REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 243

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 (Dz. U. poz. 1148) w § 1:

1) w pkt 1 w lit. a:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „224 729 516,33 zł" zastępuje się wyrazami „229 730 943,53 zł",

b) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- Unii Europejskiej stanowi 101 630 943,53 zł, w tym:

- - 54 848 249,39 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej „ustawą",

- - 46 782 694,14 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,";

2) w pkt 2:

a) w lit. a wyrazy „1,01 zł" zastępuje się wyrazami „1,15 zł",

b) w lit. b wyrazy „1,14 zł" zastępuje się wyrazami „1,40 zł".

§ 2. [Stawki pomocy finansowej]

Stawki pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, z późn. zm.1)), w wysokości określonej w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wniosków o pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, złożonych za dostawy zrealizowane w drugim okresie udostępniania roku szkolnego 2022/2023.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 284 z 01.09.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 5.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA