REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 466

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, w tym:

1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych;

2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych;

3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych.

§ 2. [Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej]

1. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne są określone w załącznikach do rozporządzenia:

1) nr 1 – dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) nr 2 – dla strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, z wyłączeniem ośrodków szkolenia;

3) nr 3 – dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) nr 4 – dla strażaków pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

5) nr 5 – dla strażaków pełniących służbę w pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej, instytutach badawczych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. [Kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym]

Strażacy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym, mogą zajmować stanowiska w korpusach niższych.

§ 4. [Dotychczasowe stanowiska]

1. Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska mimo niespełniania wymagań kwalifikacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Strażacy, którzy zachowali prawo do zajmowania dotychczasowego stanowiska służbowego mimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zachowują, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych, prawo do nadania kolejnego wyższego stopnia w korpusie właściwym dla stopnia, który posiadają, jednak nie wyższego niż stopień określony dla danego stanowiska w niniejszym rozporządzeniu.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 280).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 466)

Załącznik nr 1

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby
w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant Główny PSP1), C)

generał brygadier

18

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

Dyrektor biura3), C)

starszy brygadier

157)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

4

Zastępca dyrektora biura3), C)

starszy brygadier

137)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

5

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

6

Doradca KomendantaC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

7

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

8

PsychologC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

9

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

10

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

11

Specjalista dziedzinowy C)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

12

Kapelan krajowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

13

Dyżurny operacyjny krajuz)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

14

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

15

Zastępca dyżurnego operacyjnego krajuZ)

brygadier

8

16

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

17

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

18

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

7

19

SpecjalistaC)

starszy kapitan

6

20

Absolwent-oficerC)

kapitan

21

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wyższe

22

Pomocnik dyżurnego operacyjnego krajuZ)

aspirant sztabowy

6

23

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

24

InspektorC)

starszy aspirant

4

25

Absolwent-aspirantC)

aspirant

-

26

podoficerskie

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

27

Starszy operator sprzętu4), 5), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

28

Starszy ratownik-kierowca5), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

29

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

30

Ratownik-kierowca5), C)„ Z)

ogniomistrz

3

31

TechnikC)

ogniomistrz

3

32

szeregowe

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

33

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

34

Stażysta6), C), ,Z)

starszy strażak

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagane co najmniej jedno uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

5) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

6) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

7) W przypadku stanowisk w komórkach organizacyjnych innych niż te wyznaczone jako wiodące do realizacji zadań operacyjnych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom wymagany staż służby liczony jest jako suma stażu wynikającego ze świadczenia pracy przed przyjęciem do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz stażu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 2. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA]

Załącznik nr 2

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant wojewódzki PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

4

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

5

PsychologC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

6

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

7

Oficer operacyjny1), Z)

brygadier

10

8

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

9

Dyżurny operacyjnyZ)

brygadier

8

10

Główny specjalistaC)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

11

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

według odrębnych przepisów

12

Kapelan wojewódzkiC)

brygadier

według odrębnych przepisów

13

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

według odrębnych przepisów

14

Kierownik sekcji3), C)

brygadier

7

15

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

młodszy brygadier

7

16

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

17

SpecjalistaC)

starszy kapitan

5

18

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

19

Absolwent-oficer6), C)

kapitan

20

aspiranckie

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

aspirant sztabowy

12

wykształcenie wyższe

21

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

22

Pomocnik dyżurnego operacyjnegoZ)

aspirant sztabowy

5

23

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

5

24

InspektorC)

starszy aspirant

4

25

Absolwent-aspirant6), C)

aspirant

26

podoficerskie

Główny księgowyC)

starszy ogniomistrz

według odrębnych przepisów

27

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

28

Starszy ratownik-kierowca4), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

29

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

30

Ratownik-kierowca4), C), Z)

ogniomistrz

3

31

TechnikC)

ogniomistrz

3

32

szeregowe

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

33

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

34

Stażysta5), C), Z)

starszy strażak

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

5) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

6) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 3. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 3

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant powiatowy (miejski) PSP1), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP1), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

3

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym15)

4

Główny księgowyC)

brygadier

według odrębnych przepisów

5

Naczelnik wydziału3), C)

brygadier13)

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym15)

6

Oficer operacyjny1), 10), Z)

brygadier

8

7

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

brygadier

6

8

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

młodszy brygadier14)

6

9

Dowódca zmiany1), Z)

młodszy brygadier

6

10

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier14)

6

11

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

12

Dyżurny operacyjnyZ)

młodszy brygadier14)

6

13

Starszy ratownik specjalista4), 5), C), Z)

starszy kapitan

6

14

Zastępca dowódcy zmiany1), Z)

starszy kapitan

4

15

SpecjalistaC)

starszy kapitan

4

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego10), Z)

starszy kapitan

4

17

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

18

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

19

aspiranckie

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej12), C)

aspirant sztabowy

15

wyższe

20

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej12), C)

aspirant sztabowy

15

21

Dowódca zmianyZ)

aspirant sztabowy

12

22

Zastępca dowódcy zmianyZ)

aspirant sztabowy

10

23

Zastępca dyżurnego operacyjnego10), Z)

aspirant sztabowy

15

24

Kierownik sekcji16), C)

aspirant sztabowy

10

25

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

26

Starszy dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

aspirant sztabowy

8

27

Dowódca sekcjiZ)

aspirant sztabowy

6

28

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

29

Ratownik specjalista4), 5), C), Z)

aspirant sztabowy

5

30

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

31

InspektorC)

starszy aspirant

3

32

Młodszy inspektorC)

aspirant

3

33

Absolwent-aspirant6), 11), C), Z)

aspirant

34

podoficerskie 

Główny księgowyC)

starszy ogniomistrz

według odrębnych przepisów

35

Dowódca zastępuZ)

starszy ogniomistrz

10

36

Specjalista dziedzinowyC), Z)

starszy ogniomistrz

według odrębnych przepisów

37

Starszy operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

10

38

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

39

Operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

6

40

Dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

starszy ogniomistrz

5

41

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

42

Starszy ratownik-kierowca8), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

43

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

44

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

45

Młodszy operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

4

46

Młodszy ratownik specjalista4), 5), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

47

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

48

Ratownik-kierowca8), C), Z)

ogniomistrz

3

49

RatownikZ)

ogniomistrz

3

50

TechnikC)

ogniomistrz

3

51

szeregowe

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

52

Młodszy ratownik-kierowca8), C), Z)

starszy strażak

1

53

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

54

Stażysta9), C), Z)

starszy strażak

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) W przypadku stanowiska służbowego w codziennym rozkładzie czasu służby stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania instruktora w zakresie przypisanej dziedziny ratownictwa.

5) Stanowisko służbowe przewidziane dla strażaka wykonującego zadania w zmianowym rozkładzie czasu służby w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej 3 uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

9) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

10) Tylko w KM/KP PSP kat. I i II.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

12) Tylko w jednostkach ratowniczo-gaśniczych o liczbie etatów nie większej niż 50 oraz w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, w których nie funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze wykonujące zadania w ramach centralnego odwodu operacyjnego.

13) W przypadku KM/KP PSP kat. I – starszy brygadier.

14) W przypadku KM/KP PSP kat. I – brygadier.

15) Lub wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym inżyniera oraz studia podyplomowe inne niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

16) Tylko w komórkach organizacyjnych KM/KP PSP, które nie realizują zadań operacyjnych.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 4. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ]

Załącznik nr 4

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant1), C)

nadbrygadier

17

według odrębnych przepisów

2

Zastępca komendanta1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

KanclerzC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

4

ProfesorN)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

5

Profesor uczelniN)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

6

DyrektorC)

starszy brygadier

10

według odrębnych przepisów

7

Dowódca pododdziałów szkolnych1), 4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

8

Kierownik działuC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

9

AdiunktN)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

10

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

11

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

12

PsychologC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

13

Główny specjalista4), C)

starszy brygadier

83)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

14

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

według odrębnych przepisów

15

Oficer dyżurny4), Z)

brygadier

8

16

Dowódca kompanii szkolnej4), C)

brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

17

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśnicze1), 4), C)

brygadier

6

18

Starszy wykładowcaN)

brygadier

według odrębnych przepisów

19

Kierownik referatuC)

młodszy brygadier

8

20

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej4), C)

młodszy brygadier

4

21

WykładowcaN)

młodszy brygadier

według odrębnych przepisów

22

Dowódca zmiany1), 4), Z)

młodszy brygadier

6

23

Starszy specjalista4), C)

młodszy brygadier

6

24

Starszy ratownik specjalista8), C), Z)

starszy kapitan

6

25

AsystentN)

starszy kapitan

według odrębnych przepisów

26

Zastępca dowódcy zmiany1), 4), Z)

starszy kapitan

4

27

Specjalista4), C), Z)

starszy kapitan

4

28

LektorN)

starszy kapitan

4

według odrębnych przepisów

29

Młodszy specjalista4), C), Z)

kapitan

3

30

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

31

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wyższe

32

Zastępca dowódcy zmiany4), Z)

aspirant sztabowy

8

wyższe

33

Starszy instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

6

34

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

35

Dowódca sekcji4), Z)

aspirant sztabowy

6

36

Ratownik specjalista8), C), Z)

aspirant sztabowy

5

37

Instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

38

Dowódca zastępu4), Z)

aspirant sztabowy

4

39

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kiera wania4), Z)

aspirant sztabowy

4

40

InspektorC)

starszy aspirant

3

41

Młodszy instruktor5), C), Z)

aspirant

2

42

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

1

43

Absolwent-aspirant6), Z)

aspirant

44

podoficerskie

Starszy operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

45

Operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

6

46

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

47

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

48

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

49

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowaniaZ)

starszy ogniomistrz

4

50

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

4

51

Młodszy operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

52

Młodszy ratownik specjalista8), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

53

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

54

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

55

RatownikZ)

ogniomistrz

3

56

TechnikC)

ogniomistrz

3

57

szeregowe

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

58

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

59

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

60

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) Wymagany staż służby lub pracy.

4) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej jedno dodatkowe uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Stanowisko służbowe przewidziane dla strażaka wykonującego zadania instruktora w zakresie przypisanej dziedziny ratownictwa lub wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

N) Rozkład czasu służby, o którym mowa w art. 35 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik 5. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 5

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane

do zajmowania niektórych

stanowisk służbowych

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

oficerskie

DyrektorC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

IB

2

Komendant1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

CS,

SA

SP

3

DyrektorC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

CMP

4

Zastępca komendanta1), 4), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

CS,

SA

SP

5

Zastępca dyrektoraC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

IB

6

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

CS,

SA

SP

7

PsychologC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

CS,

SA

SP

8

Naczelnik wydziału4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

CMP

CS,

SA

SP

9

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

CS,

SA

SP

10

Naczelnik ośrodka szkolenia4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

OS KW

11

Kierownik zakładuC)

starszy brygadier

103)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

12

Główny specjalista4), C)

starszy brygadier

83)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

CS, SA

13

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

CS, SA

SP

14

Zastępca naczelnika wydziału4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

CS, SA

SP

15

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

OS KW

16

Kierownik sekcji4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

CS, SA

SP

OS KW

17

Kierownik zespołu przedmiotowego5), C)

brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

CS, SA

18

AdiunktC)

brygadier

63)

według odrębnych przepisów

IB

19

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

według odrębnych przepisów

CS, SA

SP

OS KW

20

Starszy wykładowca5), C)

brygadier

73)

CS, SA

SP

OS KW

21

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

brygadier

6

CS, SA

SP

22

Dowódca kompanii szkolnej4), C)

młodszy brygadier

6

CS, SA

23

Kierownik laboratoriumC)

młodszy brygadier

63)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

24

Oficer dyżurny4), Z)

młodszy brygadier

6

CS, SA

25

Wykładowca5), C)

młodszy brygadier

63)

CS, SA

SP

OS KW

26

Starszy specjalista4), C)

młodszy brygadier

6

IB

CS, SA

SP

27

Starszy ratownik specjalista8), Z)

młodszy brygadier

6

CS, SA

SP

28

Dowódca zmiany1), 4), Z)

młodszy brygadier

6

CS, SA

SP

29

Zastępca dowódcy zmiany1), 4), Z)

starszy kapitan

4

CS, SA

SP

З0

Specjalista4), C), Z)

starszy kapitan

4

IB

CS, SA

SP

31

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej4), C)

starszy kapitan

4

CS, SA

32

Młodszy wykładowca4), C)

kapitan

5

CS, SA

SP

OS KW

33

Młodszy specjalista4), C), Z)

kapitan

3

IB

CS, SA

SP

34

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

-

CS, SA

SP

35

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowy4), C)

aspirant sztabowy

10

wyższe

CS, SA

SP

36

Zastępca dowódcy zmiany4), Z)

aspirant sztabowy

8

wyższe

CS, SA

SP

37

Dowódca sekcji4), Z)

aspirant sztabowy

6

CS, SA

SP

38

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

IB

CS, SA

SP

39

Dowódca zastępu4), Z)

aspirant sztabowy

6

CS, SA

SP

40

Starszy instraktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

6

CS, SA

SP

OS KW

41

Ratownik specjalista4), 8), Z)

aspirant sztabowy

5

CS, SA

SP

42

Instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

CS, SA

SP

OS KW

43

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania4), Z)

aspirant sztabowy

4

CS, SA

SP

44

InspektorC)

starszy aspirant

3

CS, SA

SP

45

Młodszy instruktor4), C), Z)

aspirant

2

CS, SA

SP

OS KW

46

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

1

CS, SA

SP

47

Absolwent-aspirant6), 11), C), Z)

aspirant

CS, SA

SP

48

podoficerskie

Starszy technik sztabowy4), C)

starszy ogniomistrz

10

CS, SA

SP

OS KW

49

Starszy operator sprzętu4),7), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

CS, SA

SP

50

Młodszy ratownik specjalista4), 8), Z)

starszy ogniomistrz

4

CS, SA

SP

51

Operator sprzętu4), 7), 9), Z), C)

starszy ogniomistrz

6

CS, SA

SP

52

Dyżurny szkolnego stanowiska kiera wania4), Z)

starszy ogniomistrz

4

CS, SA

SP

53

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane

dla lekarza systemu, pielęgniarki

systemu albo ratownika

medycznego

CS, SA

SP

54

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

CS, SA

SP

55

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

CS, SA

SP

56

Starszy technik4), C)

starszy ogniomistrz

5

IB

CMP

CS, SA

SP

OS KW

57

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane

dla lekarza systemu, pielęgniarki

systemu albo ratownika

medycznego

CS, SA

SP

58

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

IB

CS, SA

SP

59

RatownikZ)

ogniomistrz

3

CS, SA

SP

60

szeregowe

Technik4), C)

ogniomistrz

3

IB

CS, SA

SP

OS KW

61

Młodszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy strażak

1

CS, SA

SP

62

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

CS, SA

SP

63

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

IB

CS, SA

SP

64

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

CS, SA

SP

OS KW

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) Wymagany staż służby lub pracy.

4) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej jedno dodatkowe uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

* Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

IB – instytut badawczy,

CS – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej,

SA – szkoła aspirantów,

SP – Szkoła Podoficerska,

OS KW – ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

CMP – Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Załącznik 6. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 6

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Część A

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Rodzaj stanowisk służbowych

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień służbowy

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby w latach

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskie

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

brygadier

7

-

3

SpecjalistaC)

młodszy brygadier

6

-

4

Młodszy specjalistaC)

starszy kapitan

3

-

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskie

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

brygadier

6

-

3

SpecjalistaC)

młodszy brygadier

5

-

4

Młodszy specjalistaC)

starszy kapitan

3

-

 

Legenda:

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Część В

Wojskowe straże pożarne

Lp.

Rodzaj stanowisk służbowych

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień służbowy

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby w latach

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Dowódca wojskowej straży pożarnej1), 2), C)

młodszy brygadier

8

-

2

aspiranckie

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

-

3

podoficerskie

Starszy ratownik-kierowcaZ)

starszy ogniomistrz

5

-

4

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

5

Ratownik-kierowcaZ)

ogniomistrz

3

-

6

RatownikZ)

ogniomistrz

3

-

7

szeregowe

Młodszy ratownik-kierowcaZ)

starszy strażak

1

-

8

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

-

 

Legenda:

1) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-25
  • Data obowiązywania: 2023-08-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA