REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 675

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 10 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzór karty rozwoju zawodowego;

2) formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, zwanej dalej „ustawą";

3) liczbę punktów edukacyjnych przyznawanych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, w danym okresie rozliczeniowym.

§ 2. [Wzór karty rozwoju zawodowego]

Wzór karty rozwoju zawodowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Formy realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego]

Ustawiczny rozwój zawodowy jest realizowany w następujących formach:

1) udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium lub ćwiczeń, zakończonym testem;

2) udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem;

3) udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego;

4) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie dyscyplin: biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości lub nauki prawne;

5) uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

6) samokształcenie:

a) uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów na kierunkach związanych z kształceniem w zakresach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego po ukończeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodów diagnosty laboratoryjnego, lekarza i farmaceuty,

b) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

c) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

d) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

e) przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

f) opublikowanie jako autor albo współautor:

- książki naukowej,

- książki popularnonaukowej,

- rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

- artykułu naukowego,

- artykułu popularnonaukowego,

- programu multimedialnego,

g) tłumaczenie:

- książki naukowej lub popularnonaukowej,

- rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,

- artykułu naukowego lub popularnonaukowego,

- programu multimedialnego,

h) przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,

i) przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia kursów, o których mowa w pkt 1-3.

§ 4. [Liczba punktów edukacyjnych]

1. Liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie rozliczeniowym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego.

3. Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych, większa niż określona w ust. 2, nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

§ 5. [Przepis przejściowy]

W przypadku gdy dana forma ustawicznego rozwoju zawodowego, o której mowa w § 3, była realizowana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, osoby, o których mowa w art. 5 ustawy, mogą uwzględnić w karcie rozwoju zawodowego także te formy ustawicznego rozwoju zawodowego, których realizacja rozpoczęła się w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 675)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Załącznik 2. [LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ]

Załącznik nr 2

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ

Lp.

Forma ustawicznego rozwoju zawodowego

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację danej formy ustawicznego rozwoju zawodowego

1

Udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium lub ćwiczeń, zakończonym testem

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w karcie rozwoju zawodowego

2

Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora

3

Udział w kursie odbywanym

w ramach szkolenia specjalizacyjnego

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą; potwierdzenie przez jednostkę szkolącą w karcie rozwoju zawodowego

4

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie dyscyplin: biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, ekonomia i finanse, nauki

o zarządzaniu i jakości lub nauki prawne

30 punktów edukacyjnych

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

5

Uzyskanie tytułu specjalisty

w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

60 punktów edukacyjnych

dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty

6

Uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów na kierunkach związanych

z kształceniem w zakresach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego po ukończeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodów diagnosty laboratoryjnego, lekarza i farmaceuty

tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera - 30 punktów edukacyjnych;

tytuł zawodowy magistra albo równorzędny - 50 punktów edukacyjnych

dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów

7

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

stopień naukowy doktora - 70 punktów edukacyjnych; stopień naukowy doktora habilitowanego - 80 punktów edukacyjnych;

tytuł profesora - 100 punktów edukacyjnych

dyplom lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego albo tytułu profesora

8

Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

2 punkty edukacyjne za każdy dzień posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych

zaświadczenie wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w karcie rozwoju zawodowego

9

Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

4 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż

20 punktów edukacyjnych

zaświadczenie wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w karcie rozwoju zawodowego

10

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

5 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłoszony ten sam referat

zaświadczenie wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w karcie rozwoju zawodowego

11

Opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej

50 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

12

Opublikowanie jako autor albo współautor książki popularnonaukowej

20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

13

Opublikowanie jako autor albo współautor rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

14

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego

15 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

15

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

16

Opublikowanie jako autor albo współautor programu multimedialnego

5 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

17

Tłumaczenie książki naukowej lub popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych

w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

18

Tłumaczenie rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

19

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

5 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

20

Tłumaczenie programu multimedialnego

3 punkty edukacyjne w jednym okresie edukacyjnym

notka bibliograficzna

21

Przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

5 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji, nie więcej niż 50 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę szkolącą lub uczelnię kształcącą na studiach na kierunku mającym zastosowanie w medycynie laboratoryjnej

22

Przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia kursów, o których mowa w lp. 1-3

5 punktów edukacyjnych za prowadzenie kursu, nie więcej niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

zaświadczenie wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w karcie rozwoju zawodowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-11
  • Data wejścia w życie: 2023-04-12
  • Data obowiązywania: 2023-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA