REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 655

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu, o sprostowanie albo usunięcie danych cudzoziemca umieszczonych w tym wykazie lub Systemie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 446 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór formularza wniosku]

1. Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o:

1) udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem", lub Systemie Informacyjnym Schen-gen do celów odmowy wjazdu i pobytu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

2) sprostowanie danych cudzoziemca umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

3) usunięcie danych cudzoziemca umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14, z późn. zm.2)).

2. Wzór formularza wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie (Dz. U. poz. 549), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 547).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE CUDZOZIEMCOWI INFORMACJI O UMIESZCZENIU JEGO DANYCH W WYKAZIE CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 655)

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE CUDZOZIEMCOWI INFORMACJI O UMIESZCZENIU JEGO DANYCH W WYKAZIE CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NIEPOŻĄDANY, LUB SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN DO CELÓW ODMOWY WJAZDU I POBYTU, O TERMINIE OBOWIĄZYWANIA WPISU I PODSTAWIE PRAWNEJ I FAKTYCZNEJ WPISU, O SPROSTOWANIE DANYCH CUDZOZIEMCA UMIESZCZONYCH W WYKAZIE LUB SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN DO CELÓW ODMOWY WJAZDU I POBYTU, JEŻELI SĄ NIEKOMPLETNE, NIEAKTUALNE LUB NIEPRAWDZIWE, ALBO O USUNIĘCIE DANYCH CUDZOZIEMCA UMIESZCZONYCH W WYKAZIE LUB SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN DO CELÓW ODMOWY WJAZDU I POBYTU, JEŻELI ZOSTAŁY UMIESZCZONE LUB SĄ PRZECHOWYWANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R. O CUDZOZIEMCACH LUB ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1861 Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 R. W SPRAWIE UTWORZENIA, FUNKCJONOWANIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN (SIS) W DZIEDZINIE ODPRAW GRANICZNYCH, ZMIANY KONWENCJI WYKONAWCZEJ DO UKŁADU Z SCHENGEN ORAZ ZMIANY I UCHYLENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1987/2006

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-06
  • Data wejścia w życie: 2023-04-07
  • Data obowiązywania: 2023-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA