REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 473

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 500), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 545).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 545), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 473)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 10 mln zł w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem ust. 33).

1a.2) W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony przez dysponenta części budżetowej innego niż minister, Prezes Rady Ministrów występuje o wyrażenie opinii do ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego w sprawach objętych wnioskiem.

1b.2) Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1a, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej, chyba że minister zgłosi Prezesowi Rady Ministrów konieczność przedłużenia terminu na wyrażenie opinii o nie więcej niż kolejnych 5 dni roboczych.

2. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 2 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.

3. (uchylony).3)

§ 1a.4) 1. Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy może wystąpić do właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej o złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy minister lub inny dysponent części budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia:

1) składa wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo

2) pisemnie zawiadamia Prezesa Rady Ministrów o braku zasadności złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wraz z merytorycznym uzasadnieniem takiego stanowiska.

§ 1b.4) Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, wystąpienia, o których mowa w § 1 ust. 1a i § 1a ust. 1, zgłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 1b, oraz zawiadomienie, o którym mowa w § 1a ust. 2 pkt 2, są składane za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 257).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 545), które weszło w życie z dniem 22 marca 2022 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 marca 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-13
  • Data wejścia w życie: 2023-03-13
  • Data obowiązywania: 2023-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA