Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 178

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 151 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb wyznaczania przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta podmiotów, na rzecz których nieletni mogą wykonywać prace społeczne;

2) czynności podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie wykonywania prac społecznych, w tym dotyczące organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli nieletnich.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) osobie wyznaczonej - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez podmiot, odpowiedzialną za organizowanie prac społecznych i kontrolowanie ich przebiegu;

2) podmiocie - rozumie się przez to podmiot, który został wyznaczony przez właściwy organ gminy i na rzecz którego nieletni mogą wykonywać prace społeczne;

3) właściwym organie gminy - rozumie się przez to właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

§ 2. [Sporządzenie opinii dotyczącej potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich]

1. Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie później niż do dnia 15 października, opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich oraz przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi gminy.

2. Opinia określa w szczególności:

1) przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę nieletnich zobowiązanych do wykonania prac społecznych;

2) przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy niezbędną liczbę godzin prac społecznych w przeliczeniu na jednego nieletniego;

3) wymagania dotyczące rodzaju prac społecznych i miejsca ich wykonywania, wynikające z konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania tych prac przy uwzględnieniu wieku nieletnich, ich możliwości psychofizycznych oraz potrzeb edukacyjnych.

§ 3. [Wyznaczenie podmiotów]

1. Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, uwzględniając opinię prezesa sądu rejonowego, o której mowa w § 2.

2. Informację o podmiotach właściwy organ gminy w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii prezesa sądu rejonowego przekazuje:

1) właściwemu prezesowi sądu rejonowego;

2) właściwemu kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej.

W tym samym terminie właściwy organ gminy przedstawia radzie gminy informację o podmiotach oraz opinię prezesa sądu rejonowego.

3. Informacja o podmiotach zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu;

2) miejsce i rodzaj prac społecznych;

3) liczbę nieletnich, którzy mogliby wykonywać prace społeczne;

4) dane osoby wyznaczonej.

4. Informację, o której mowa w ust. 3, właściwy organ gminy przesyła bezpośrednio właściwemu kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej i właściwemu prezesowi sądu rejonowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 4. [Pouczenie nieletniego o obowiązku sumiennego wykonywania pracy oraz konieczności przestrzegania porządku i dyscypliny ustalonych w miejscu jej wykonywania]

1. Podmiot poucza nieletniego o obowiązku sumiennego wykonywania pracy oraz konieczności przestrzegania porządku i dyscypliny ustalonych w miejscu wykonywania tej pracy.

2. Podczas przydziału pracy uwzględnia się wiek nieletniego, jego stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz jeśli to możliwe - posiadane kwalifikacje.

3. Podmiot:

1) informuje nieletniego o sposobie wykonywania przydzielonej pracy;

2) zapoznaje nieletniego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy;

3) zapewnia nieletniemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze - przewidziane na danym stanowisku pracy.

§ 5. [Harmonogram wykonywania prac społecznych przez nieletnich]

Wyznaczona osoba ustala na okres co najmniej miesiąca harmonogram wykonywania prac społecznych przez nieletnich, który określa czas, miejsce i rodzaj pracy. Odpis harmonogramu przekazuje się zawodowemu kuratorowi sądowemu.

§ 6. [Ewidencja prac społecznych wykonywanych przez nieletnich]

Podmiot prowadzi ewidencję prac społecznych wykonywanych przez nieletnich, w szczególności dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin przepracowanych przez nieletnich oraz zbiorczego wymiaru godzin określonych w orzeczeniach. Informacje z ewidencji przekazuje się zawodowemu kuratorowi sądowemu w terminach przez niego wyznaczonych.

§ 7. [Termin przedstawienia pierwszej opinii]

1. Prezes sądu rejonowego pierwszą opinię, która dotyczy potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich, na rok 2023 przedstawi do dnia 15 lutego 2023 r.

2. Właściwy organ gminy wyznaczy pierwsze podmioty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-26
  • Data wejścia w życie: 2023-01-27
  • Data obowiązywania: 2023-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw