REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 480

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10c ust. 14 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

1. Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwany dalej „kodem dostępu", jest generowany automatycznie po złożeniu przez producenta w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwanego dalej „producentem", za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", wniosku o jego nadanie.

2. We wniosku o nadanie kodu dostępu producent podaje:

1) login do systemu teleinformatycznego Agencji, zwany dalej „loginem", którym jest numer identyfikacyjny nadany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym";

2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą o ewidencji producentów";

3) kwotę środków finansowych wypłaconą przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w tym roku:

a) Agencja wypłaciła więcej niż jedną kwotę środków finansowych w ostatnim dniu wypłaty środków finansowych temu wnioskodawcy, producent podaje największą z wypłaconych tego dnia kwot,

b) Agencja nie wypłaciła producentowi środków finansowych, producent wpisuje cyfrę zero;

4) dane osoby, którą producent upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub przekazania informacji do komputerowej bazy danych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym imię i nazwisko albo nazwę, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON), jeżeli zostały nadane, kod kraju i numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych oraz numer telefonu, jeżeli dotyczy.

§ 2. [Uzyskanie loginu i kodu dostępu]

1. W przypadku:

1) producenta, który we wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ewidencji producentów, nie podał numeru rachunku bankowego lub numeru rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o ewidencji producentów, zwanego dalej „innym producentem",

2) podmiotu, któremu nie nadano numeru identyfikacyjnego, zwanego dalej „podmiotem niebędącym producentem"

- login i kod dostępu uzyskuje się po złożeniu przez innego producenta albo podmiot niebędący producentem wniosku o ich nadanie do kierownika biura powiatowego Agencji osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

2. We wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu inny producent podaje:

1) numer identyfikacyjny;

2) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli dotyczy;

3) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres;

4) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu;

5) adres korespondencyjny;

6) dane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, osoby, którą inny producent upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub przekazania informacji do komputerowej bazy danych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jeżeli dotyczy.

3. We wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu podmiot niebędący producentem podaje:

1) imię i nazwisko albo nazwę;

2) numer PESEL i numer REGON, jeżeli zostały nadane, a w przypadku gdy podmiotem niebędącym producentem jest osoba fizyczna nieposiadająca numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

3) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli dotyczy;

4) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres;

5) wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu;

6) adres korespondencyjny;

7) dane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, osoby, którą podmiot niebędący producentem upoważnił do dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub przekazania informacji do komputerowej bazy danych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jeżeli dotyczy.

4. Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu zawiera braki formalne albo login i kod dostępu zostały już nadane, kierownik biura powiatowego Agencji informuje innego producenta albo podmiot niebędący producentem o odmowie nadania loginu i kodu dostępu z podaniem przyczyny tej odmowy.

§ 3. [Odebranie kodu]

1. Producent odbiera kod dostępu w systemie teleinformatycznym Agencji.

2. Inny producent odbiera login i kod dostępu od kierownika biura powiatowego Agencji albo Agencja przesyła ten login i kod dostępu:

1) przy zastosowaniu zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, albo

2) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres:

a) wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ewidencji producentów, albo

b) o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.

3. Podmiot niebędący producentem odbiera login i kod dostępu od kierownika biura powiatowego Agencji albo Agencja przesyła ten login i kod dostępu:

1) przy zastosowaniu zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, albo

2) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 4.

§ 4. [Login]

1. Login, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z co najmniej 8 znaków i jest nadawany bezterminowo.

2. Kod dostępu składa się z co najmniej 12 znaków.

3. Producent, inny producent albo podmiot niebędący producentem, którzy uzyskali kod dostępu, mogą w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Agencji.

4. W przypadku trzykrotnego podania podczas uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Agencji błędnego kodu dostępu Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.

5. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji uniemożliwiony w przypadku, o którym mowa w ust. 4, oraz w przypadku utraty kodu dostępu można uzyskać po nadaniu nowego kodu dostępu. Uzyskanie nowego kodu dostępu jest możliwe po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 albo § 2 ust. 1.

§ 5. [Uwierzytelnianie]

Do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym Agencji mogą być wykorzystane:

1) login i kod dostępu nadane na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2026 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240) lub art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) lub

2) kod dostępu nadany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2138 oraz z 2023 r. poz. 412), art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727) lub art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412).

§ 6. [Kod dostępu]

1. Kod dostępu generowany do dnia 31 grudnia 2023 r. składa się z co najmniej 8 znaków.

2. Od dnia 1 stycznia 2024 r. kod dostępu podlega zmianie w systemie teleinformatycznym Agencji na kod dostępu składający się z co najmniej 12 znaków.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-14
  • Data wejścia w życie: 2023-03-15
  • Data obowiązywania: 2023-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA