REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 496

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 610), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 464);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 205);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1428).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 464), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych, w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 205), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1428), które stanowią:

„§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 496)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 69 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa, zwanym dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, oraz sposób podawania tych informacji do wiadomości;

2) dokumenty, które należy złożyć w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym, oraz wzór kwestionariusza osobowego;

3) zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i badań psychologicznych;

4) sposób dokonywania oceny kandydatów do służby w Służbie Ochrony Państwa, zwanych dalej „kandydatami do służby”, oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności;

5) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego oraz minimalny okres, po którym kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego etapów;

6) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. 1. Komendant Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „Komendantem SOP”, podaje do wiadomości informacje o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym w formie ogłoszenia.

2. Ogłoszenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Służby Ochrony Państwa, zwanej dalej „SOP”.

3. Ogłoszenie zawiera:

1) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 68 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2) określenie preferencji dotyczących wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby;

3) wskazanie dokumentów wymaganych do złożenia, którymi są:

a) podanie o przyjęcie do służby,

b) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

e) kserokopię dokumentów innych niż wymienione w lit. c i d, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;

4) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3;

5) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby;

6) wskazanie terminu, do którego należy składać wymagane dokumenty.

4. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby w SOP jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. W kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza się dane osobowe kandydata do służby, informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, dane dotyczące członków rodziny kandydata i jego małżonka oraz życiorys kandydata.

§ 3. Komendant SOP niezwłocznie po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w § 2, zarządza postępowanie kwalifikacyjne.

§ 4. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu.

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.

2. Składając dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały.

3. Po złożeniu przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, komórka organizacyjna SOP właściwa do spraw doboru kandydatów do służby ujmuje złożone dokumenty w ewidencji.

§ 6. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, przegląda oraz sprawdza ich kompletność i prawdziwość zawartych w nich danych komórka organizacyjna SOP właściwa do spraw doboru kandydatów do służby.

§ 7. Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy, kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 8. 1. Ocena kandydata do służby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana przez ustalenie jego predyspozycji do służby w SOP, w tym ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacji do podjęcia służby oraz autoprezentacji.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez Komendanta SOP składający się z dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej SOP właściwej do spraw doboru kandydatów do służby.

§ 9. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami – w zakresie do 4 punktów;

2) motywacja do podjęcia służby w SOP – w zakresie do 4 punktów;

3) umiejętność autoprezentacji – w zakresie do 4 punktów.

2. Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

§ 10. 1. Ocena kandydata do służby w zakresie kryteriów, o których mowa w § 9 ust. 1, jest sporządzana przez zespół, o którym mowa w § 8 ust. 2, i jest wpisywana do kwestionariusza osobowego kandydata do służby.

2. Kryteria dokonywania oceny kandydata do służby podczas rozmowy kwalifikacyjnej stanowią podstawę do sporządzenia oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, którą zamieszcza się w arkuszu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do służby.

3. Nieprzystąpienie kandydata do służby do rozmowy kwalifikacyjnej w ramach pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata do służby negatywnego wyniku.

4. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego kończy się oceną kandydata do służby i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

5. Kryteria dokonywania oceny kandydata do służby w SOP podczas rozmowy kwalifikacyjnej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Niezbędne elementy arkusza oceny rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do służby w SOP są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków zespołu, o którym mowa w § 8 ust. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli liczba punktów uzyskanych przez kandydata do służby jest wyrażona liczbą inną niż liczba całkowita, liczbę tę zaokrągla się:

1) w górę – gdy jej wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,50;

2) w dół – gdy jej wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,50.

§ 12. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 12 punktów.

2. Warunkiem uzyskania przez kandydata do służby pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej jest otrzymanie przez niego co najmniej 7 punktów.

3. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

§ 13. Kandydat do służby przystępuje do testu wiedzy kandydata obejmującego zagadnienia dotyczące:

1) konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz trójpodziału władzy,

2) źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad jego stanowienia,

3) funkcji i struktury organów władzy i administracji publicznej,

4) rodzajów oraz zakresu działania formacji mundurowych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

6) zadań, uprawnień i organizacji SOP oraz historii i tradycji w zakresie działań ochronnych,

7) znajomości podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych

- zwanego dalej „testem wiedzy”.

§ 14. Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

§ 15. Badanie psychologiczne w formie testu psychologicznego przeprowadza komórka organizacyjna SOP właściwa do badań psychologicznych, z zastrzeżeniem, że test przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolone w zakresie stosowania tego testu.

§ 16. 1. Test psychologiczny przeprowadza się w stosunku do kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu psychologicznego:

1) kandydata do służby zapoznaje się z zakresem i sposobem przeprowadzenia tego testu;

2) kandydat do służby składa pisemne oświadczenie.

3. Niezbędne elementy pisemnego oświadczenia kandydata do służby w SOP są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 17. 1. Testu psychologicznego nie przeprowadza się, jeżeli kandydat do służby, składając oświadczenie, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2, potwierdzi, że:

1) w dniu przeprowadzania testu psychologicznego jest w złej kondycji psychofizycznej;

2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do testu psychologicznego spożywał napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki i środki odurzające;

3) w ciągu 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do testu psychologicznego przystąpił do testu psychologicznego w ramach wcześniej prowadzonego wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kandydatowi do służby można wyznaczyć dodatkowy termin przeprowadzenia testu psychologicznego.

§ 18. 1. Test psychologiczny obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie:

1) predyspozycji intelektualnych;

2) zachowań społecznych;

3) stabilności emocjonalnej;

4) cech charakterologicznych i osobowości;

5) postawy wobec pracy i innych obowiązków.

2. Test psychologiczny składa się z:

1) badania w formie testu z wykorzystaniem systemu informatycznego;

2) badania w formie testu typu „papier – ołówek”;

3) rozmowy z kandydatem do służby, która dotyczy wywiadu na temat jego doświadczeń, postaw oraz predyspozycji do podjęcia służby w SOP – na podstawie wyników przeprowadzonych testów oraz obserwacji w trakcie prowadzonych testów i rozmowy;

4) podsumowania wyników badania i rozmowy, o których mowa w pkt 1–3.

§ 19. 1. Po przeprowadzeniu testu psychologicznego na podstawie podsumowania, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4, psycholog:

1) dokonuje analizy psychologicznej wyników uzyskanych z testu psychologicznego;

2) sporządza opinię psychologiczną.

2. Otrzymanie przez kandydata do służby pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego pozytywnego wyniku z testu psychologicznego.

3. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzania.

§ 20. 1. Test sprawności fizycznej kandydata do służby przeprowadza zespół powołany przez kierownika komórki organizacyjnej SOP właściwej do spraw szkolenia, w której test jest przeprowadzany.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch lub trzech osób.

§ 21. Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydata do służby zapoznaje się z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania tego testu oraz sposobem jego oceniania.

§ 22. 1. Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

2. Kandydat do służby, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków, nie zostanie dopuszczony do testu sprawności fizycznej.

3. Kandydat do służby powinien zapoznać się z zasadami wykonywania prób sprawnościowych oraz sposobem ich punktowania.

4. W przypadku niewłaściwego wykonania próby sprawnościowej kandydat do służby ma prawo do jej jednorazowego powtórzenia.

§ 23. 1. Zakres testu sprawności fizycznej jest zróżnicowany ze względu na płeć i wiek kandydatów do służby.

2. Zakres testu sprawności fizycznej obejmuje próby sprawnościowe ukierunkowane na ocenę cech motorycznych.

3. Kandydaci do służby podlegają ocenie poziomu sprawności fizycznej w następujących grupach wiekowych:

1) I grupa wiekowa – do 30 lat;

2) II grupa wiekowa – od 31 do 35 lat;

3) III grupa wiekowa – od 36 do 40 lat;

4) IV grupa wiekowa – od 41 do 45 lat;

5) V grupa wiekowa – od 46 do 50 lat;

6) VI grupa wiekowa – od 51 lat.

4. Grupę wiekową ustala się na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

§ 24. 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z testu sprawności fizycznej wynosi 12.

2. Pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej uzyskuje kandydat do służby, który za prawidłowe wykonanie ćwiczeń tego testu otrzymał:

1) co najmniej 7 punktów w I grupie wiekowej;

2) co najmniej 6 punktów w II grupie wiekowej;

3) co najmniej 5 punktów w III grupie wiekowej;

4) co najmniej 4 punkty w IV grupie wiekowej;

5) co najmniej 3 punkty w V grupie wiekowej;

6) co najmniej 2 punkty w VI grupie wiekowej.

3. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej jest uzyskanie z każdej próby sprawnościowej przynajmniej 0,5 punktu.

4. Wynik z testu sprawności fizycznej wpisuje się do karty oceny sprawności fizycznej.

5. Niezbędne elementy karty oceny sprawności fizycznej kandydata do służby w SOP są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w SOP oraz sposób oceny jego wyników są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 25. 1. Etap drugi postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 ustawy, przeprowadza się z uwzględnieniem liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w SOP w stosunku do tych spośród kandydatów do służby, którzy uzyskali pozytywny wynik z pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy, oraz największą liczbę punktów.

2. Nieprzystąpienie kandydata do służby do któregokolwiek z elementów drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku przez kandydata do służby.

§ 26. 1. Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 3 ustawy, oraz preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz posiadanych przez niego umiejętności są oceniane w systemie punktowym, określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

2. W przypadku posiadania przez kandydata do służby:

1) wykształcenia w kilku preferowanych kierunkach, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się tylko raz w ramach danej kategorii;

2) kilku preferowanych umiejętności, o których mowa w ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia, punkty przyznaje się tylko raz w ramach danej kategorii.

3. Punkty uzyskane przez kandydata do służby z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu posiadanego wykształcenia oraz z tytułu preferowanych umiejętności są sumowane.

§ 27. 1. Kandydata do służby, który przystąpił do testu wiedzy oraz uzyskał pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego, umieszcza się na liście kandydatów.

2. Kolejność na liście kandydatów ustala się na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby w postępowaniu kwalifikacyjnym, od największej do najmniejszej.

§ 28. Lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez Komendanta SOP przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

§ 29. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata do służby kończy się umieszczeniem jego danych na liście kandydatów.

2. Kandydata do służby, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się:

1) pozytywnym wynikiem i umieszczeniem na liście kandydatów – zawiadamia się pisemnie o możliwości przyjęcia do służby w SOP;

2) negatywnym wynikiem lub niespełnieniem warunków podjęcia służby w SOP – zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w SOP.

3. Zawiadomienie o możliwości przyjęcia do służby w SOP zawiera informacje o: łącznej liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, umieszczeniu na liście kandydatów, planowanym terminie przyjęcia do służby oraz dalszym trybie postępowania.

4. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia do służby w SOP zawiera informację o przyczynie odmowy przyjęcia do służby w SOP oraz pouczenie o treści § 31.

5. W przypadku, o którym mowa w § 30, kandydata do służby zawiadamia się pisemnie o dalszym trybie postępowania.

§ 30. Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został mianowany do służby w SOP z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w SOP w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem, że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 12 ust. 3 oraz § 19 ust. 3.

§ 31. 1. W przypadku:

1) odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z:

a)2) testu sprawności fizycznej albo z rozmowy kwalifikacyjnej może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia,

b) testu psychologicznego, z ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej oraz z postępowania sprawdzającego może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia;

2)2) nieprzystąpienia kandydata do służby do postępowania kwalifikacyjnego w ustalonym terminie może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od ustalonej daty postępowania kwalifikacyjnego.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od postępowania kwalifikacyjnego albo odmowy poddania kandydata do służby temu postępowaniu, określonego w piśmie informującym o tym kandydata do służby.

§ 32. Postępowanie kwalifikacyjne, które nie zostało zakończone przed planowanym terminem przyjęcia do służby w SOP, jest kontynuowane, a w przypadku jego zakończenia po tym terminie kandydata do służby umieszcza się na liście kandydatów uwzględniającej kolejny planowany termin przyjęcia do służby w SOP.

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 marca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 496)

Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA
Załącznik nr 2

KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

1. Kryteria podlegające ocenie:

1) umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami, w tym:

a) precyzyjnego, jasnego i zrozumiałego formułowania wypowiedzi,

b) logicznego argumentowania i udzielania wyczerpujących odpowiedzi,

c) udzielania odpowiedzi w sposób pewny, z dostosowaniem tonu, tempa i głośności wypowiedzi do sytuacji,

d) wykazywania opanowania i spokoju w trakcie rozmowy oraz kontrolowania swoich zachowań i niepoddawania się stresowi;

2) motywacja do podjęcia służby w Służbie Ochrony Państwa, w tym:

a) racjonalnego motywowania chęci podjęcia służby w Służbie Ochrony Państwa, w szczególności z odwoływaniem się do własnych predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań,

b) wskazania mocnych i słabych stron własnej osobowości w kontekście specyfiki służby w Służbie Ochrony Państwa,

c) przedstawienia oceny zagrożeń, obciążeń i wymagań związanych ze służbą w Służbie Ochrony Państwa,

d) wykazywania chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,

e) przedstawienia oczekiwań związanych ze swoją rolą w Służbie Ochrony Państwa;

3) umiejętność autoprezentacji, w tym:

a) wykazywania kompetentności i przygotowania do rozmowy,

b) prezentowania wyglądu zewnętrznego adekwatnego do sytuacji, w szczególności schludnego ubioru, oraz zachowania higieny osobistej.

2. Liczba punktów, w skali od 1 do 4, przyznanych kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa przez zespół przeprowadzający rozmowę kwalifikacyjną za każdy z elementów kryteriów, o których mowa w ust. 1.

3. Suma punktów przyznanych kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa za każde z kryteriów, o których mowa w ust. 1.

4. Ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa za rozmowę kwalifikacyjną.

Załącznik nr 3

NIEZBĘDNE ELEMENTY ARKUSZA OCENY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATEM DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

Arkusz oceny rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera:

1) określenie miejscowości i daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

2) wyszczególnienie kryteriów podlegających ocenie, w tym:

a) umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami,

b) motywacji do podjęcia służby w Służbie Ochrony Państwa,

c) umiejętności autoprezentacji;

3) liczbę punktów przyznanych kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa przez każdego z członków zespołu za każde kryterium, o którym mowa w pkt 2;

4) ogólną liczbę punktów przyznanych kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa przez każdego z członków zespołu za kryteria, o których mowa w pkt 2;

5) ogólną liczbę punktów przyznanych przez zespół kandydatowi do służby w Służbie Ochrony Państwa za rozmowę kwalifikacyjną;

6) czytelne podpisy członków zespołu.

Załącznik nr 4

NIEZBĘDNE ELEMENTY PISEMNEGO OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

Oświadczenie kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa zawiera:

1) potwierdzenie, że w dniu przeprowadzania testu psychologicznego znajduje się w dobrej albo złej kondycji psychofizycznej;

2) stwierdzenie, czy w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem testu psychologicznego spożywał on napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki, środki odurzające, substancje psychoaktywne;

3) stwierdzenie, że w ciągu 12 miesięcy przed dniem przeprowadzenia testu psychologicznego przystąpił albo nie przystąpił do testu psychologicznego w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Ochrony Państwa;

4) określenie miejscowości i daty złożenia oświadczenia;

5) czytelny podpis kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa.

Załącznik nr 5

NIEZBĘDNE ELEMENTY KARTY OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

Karta oceny sprawności fizycznej zawiera:

1) czas uzyskany przez kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa, ze wskazaniem minut, sekund oraz dziesiętnych sekund;

2) wynik z testu sprawności fizycznej uzyskany przez kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa, określony w skali punktowej, oraz wskazanie, czy test został zakończony wynikiem pozytywnym czy negatywnym;

3) określenie przyczyny nieukończenia przez kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa testu sprawności fizycznej, w szczególności z powodu urazu lub kontuzji;

4) określenie składu zespołu przeprowadzającego test sprawności fizycznej, ze wskazaniem stopni, imion i nazwisk jego członków oraz ich podpisów;

5) określenie miejscowości, daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

Załącznik nr 64)

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SPOSÓB OCENY JEGO WYNIKÓW

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się w sali gimnastycznej.

2. Kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa wykonuje test sprawności fizycznej w stroju i obuwiu sportowym.

3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka. Kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa przeprowadza rozgrzewkę indywidualnie.

4. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności: podciąganie się na drążku wysokim (mężczyźni), skłony tułowia w czasie 1 minuty, rzut piłką lekarską (3 kg), bieg wahadłowy 10 × 10 m.

5. Test sprawności fizycznej jest poprzedzony pokazem sposobu wykonania prób sprawnościowych, przeprowadzonym przez instruktora z zespołu powołanego przez kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw szkolenia.

NORMY EGZAMINACYJNE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA (MĘŻCZYŹNI)

Nazwa próby

Jednostka miary

Punkty

3

2,5

2

1,5

1

0,5

Podciąganie się na drążku wysokim

[liczba powtórzeń]

12

10

9

8

6

4

Skłony tułowia w czasie 1 minuty

[liczba powtórzeń]

56

52

48

44

39

34

Rzut piłką lekarską (3 kg)

[metry]

10

9

8

7

6,5

6

Bieg wahadłowy 10 × 10 m

[sekundy]

30,5

31

31,5

32

32,5

33


NORMY EGZAMINACYJNE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA (KOBIETY)

Nazwa próby

Jednostka miary

Punkty

4

3

2,5

2

1

0,5

Skłony tułowia w czasie 1 minuty

[liczba powtórzeń]

52

49

46

43

38

32

Rzut piłką lekarską (3 kg)

[metry]

7,5

6,5

6

5,5

5

4,5

Bieg wahadłowy 10 × 10 m

[sekundy]

32,5

33

33,5

34

34,5

35


OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

Podciąganie się na drążku wysokim

Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia wynosi 220 cm. Na komendę „Gotów” kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa wykonuje zwis nachwytem z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Osoba egzaminująca głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem (np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych), osoba egzaminująca powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych podciągnięć.

Skłony tułowia w czasie 1 minuty

Na komendę „Gotów” kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa przyjmuje pozycję: leży na plecach z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, łokcie dotykają materaca, nogi są ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder są zaczepione o pierwszy lub drugi szczebel drabinki od dołu. Na komendę „Ćwicz” wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i powraca do leżenia, tak aby łokcie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Osoba egzaminująca głośno wymienia kolejno liczbę prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem (np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie oboma łokciami powierzchni materaca), osoba egzaminująca powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych skłonów.

Rzut piłką lekarską (3 kg)

Kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa przyjmuje pozycję: postawa rozkroczna, przodem do kierunku rzutu, stopy ustawione przed linią rzutu. Wykonuje rzut zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg. Podczas rzutu może wspiąć się na palce lub wykonać podskok. W trakcie rzutu i po rzucie nie może stanąć na linii rzutu lub jej przekroczyć. Długość rzutu ustala się na podstawie przygotowanych pomiarów wykonanych z dokładnością do 0,5 m. Piłka całym obwodem musi przekroczyć linię pomiaru. Kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa może wykonać trzy rzuty. Ocenę z próby ustala się na podstawie lepszego wyniku.

Bieg wahadłowy 10 × 10 m

Na komendę „Start” kandydat do służby w Służbie Ochrony Państwa rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej tyczki. Obiega ją, wraca do tyczki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Instruktor informuje o liczbie ukończonych długości. Przewrócenie tyczki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 s.

Załącznik nr 7

SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ PREFERENCJI Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA I UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

20

2

Test sprawności fizycznej

12

3

Rozmowa kwalifikacyjna

12

Łącznie

44

2. Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata do służby w Służbie Ochrony Państwa podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

Tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Służbie Ochrony Państwa z zakresu prawa, administracji, ekonomii, chemii, medycyny, informatyki, weterynarii lub tytuł absolwenta wyższej szkoły wojskowej lub Policji

3

2

Tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp. 1

2

3

Tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera lub równorzędny

1

4

Posiadanie uprawnień radcy prawnego lub posiadanie stopnia naukowego doktora

3

5

Posiadanie uprawnień: inspektora ochrony radiologicznej, inspektora ochrony przeciwpożarowej, inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy

1

65)

Ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania służb mundurowych, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

1

3. Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby w Służbie Ochrony Państwa podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

1

2

Posiadanie uprawnień instruktora: sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych, narciarstwa, pływania

1

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej, posiadanie licencji kontrolera ruchu lotniczego lub licencji pilota samolotowego

1

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii C i wyższej

1

5

Posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy minimum kategorii B

1

6

Posiadanie udokumentowanej znajomości języka obcego minimum na poziomie B1

2

7

Posiadanie osiągnięć sportowych w reprezentowaniu kraju w kadrze narodowej

1

4. Dodatkowe preferencje posiadane przez kandydatów do służby w Służbie Ochrony Państwa podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

Lp.

Preferencje

Liczba punktów

1

Wzrost powyżej 175 cm

1

2

Wiek do 30 lat

1

3

Posiadanie stopnia podoficerskiego

1

4

Posiadanie stopnia chorążego lub równorzędnego

2

5

Posiadanie stopnia oficerskiego

3


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 205), które weszło w życie z dniem 12 lutego 2022 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 marca 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1428), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r.

5) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 464), które weszło w życie z dniem 26 marca 2019 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA