REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2755

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 grudnia 2022 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de mi-nimis oraz pomocy publicznej, w ramach następujących programów Interreg na lata 2021-2027:

1) Programu Współpracy Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,

2) Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027,

3) Programu Współpracy Interreg Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027,

4) Programu Współpracy Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

- a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Pomoc de minimis]

Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-nimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013".

§ 3. [Pomoc publiczna]

Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 4. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2) jednym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

4) wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej - należy przez to rozumieć wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Podmiot udzielający pomocy de minimis i pomocy publicznej]

1. Podmiotem udzielającym pomocy de minimis i pomocy publicznej może być:

1) instytucja zarządzająca;

2) beneficjent.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocy publicznej jest beneficjent, pomoc de minimis i pomoc publiczna mogą zostać udzielone, jeżeli możliwość ich udzielania przewidują umowa lub porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 32 lit. c ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 6. [Udzielenie pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.4)).

2. Pomoc de minimis jest udzielana w formach i na zasadach określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013.

4. Pomoc de minimis udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia można łączyć z inną pomocą de minimis lub pomocą publiczną na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 7. [Wyłączenie zastosowania przepisów]

1. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c oraz d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi.

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy publicznej, która wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 6 ust. 5 lit. h oraz i rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana w formach określonych w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczną udzielaną na podstawie niniejszego rozporządzenia można łączyć z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Do obliczania intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Wartość udzielonej pomocy publicznej nie może przekroczyć progów określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

8. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z warunkiem, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. ea rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Pomoc publiczna na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach programów Interreg]

1. Pomoc publiczna na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy publicznej na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach programów Interreg ustala się zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach programów Interreg]

1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 20a ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach programów Interreg, o których mowa w § 1, ustala się zgodnie z art. 20a ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Pomoc publiczna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego]

1. Pomoc publiczna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) w formach określonych w art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 oraz ust. 9 zdanie pierwsze i drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy publicznej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną]

1. Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w formach określonych w art. 55 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 i 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie infrastruktury sportowej objętej pomocą publiczną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Udostępnianie wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej objętej pomocą publiczną na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Powierzenie osobie trzeciej zadań, o których mowa w art. 55 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

6. Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Pomoc publiczna inwestycyjna na infrastrukturę lokalną]

1. Pomoc publiczna inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie i powierzanie eksploatacji infrastruktury lokalnej objętej pomocą publiczną inwestycyjną na infrastrukturę lokalną odbywa się na zasadach określonych w art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Wartość dopuszczalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Wniosek]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego odpowiednio pomocy de minimis lub pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem".

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

2) miejsce realizacji przedsięwzięcia;

3) cel realizacji przedsięwzięcia;

4) opis przedsięwzięcia;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

6) wartość przedsięwzięcia;

7) koszty kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę pomocy;

9) źródła finansowania przedsięwzięcia;

10) inne informacje, niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis załącza do wniosku dodatkowo:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorca załącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338).

§ 14. [Ocena wniosku]

1. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy.

2. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 1,

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 1

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

§ 15. [Okres udzielania pomocy de minimis]

Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 16. [Udzielanie pomocy publicznej]

Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2022, str. 74.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA