Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 183

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 18 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459, z 2021 r. poz. 211 i 1036 oraz z 2022 r. poz. 204) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części „Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do branż, uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. Branże uporządkowano według kolejności alfabetycznej:":

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) branża chemiczna i ochrony środowiska (CHM);",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) branża poligraficzno-księgarska (PGF);";

2) w załączniku nr 2:

a) w części zatytułowanej „BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)":

- przed pozycją dotyczącą zawodu „Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej" o symbolu cyfrowym 343902 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej" o symbolu cyfrowym 343919 w brzmieniu:

Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej

343919

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1

AUD.10.

Administrowanie dokumentacją w produkcji audiowizualnej

5

X


- po pozycji dotyczącej zawodu „Fotograf" o symbolu cyfrowym 343101 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik animacji filmowej" o symbolu cyfrowym 343920 w brzmieniu:

Technik animacji filmowej

343920

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2

AUD.11. Realizacja produkcji filmowej techniką animacji

5

X


b) w części zatytułowanej „BRANŻA BUDOWLANA (BUD)" po pozycji dotyczącej zawodu „Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych" o symbolu cyfrowym 834209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik aranżacji wnętrz" o symbolu cyfrowym 311224 w brzmieniu:

Technik aranżacji

311224

IV

budownictwa,X


BUD.34. Planowanie

4

X


wnętrzplanowania


i wykonywanie


i zagospodarowania


poszczególnych


przestrzennego oraz


etapów wykończenia


mieszkalnictwa


wnętrz
BUD.35.

4

X


Wykonywanie
aranżacji wnętrzc) w części zatytułowanej „BRANŻA CHEMICZNA (CHM)":

- tytuł otrzymuje brzmienie:

„BRANŻA CHEMICZNA I OCHRONY ŚRODOWISKA (CHM)",

- po pozycji dotyczącej zawodu „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych" o symbolu cyfrowym 814209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami" o symbolu cyfrowym 313211 w brzmieniu:

Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

313211

III

klimatu

X
CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych

z gospodarowaniem odpadami

3

X


- po pozycji dotyczącej zawodu „Operator urządzeń przemysłu chemicznego" o symbolu cyfrowym 813134 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami" o symbolu cyfrowym 932922 w brzmieniu:

Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami

932922

II

klimatu

X*
CHM.08.

Wykonywanie prac pomocniczych w gospodarce odpadami

2

X*

*Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- po pozycji dotyczącej zawodu „Technik analityk" o symbolu cyfrowym 311103 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik gospodarki odpadami" o symbolu cyfrowym 325515 w brzmieniu:

Technik

325515

IV

klimatu


X

X


CHM.07. Prowadzenie

3

X


gospodarki


działań operacyjnychodpadami


związanych

z gospodarowaniem

odpadami

CHM.09.

4

XOrganizowanie

i nadzorowanie prac

związanych

z gospodarowaniem

odpadamid) w części zatytułowanej „BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)":

- po pozycji dotyczącej zawodu „Koszykarz-plecionkarz" o symbolu cyfrowym 731702 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego" o symbolu cyfrowym 817213 w brzmieniu:

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

817213

III

gospodarki

X
DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

3

X


- uchyla się pozycję dotyczącą zawodu „Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej" o symbolu cyfrowym 817212,

- po pozycji dotyczącej zawodu „Technik papiernictwa" o symbolu cyfrowym 311601 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik przemysłu drzewnego" o symbolu cyfrowym 311948 w brzmieniu:

Technik przemysłu

311948

V

gospodarki


X

X


DRM.09. Obsługa

3

X


drzewnego


i monitorowanie

urządzeń i maszyn

sterowanych cyfrowo

do produkcji drzewnej

DRM.10. Planowanie

5

Xi organizacja procesów

zautomatyzowanych

w przemyśle

drzewnyme) w części zatytułowanej „BRANŻA HANDLOWA (HAN)" uchyla się pozycję dotyczącą zawodu „Technik księgarstwa" o symbolu cyfrowym 522306,

f) w części zatytułowanej „BRANŻA MECHANICZNA (MEC)" w kolumnie zatytułowanej „Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" w pozycji dotyczącej zawodu „Ślusarz" o symbolu cyfrowym 722204 i pozycji dotyczącej zawodu „Technik mechanik" o symbolu cyfrowym 311504 wyraz „gospodarki" zastępuje się wyrazami „gospodarki, transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej",

g) w części zatytułowanej „BRANŻA POLIGRAFICZNA (PGF)":

- tytuł otrzymuje brzmienie:

„BRANŻA POLIGRAFICZNO-KSIĘGARSKA (PGF)",

- przed pozycją dotyczącą zawodu „Drukarz fleksograficzny" o symbolu cyfrowym 732209 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Animator rynku książki" o symbolu cyfrowym 343305 w brzmieniu:

Animator rynku książki

343305

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2

PGF.09. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rynku książki oraz relacjami z klientami

5

X


- po pozycji dotyczącej zawodu „Technik grafiki i poligrafii cyfrowej" o symbolu cyfrowym 311943 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu „Technik księgarstwa" o symbolu cyfrowym 522306 w brzmieniu:

Technik

522306

IV

kultury i ochrony


X

X


HAN.01. Prowadzenie

3

X


księgarstwadziedzictwasprzedaży


narodowego
PGF.10. Prowadzenie

4

Xdziałalności

informacyjno-

-bibliograficznej§ 2. [Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „Technik gospodarki odpadami”]

Kształcenie w zawodzie „Technik gospodarki odpadami" w branżowej szkole II stopnia prowadzi się, począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

§ 3. [Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej”]

1. Kształcenie w zawodzie „Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej" rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w branżowej szkole I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I branżowej szkoły I stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie „Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej".

§ 4. [Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „Technik księgarstwa”]

1. Kształcenie w zawodzie „Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje „HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i „HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej", rozpoczęte przed dniem 1 września 2023 r. w technikum, w branżowej szkole II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2023 r. w klasie I technikum, w semestrze pierwszym klasy I branżowej szkoły II stopnia, na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i na kursie umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie „Technik księgarstwa", w którym wyodrębniono kwalifikacje „HAN.01. Prowadzenie sprzedaży" i „HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej".

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

Metryka

Dziennik Ustaw