REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 644

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu (PLH220104)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu (PLH2201042)), obejmujący obszar 15,38 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 644)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

694795,59

420956,79

2

694780,27

420956,62

3

694788,99

420935,74

4

694789,50

420906,20

5

694779,08

420890,92

6

694751,88

420867,90

7

694743,12

420862,52

8

694750,38

420854,45

9

694710,31

420833,33

10

694674,78

420829,32

11

694638,08

420822,02

12

694592,16

420794,43

13

694587,62

420780,04

14

694584,45

420763,90

15

694591,66

420752,19

16

694586,41

420740,01

17

694584,67

420725,14

18

694572,18

420713,81

19

694594,01

420673,40

20

694586,99

420648,24

21

694561,31

420633,81

22

694619,49

420608,66

23

694617,92

420641,71

24

694624,84

420659,61

25

694646,29

420687,11

26

694680,09

420707,82

27

694697,47

420712,56

28

694693,14

420736,74

29

694686,57

420764,96

30

694684,60

420783,34

31

694717,01

420806,12

32

694738,45

420807,86

33

694765,89

420816,70

34

694788,79

420843,82

35

694814,27

420869,36

36

694827,54

420873,84

37

694848,29

420877,07

38

694870,22

420876,47

39

694877,70

420875,02

40

694931,69

420846,93

41

694960,47

420849,31

42

694991,34

420865,60

43

695054,59

420875,44

44

695117,15

420879,45

45

695151,61

420881,61

46

695207,74

420864,92

47

695234,28

420854,85

48

695424,32

420827,78

49

695430,72

420831,22

50

695559,26

420874,08

51

695621,89

420880,58

52

695652,83

420899,73

53

695652,26

420913,58

54

695623,52

420954,53

55

695601,03

420968,78

56

695506,85

420965,73

57

695477,67

420973,93

58

695467,09

420981,26

59

695361,96

421035,29

60

695293,73

421058,07

61

695241,82

421059,45

62

695199,81

421058,14

63

695185,38

421060,11

64

695099,13

421083,73

65

695090,61

421084,90

66

695038,43

421078,58

67

695022,28

421060,07

68

695000,31

421056,82

69

694906,37

421000,50

70

694879,44

420975,07

71

694864,62

420930,62

72

694851,08

420922,22

73

694825,51

420914,59

74

694808,93

420914,70

75

694808,66

420930,39

76

694795,59

420956,79
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3140

Twardowodne oligo­ i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)

2

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

2

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

3

skalnica torfowiskowa

Saxifraga hirculus

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KSIĘŻE W LIPUSZU (PLH220104)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-05
  • Data wejścia w życie: 2023-04-20
  • Data obowiązywania: 2023-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA