REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 440

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie kwalifikacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób wzywania do kwalifikacji wojskowej;

2) treść obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej;

3) wzory wezwań do kwalifikacji wojskowej;

4) sposób organizacji kwalifikacji wojskowej;

5) przebieg kwalifikacji wojskowej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) osoba - mężczyznę lub kobietę podlegających, stosownie do art. 59 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 60 ust. 1 ustawy, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) obwieszczenie - obwieszczenie wojewody o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa;

4) wezwanie - imienne wezwanie, za pomocą którego wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) lista - listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.

§ 3. [Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa]

1. Wojewodowie ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczeń.

2. W obwieszczeniu zamieszcza się:

1) podstawę prawną przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

2) kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) informację o miejscach i terminach przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa;

4) informację o dokumentach, które przedstawia się komisji lekarskiej, oraz o dokumentach, które będą wykorzystane na potrzeby ewidencji wojskowej;

5) informację o możliwości stawienia się do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, osób, o których mowa w art. 59 ust. 5 oraz w art. 64 ust. 6 ustawy;

6) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania;

7) informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub nieprzedstawienie wymaganych dokumentów oraz za odmowę poddania się badaniom lekarskim.

3. Kwalifikację wojskową ogłasza się nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Obwieszczenia wywiesza się w sposób przyjęty na danym terenie w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych oraz publikuje się je w Biuletynach Informacji Publicznej wojewodów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

§ 4. [Zgłoszenie się do szefa wojskowego centrum rekrutacji przez osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotników]

Osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy zgłaszają się do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5.

§ 5. [Wezwanie osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)]

1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.

2. Wezwanie doręcza się osobie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

3. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

4. Wzór wezwania dla osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór wezwania dla osób ubiegających się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz dla ochotników jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Postępowanie w przypadku jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie]

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 7. [Dokumenty przedstawiane przez osobę stawiającą się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej]

1. Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 8. [Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej]

1. Kwalifikację wojskową przeprowadza się według wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, ustalonego przez wojewodę przy współudziale Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji albo upoważnionej przez niego osoby realizującej zadania na terenie danego województwa, na podstawie pisemnych wniosków wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz szefów wojskowych centrów rekrutacji.

2. Działalność wojskowych centrów rekrutacji w zakresie kwalifikacji wojskowej koordynuje Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji albo upoważniona przez niego osoba realizująca zadania na terenie danego województwa.

3. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji albo upoważniona przez niego osoba realizująca zadania na terenie danego województwa przekazują, otrzymaną od wojewody, kopię wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej właściwym terytorialnie szefom wojskowych centrów rekrutacji.

4. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) we wnioskach, o których mowa w ust. 1, wskazują liczbę osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.

5. Szefowie wojskowych centrów rekrutacji przekazują na etapie przygotowania kwalifikacji wojskowej wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) informacje dotyczące liczby ochotników oraz liczby kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, obowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a także informacje dotyczące liczby osób, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

6. Szefowie wojskowych centrów rekrutacji przekazują nie później niż na 14 dni przed dniem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) imienne zestawienie osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, o których mowa w ust. 5.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane wojewodzie za pośrednictwem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

8. Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej obejmuje terminarz stawiania się do kwalifikacji wojskowej osób z poszczególnych gmin, w którym zakłada się wezwanie co najmniej 30, lecz nie więcej niż 35 osób dziennie. Godzina stawiennictwa wyznaczona dla każdej osoby powinna umożliwiać płynną realizację czynności, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, przy uwzględnieniu liczby osób wzywanych w danym dniu.

9. W wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej uwzględnia się dni, w których będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

10. W wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej uwzględnia się proponowaną liczbę osób, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy.

11. Wojewódzki plan kwalifikacji wojskowej wojewoda przesyła starostom (prezydentom miast na prawach powiatu) właściwym ze względu na siedziby powiatowych komisji lekarskich.

12. Wyciągi z wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przesyła wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) właściwym ze względu na siedzibę powiatowej komisji lekarskiej.

§ 9. [Podstawy sporządzenie listy przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza listę w dwóch egzemplarzach na podstawie:

1) rejestru osób objętych rejestracją,

2) wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2,

3) imiennego zestawienia osób, o których mowa w § 8 ust. 5, otrzymanego od szefa wojskowego centrum rekrutacji

- wykorzystując dane osobowe z ewidencji ludności.

2. Na liście nie ujmuje się osób, które w okresie pomiędzy wpisaniem ich do rejestru osób objętych rejestracją a ujęciem na liście wymeldowały się z pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

3. Na liście nie ujmuje się osób wykazanych przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz obecnie nie zamieszkują na danym terenie. Wykaz osób nieujętych na liście wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje szefowi wojskowego centrum rekrutacji i podaje przyczyny nieujęcia.

4. Listę sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej. Jeden egzemplarz listy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej.

5. W czasie trwania kwalifikacji wojskowej listę uzupełnia się na podstawie dodatkowych imiennych zestawień osób sporządzanych przez szefa wojskowego centrum rekrutacji i przekazywanych przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) nie później niż na 14 dni przed dniem zakończenia pracy powiatowej komisji lekarskiej.

6. Wzór listy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. [Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej]

1. W ramach organizacji kwalifikacji wojskowej wójt (burmistrz, prezydent miasta):

1) ustala przyczyny niestawienia się osób i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz szefowi wojskowego centrum rekrutacji;

2) prowadzi wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, w którym ujmuje osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu;

3) udostępnia dokumentację kwalifikacji wojskowej osobom upoważnionym i działającym w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz wojewody;

4) przekazuje właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

a) wykaz osób, o których mowa w pkt 2, zobligowanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

b) imienne zestawienie osób, które już stawały do kwalifikacji wojskowej, lecz nie zgłosiły się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej.

2. Wykreślenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku obrony Ojczyzny, o których mowa w ust. 1 pkt 2, następuje po stawieniu się tej osoby do kwalifikacji wojskowej albo po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ta osoba kończy 60 lat życia, lub po wystąpieniu innych okoliczności wyłączających obowiązek stawienia się tej osoby do kwalifikacji wojskowej.

§ 11. [Zawiadomienie o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej]

1. W ramach organizacji kwalifikacji wojskowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące zawiadamia w ciągu 3 dni wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osoby po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej.

2. Wzór zawiadomienia o zgłoszeniu się osoby do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. [Prowadzenie dokumentacji w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej]

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej współdziała z powiatową komisją lekarską i szefem wojskowego centrum rekrutacji w zakresie spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz w dniach przewidzianych w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej dla tej gminy prowadzi dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 pkt 2 i 4.

§ 13. [Wzór zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej]

Wzór zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. [Przygotowanie do kwalifikacji wojskowej]

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) w ramach przygotowania do kwalifikacji wojskowej przedstawia wojewodzie:

1) propozycje do planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmujące:

a) liczbę powiatowych komisji lekarskich do powołania na obszarze powiatu oraz terytorialny zasięg ich działania,

b) kandydatów do powołania do składu powiatowych komisji lekarskich i do zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach,

c) liczbę osób z poszczególnych gmin (miast i gmin, miast) podlegających w danym roku kwalifikacji wojskowej,

d) liczbę osób z poszczególnych gmin (miast i gmin, miast) wzywanych w każdym dniu do kwalifikacji wojskowej,

e) liczbę dni planowanych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kobiet oraz terminy tej kwalifikacji,

f) terminy oraz godziny urzędowania powiatowych komisji lekarskich,

g) wyniki wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób w zakładach opieki zdrowotnej położonych na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu),

h) nazwy posiadaczy oraz adresy lokali, w których będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa;

2) dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5;

3) liczbę osób planowanych do zatrudnienia, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) sposób:

a) zapewnienia lokali i pomieszczeń dla organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

b) wyposażenia lokali i pomieszczeń w przedmioty niezbędne do pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej, uprzednio uzgodnione z właściwym terytorialnie szefem wojskowego centrum rekrutacji,

c) zapewnienia porządku w lokalach, w których jest przeprowadzana kwalifikacja wojskowa,

d) zapewnienia bezpieczeństwa pracy organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

e) zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania organów uczestniczących w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej;

5) przewidywany ogólny koszt kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej;

6) inne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu.

§ 15. [Zakres dokumentacji kwalifikacji wojskowej]

1. W ramach organizacji kwalifikacji wojskowej prowadzi się dokumentację kwalifikacji wojskowej zawierającą:

1) księgę orzeczeń lekarskich,

2) komplet list gminnych, o których mowa w § 9 ust. 4,

3) aktowe egzemplarze orzeczeń i dokumentacji lekarskiej

- która jest przechowywana po skompletowaniu odpowiednio przez starostę lub prezydenta miasta (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest przechowywana do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 10 lat od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej.

§ 16. [Sprawozdania z realizacji kwalifikacji wojskowej]

1. Wojewodowie przedstawiają w terminie do 30 dni od zakończenia kwalifikacji wojskowej w danym roku kalendarzowym Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, sprawozdania z realizacji kwalifikacji wojskowej, zawierające dane o jej przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz wynikach.

2. Wojewodowie przedstawiają w terminie do 90 dni od zakończenia kwalifikacji wojskowej w danym roku kalendarzowym, ale nie później niż do zakończenia roku budżetowego Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, sprawozdania dotyczące szczegółowych kosztów kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na obszarze województwa.

§ 17. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do kwalifikacji wojskowej osób:

1) o których mowa w art. 64 ust. 6 ustawy, które złożyły pisemny wniosek o zmianę orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 2 pkt 5 i 7, § 5 ust. 4, § 7 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 4 lit. a i ust. 2,

2) o których mowa w art. 59 ust. 5 ustawy, z wyjątkiem przepisów § 3 ust. 2 pkt 7, § 5 ust. 4, § 7 ust. 2, § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i ust. 2

- o ile nie zostały przeniesione do pasywnej rezerwy.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - WEZWANIE DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 440)

Załącznik nr 1

WZÓR - WEZWANIE DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ


Załącznik 2. [WZÓR - WEZWANIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DLA OCHOTNIKÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR - WEZWANIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DLA OCHOTNIKÓW


Załącznik 3. [WZÓR - LISTA STAWIENNICTWA OSÓB DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - LISTA STAWIENNICTWA OSÓB DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ


Załącznik 4. [WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU SIĘ OSOBY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZGŁOSZENIU SIĘ OSOBY DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO


Załącznik 5. [WZÓR  - ZAŚWIADCZENIE O STAWIENIU SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ, O UREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ O ORZECZONEJ ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR  - ZAŚWIADCZENIE O STAWIENIU SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ, O UREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ O ORZECZONEJ ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-08
  • Data wejścia w życie: 2023-03-23
  • Data obowiązywania: 2024-02-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA