REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 628

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, zwanych dalej „informacjami";

2) elektroniczny format przekazywania informacji;

3) wzory formularzy służących do przekazywania informacji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą", wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2. [Informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej]

Informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, lub o kanałach technologicznych w zakresie:

1) ich lokalizacji i przebiegu – obejmują:

a) numer drogi, kilometraż, oznaczenie miejscowości, identyfikator działki, na której lokalizowany lub umieszczany jest element infrastruktury technicznej, dla którego zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185),

b) oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych, jeżeli są przekazywane w zakresie innym niż określony w lit. a:

- środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

- punktu początkowego, końcowego i punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

- punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;

2) ich rodzaju – obejmują:

a) określenie kategorii elementu infrastruktury technicznej albo wskazanie kanału technologicznego,

b) określenie typu elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego;

3) ich aktualnego stanu – obejmują wskazanie na możliwość albo brak możliwości umieszczenia w elemencie infrastruktury technicznej lub elemencie kanału technologicznego lub na tych elementach elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej;

4) ich sposobu użytkowania – obejmują określenie aktualnego celu wykorzystania elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego;

5) danych kontaktowych w sprawie dostępu – obejmują nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umożliwienia faktycznego dostępu do elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego albo podmiotu, dla którego wydano decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 3. [Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych]

Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, w zakresie:

1) lokalizacji tych robót - obejmują określenie lokalizacji elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego dotyczą roboty budowlane, przez oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych w układzie współrzędnych:

a) środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

b) punktu początkowego, końcowego i punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

c) punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;

2) rodzaju tych robót - obejmują określenie, czy roboty te będą polegały na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce;

3) elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego dotyczą roboty budowlane, obejmują:

a) określenie kategorii tego elementu albo wskazanie tego kanału,

b) określenie typu tego elementu lub tego kanału;

4) przewidywanej daty rozpoczęcia tych robót - obejmują określenie daty przystąpienia do pierwszej czynności składającej się na dany rodzaj robót budowlanych;

5) przewidywanego czasu trwania tych robót - obejmują wskazanie, wyrażonego w dniach, okresu między datą rozpoczęcia robót budowlanych, a datą zakończenia ostatniej czynności składającej się na dany rodzaj robót budowlanych;

6) danych kontaktowych w sprawach koordynacji tych robót – obejmują nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawach koordynacji robót budowlanych.

§ 4. [Informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego]

Informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej – obejmują:

1) oznaczenia jednostki samorządu terytorialnego, której organ stanowiący wydał uchwałę, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, i numer tej uchwały;

2) wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu:

a) prowadzenia w nim robót, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, zajętej części drogi oraz procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni,

b) umieszczania w nim liniowych urządzeń obcych, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, i zajętej części drogi,

c) umieszczania w nim urządzeń obcych innych niż liniowe oraz reklam, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, i zajętej części drogi.

§ 5. [Przekazywanie informacji do systemu teleinformatycznego]

Informacje są przekazywane do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy:

1) w przypadku informacji, o których mowa w § 2 i § 3 - w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8;

2) w przypadku informacji, o których mowa w § 4 - w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF-8.

§ 6. [Wzór formularza]

Wzór formularza służący do przekazywania informacji, o których mowa:

1) w § 2 rozporządzenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w § 3 rozporządzenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w § 4 rozporządzenia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w żyice]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.2)

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. poz. 1618), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2023 r. na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 2333).

Załącznik 1. [WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 8 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 628)

Załącznik nr 1

WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2


WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formacie PDF


Załącznik 3. [WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR - FORMULARZ SŁUŻĄCY DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formacie PDF


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-03
  • Data wejścia w życie: 2023-04-18
  • Data obowiązywania: 2023-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA