Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 510

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w lp. 2:

- w pkt 6 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach „lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy „lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

- w pkt 12 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:

- - w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie „wizyty" dodaje się wyrazy „lub porady",

- - w kolumnie 3 w ust. 2:

- - - w pkt 1 po wyrazach „lub fizjoterapeuta," dodaje się wyrazy „lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej,",

- - - w pkt 3 po wyrazie „logopeda" dodaje się wyrazy „lub pedagog specjalny",

- - - w pkt 4 po wyrazach „pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy „ , lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

- - - w pkt 6 po wyrazach „180 minut" dodaje się wyrazy „ , albo 240 minut, albo 300 minut",

b) w lp. 7:

- w pkt 2 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym:

- - w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach „lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy „lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

- - w kolumnie 3 wyrazy „Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:" zastępuje się wyrazami „1. Personel: zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu:",

- w pkt 3 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:

- - w kolumnie 2:

- - - w lit. a po wyrazie „wizyty" dodaje się wyrazy „lub porady",

- - - w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem,

- - w kolumnie 3 w ust. 2:

- - - w pkt 1 po wyrazach „lub fizjoterapeuta," dodaje się wyrazy „lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej,",

- - - w pkt 3 po wyrazie „logopeda" dodaje się wyrazy „lub pedagog specjalny",

- - - w pkt 4 po wyrazach „pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy „ , lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

- - - w pkt 6 po wyrazach „180 minut" dodaje się wyrazy „ , albo 240 minut, albo 300 minut",

- w kolumnach 2 i 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

4) porada lekarska terapeutyczna - porada kontynuująca leczenie według planu leczenia, obejmująca:

a) ocenę stanu psychicznego i somatycznego,

b) ocenę postępów leczenia (obejmuje również ocenę postępów leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

d) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

e) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów;

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi 60 minut.

5) porada lekarska kontrolna - porada obejmująca:


a) ogólną ocenę przebiegu leczenia (w tym ogólną ocenę przebiegu leczenia dokonaną wraz z przedstawicielem ustawowym świadczeniobiorcy),

b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych,

c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia,

d) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne,

e) ocenę potrzeb w zakresie farmakoterapii oraz ewentualne prowadzenie farmakoterapii,

f) wypisywanie zaświadczeń lekarskich do celów wynikających z odrębnych przepisów.

1. Personel:

lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2. Pozostałe warunki: czas udzielania porady wynosi 30 minut.


2) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w lp. 3:

- w pkt 9 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach „lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy „lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

- w pkt 10 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:

- - w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie „wizyty" dodaje się wyrazy „lub porady",

- - w kolumnie 3 w ust. 2:

- - - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wizyty terapeutyczne - realizuje pedagog specjalny lub pedagog, lub fizjoterapeuta, lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej, lub osoba prowadząca terapię zajęciową; czas trwania wizyty wynosi 60 minut - dla każdej osoby personelu;",

- - - w pkt 3 po wyrazie „logopeda" dodaje się wyrazy „lub pedagog specjalny",

- - - w pkt 4 po wyrazach „pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy „ , lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

- - - w pkt 6 po wyrazach „180 minut" dodaje się wyrazy „ , albo 240 minut, albo 300 minut",

b) w lp. 4:

- w pkt 10 porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym w kolumnie 2 w lit. c po wyrazach „lub kwestionariuszy)" dodaje się wyrazy „lub logopedyczne, lub pedagogiczne",

- w pkt 11 program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym:

- - w kolumnie 2 w lit. a po wyrazie „wizyty" dodaje się wyrazy „lub porady",

- - w kolumnie 3 w ust. 2:

- - - w pkt 1 po wyrazach „lub fizjoterapeuta," dodaje się wyrazy „lub psycholog posiadający kompetencje w zakresie terapii integracji sensorycznej,",

- - - w pkt 3 po wyrazie „logopeda" dodaje się wyrazy „lub pedagog specjalny",

- - - w pkt 4 po wyrazach „pedagog specjalny, lub pedagog" dodaje się wyrazy „ , lub logopeda, lub fizjoterapeuta, lub terapeuta zajęciowy",

- - - w pkt 6 po wyrazach „180 minut" dodaje się wyrazy „ , albo 240 minut, albo 300 minut".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1640, z 2020 r. poz. 456, 1641, 1785 i 2155, z 2021 r. poz. 2400 oraz z 2022 r. poz. 2184.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-17
  • Data wejścia w życie: 2023-03-18
  • Data obowiązywania: 2023-03-18

Dziennik Ustaw