Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 533

USTAWA

z dnia 9 marca 2023 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu]

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2101 oraz z 2023 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do programów operacyjnych innych niż objęte przepisami art. 5 ust. 4 i ust. 6 akapit pierwszy lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262).";

2) w art. 9a:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wymierzania kar administracyjnych, o których mowa w tytule II rozdziału V sekcji 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/891";",

- uchyla się pkt 6 i 8,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, wydanych po terminie określonym w art. 7 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2017/892", rozstrzyga się również o odroczeniu programu operacyjnego.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się kwotę:

1) zmniejszenia pomocy finansowej - w przypadkach określonych w:

a) ust. 16 lub

b) art. 61 ust. 3 i 6 rozporządzenia nr 2017/891;

2) zwiększenia pomocy finansowej - w przypadku określonym w art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013.",

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wsparcie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia nr 2017/891, objęte pomocą finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako kwotę równą cenie zakupu produktu objętego tym wsparciem od producenta, przy czym nie przekracza ono w przypadku produktów:

1) wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 2017/891 maksymalnych kwot wsparcia określonych w tym załączniku;

2) niewymienionych w załączniku IV do rozporządzenia nr 2017/891 maksymalnej wysokości rekompensat określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 16.",

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek tej organizacji albo tego zrzeszenia, roczny pułap pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w sposób określony w art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 2017/891, z uwzględnieniem okresu referencyjnego stosowanego przy określeniu wartości owoców i warzyw sprzedanych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4.",

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia strategii krajowej w programach operacyjnych.",

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.",

h) w ust. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów zostały uznane.",

i) dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Jeżeli w roku realizacji programu operacyjnego organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów wykorzystuje środki funduszu operacyjnego niezgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, kwotę pomocy finansowej za ten rok zmniejsza się o wysokość środków z funduszu operacyjnego, wykorzystanych niezgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, maksymalnie do wartości 5% kwoty pomocy finansowej przyznanej na ten rok.";

3) po art. 9a dodaje się art. 9b-9e w brzmieniu:

„Art. 9b. 1. Prezes Agencji oblicza, w sposób określony w art. 8a ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/892, odsetek produkcji owoców i warzyw, o którym mowa w tym przepisie, sprzedanej przez organizacje producentów oraz udostępnia informację o tym odsetku na stronie internetowej Agencji w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Odsetek produkcji owoców i warzyw, o którym mowa w art. 8a ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/892, sprzedanej przez organizacje producentów jest wykorzystywany na potrzeby:

1) zatwierdzania funduszy operacyjnych oraz programów operacyjnych organizacji producentów i zrzeszeniu organizacji producentów,

2) obliczania wartości pomocy finansowej w odniesieniu do funduszu operacyjnego zatwierdzonego

- na rok następujący po roku udostępnienia na stronie internetowej Agencji informacji o odsetku produkcji owoców i warzyw.

3. W obliczeniu, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się dane dostępne w terminie sporządzania tego obliczenia zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 54 lit. b rozporządzenia nr 2017/891, oraz dane dostępne w terminie sporządzania tego obliczenia dotyczące towarowej produkcji owoców, warzyw, grzybów oraz ziół na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udostępniane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830).

Art. 9c. Jeżeli inwestycja nabyta w ramach realizacji programu operacyjnego jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 31 ust. 5 akapit pierwszy lit. a rozporządzenia nr 2017/891:

1) w okresie, o którym mowa w art. 31 ust. 5 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia nr 2017/891,

2) w innym okresie - w przypadku gdy w strategii krajowej został określony taki okres na podstawie art. 31 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/891

- organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów zwraca kwotę pomocy finansowej przyznanej na inwestycję wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 67 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/891 w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym inwestycja nabyta w ramach realizacji programu operacyjnego była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 31 ust. 5 akapit pierwszy lit. a rozporządzenia nr 2017/891.

Art. 9d. Jeżeli, w przypadku inwestycji, dla których okres realizacji zobowiązań nie upłynął, organizacja producentów lub jej członek albo zrzeszenie organizacji producentów uniemożliwia dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji przeprowadzenie kontroli wykorzystywania inwestycji zgodnie z przeznaczeniem opisanym w zatwierdzonym programie operacyjnym:

1) w okresie, o którym mowa w art. 31 ust. 5 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia nr 2017/891,

2) w innym okresie - w przypadku gdy w strategii krajowej został określony taki okres na podstawie art. 31 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/891

- organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów zwraca 100% otrzymanej pomocy finansowej na te inwestycje wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 67 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 2017/891.

Art. 9e. Kwotę pomocy podlegającą zwrotowi, o której mowa w art. 9c i art. 9d, ustala w drodze decyzji dyrektor oddziału regionalnego Agencji.";

4) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 6:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sposobu zagospodarowania przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz b, owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,",

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) realizacji przez organizacje producentów i ich zrzeszenia wycofywania z rynku produktów zgodnie z tytułem II rozdziału III sekcją 5 rozporządzenia nr 2017/891.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b, składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.",

c) w ust. 3 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przyjęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,";

5) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów - w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany;";

6) w art. 15 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazuje Prezesowi Agencji kopię protokołu kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego przez wojewódzkiego inspektora.".

Art. 2. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu]

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. [Postępowanie w przypadku dokonania przed wejściem w życie ustawy zmiany, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu]

W przypadku dokonania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zmiany, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, informację o tej zmianie przekazuje się w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262);

2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 208 z 17.08.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 29.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 21.04.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 453 z 17.12.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2022, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 326 z 21.12.2022, str. 6);

3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 138 z 25.05.2017, str. 57, Dz. Urz. UE L 208 z 17.08.2018, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 259 z 06.10.2022, str. 187);

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 17.08.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 29.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 21.04.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 453 z 17.12.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2022, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 326 z 21.12.2022, str. 6.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 17.08.2018, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 259 z 06.10.2022, str. 187.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-21
  • Data wejścia w życie: 2023-04-21
  • Data obowiązywania: 2023-04-21

Dziennik Ustaw