Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 179

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1016), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2146).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2146), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 13 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 179)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 1. 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i liceum plastycznym, zwanych dalej „szkołą plastyczną", dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b2) ustawy;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole plastycznej - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 113) ustawy;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

2. Informacje, o których mowa w art. 44zd ust. 6 ustawy, są udzielane uczniom oraz ich rodzicom w terminie określonym i w sposób określony w statucie szkoły plastycznej.

§ 2. 1. (uchylony).

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole plastycznej zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole plastycznej, i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły plastycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły plastycznej. Dyrektor szkoły plastycznej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

§ 3. 1. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z realizacji zajęć muzyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 2 i 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

5. Dyrektor szkoły plastycznej, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole plastycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, zwaną dalej „podstawą programową". W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.

6. Dyrektor szkoły plastycznej, na wniosek pełnoletniego ucznia, może zwolnić go z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował w uczelni treści kształcenia odpowiadające treściom nauczania danych zajęć edukacyjnych określonym w podstawie programowej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

7. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, o którym mowa w ust. 5 i 6, następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły plastycznej, dyplomu ukończenia szkoły plastycznej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia.

§ 4. 1. Dyrektor szkoły plastycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 5. 1. W ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub w podstawie programowej lub wykraczać poza te treści.

3. Dyrektor ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4. Wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dyplomie ukończenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p ust. 24) ustawy, na świadectwie szkolnym promocyjnym, świadectwie ukończenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i dyplomie ukończenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

§ 6. 1. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z § 18.

3. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji zgodnie z § 18.

§ 7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, o której mowa w art. 44i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań, o których mowa w art. 44zd ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 9. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego i muzyki w szkole plastycznej należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku zajęć wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę plastyczną na rzecz kultury fizycznej.

§ 10. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

§ 11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".

§ 12. 1. Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły plastycznej;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole plastycznej i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psycho-logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 13. (uchylony).

§ 14. (uchylony).

§ 15. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 115), art. 20zh ust. 3 i 3a6), art. 44zia ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b7) ustawy, z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 115), art. 20zh ust. 3 i 3a6), art. 44zia ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b7) ustawy, z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły plastycznej.

3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 115) oraz art. 20zh ust. 3 i 3a6) ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły plastycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole plastycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b7) ustawy, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły plastycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole plastycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) (uchylony);

4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 16. 1. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły plastycznej.

3. Egzamin poprawkowy z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole plastycznej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły plastycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły plastycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole plastycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;

3) (uchylony);

4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły plastycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole plastycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 17. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy, z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy, z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę sprawdzianu ustala dyrektor szkoły plastycznej.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 i 2 ustawy. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem.

5. Do składu komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepis § 16 ust. 5.

6. Nauczyciel, o którym mowa w § 16 ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły plastycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole plastycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. W skład komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą:

1) dyrektor szkoły plastycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole plastycznej inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły plastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole plastycznej;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole plastycznej;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

8. Komisja, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia.

11. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§ 17a.8) W szkole plastycznej przedmiotem głównym są zajęcia edukacyjne artystyczne ze specjalności/specjalizacji.

§ 18. Uczeń szkoły plastycznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z przedmiotu głównego oraz z rysunku i malarstwa otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego, a z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

§ 19. 1.9) Uczeń szkoły plastycznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. (uchylony).

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. Do ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 115) oraz art. 66 ust. 1a7) ustawy, nie stosuje się warunku uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 1.

§ 20. 1.10) Uczeń kończy szkołę plastyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Do ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 115) oraz art. 66 ust. 1a7) ustawy, nie stosuje się warunku uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust. 1.

§ 21. 1. Rada pedagogiczna szkoły plastycznej, po poinformowaniu przez dyrektora szkoły rodziców albo pełnoletniego ucznia, z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na powtarzanie klasy przez ucznia, o którym mowa w art. 44zk ust. 8 ustawy.

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Rada pedagogiczna szkoły plastycznej podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dyrektor szkoły plastycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.

§ 22. (uchylony).

Rozdział 2

Egzamin dyplomowy

§ 23. (uchylony).

§ 24. 1. W szkole plastycznej egzamin dyplomowy obejmuje:

1) część praktyczną polegającą na prezentacji:

a)11) przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/specjalizacji, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,

b) pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;

2) część teoretyczną z historii sztuki.

2. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 44zn ust. 5 ustawy, zwanej dalej „komisją dyplomową", może dopuścić udział publiczności w części praktycznej.

§ 25. (uchylony).

§ 26. (uchylony).

§ 27. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.

§ 28. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych.

§ 29. 1. W skład komisji dyplomowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji;

2) dyrektor lub wicedyrektor szkoły plastycznej, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;

3) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym;

4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

2. Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 112) ustawy, powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w danej szkole plastycznej jako przewodniczącego komisji.

§ 30. 1. Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład komisji.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.

3. Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

§ 31. 1. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 112) ustawy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.

§ 32. 1. Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej egzaminu dyplomowego. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowują zadania egzaminacyjne i łączą je w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia.

3. Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły plastycznej.

4. Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

§ 33. 1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.

2. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.

3. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.

§ 34. 1.13) Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 6 ust. 1, ustalając odrębne oceny w części praktycznej i części teoretycznej.

2. Ocenę części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala zespół egzaminacyjny.

3. (uchylony).

4.14) W przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz dla pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby, przy czym dla każdej z prac ustala się jedną ocenę, w przypadku gdy składa się na nią kilka części.

5. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne, ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, wskazany przez przewodniczącego zespołu.

6. Ocenę ustala się po przeprowadzeniu dyskusji jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.

§ 35. W szkole plastycznej uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:

1)15) w części praktycznej - co najmniej oceny dostateczne z pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;

2) w części teoretycznej - co najmniej ocenę dopuszczającą.

§ 36. 1. Dla każdego ucznia sporządza się protokół z egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych zespołów egzaminacyjnych;

3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonywany podczas egzaminu;

6) oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego.

2.16) Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych, o którym mowa w art. 44zd ust. 11 ustawy.

§ 38. Opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych i informatyki wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i mogą być podstawą zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tych opiniach.

§ 39. Projekty edukacyjne w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są prowadzone do ich zakończenia zgodnie z ustalonymi dla nich warunkami.

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.17)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Uchylony przez art. 15 pkt 114 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.

3) Uchylony przez art. 15 pkt 29 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

4) Uchylony przez art. 15 pkt 63 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) Uchylony przez art. 15 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

6) Uchylony przez art. 15 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) Uchylony przez art. 15 pkt 114 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 2146), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2021 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

12) Uchylony przez art. 15 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

17) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 400, z 2009 r. poz. 1117 i 1352, z 2011 r. poz. 377 i 1119 oraz z 2013 r. poz. 993), które utraciło moc z dniem 31 marca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-26
  • Data wejścia w życie: 2023-01-26
  • Data obowiązywania: 2023-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw