REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 578

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość, tryb przyznawania i wypłaty należności funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", z tytułu:

1) podróży służbowej na obszarze kraju związanej z delegowaniem do pełnienia służby w innej miejscowości, zwanej dalej „podróżą służbową";

2) przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, zwanego dalej „przeniesieniem";

3) powołania na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, zwanego dalej „powołaniem".

§ 2. [Podróż służbowa]

Z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanego dalej „przełożonym", funkcjonariuszowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

1) przejazdów;

2) noclegów;

3) dojazdów środkami komunikacji miejscowej;

4) innych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez przełożonego, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§ 3. [Kwota diety]

1. Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).

2. Jeżeli podróż służbowa trwa:

1) nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta funkcjonariuszowi nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje funkcjonariuszowi dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymywanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

§ 4. [Zwrot kosztów przejazdu]

1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego przez przełożonego w poleceniu wyjazdu służbowego wraz z opłatami dodatkowymi, w tym z miejscówką.

2. W przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt w wysokości ceny biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, nie więcej jednak niż w wysokości ceny biletu za przejazd pociągiem PKP Intercity w klasie 2 taryfy pospiesznej, zwanego dalej „pociągiem pospiesznym".

3. Funkcjonariuszowi delegowanemu, który otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na okres co najmniej 10 dni, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem - w dniu wolnym od służby.

4. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub innym służbowym środkiem transportu.

§ 5. [Podróż służbowa samochodem, który nie pozostaje w dyspozycji Służby Więziennej]

Na wniosek funkcjonariusza przełożony może wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służbowej samochodem, który nie pozostaje w dyspozycji Służby Więziennej. W takim przypadku funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 km przebiegu samochodu ustalonej przez przełożonego, nie wyższej niż określona na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 6. [Ryczałt]

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (miejskiej) w wysokości 20% diety.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub samochodem, o którym mowa w § 5, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek funkcjonariusza przełożony wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

§ 7. [Nocleg]

1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie więcej niż dwudziestokrotność wysokości diety za 1 dobę hotelową. W uzasadnionych przypadkach przełożony może zezwolić funkcjonariuszowi na skorzystanie z droższego noclegu.

2. Funkcjonariuszowi, który wobec braku możliwości uzyskania noclegu w miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej korzystał z noclegu w miejscowości, do której czas dojazdu nie przekracza jednej godziny, przysługuje również zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejscowości, w której funkcjonariusz uzyskał nocleg, i z powrotem.

3. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu albo który nie przedstawił rachunku za pobyt w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

4. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, jeżeli nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.

5. Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:

1) za czas przejazdu pociągiem w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia oraz za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały;

2) jeżeli z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej istnieje dogodne połączenie komunikacyjne umożliwiające codzienny powrót do stałego miejsca pełnienia służby, miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały, a czas przejazdu w obie strony nie przekracza dwóch godzin;

3) jeżeli w miejscowości stanowiącej cel podróży lub w miejscowości pobliskiej, o której mowa w art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą", Służba Więzienna dysponuje wolnymi miejscami hotelowymi lub pokojami gościnnymi;

4) w przypadku wykonywania zadań służbowych w porze nocnej, pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00, z wyjątkiem sytuacji, gdy zadania te wymagają korzystania z obiektów świadczących usługi hotelarskie.

6. Przełożony, na wniosek funkcjonariusza odbywającego podróż służbową, przyznaje mu zaliczkę na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Rozliczenia zaliczki dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.

§ 8. [Wypłata należności z tytułu podróży służbowej]

1. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz dokumentów dołączonych przez funkcjonariusza, w szczególności rachunków i biletów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami, a także oświadczenia funkcjonariusza o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość.

2. Fakt niezapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej bezpłatnego noclegu lub zakwaterowania potwierdza na poleceniu wyjazdu służbowego przełożony jednostki organizacyjnej Służby Więziennej zapewniającej te świadczenia lub upoważniona przez niego osoba.

3. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej bezpłatnego wyżywienia w naturze potwierdza funkcjonariusz na poleceniu wyjazdu służbowego.

4. Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której funkcjonariusz otrzymał polecenie wyjazdu służbowego, w terminie do 30 dni od daty złożenia przez funkcjonariusza rozliczenia kosztów podróży służbowej.

§ 9. [Diety]

1. Diety przysługujące funkcjonariuszowi w razie powołania lub przeniesienia wypłaca się w wysokości ustalonej przepisami, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Diety dla członków rodziny wynoszą 75% wysokości diet przysługujących funkcjonariuszowi.

§ 10. [Ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania]

Na pokrycie kosztów przejazdu funkcjonariusza i członków jego rodziny do miejscowości, do której funkcjonariusz przesiedlił się w związku z powołaniem lub przeniesieniem, przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania w wysokości ceny biletów na przejazd tych osób ustalonej według zasad określonych w § 15 pkt 2.

§ 11. [Zasiłek osiedleniowy]

1. Funkcjonariuszowi, który w związku z powołaniem lub przeniesieniem przesiedlił się na stałe do miejscowości, do której został przeniesiony, lub do miejscowości pobliskiej, przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:

1) 300% uposażenia - jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami rodziny;

2) 100% uposażenia - jeżeli funkcjonariusz:

a) przesiedlił się bez członków rodziny,

b) nie posiada członków rodziny.

2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia się, zwane dalej „uposażeniem".

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przysługuje wyrównanie do pełnej wysokości zasiłku po przesiedleniu się członków rodziny.

§ 12. [Kwatera tymczasowa]

1. Funkcjonariuszowi, który w związku z powołaniem lub przeniesieniem przesiedlił się do kwatery tymczasowej przydzielonej w miejscowości, do której został przeniesiony, lub w miejscowości pobliskiej, przysługuje ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 50% uposażenia.

2. Funkcjonariuszowi, który po otrzymaniu ryczałtu z tytułu powołania lub przeniesienia przesiedlił się na stałe do miejscowości, do której został przeniesiony, lub do miejscowości pobliskiej, stawkę procentową należnego zasiłku osiedleniowego, o którym mowa w § 11 ust. 1, pomniejsza się o stawkę procentową wypłaconego ryczałtu.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi, który otrzymał uprzednio zasiłek osiedleniowy z tytułu powołania lub przeniesienia.

§ 13. [Wypłacenie należności z jednego tytułu]

W razie zbiegu uprawnień małżonków będących funkcjonariuszami do należności, o których mowa w art. 73 ust. 3 pkt 1-5 ustawy, należności te wypłaca się tylko z jednego tytułu, w wysokości wyższej. Jeżeli wypłacono je w wysokości niższej, wypłaca się odpowiednie wyrównanie.

§ 14. [Koszty przewozu urządzenia domowego]

1. Koszty przewozu urządzenia domowego podlegają zwrotowi w wysokości stwierdzonej rachunkami.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje koszty opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.

§ 15. [Funkcjonariusz przeniesiony]

Funkcjonariuszowi powołanemu lub przeniesionemu, w przypadku gdy członkowie jego rodziny pozostają w dotychczasowym miejscu zamieszkania, który:

1) nie korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby i z powrotem:

a) w wysokości udokumentowanej miesięcznymi biletami imiennymi na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego; zwrot kosztów za miesięczny bilet kolejowy nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego na przejazd pociągiem pospiesznym,

b) w wysokości udokumentowanej biletami jednorazowymi na przejazd środkiem transportu wskazanym w lit. a - w przypadku niemożności nabycia miesięcznego biletu imiennego na danej trasie lub jej odcinku,

c) w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu należnego za każdy dzień wykonywania czynności służbowych w nowym miejscu pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotychczasowym miejscem zamieszkania a nowym miejscem pełnienia służby - w przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu;

2) korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu uwzględniającego liczbę przejazdów w danym miesiącu, w wysokości nieprzekraczającej ośmiokrotności ceny biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotychczasowym miejscem zamieszkania a nowym miejscem pełnienia służby.

§ 16. [Przeniesienie do poprzedniego miejsca służby]

Należności, o których mowa w § 11 i 12, nie przysługują w razie powołania lub przeniesienia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pełnienia służby, w którym on sam lub członek jego rodziny nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, albo do miejscowości, która jest miejscem zamieszkania jego lub członka jego rodziny.

§ 17. [Wniosek]

1. Należności, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, wypłaca na pisemny wniosek funkcjonariusza jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której został powołany lub przeniesiony, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1, funkcjonariusz załącza oświadczenie o miejscu zamieszkania jego oraz członków jego rodziny.

3. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 15, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania funkcjonariusza i członków jego rodziny oraz o terminach przejazdów w przypadku wniosku o wypłatę ryczałtu.

4. Ustalając należności za przejazd, o którym mowa w § 4 i 15, uwzględnia się posiadaną przez funkcjonariusza ulgę na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (Dz. U. z 2016 r. poz. 376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-11
  • Data obowiązywania: 2023-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA