REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 621

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji w ramach inwestycji A2.1.1 „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

§ 2. [Zasady udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 651/2014", jako regionalna pomoc inwestycyjna, o której mowa w art. 14 tego rozporządzenia.

§ 3. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

2) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

3) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Podmioty objęte zakazem udzielania oraz wypłacania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Podmiot udzielający pomocy]

Podmiotem udzielającym pomocy jest minister właściwy do spraw aktywów państwowych, zwany dalej „podmiotem udzielającym pomocy".

§ 7. [Warunki udzielenia pomocy]

1. Pomoc jest udzielana na zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstwa w celu wzrostu jego produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa obejmującej integrację łańcucha produkcji i sprzedaży, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

2. Pomoc może zostać udzielona dużemu przedsiębiorcy na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Dużemu przedsiębiorcy w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim oraz w regionie warszawskim stołecznym na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola, pomoc może być udzielona wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) zobowiązanie się przedsiębiorcy do wniesienia wkładu finansowego zgodnie z art. 14 ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc może zostać udzielona po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Pomoc jest udzielana w formie, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Pomoc udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych]

1. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

2. Do kosztów kwalifikowalnych stosuje się przepisy art. 14 ust. 6-8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Maksymalna intensywność pomocy]

1. Maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

2. Maksymalną intensywność oraz wartość pomocy oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12 i 13 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Przepisy stosowane do obliczenia intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych]

Do obliczenia intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Pomoc indywidualna podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej]

W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

§ 13. [Wniosek o udzielenie pomocy]

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem", zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Nabór wniosków]

1. Podmiot udzielający pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków.

2. W ogłoszeniu podaje się treść regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, zwanego dalej „regulaminem".

3. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy w terminie wskazanym w regulaminie.

4. Wniosek zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje, wskazane w regulaminie, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

5. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego.

§ 15. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: wz. M. Małecki


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-31
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA