REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 296

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),

2) ustawą z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 2088)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 listopada 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 20-22 i art. 24 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692), które stanowią:

"Art. 20. Za rok 2021 wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 14, może zostać dokonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Art. 21. 1. Do obliczania wysokości zwiększenia kwoty rekompensat, o którym mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 14, na podstawie dołączonych do wniosku o przyznanie rekompensaty informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 7b ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku dołączenia do wniosku o przyznanie rekompensaty, przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 14, informacji, oświadczenia i dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 14, z pominięciem informacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, lub z pominięciem dokumentów lub ich kopii stanowiących podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym, przepisu art. 10 ust. 9a ustawy zmienianej w art. 14 nie stosuje się.

Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 10, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r."

"Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) (uchylony)

2) art. 14 oraz art. 20-22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) (uchylony)";

2) art. 20 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 2088), który stanowi:

"Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 296)

USTAWA

z dnia 19 lipca 2019 r.

o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady, tryb udzielania oraz sposób obliczania wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967) na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych, zwanej dalej "rekompensatami".

Art. 2. Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) instalacji - rozumie się przez to instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.2)), wytwarzającą co najmniej jeden produkt z sektora lub podsektora energochłonnego, określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

2) tytule prawnym - rozumie się przez to prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;

3) weryfikatorze - rozumie się przez to:

a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, o której mowa w art. 3 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 94),

b) osobę fizyczną, która uzyskała akredytację w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w lit. a.

Art. 4. 1. Do postępowania w sprawie przyznania rekompensat, zwrotu rekompensat, zakazu ubiegania się o przyznanie rekompensat oraz nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 26, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

2. Od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

3. Do postępowań w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.3)) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

4. Do postanowień, na które przysługuje zażalenie, wydanych przez Prezesa URE w toku postępowań, o których mowa w ust. 1, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rozdział 2

Zasady, tryb przyznawania oraz sposób obliczania wysokości rekompensat

Art. 5. O przyznanie rekompensat może się ubiegać podmiot, który:

1) posiada tytuł prawny do instalacji i eksploatuje tę instalację;

2) posiada wdrożony:

a) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.4)), lub

b) system zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub

c) system zarządzania energią potwierdzony certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;

3) nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2);

4) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;

5) nie zalega z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarł umowę o odroczeniu terminu płatności albo umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 6. 1. Maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za dany rok kalendarzowy jest równy wysokości środków ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok kalendarzowy, za który są przyznawane rekompensaty.

2. Maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o wysokość rekompensat należnych za poprzednie lata, a wypłaconych w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, wysokość rekompensat, które będą wypłacone w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w ust. 1, pomniejszonemu zgodnie z ust. 2.

4. Informację dotyczącą maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi URE, do dnia 15 stycznia roku kalendarzowego, w którym są przyznawane rekompensaty.

5. Prezes URE, do dnia 31 stycznia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ:

1) terminową cenę uprawnień do emisji uwzględnianą przy obliczaniu rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy;

2) maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w ust. 1, za poprzedni rok kalendarzowy.

Art. 7. 1. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, dla którego wartość jest wyrażona w megawatogodzinach na megagramy (MWh/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × Et × AOt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt - wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait - intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct - wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 - terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

Et - wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 2 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

AOt - wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg).

2. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331", dla którego wartość wyrażona jest w megagramach dwutlenku węgla na megagramy (Mg CO2/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × AOt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt - wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait - intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct - wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 - terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

E - wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej obliczany według następującego wzoru:

infoRgrafika ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

We - wskaźnik emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającego zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/447";

Ep - stosunek odpowiednich emisji pośrednich określanych dla każdego z produktów w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich obliczonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331;

Ie - przeciętną wartość intensywności emisji w wysokości 0,376 megagrama dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

AOt - wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg).

3. W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji nie ma zastosowania żaden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz żaden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru:

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EFt × BECt ,

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Amaxt - wysokość rekompensat dla instalacji;

Ait - intensywność pomocy wyrażoną jako ułamek 0,75;

Ct - wskaźnik emisji dwutlenku węgla (CO2) w wysokości 0,81 megagramów dwutlenku węgla na megawatogodzinę (Mg CO2/MWh);

Pt-1 - terminową cenę uprawnień do emisji dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

EFt - wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych w wysokości określonej w załączniku nr 3 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty;

BECt - zużycie energii elektrycznej do wytworzenia produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażone w megawatogodzinach (MWh).

4. (uchylony)

5. (uchylony)

6. Przez terminową cenę uprawnień do emisji, o której mowa w ust. 1-3, rozumie się średnią arytmetyczną dziennych cen zamknięcia dla kontraktów terminowych uprawnień do wprowadzenia do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673), dwutlenku węgla (CO2) utworzonych w ramach systemu, który służy do rozliczania wielkości emisji, i którymi można rozporządzać w Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wykonywanych przez dostawę w grudniu roku, za który przyznawane są rekompensaty, na giełdach Intercontinental Exchange oraz European Energy Exchange, w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który przyznawane są rekompensaty. Terminową cenę uprawnień do emisji przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia notowania kontraktów terminowych uprawnień do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3:

1) wysokość rekompensat oblicza się wyłącznie dla produktów zaliczanych do sektorów i podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

2) ilość energii elektrycznej zużytej do wytworzenia produktów zaliczanych do sektorów i podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy określa się na podstawie wskaźników technologicznych umożliwiających oszacowanie zużycia energii elektrycznej na wytworzenie danego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego produktu odniesionej do całkowitej produkcji danej instalacji lub na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej.

8. (uchylony)

9. Wysokość rekompensat obliczona zgodnie z ust. 1-3 jest pomniejszana o kwotę stanowiącą równowartość rekompensat obliczonych zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3, dla roku kalendarzowego, za który przyznawane są rekompensaty, przyjmując zużycie energii elektrycznej w wysokości 1 gigawatogodziny (GWh).

Art. 7a. 1.5) W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, kwotę rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3, który przekazał w terminie informację, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w art. 10 ust. 6a, zwiększa się o kwotę obliczoną zgodnie z art. 7b.

2. W przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym po uwzględnieniu zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, przekracza kwotę ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku kalendarzowym była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, o którym mowa w art. 6 ust. 1, pomniejszonemu zgodnie z art. 6 ust. 2.

Art. 7b. 1.6) Wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, stanowi różnicę pomiędzy jedną trzecią wartości rekompensat obliczonych dla danego podmiotu zgodnie z art. 7 ust. 1-3 a wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

2. (uchylony)7)

3. (uchylony)7)

4. Wartość dodaną brutto, o której mowa w ust. 1, oblicza się według następujących zasad:

1) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) w wariancie porównawczym - jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

2) dla jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym - jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, powiększone o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

3) dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - jako przychody ze sprzedaży powiększone o pozostałe przychody, pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

4) dla jednostek niesporządzających sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - w sposób określony dla jednostek, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Art. 8. (uchylony)

Art. 9. (uchylony)

Art. 10. 1. Prezes URE przyznaje rekompensaty w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 5, zwanego dalej "wnioskodawcą".

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie rekompensat, zwany dalej "wnioskiem", w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Prezesa URE, wraz z załącznikami. Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych. Wniosek dotyczy produkcji produktów z sektorów i podsektorów energochłonnych wytwarzanych we wszystkich instalacjach, w odniesieniu do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie rekompensat.

3. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania;

2) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy (NIP), określenie wielkości wnioskodawcy zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.8)), formę prawną wnioskodawcy, identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz klasę PKD, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc publiczną;

3) dane dotyczące każdej instalacji, w odniesieniu do której wnioskodawca ubiega się o przyznanie rekompensat, obejmujące informacje o:

a) produkcie lub produktach zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy wraz z przypisaną do każdego z tych produktów wielkością produkcji i zużycia energii elektrycznej na ich produkcję w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wraz z zastosowanym wskaźnikiem efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonym w załączniku nr 2 do ustawy lub wskaźnikiem emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447, lub wskaźnikiem efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonym w załączniku nr 3 do ustawy,

b) stosunku odpowiednich emisji pośrednich określanych dla każdego z produktów w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich obliczonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331 - w przypadku gdy wnioskodawca do wyliczenia wysokości rekompensat korzysta z wzoru określonego w art. 7 ust. 2;

4) wskazanie tytułu prawnego do instalacji, którą eksploatuje;

5) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensat.

4. (uchylony)

5. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty lub ich kopie potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do instalacji, którą eksploatuje;

2) dokumenty lub ich kopie potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunku, o którym mowa w art. 5 pkt 2;

3) oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków uprawniających do przyznania rekompensat, o treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855) oświadczam, że:

- dane zawarte we wniosku i załącznikach do niego o przyznanie rekompensat są zgodne z prawdą;

- znane mi są i spełniam warunki uprawniające do przyznania rekompensat wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4) oświadczenie wnioskodawcy:

a) że nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji,

b) że nie uzyskał innej pomocy publicznej, pomocy de minimis lub innego rodzaju finansowania pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, co objęte wnioskiem;

5) zaświadczenia właściwych organów potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 5 pkt 4 i 5;

6) opinię weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku, wraz z metodyką zbierania danych zawartych we wniosku;

7) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia danych, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

6. (uchylony)

6a. Wnioskodawca, w terminie do dnia 31 lipca następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, w celu uzyskania zwiększenia, o którym mowa w art. 7a ust. 1, dołącza do wniosku:

1) informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o której mowa w art. 7b ust. 1, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia;

2) (uchylony)9)

3) oświadczenie o treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855) oświadczam, że informacja o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, jest zgodna z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4)10) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o której mowa w art. 7b ust. 1.

7. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5 i 7, podlega weryfikacji przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności zawartych w nim danych. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się opinię. Koszty weryfikacji ponosi wnioskodawca.

8. Informacje zawarte we wniosku są przedmiotem weryfikacji przez Prezesa URE w zakresie ich poprawności, wiarygodności oraz dokładności i na ich podstawie jest określana wysokość przyznawanych rekompensat lub wydawana jest decyzja o odmowie przyznania rekompensat.

9. W przypadku gdy wniosek nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3, lub wnioskodawca nie dołączył dokumentów, o których mowa w ust. 5, albo wniosek przekazany w postaci elektronicznej zawiera informacje inne niż wniosek złożony w postaci papierowej, Prezes URE wzywa wnioskodawcę odpowiednio do uzupełnienia wniosku lub usunięcia rozbieżności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia rozbieżności w wyznaczonym terminie Prezes URE pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawcę.

9a.11) W przypadku gdy w terminie wskazanym w ust. 6a do wniosku nie zostały dołączone informacja, oświadczenie lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, kwota rekompensat obliczonych dla danego wnioskodawcy nie podlega zwiększeniu, o którym mowa w art. 7a ust. 1.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do wniosku,

2) szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób obliczania tych danych,

3) zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób gromadzenia tych danych,

4) szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora,

5) szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 6a pkt 4

- mając na uwadze konieczność zapewnienia przyznawania rekompensat na podstawie rzetelnych i wiarygodnych informacji oraz dokumentów.

Art. 11. 1. Prezes URE, do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, wydaje decyzję w sprawie przyznania w całości lub w części, lub odmowy przyznania rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy.

2. W decyzji o przyznaniu rekompensat Prezes URE określa wysokość przyznanych rekompensat.

3. Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustawy.

4. Prezes URE, do dnia 7 listopada danego roku kalendarzowego, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zwanemu dalej "Bankiem", w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych, wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty w tym roku kalendarzowym.

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotów i ich siedzib lub miejsc zamieszkania;

2) wysokość rekompensat przyznanych poszczególnym podmiotom;

3) numery rachunków bankowych, na które ma zostać dokonana wypłata rekompensat poszczególnym podmiotom.

6. Rekompensaty są wypłacane jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 4.

7. Prezes URE, do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o łącznej wysokości przyznanych rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy, w podziale na poszczególne sektory i podsektory energochłonne określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Art. 12. 1. Podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, jest obowiązany do prowadzenia produkcji w instalacji przez okres 2 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym zostały mu przyznane rekompensaty.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu, który przeniósł produkcję danej instalacji na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 12a. 1. Podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, będący podmiotem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), jest obowiązany do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1:

1)12) zrealizował przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazane w ostatnim na dzień złożenia wniosku audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, albo

2) wykazał, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzonej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, albo

3)13) poniósł nakłady finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wobec której podmiot ten jest prowadzącym instalację w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447, oraz poniżej przypisanej do tego wskaźnika średniej wartości 10% najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. wskazanej w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447.

3. (uchylony)14)

4.15) W przypadku gdy z audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wynika, że nie ma przedsięwzięć, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat, uznaje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 1, został zrealizowany.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazanie pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest realizowane wyłącznie:

1) potwierdzeniem umorzenia gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 124a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), na rzecz podmiotu, o którym mowa w ust. 1, dokonanego nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, za który temu podmiotowi zostały przyznane rekompensaty, lub

2) przez wytworzenie przez podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i zużycie tej energii elektrycznej na jego własne potrzeby.

Art. 12b. 1.16) Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, rozlicza się w terminie 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają.

1a.17) Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 2 i 3, rozlicza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uzyskał rekompensaty.

2. (uchylony)18)

3. Podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia przedkłada Prezesowi URE:19)

1) sprawozdanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 wraz z dokumentami lub ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku;

2)20) oświadczenie o treści:

a) "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855) oświadczam, że informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz

b) "Oświadczam, że zobowiązuję się do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazanych w ostatnim na dzień złożenia wniosku o przyznanie rekompensat audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat - nie później niż w ciągu 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają" - w przypadku wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, w odniesieniu do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, które na dzień złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie zostały zrealizowane.

4. (uchylony)21)

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości tego sprawozdania oraz ujednolicenia sposobu jego sporządzania.

Art. 13. Rekompensaty przyznane:

1) bez spełnienia warunków określonych w art. 5 lub

2) w wysokości wyższej niż należna, lub

3) podmiotowi, który zaprzestał produkcji w instalacji, w okresie 2 lat następujących po roku kalendarzowym, w którym zostały mu przyznane rekompensaty, chyba że podmiot wykaże, że zaprzestanie produkcji wynika z przeniesienia jej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

4) podmiotowi, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1

- podlegają zwrotowi.

Art. 14. Zwrotowi podlega kwota rekompensat przyznanych podmiotowi, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, bezpodstawnie pobranych rekompensat lub część rekompensat przekraczająca należną kwotę, wraz z odsetkami obliczonymi z zastosowaniem stopy zwrotu pomocy określonej zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.22)) w przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wydania decyzji, począwszy od dnia przekazania rekompensat na rachunek bankowy podmiotu, który otrzymał rekompensaty.

Art. 15. Prezes URE wydaje decyzję w sprawie zwrotu rekompensat określającą kwotę podlegającą zwrotowi. Rekompensaty zwracane są na rachunek Banku w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE stała się prawomocna.

Art. 16. Do egzekucji zwrotu rekompensat stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127 i 2180).

Art. 17. Postępowanie w sprawie zwrotu rekompensat nie może zostać wszczęte, jeżeli od dnia zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 13, upłynęło 5 lat.

Art. 18. 1. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych danych Prezes URE wydaje decyzję o zakazie ubiegania się o przyznanie rekompensat przez tego wnioskodawcę przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym decyzja o zakazie ubiegania się o przyznanie rekompensat stała się prawomocna.

2. Prezes URE odstępuje od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) wnioskodawca poinformował Prezesa URE o podaniu we wniosku nieprawdziwych danych, zanim wnioskodawcy zostało doręczone zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie, oraz

2) wnioskodawca dokonał, w terminie 14 dni od dnia poinformowania Prezesa URE o podaniu we wniosku nieprawdziwych danych, zwrotu rekompensaty przekraczającej należną kwotę wraz z odsetkami obliczonymi zgodnie z art. 14, na rachunek Banku.

Art. 19. 1. Wnioskodawca w toku postępowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1, jest obowiązany, na żądanie Prezesa URE, zapewnić mu wgląd do ksiąg rachunkowych oraz przedstawić, na żądanie Prezesa URE, informacje i dokumenty niezbędne do weryfikacji danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego.

2. Podmiot inny niż wnioskodawca jest obowiązany, na żądanie Prezesa URE, w toku postępowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1, do przedstawienia informacji lub dokumentów będących w posiadaniu tego podmiotu, niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku i załącznikach do niego, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Art. 20. 1. Prezes URE w terminie do dnia 31 grudnia sporządza sprawozdanie roczne dotyczące rekompensat przyznanych w danym roku kalendarzowym.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotów, którym przyznano rekompensaty, oraz wykaz instalacji, dla których przyznano rekompensaty;

2) sektory lub podsektory energochłonne określone w załączniku nr 1 do ustawy, w których działalność prowadzą podmioty, którym przyznano rekompensaty;

3) rok kalendarzowy, za który przyznawane są rekompensaty, i rok kalendarzowy, w którym zostały wypłacone;

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) wielkość produkcji produktu należącego do sektora lub podsektora energochłonnego określonego w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji dla każdego roku kalendarzowego, za który przyznano rekompensaty;

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) roczne zużycie energii elektrycznej w każdej z instalacji w roku kalendarzowym, za który przyznano rekompensaty;

11) terminową cenę uprawnień do emisji wykorzystaną do obliczenia wysokości przyznanych rekompensat;

12) intensywność pomocy określoną w art. 7 ust. 1-3;

13) wskaźnik emisji określony w art. 7 ust. 1-3.

3. Prezes URE przechowuje dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie przyznania, zwrotu rekompensat lub zakazu ubiegania się o przyznanie rekompensat przez 10 lat od dnia wypłaty rekompensat.

4. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa URE, przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez Radę Ministrów sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.

Rozdział 3

Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji

Art. 21. 1. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank.

Art. 22. 1.23) Przychodami Funduszu są:

1) środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

2) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964);

3) środki stanowiące zwroty rekompensat dokonywane na podstawie decyzji, o której mowa w art. 15;

4) inne przychody.

2.24) Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 2088).

Art. 22a.25) 1. Dysponent Funduszu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zaciągać pożyczki z budżetu państwa na finansowanie programu rządowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

2. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, nie są oprocentowane.

Art. 23. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) wypłatę rekompensat;

2) wypłatę wynagrodzenia Banku za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 25;

3)26) wypłatę pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, oraz uzasadnionych kosztów poniesionych przez operatora programu wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, związanych z wykonywaniem jego zadań;

4)26) spłatę pożyczek, o których mowa w art. 22a, i innymi kosztami związanymi z tymi pożyczkami.

Art. 24. 1. Dysponent Funduszu sporządza roczny plan finansowy Funduszu z uwzględnieniem trybu i terminów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dysponent Funduszu sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje je do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 25. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć Bankowi, w drodze umowy, inne czynności związane z obsługą Funduszu.

Rozdział 4

Kary pieniężne

Art. 26. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:

1) we wniosku o przyznanie rekompensaty podał nieprawdziwe informacje i uzyskał rekompensaty:

a) nie spełniając warunków przewidzianych przepisami ustawy, lub

b) w kwocie wyższej niż należna;

2) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19, nie zapewnił wglądu do ksiąg rachunkowych lub odmówił udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentów;

3) nie przekazał Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Prezes URE w drodze decyzji.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku:

1) wnioskodawcy, któremu zostały przyznane rekompensaty - nie może być wyższa niż dwukrotność bezpodstawnie uzyskanych rekompensat;

2) podmiotu innego niż wnioskodawca - wynosi 10 000 zł.

3a. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 10 000 zł.

4. Karę pieniężną wnosi się na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

5. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 5

Przepisy zmieniające, dostosowujące i przejściowe oraz przepis końcowy

Art. 27. (pominięty)

Art. 28. (pominięty)

Art. 29. Tworzy się Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Art. 30. 1. Rekompensaty są przyznawane po raz pierwszy za rok 2019.

2. Maksymalny limit środków finansowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, przeznaczony na przyznanie rekompensat za:

1) 2019 r. - wynosi 890 000 000,00 zł;

2) 2020 r. - wynosi 890 000 000,00 zł.

Art. 31. 1. O przyznanie rekompensat za rok 2019 może ubiegać się podmiot, który w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2827), wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, z którymi zawarł na 2019 rok umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową lub złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 7 tej ustawy.

2. Do wniosku o przyznanie rekompensat za 2019 rok załącza się:

1) kopie oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 lub art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2827), wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub Zarządcę Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311);

2) dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 2827).

3. W sprawie przyznania lub odmowy przyznania rekompensat za rok 2019 Prezes URE wydaje decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 1, do dnia 31 lipca 2020 r.

4. Prezes URE, w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Bankowi, w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych, wykaz podmiotów, o którym mowa w art. 11 ust. 4, którym przyznano rekompensaty za rok 2019.

5. Rekompensaty za rok 2019 są wypłacane jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 4.

6. Informacje zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat za rok 2019 są przedmiotem weryfikacji przez Prezesa URE wyłącznie w zakresie ich poprawności, kompletności oraz zgodności z opinią weryfikatora, o której mowa w art. 10 ust. 7, i na ich podstawie określana jest wysokość przyznawanych rekompensat albo wydawana jest decyzja o odmowie przyznania rekompensat.

Art. 32. 1. Do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym albo decyzji stwierdzającej, że środek ten nie stanowi pomocy publicznej, art. 11 ust. 1 nie stosuje się.

2. W przypadku wydania decyzji Komisji Europejskiej o braku zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym, środki zgromadzone w Funduszu podlegają zwrotowi do budżetu państwa, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 23 pkt 2.

Art. 33. 1. Limit wydatków przeznaczony na wypłatę rekompensat z Funduszu wynosi w:

1) 2019 r. - 0,00 zł;

2) 2020 r. - 890 000 000,00 zł;

3) 2021 r. - 890 000 000,00 zł.

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

1a. Limit wydatków przeznaczonych na wypłatę rekompensat z Funduszu wynosi w:

1)28) 2022 r. - 1 000 000 000 zł;

2)28) 2023 r. - 2 648 341 000 zł;

3) 2024 r. - 3 744 660 000,00 zł;

4) 2025 r. - 3 824 310 000,00 zł;

5) 2026 r. - 5 014 070 000,00 zł;

6) 2027 r. - 5 134 740 000,00 zł;

7) 2028 r. - 5 276 260 000,00 zł;

8) 2029 r. - 5 688 290 000,00 zł;

9) 2030 r. - 5 604 440 000,00 zł;

10) 2031 r. - 5 192 040 000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 1a.

3. Mechanizm korygujący jest wdrażany zgodnie z art. 6 ust. 3 przez Prezesa URE.

Art. 34. 1. Limit wydatków przeznaczonych z Funduszu na wykonywanie zadań Banku za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 25, wynosi w:

1) 2019 r. - 0,00 zł;

2) 2020 r. - 60 000,00 zł;

3) 2021 r. - 60 000,00 zł.

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

1a. Limit wydatków przeznaczonych z Funduszu na wykonywanie zadań Banku za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 25, wynosi w:

1) 2022 r. - 60 000,00 zł;

2) 2023 r. - 60 000,00 zł;

3) 2024 r. - 60 000,00 zł;

4) 2025 r. - 60 000,00 zł;

5) 2026 r. - 60 000,00 zł;

6) 2027 r. - 60 000,00 zł;

7) 2028 r. - 60 000,00 zł;

8) 2029 r. - 60 000,00 zł;

9) 2030 r. - 60 000,00 zł;

10) 2031 r. - 60 000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 35. 1. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z niniejszej ustawy uwzględniony w części 50 budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes URE, wynosi w:

1) 2019 r. - 2 069 800,00 zł;

2) 2020 r. - 2 093 300,00 zł;

3) 2021 r. - 2 144 400,00 zł.

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

1a. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE wynikających z ustawy, uwzględniony w części 50 budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes URE, wynosi w:

1) 2022 r. - 2 896 700,00 zł;

2) 2023 r. - 2 250 200,00 zł;

3) 2024 r. - 2 305 100,00 zł;

4) 2025 r. - 2 361 300,00 zł;

5) 2026 r. - 2 418 900,00 zł;

6) 2027 r. - 2 477 900,00 zł;

7) 2028 r. - 2 538 400,00 zł;

8) 2029 r. - 2 538 400,00 zł;

9) 2030 r. - 2 538 400,00 zł;

10) 2031 r. - 2 538 400,00 zł.

2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 36. 1. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikających z niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2019 r. - 0,00 zł;

2) 2020 r. - 390 000,00 zł;

3) 2021 r. - 390 000,00 zł.

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) (uchylony)

8) (uchylony)

9) (uchylony)

10) (uchylony)

1a. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw gospodarki wynikający z ustawy wynosi w:

1) 2022 r. - 390 000,00 zł;

2) 2023 r. - 390 000,00 zł;

3) 2024 r. - 390 000,00 zł;

4) 2025 r. - 390 000,00 zł;

5) 2026 r. - 390 000,00 zł;

6) 2027 r. - 390 000,00 zł;

7) 2028 r. - 390 000,00 zł;

8) 2029 r. - 390 000,00 zł;

9) 2030 r. - 390 000,00 zł;

10) 2031 r. - 390 000,00 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 37. Plan finansowy Funduszu na rok 2020 sporządza się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia29).


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża art. 10a ust. 6 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088 i 2127.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140 i 2180.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692); wszedł w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

7) Przez art. 14 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

9) Przez art. 14 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 14 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

14) Przez art. 14 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

17) Dodany przez art. 14 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

18) Przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

19) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. d tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 lit. d tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszło w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

21) Przez art. 14 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 5; weszła w życie z dniem 14 lipca 2022 r.

22) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 10, Dz. Urz. UE L 407 z 30.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 313 z 22.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 27.03.2009, str. 15, Dz. Urz. UE L 308 z 24.11.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 109 z 12.04.2014, str. 14, Dz. Urz. UE L 325 z 10.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 19.

23) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 2088), która weszła w życie z dniem 13 października 2022 r.

24) Dodany przez art. 11 pkt 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

25) Dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

26) Dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

27) Artykuł 28 zawiera zmiany do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 23.

29) Ustawa została ogłoszona w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Załączniki do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 296)

Załącznik nr 1

WYKAZ SEKTORÓW I PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

Lp.

PKD 2007 / PKWiU 2015

Opis

1

14.11

Produkcja odzieży skórzanej

2

24.42

Produkcja aluminium

3

20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

4

24.43

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

5

17.11

Produkcja masy włóknistej

6

17.12

Produkcja papieru i tektury

7

24.10

Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

8

19.20

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

9

24.44

Produkcja miedzi

10

24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

11

20.16.40.15

Glikole polietylenowe oraz pozostałe alkohole polieterowe, w formach podstawowych

12

24.51

Wszystkie kategorie produktu w sektorze odlewnictwa żeliwa

13

 

Następujące podsektory w ramach sektora włókna szklanego (23.14):

 

23.14.12.20 

23.14.12.40

Maty z włókna szklanego

Woale z włókna szklanego

14

 

Następujące podsektory w ramach sektora gazów przemysłowych (20.11):

 

20.11.11.50 

20.11.12.90

Wodór

Nieorganiczne związki tlenowe niemetali

 

Załącznik nr 2

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

 

Wartość wskaźnika efektywności zużycia energii w poszczególnych latach

 

NACE

PRODCOM

Produkt

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Jednostka wskaźnika

Definicja

Proces objęty wskaźnikiem produktowym

17.11

17.11.11.00

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

0,904

0,894

0,884

0,875

0,865

0,856

0,846

0,837

0,828

0,819

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją masy chemicznej, w tym suszenie, mycie i przesiewanie oraz bielenie

17.11

17.11.12.00

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej

0,329

0,325

0,322

0,318

0,315

0,311

0,308

0,305

0,301

0,298

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej

17.11

17.11.13.00

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej

0,443

0,438

0,433

0,429

0,424

0,419

0,415

0,410

0,406

0,401

MWh/t 90% sdt

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista drzewna półchemiczna

0,443

0,438

0,433

0,429

0,424

0,419

0,415

0,410

0,406

0,401

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista drzewna półchemiczna

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany

0,26

0,257

0,254

0,252

0,249

0,246

0,243

0,241

0,238

0,236

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Papier odzyskany

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją makulatury, w tym zagęszczanie, dyspersja oraz bielenie

17.11

ex 17.11.14.00

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany

0,39

0,386

0,382

0,377

0,373

0,369

0,365

0,361

0,357

0,353

MWh/t 90% sdt

Masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno: Odbarwiony papier odzyskany

17.12

17.12.11.00

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

0,801

0,792

0,784

0,775

0,767

0,758

0,750

0,742

0,734

0,726

MWh/t produktu

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją papieru, w tym oczyszczanie, prasowanie i suszenie termiczne

17.12

17.12.12.00 

17.12.13.00 

17.12.14.10 

17.12.14.35 

17.12.14.39 

17.12.14.50 

17.12.14.70

Papier niepowleczony

0,645

0,638

0,631

0,624

0,617

0,611

0,604

0,597

0,591

0,584

MWh/t produktu

Papier i tektura czerpane;

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet;

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

17.12

17.12.73.36 

17.12.73.60 

17.12.73.75 

17.12.73.79 

17.12.76.00

Papier powleczony

0,538

0,532

0,526

0,521

0,515

0,509

0,504

0,498

0,493

0,487

MWh/t produktu

Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi;

Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach

17.12

17.12.20.30 

17.12.20.55 

17.12.20.57 

17.12.20.90

Tissue

0,925

0,915

0,905

0,895

0,885

0,876

0,866

0,857

0,847

0,838

MWh/t produktu

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

17.12

17.12.33.00 

17.12.34.00 

17.12.35.20 

17.12.35.40

Testliner i fluting

0,26

0,257

0,254

0,252

0,249

0,246

0,243

0,241

0,238

0,236

MWh/t produktu

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną;

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną;

»Testliner« - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

17.12

17.12.31.00 

17.12.32.00 

17.12.42.60 

17.12.42.80 

17.12.51.10 

17.12.59.10

Tektura niepowleczona

0,268

0,265

0,262

0,259

0,257

0,254

0,251

0,248

0,246

0,243

MWh/t produktu

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, niebielony (z wyłączeniem stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej);

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, bielony (z wyłączeniem niebielonego, stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej) falistej bielony;

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze > 150 g/m2 lecz < 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych);

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802, papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych);

Tektura niepowleczona, szara wewnątrz

Pozostała tektura niepowleczona

17.12

17.12.75.00 

17.12.77.55 

17.12.77.59 

17.12.78.20 

17.12.78.50 

17.12.79.53 

17.12.79.55

Tektura powleczona

0,403

0,399

0,394

0,390

0,386

0,382

0,377

0,373

0,369

0,365

MWh/t produktu

Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;

Bielony papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi, o gramaturze większej niż 150 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych klejami);

Papier i tektura w zwojach lub arkuszach, powleczone, impregnowane lub pokryte tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami, bielonych i o gramaturze większej niż 150 g/m2);

Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych;

Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, każda warstwa bielona;

Papier i tektura, wielowarstwowe, powleczone, tylko jedna zewnętrzna warstwa bielona

20.13

20.13.24.34

Kwas siarkowy

0,056

0,055

0,055

0,054

0,054

0,053

0,052

0,052

0,051

0,051

MWh/t produktu

Kwas siarkowy; oleum

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją kwasu siarkowego

20.13

20.13.21.11

Chlor

1,846

1,826

1,806

1,786

1,767

1,748

1,729

1,710

1,691

1,673

MWh/t produktu

Chlor

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z urządzeniem do elektrolizy, w tym procesy pomocnicze

20.13

20.13.21.70

Krzem

11,87

11,741

11,613

11,486

11,361

11,237

11,115

10,993

10,874

10,755

MWh/t produktu

Krzem. Inny niż zawierający nie mniej niż 99,99% masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją krzemu

20.13

20.13.21.60

Krzem

60

59,346

58,699

58,059

57,426

56,801

56,181

55,569

54,963

54,364

MWh/t produktu

Krzem. Zawierający nie mniej niż 99,99% masy krzemu

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z wypalaniem, w tym procesy pomocnicze

20.13

20.13.64.10

Węglik krzemu

6,2

6,132

6,066

5,999

5,934

5,869

5,805

5,742

5,680

5,618

MWh/t produktu

Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznie

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją węglika krzemu

24.10

24.10.T1.22 

24.10.T1.32 

24.12.T1.42

Stal surowa

0,03385

0,03365

0,03345

0,03324

0,03304

0,03285

0,03265

0,03245

0,03226

0,03207

MWh/t produktu

Tona surowej (odlewnej) stali

Stal surowa: stal niestopowa produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;

Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych;

Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych

Obróbka pozapiecowa, podgrzewanie materiałów ogniotrwałych, procesy pomocnicze i urządzenia odlewnicze aż po cięcie wyrobów ze stali surowej

24.10

24.10.12.10 

24.10.12.20

Żelazomangan

2,2

2,155

2,112

2,069

2,027

1,986

1,945

1,906

1,867

1,829

MWh/t produktu

Żelazomangan, zawierający więcej niż 2% masy węgla, o granulacji

nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65% masy;

Pozostały żelazomangan, zawierający więcej niż 2% masy węgla (z wyłączeniem żelazomanganu o granulacji nieprzekraczającej 5 mm i o zawartości manganu przekraczającej 65% masy)

 

24.10

24.10.12.25

Żelazomangan

1,4

1,385

1,370

1,355

1,340

1,325

1,311

1,297

1,282

1,268

MWh/t produktu

Pozostały żelazomangan zawierający nie więcej niż 2% masy węgla

 

24.10

24.10.12.35

Żelazokrzem

8,54

8,447

8,355

8,264

8,174

8,085

7,996

7,909

7,823

7,738

MWh/t produktu

Żelazokrzem zawierający więcej niż 55% masy krzemu

 

24.10

24.10.12.40

Żelazonikiel

9,28

9,179

9,079

8,980

8,882

8,785

8,689

8,595

8,501

8,408

MWh/t produktu

Żelazonikiel

 

24.10

24.10.12.45

Żelazokrzemomangan

3,419

3,381

3,343

3,305

3,268

3,232

3,196

3,160

3,124

3,089

MWh/t produktu

Żelazokrzemomangan

 

24.10

24.42.11.30 

24.42.11.54

Aluminium pierwotne

13,9

13,865

13,831

13,796

13,762

13,727

13,693

13,659

13,624

13,590

MWh/t produktu

Aluminium nieobrobione plastycznie, niestopowe (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków);

Stopy aluminium nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem aluminium w postaci proszku i płatków)

Nieobrobione plastycznie płynne aluminium niestopowe z elektrolizy, w tym z urządzenia sterujące produkcją, procesy pomocnicze i odlewanie. Uwzględnia się tu fabryki anod (anody wstępnie spiekane). W przypadku gdy anody dostarczane są z odrębnego zakładu w UE, zakład ten nie powinien otrzymywać rekompensaty, gdyż jest on już objęty wskaźnikiem.

W przypadku gdy anody są produkowane poza UE, można zastosować korektę

24.42

24.42.12.00

Tlenek glinu

0,2

0,198

0,196

0,193

0,191

0,189

0,187

0,185

0,183

0,181

MWh/t produktu

Tlenek glinu (z wyłączeniem sztucznego korundu)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z produkcją (rafinacją) tlenku glinu

24.43

24.43.12.30 

24.43.12.50

Cynk nieobrobiony plastycznie

3,994

3,994

3,993

3,993

3,992

3,992

3,992

3,991

3,991

3,990

MWh/t produktu

Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków);

Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku i płatków)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z elektrolizą cynku, w tym procesy pomocnicze

24.44

24.44.13.30

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie

0,31

0,307

0,303

0,300

0,297

0,293

0,290

0,287

0,284

0,281

MWh/t produktu

Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa (z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych)

Wszystkie procesy bezpośrednio lub pośrednio związane z procesem rafinacji elektrolitycznej, w tym odlew anod

 

Załącznik nr 3

WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ZUŻYCIA REZERWOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW Z SEKTORÓW LUB PODSEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

Wartość wskaźnika efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w poszczególnych latach

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

80%

79,128%

78,266%

77,412%

76,569%

75,734%

74,909%

74,092%

73,284%

72,486%

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-15
  • Data wejścia w życie: 2023-02-15
  • Data obowiązywania: 2023-04-08
  • Dokument traci ważność: 2023-07-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA