REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 260

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I P OLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją", pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia (operatorom) w ramach inwestycji A4.4.1. Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw do pracy zdalnej, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, na realizację przedsięwzięć na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, zwanych dalej „MŚP", i ich pracowników w zakresie doposażenia do pracy zdalnej.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie mogą być realizowane na rzecz MŚP będących osobami fizycznymi, które nie zatrudniają pracowników.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ostatecznym odbiorcy wsparcia (operatorze) - oznacza to podmiot w rozumieniu art. 14la pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225);

2) przedsięwzięciu - oznacza to przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 3. [Ostateczni odbiorcy wsparcia]

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia (operatorami) mogą być podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 i 6-9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „ustawą o PARP", z wyłączeniem pracowników przedsiębiorców.

§ 4. [Forma pomocy finansowej]

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem".

§ 5. [Wydatki kwalifikowane w ramach wsparcia]

1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów usług doradczych lub szkoleniowych;

2) zakup wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwiają pracę zdalną, w tym wydatki umożliwiające pracę zdalną osobom z niepełnosprawnościami;

3) pokrycie kosztów poniesionych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia (operatora) związanych z realizacją przedsięwzięcia.

2. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia nie zalicza się wydatków poniesionych przed dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią dla ostatecznego odbiorcy wsparcia (operatora) pomoc finansową niebędącą pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47).

§ 6. [Uczestnicy usług doradczych lub szkoleniowych]

1. Uczestnikami usług doradczych lub szkoleniowych mogą być osoby fizyczne będące MŚP lub pracownicy MŚP, którzy zostali delegowani do udziału w usługach, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

2. Usługi doradcze lub szkoleniowe mogą być świadczone przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP. W przypadku gdy żaden z podmiotów wpisanych do rejestru nie świadczy usług szkoleniowych w zakresie wymaganym przez MŚP, usługi szkoleniowe mogą być świadczone przez podmioty wybrane zgodnie z zasadami określonymi w art. 6c ustawy o PARP.

3. Ostateczny odbiorca wsparcia (operator) zapewnia równy dostęp do usług doradczych i szkoleniowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 7. [Pomoc de minimis dla MŚP]

1. Koszty usług doradczych i szkoleniowych oraz wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią dla MŚP pomoc de minimis.

2. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

4. Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - kwoty 100 000 euro dla jednego przedsiębiorcy.

5. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

6. Pomoc de minimis nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

7. Pomoc de minimis może być udzielona, jeżeli spełnia warunki kumulacji pomocy, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

8. Pomoc de minimis może być udzielona do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

9. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie umowy, która określa szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania tej pomocy.

10. Zaświadczenie o pomocy de minimis udzielanej MŚP w ramach przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje ostateczny odbiorca wsparcia (operator).

§ 8. [Intensywność pomocy de minimis dla MŚP]

Intensywność pomocy de minimis dla MŚP nie może przekroczyć 100% wydatków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 9. [Pomoc finansowa w trybie konkursowym]

1. Agencja udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, zgodnie z art. 14lza-14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Agencja określa rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach katalogu, o którym mowa w § 5 ust. 1, w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, o którym mowa w art. 14lzb ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: wz. S. Szwed


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-08
  • Data wejścia w życie: 2023-02-23
  • Data obowiązywania: 2023-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA