Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 466

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, w tym:

1) rodzaj stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych;

2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych;

3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych.

§ 2.

1. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne są określone w załącznikach do rozporządzenia:

1) nr 1 - dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) nr 2 - dla strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, z wyłączeniem ośrodków szkolenia;

3) nr 3 - dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) nr 4 - dla strażaków pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

5) nr 5 - dla strażaków pełniących służbę w pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej, instytutach badawczych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa oraz ośrodkach szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 3.

Strażacy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym, mogą zajmować stanowiska w korpusach niższych.

§ 4.

1. Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska mimo niespełniania wymagań kwalifikacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Strażacy, którzy zachowali prawo do zajmowania dotychczasowego stanowiska służbowego mimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu, zachowują, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji zawodowych, prawo do nadania kolejnego wyższego stopnia w korpusie właściwym dla stopnia, który posiadają, jednak nie wyższego niż stopień określony dla danego stanowiska w niniejszym rozporządzeniu.

§ 5.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 280).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 466)

Załącznik nr 1

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby
w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant Główny PSP1), C)

generał brygadier

18

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

Dyrektor biura3), C)

starszy brygadier

157)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

4

Zastępca dyrektora biura3), C)

starszy brygadier

137)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

5

Główny księgowyC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

6

Doradca KomendantaC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

7

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

8

PsychologC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

9

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

10

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

11

Specjalista dziedzinowy C)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

12

Kapelan krajowyC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

13

Dyżurny operacyjny krajuz)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

14

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

15

Zastępca dyżurnego operacyjnego krajuZ)

brygadier

8

-

16

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

17

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

18

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

7

-

19

SpecjalistaC)

starszy kapitan

6

-

20

Absolwent-oficerC)

kapitan

-

-

21

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wyższe

22

Pomocnik dyżurnego operacyjnego krajuZ)

aspirant sztabowy

6

-

23

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

-

24

InspektorC)

starszy aspirant

4

-

25

Absolwent-aspirantC)

aspirant

-

-

26

podoficerskie

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

-

27

Starszy operator sprzętu4), 5), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

-

28

Starszy ratownik-kierowca5), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

-

29

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

-

30

Ratownik-kierowca5), C)" Z)

ogniomistrz

3

-

31

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

32

szeregowe

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

-

33

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

-

34

Stażysta6), C), ,Z)

starszy strażak

-

-

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagane co najmniej jedno uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

5) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

6) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

7) W przypadku stanowisk w komórkach organizacyjnych innych niż te wyznaczone jako wiodące do realizacji zadań operacyjnych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom wymagany staż służby liczony jest jako suma stażu wynikającego ze świadczenia pracy przed przyjęciem do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz stażu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 2. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA]

Załącznik nr 2

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant wojewódzki PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

4

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

5

PsychologC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

6

Główny księgowyC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

7

Oficer operacyjny1), Z)

brygadier

10

-

8

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

9

Dyżurny operacyjnyZ)

brygadier

8

-

10

Główny specjalistaC)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

11

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

12

Kapelan wojewódzkiC)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

13

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

14

Kierownik sekcji3), C)

brygadier

7

-

15

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

młodszy brygadier

7

-

16

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

-

17

SpecjalistaC)

starszy kapitan

5

-

18

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

-

19

Absolwent-oficer6), C)

kapitan

-

-

20

aspiranckie

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

aspirant sztabowy

12

wykształcenie wyższe

21

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

22

Pomocnik dyżurnego operacyjnegoZ)

aspirant sztabowy

5

-

23

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

5

-

24

InspektorC)

starszy aspirant

4

-

25

Absolwent-aspirant6), C)

aspirant

-

-

26

podoficerskie

Główny księgowyC)

starszy ogniomistrz

-

według odrębnych przepisów

27

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

-

28

Starszy ratownik-kierowca4), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

-

29

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

-

30

Ratownik-kierowca4), C), Z)

ogniomistrz

3

-

31

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

32

szeregowe

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

-

33

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

-

34

Stażysta5), C), Z)

starszy strażak

-

-

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

5) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

6) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 3. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 3

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant powiatowy (miejski) PSP1), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP1), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

3

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym15)

4

Główny księgowyC)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

5

Naczelnik wydziału3), C)

brygadier13)

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym15)

6

Oficer operacyjny1), 10), Z)

brygadier

8

-

7

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

brygadier

6

-

8

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

młodszy brygadier14)

6

-

9

Dowódca zmiany1), Z)

młodszy brygadier

6

-

10

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier14)

6

-

11

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

-

12

Dyżurny operacyjnyZ)

młodszy brygadier14)

6

-

13

Starszy ratownik specjalista4), 5), C), Z)

starszy kapitan

6

-

14

Zastępca dowódcy zmiany1), Z)

starszy kapitan

4

-

15

SpecjalistaC)

starszy kapitan

4

-

16

Zastępca dyżurnego operacyjnego10), Z)

starszy kapitan

4

-

17

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

-

18

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

-

-

19

aspiranckie

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej12), C)

aspirant sztabowy

15

wyższe

20

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej12), C)

aspirant sztabowy

15

-

21

Dowódca zmianyZ)

aspirant sztabowy

12

-

22

Zastępca dowódcy zmianyZ)

aspirant sztabowy

10

-

23

Zastępca dyżurnego operacyjnego10), Z)

aspirant sztabowy

15

-

24

Kierownik sekcji16), C)

aspirant sztabowy

10

-

25

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

-

26

Starszy dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

aspirant sztabowy

8

-

27

Dowódca sekcjiZ)

aspirant sztabowy

6

-

28

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

-

29

Ratownik specjalista4), 5), C), Z)

aspirant sztabowy

5

-

30

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

-

31

InspektorC)

starszy aspirant

3

-

32

Młodszy inspektorC)

aspirant

3

-

33

Absolwent-aspirant6), 11), C), Z)

aspirant

-

-

34

podoficerskie 

Główny księgowyC)

starszy ogniomistrz

-

według odrębnych przepisów

35

Dowódca zastępuZ)

starszy ogniomistrz

10

-

36

Specjalista dziedzinowyC), Z)

starszy ogniomistrz

-

według odrębnych przepisów

37

Starszy operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

10

-

38

Starszy technik sztabowyC)

starszy ogniomistrz

10

-

39

Operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

6

-

40

Dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

starszy ogniomistrz

5

-

41

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

42

Starszy ratownik-kierowca8), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

-

43

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

-

44

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

-

45

Młodszy operator sprzętu7), 8), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

46

Młodszy ratownik specjalista4), 5), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

47

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

48

Ratownik-kierowca8), C), Z)

ogniomistrz

3

-

49

RatownikZ)

ogniomistrz

3

-

50

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

51

szeregowe

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

-

52

Młodszy ratownik-kierowca8), C), Z)

starszy strażak

1

-

53

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

-

54

Stażysta9), C), Z)

starszy strażak

-

-

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) W przypadku stanowiska służbowego w codziennym rozkładzie czasu służby stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania instruktora w zakresie przypisanej dziedziny ratownictwa.

5) Stanowisko służbowe przewidziane dla strażaka wykonującego zadania w zmianowym rozkładzie czasu służby w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej 3 uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

9) Tylko w okresie służby przygotowawczej.

10) Tylko w KM/KP PSP kat. I i II.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

12) Tylko w jednostkach ratowniczo-gaśniczych o liczbie etatów nie większej niż 50 oraz w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, w których nie funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze wykonujące zadania w ramach centralnego odwodu operacyjnego.

13) W przypadku KM/KP PSP kat. I - starszy brygadier.

14) W przypadku KM/KP PSP kat. I - brygadier.

15) Lub wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym inżyniera oraz studia podyplomowe inne niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

16) Tylko w komórkach organizacyjnych KM/KP PSP, które nie realizują zadań operacyjnych.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 4. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ]

Załącznik nr 4

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Komendant1), C)

nadbrygadier

17

według odrębnych przepisów

2

Zastępca komendanta1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym oraz studia2)

3

KanclerzC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

4

ProfesorN)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

5

Profesor uczelniN)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

6

DyrektorC)

starszy brygadier

10

według odrębnych przepisów

7

Dowódca pododdziałów szkolnych1), 4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

8

Kierownik działuC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

9

AdiunktN)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

10

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

11

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

12

PsychologC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

13

Główny specjalista4), C)

starszy brygadier

83)

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

14

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

15

Oficer dyżurny4), Z)

brygadier

8

-

16

Dowódca kompanii szkolnej4), C)

brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym

17

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśnicze1), 4), C)

brygadier

6

-

18

Starszy wykładowcaN)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

19

Kierownik referatuC)

młodszy brygadier

8

-

20

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej4), C)

młodszy brygadier

4

-

21

WykładowcaN)

młodszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

22

Dowódca zmiany1), 4), Z)

młodszy brygadier

6

-

23

Starszy specjalista4), C)

młodszy brygadier

6

-

24

Starszy ratownik specjalista8), C), Z)

starszy kapitan

6

-

25

AsystentN)

starszy kapitan

-

według odrębnych przepisów

26

Zastępca dowódcy zmiany1), 4), Z)

starszy kapitan

4

-

27

Specjalista4), C), Z)

starszy kapitan

4

-

28

LektorN)

starszy kapitan

4

według odrębnych przepisów

29

Młodszy specjalista4), C), Z)

kapitan

3

-

30

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

-

-

31

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wyższe

32

Zastępca dowódcy zmiany4), Z)

aspirant sztabowy

8

wyższe

33

Starszy instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

6

-

34

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

-

35

Dowódca sekcji4), Z)

aspirant sztabowy

6

-

36

Ratownik specjalista8), C), Z)

aspirant sztabowy

5

-

37

Instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

-

38

Dowódca zastępu4), Z)

aspirant sztabowy

4

-

39

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kiera wania4), Z)

aspirant sztabowy

4

-

40

InspektorC)

starszy aspirant

3

-

41

Młodszy instruktor5), C), Z)

aspirant

2

-

42

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

1

-

43

Absolwent-aspirant6), Z)

aspirant

-

-

44

podoficerskie

Starszy operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

-

45

Operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

6

-

46

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

47

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

-

48

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

-

49

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowaniaZ)

starszy ogniomistrz

4

-

50

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

4

-

51

Młodszy operator sprzętu4), 7), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

52

Młodszy ratownik specjalista8), C), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

53

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

54

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

-

55

RatownikZ)

ogniomistrz

3

-

56

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

57

szeregowe

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

-

58

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

-

59

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

-

60

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

-

-

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) Wymagany staż służby lub pracy.

4) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej jedno dodatkowe uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Stanowisko służbowe przewidziane dla strażaka wykonującego zadania instruktora w zakresie przypisanej dziedziny ratownictwa lub wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

N) Rozkład czasu służby, o którym mowa w art. 35 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik 5. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 5

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA ORAZ OŚRODKACH SZKOLENIA KOMEND WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowisko służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane

do zajmowania niektórych

stanowisk służbowych

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

oficerskie

DyrektorC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

IB

-

-

-

-

2

Komendant1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

-

-

CS,

SA

SP

-

3

DyrektorC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

-

CMP

-

-

-

4

Zastępca komendanta1), 4), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym oraz studia2)

-

-

CS,

SA

SP

-

5

Zastępca dyrektoraC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

IB

-

-

-

-

6

Rzecznik prasowyC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

CS,

SA

SP

-

7

PsychologC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

-

-

CS,

SA

SP

-

8

Naczelnik wydziału4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

CMP

CS,

SA

SP

-

9

Główny księgowyC)

starszy brygadier

-

według odrębnych przepisów

-

-

CS,

SA

SP

-

10

Naczelnik ośrodka szkolenia4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

-

-

OS KW

11

Kierownik zakładuC)

starszy brygadier

103)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

-

-

-

-

12

Główny specjalista4), C)

starszy brygadier

83)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

-

CS, SA

-

-

13

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

CS, SA

SP

-

14

Zastępca naczelnika wydziału4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

CS, SA

SP

-

15

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

-

-

OS KW

16

Kierownik sekcji4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

inżyniera lub magistra lub

magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

CS, SA

SP

OS KW

17

Kierownik zespołu przedmiotowego5), C)

brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

-

-

CS, SA

-

-

18

AdiunktC)

brygadier

63)

według odrębnych przepisów

IB

-

-

-

-

19

Specjalista dziedzinowyC), Z)

brygadier

-

według odrębnych przepisów

-

-

CS, SA

SP

OS KW

20

Starszy wykładowca5), C)

brygadier

73)

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

21

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

brygadier

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

22

Dowódca kompanii szkolnej4), C)

młodszy brygadier

6

-

-

-

CS, SA

-

-

23

Kierownik laboratoriumC)

młodszy brygadier

63)

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

IB

-

-

-

-

24

Oficer dyżurny4), Z)

młodszy brygadier

6

-

-

-

CS, SA

-

-

25

Wykładowca5), C)

młodszy brygadier

63)

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

26

Starszy specjalista4), C)

młodszy brygadier

6

-

IB

-

CS, SA

SP

-

27

Starszy ratownik specjalista8), Z)

młodszy brygadier

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

28

Dowódca zmiany1), 4), Z)

młodszy brygadier

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

29

Zastępca dowódcy zmiany1), 4), Z)

starszy kapitan

4

-

-

-

CS, SA

SP

-

З0

Specjalista4), C), Z)

starszy kapitan

4

-

IB

-

CS, SA

SP

-

31

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej4), C)

starszy kapitan

4

-

-

-

CS, SA

-

-

32

Młodszy wykładowca4), C)

kapitan

5

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

33

Młodszy specjalista4), C), Z)

kapitan

3

-

IB

-

CS, SA

SP

-

34

Absolwent-oficer6), 11), C), Z)

kapitan

-

-

-

-

CS, SA

SP

-

35

aspiranckie

Starszy inspektor sztabowy4), C)

aspirant sztabowy

10

wyższe

-

-

CS, SA

SP

-

36

Zastępca dowódcy zmiany4), Z)

aspirant sztabowy

8

wyższe

-

-

CS, SA

SP

-

37

Dowódca sekcji4), Z)

aspirant sztabowy

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

38

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

-

IB

-

CS, SA

SP

-

39

Dowódca zastępu4), Z)

aspirant sztabowy

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

40

Starszy instraktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

6

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

41

Ratownik specjalista4), 8), Z)

aspirant sztabowy

5

-

-

-

CS, SA

SP

-

42

Instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

43

Starszy dyżurny szkolnego stanowiska kierowania4), Z)

aspirant sztabowy

4

-

-

-

CS, SA

SP

-

44

InspektorC)

starszy aspirant

3

-

-

-

CS, SA

SP

-

45

Młodszy instruktor4), C), Z)

aspirant

2

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

46

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

1

-

-

-

CS, SA

SP

-

47

Absolwent-aspirant6), 11), C), Z)

aspirant

-

-

-

-

CS, SA

SP

-

48

podoficerskie

Starszy technik sztabowy4), C)

starszy ogniomistrz

10

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

49

Starszy operator sprzętu4),7), C), Z)

starszy ogniomistrz

8

-

-

-

CS, SA

SP

-

50

Młodszy ratownik specjalista4), 8), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

-

-

CS, SA

SP

-

51

Operator sprzętu4), 7), 9), Z), C)

starszy ogniomistrz

6

-

-

-

CS, SA

SP

-

52

Dyżurny szkolnego stanowiska kiera wania4), Z)

starszy ogniomistrz

4

-

-

-

CS, SA

SP

-

53

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane

dla lekarza systemu, pielęgniarki

systemu albo ratownika

medycznego

-

-

CS, SA

SP

-

54

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

-

-

-

CS, SA

SP

-

55

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

-

-

-

CS, SA

SP

-

56

Starszy technik4), C)

starszy ogniomistrz

5

-

IB

CMP

CS, SA

SP

OS KW

57

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane

dla lekarza systemu, pielęgniarki

systemu albo ratownika

medycznego

-

-

CS, SA

SP

-

58

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

-

IB

-

CS, SA

SP

-

59

RatownikZ)

ogniomistrz

3

-

-

-

CS, SA

SP

-

60

szeregowe

Technik4), C)

ogniomistrz

3

-

IB

-

CS, SA

SP

OS KW

61

Młodszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy strażak

1

-

-

-

CS, SA

SP

-

62

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

-

-

-

CS, SA

SP

-

63

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

-

IB

-

CS, SA

SP

-

64

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

-

-

-

-

CS, SA

SP

OS KW

 

Legenda:

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2) Ukończone lub ukończenie w okresie 5 lat od dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej lub studiów podyplomowych innych niż przeszkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - uwzględniających w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku.

3) Wymagany staż służby lub pracy.

4) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

6) Pierwsze stanowisko służbowe dla absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, bezpośrednio po zakończeniu służby kandydackiej, na okres co najmniej 2 lat, lecz nie dłużej niż na 3 lata.

7) Wymagane co najmniej jedno dodatkowe uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

11) Wymagana zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stanowiska w codziennym rozkładzie czasu służby.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

* Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

IB - instytut badawczy,

CS - Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej,

SA - szkoła aspirantów,

SP - Szkoła Podoficerska,

OS KW - ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Załącznik 6. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 6

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Część A

Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Rodzaj stanowisk służbowych

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień służbowy

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby w latach

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskie

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

brygadier

7

-

3

SpecjalistaC)

młodszy brygadier

6

-

4

Młodszy specjalistaC)

starszy kapitan

3

-

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskie

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym

magistra, magistra inżyniera

lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

brygadier

6

-

3

SpecjalistaC)

młodszy brygadier

5

-

4

Młodszy specjalistaC)

starszy kapitan

3

-

 

Legenda:

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Część В

Wojskowe straże pożarne

Lp.

Rodzaj stanowisk służbowych

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień służbowy

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby w latach

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

1

oficerskie

Dowódca wojskowej straży pożarnej1), 2), C)

młodszy brygadier

8

-

2

aspiranckie

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

-

3

podoficerskie

Starszy ratownik-kierowcaZ)

starszy ogniomistrz

5

-

4

TechnikC)

ogniomistrz

3

-

5

Ratownik-kierowcaZ)

ogniomistrz

3

-

6

RatownikZ)

ogniomistrz

3

-

7

szeregowe

Młodszy ratownik-kierowcaZ)

starszy strażak

1

-

8

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

-

 

Legenda:

1) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-25
  • Data obowiązywania: 2023-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw