REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 632

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 2505 oraz z 2023 r. poz. 226) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Taryfy dla przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia lub zatwierdzone przed tym dniem obowiązują przez okres określony w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy.".

§ 2. [Wnioski o zmianę taryf]

1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa energetyczne, dla których taryfy zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem 7 grudnia 2022 r., przedłożą Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę tych taryf w celu ich dostosowania do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne przedłożyło Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy w okresie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-03
  • Data wejścia w życie: 2023-04-04
  • Data obowiązywania: 2023-04-04
  • Dokument traci ważność: 2026-09-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA