REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 468

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych, okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb i sposób wykonywania zadań przez państwowych inspektorów sanitarnych w odniesieniu do:

1) zakładów karnych, aresztów śledczych, zwanych dalej „zakładami karnymi",

2) okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zwanych dalej „zakładami dla nieletnich"

- podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. [Imienna przepustka]

1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na położenie danego zakładu karnego albo zakładu dla nieletnich lub pracownik powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej upoważniony przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji, w tym wydawania zaleceń pokontrolnych, zwany dalej „kontrolującym", przeprowadza po przedstawieniu imiennej przepustki kontrolę zakładów karnych lub zakładów dla nieletnich.

2. Imienną przepustkę wydaje odpowiednio:

1) do zakładu karnego - dyrektor okręgowy Służby Więziennej,

2) do zakładu dla nieletnich - prezes sądu okręgowego

- właściwy miejscowo ze względu na położenie danego zakładu karnego albo zakładu dla nieletnich.

3. Imienna przepustka jest wydawana na jeden rok. W przepustce należy wymienić zakłady karne albo zakłady dla nieletnich, znajdujące się na obszarze właściwości miejscowej dyrektora okręgowego Służby Więziennej albo prezesa sądu okręgowego, których dotyczy przepustka.

4. Osoba, której wydano imienną przepustkę, zwraca ją:

1) po upływie ważności przepustki;

2) przed dniem rozwiązania stosunku pracy;

3) z dniem wygaśnięcia lub cofnięcia upoważnienia do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

5. Kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia pisemnego zawiadomienia, w tym w postaci elektronicznej, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz oznaczenie stanowiska kontrolującego;

2) datę i miejsce wystawienia;

3) oznaczenie zakładu karnego albo zakładu dla nieletnich;

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5) imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

§ 3. [Informacje uzgadniane przez państwowy wojewódzki inspektor sanitarny z dyrektorem okręgowym Służby Więziennej]

1. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uzgadnia z dyrektorem okręgowym Służby Więziennej albo prezesem sądu okręgowego:

1) godziny, w których mogą być przeprowadzane czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich;

2) tryb przeprowadzania czynności kontrolnych poza ustalonymi godzinami w przypadku konieczności bezzwłocznego podjęcia czynności kontrolnych.

2. O wynikach uzgodnień określonych w ust. 1 państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 4. [Czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich]

1. Czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich przeprowadza się w obecności funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora zakładu.

2. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich może uczestniczyć personel medyczny danego zakładu, jeżeli dyrektor zakładu uzna jego obecność za uzasadnioną.

§ 5. [Protokół]

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, który podpisuje kontrolujący oraz osoba, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę, o której mowa w § 4 ust. 1, kontrolujący wprowadza w protokole adnotację o przyczynach odmowy podpisania.

3. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w zakładzie karnym albo w zakładzie dla nieletnich, a drugi przechowuje kontrolujący.

§ 6. [Obowiązki kontrolującego]

1. Kontrolujący jest obowiązany zapoznać się z regulaminami i innymi przepisami porządkowymi obowiązującymi w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich.

2. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych nie może naruszać regulaminów i przepisów, o których mowa w ust. 1.

§ 7. [Przekazanie odpisów decyzji, doraźnych wniosków i zaleceń przez państwowy powiatowy inspektor sanitarny]

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przekazuje odpisy decyzji, doraźnych wniosków i zaleceń wydanych w toku sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad danym zakładem karnym albo zakładem dla nieletnich odpowiednio:

1) dyrektorom okręgowym Służby Więziennej - w przypadku zakładów karnych;

2) prezesom sądów okręgowych - w przypadku zakładów dla nieletnich.

§ 8. [Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości]

Do czynności kontrolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 927).

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 927), które utraciło moc z dniem 2 marca 2023 r. zgodnie z art. 415 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA