. Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży konsumentowi końcowemu przeprowadza się w sposób określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu.

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688).

3a. Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może także przeprowadzić kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której mowa:

1) w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia;

2) w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów:

1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania;

2) przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają wymagania jakości handlowej.

3) (uchylony)

6. (uchylony)

7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:

1) pełni rolę organu koordynującego;

2) tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach.

8. (uchylony)

9. (uchylony)

Art. 15a. (uchylony)

Art. 16. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

1) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu koordynującego;

2) nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu kontrolnego;

3) zakresie działania organu kontrolnego.

4) (uchylony)

Art. 17. 1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o:

1) rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;

2) wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.

3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP.

4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.

5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, Głównemu Inspektorowi w postaci elektronicznej.

Art. 18. 1. Główny Inspektor, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowuje plany selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011.

2. (uchylony)

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

4. Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych może także przeprowadzić kontrolę jakości handlowej owoców i warzyw po okazaniu legitymacji służbowej oraz imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

5. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i warzyw, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Art. 18a. W oznakowaniu świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 543/2011, nazwę produktu podaje się w przypadku, gdy produkt nie jest widoczny lub nazwa jest niezbędna do ustalenia rodzaju produktu.

Art. 19. 1. (uchylony)

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową oraz konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów;

2) warunki i tryb wprowadzania zmian w programie operacyjnym w trakcie jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres dokonywanych zmian;

3) (uchylony)

4) wskaźniki redukcji lub sposób ich ustalania, sposób określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe wyliczenie wartości produkcji sprzedanej niezbędnej do określenia wysokości środków na dofinansowanie funduszu operacyjnego;

5) kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej, mając na względzie nowatorstwo stosowanych rozwiązań, koncepcji oraz ryzyko ich wprowadzenia;

6) (uchylony)

7) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w ramach programu operacyjnego w gospodarstwie członka organizacji producentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z organizacji, mając na względzie zabezpieczenie interesów organizacji producentów oraz zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi;

7a) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie skuteczne uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji;

12) tryb i terminy powiadamiania, o którym mowa w art. 15 ust. 5, mając na względzie umożliwienie przeprowadzenia kontroli jakości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży;

13) (uchylony)

14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;

15) przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od grupy lub organizacji producentów, oraz sposób potwierdzenia wystąpienia tego spadku, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości pomocy finansowej wynikającej ze spadku wartości produkcji sprzedanej;

16) maksymalną wysokość rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe wykorzystanie funduszu operacyjnego na nieprzeznaczanie owoców i warzyw do sprzedaży;

17) sposób zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie rynku owoców i warzyw;

18) sposób, wysokość oraz terminy spłaty przez odbiorców produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży;

19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania takich zmian;

20) maksymalny odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie wsparcia finansowego grup producentów.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych:

1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej oraz wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykorzystania pomocy finansowej na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowych środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 10, wyrażoną jako procent kwalifikowanych kosztów inwestycji, mając na względzie zapewnienie kontynuacji inwestycji niezbędnych do spełnienia warunków wymaganych do uznania organizacji producentów.

4. (uchylony)

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie spełniać wymagań dotyczących jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;

2) warunki, sposób i tryb realizowania działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie takich działań.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których handlowcy są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu;

2) kryteria wpisu do bazy danych, o której mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

3) (uchylony)

Art. 19a. (uchylony)

Art. 19b. (uchylony)

Art. 19c. (uchylony)

Rozdział 3

Rynek chmielu

Art. 20. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację ośrodka certyfikacji:

1) wydaje certyfikat na chmiel;

2) wydaje certyfikat na produkty chmielowe;

3) pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań laboratoryjnych;

4) (uchylony)

5) sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1850/2006";

6) wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na zlecenie browaru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby;

7) przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006.

1a. (uchylony)

1b. (uchylony)

1c. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może zlecić pobieranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczoznawcy wpisanemu do rejestru rzeczoznawców, prowadzonego na podstawie przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu chmielowego procedurą dopuszczenia do obrotu, przeprowadza kontrole dotyczące spełniania przez chmiel lub produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych.

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor:

1) zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej "ośrodkami certyfikującymi", oraz cofa to zatwierdzenie;

2) opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006;

3) przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1850/2006.

4. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzje w sprawie:

1) uznania grupy producentów chmielu;

2) cofnięcia uznania grupie producentów chmielu.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

Art. 20a. (uchylony)

Art. 20b. Certyfikat na chmiel wydaje się producentowi:

1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o organizacji niektórych rynków rolnych;

2) w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w umowie, o której mowa w pkt 1.

Art. 21. (uchylony)

Art. 22. (uchylony)

Art. 23. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej:

1) minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 23 rozporządzenia nr 1850/2006,

b) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie uznawania grup producentów chmielu (Dz. Urz. UE L 289 z 07.11.2007, str. 4, z późn. zm.);

2) Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w:

a) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1557/2006",

b) art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 45, z późn. zm.).

2. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu przekazują Głównemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006, do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru.

3. Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu - uznana grupa producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany.

Art. 24. (uchylony)

Rozdział 4

(uchylony)

Rozdział 5

(uchylony)

Rozdział 5a

(uchylony)

Rozdział 6

Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 40. 1. Kto wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmielowe bez certyfikatu albo świadectwa równoważności, podlega karze grzywny.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. Kto:

1) działając w imieniu lub interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1:

a) pkt 1 - nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki,

b) pkt 4 - nie przekazuje informacji o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego,

2) będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, nie przekazuje informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,

3) (uchylony)

4) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy albo uznanej organizacji producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je po terminie,

5) będąc producentem chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, dołączanej do chmielu zgłoszonego do certyfikacji,

6) będąc podmiotem gospodarczym prowadzącym zakład przetwórstwa chmielu, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 2, nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006

- podlega karze grzywny.

4a. (uchylony)

4b. Kto:

1) (uchylony)

2) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami

3) (uchylony)

4) (uchylony)

4a) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

- podlega karze grzywny.

5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, 4 i 4b, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 40a. 1. Kto:

1) uniemożliwia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za rok poprzedzający rok nałożenia kary;

2) utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary;

3) wprowadza do obrotu owoce i warzywa nieodpowiadające wymaganiom jakości handlowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł;

4) odmawia okazania wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub nie zamieszcza w tych dokumentach odpowiednich informacji wymaganych zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 543/2011 lub zamieszcza w tych dokumentach informacje nieprawdziwe lub niekompletne, podlega karze pieniężnej w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

2. Kto nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w określonym terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

3. Kto wprowadza ponownie do obrotu owoce i warzywa, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł.

4. Kto bez zgody wojewódzkiego inspektora zmienia sposób zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, dokonanych podczas kontroli prowadzonej w odniesieniu do owoców i warzyw albo je zdejmuje, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.

5. (uchylony)

6. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-4, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor, który przeprowadził kontrolę, w wyniku której zostały stwierdzone przesłanki wymierzenia kary, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - któremu uniemożliwiono lub utrudniono przeprowadzenie kontroli.

7. (uchylony)

8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-4, wymierza się przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności dokonującego naruszenia i wielkości jego obrotów oraz przychodu w roku poprzedzającym rok nałożenia kary, a także wartości owoców i warzyw poddanych kontroli.

9. Przed ustaleniem wysokości kary pieniężnej wojewódzki inspektor może żądać okazania dokumentów związanych z ustaleniem okoliczności, o których mowa w ust. 8, w szczególności dotyczących obrotów oraz przychodu w roku poprzedzającym rok nałożenia kary i wartości kontrolowanych owoców i warzyw.

10. W przypadku niskiego stopnia szkodliwości czynu, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybień w dotychczasowej działalności dokonującego naruszenia, można odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1-4.

11. O odstąpieniu, o którym mowa w ust. 10, rozstrzyga w drodze decyzji wojewódzki inspektor właściwy do wymierzenia kary pieniężnej.

12. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

13. Kary pieniężne są wpłacane na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.1)), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Głównemu Inspektorowi albo wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli.

Art. 40b.2) Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub ust. 3, wyczerpuje jednocześnie znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 58b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224 oraz z 2022 r. poz. 1370) lub art. 24 ust. 1 pkt 4, 5 lub 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370), karę pieniężną wymierza się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 41-43. (pominięte)

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 44-54. (pominięte)

Art. 55. Decyzje wydane na podstawie art. 11 ust. 1, art. 47 i art. 48 ustawy, o której mowa w art. 413), tracą moc z dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 56. 1. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o grupie producentów owoców i warzyw lub związku grup producentów owoców i warzyw, należy przez to rozumieć odpowiednio organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw.

2. Wstępnie uznane lub uznane grupy producentów owoców i warzyw wpisane do rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 41, uważa się za wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw lub organizacje producentów owoców i warzyw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 niniejszej ustawy.

Art. 57. 1. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. poz. 19, z 2002 r. poz. 2019 oraz z 2003 r. poz. 2221).

2. Decyzje wydane na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r., zachowują moc.

Art. 58. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej4), z wyjątkiem art. 41 i art. 43-56, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 1301 i 1933.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370), która weszła w życie z dniem 7 lipca 2022 r.

3) Artykuł 41 zawiera zmiany do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

4) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA