REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 720

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1821, z 2004 r. poz. 1320, z 2006 r. poz. 340 oraz z 2009 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozporządzenie określa wysokość dodatku za stopień, dodatku służbowego, dodatku stołecznego, dodatku terenowego i dodatku kontrolerskiego oraz zasady ich przyznawania i obniżania, a także sposób wypłaty tych dodatków funkcjonariuszom Agencji Wywiadu, zwanym dalej „funkcjonariuszami".";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a. 1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) przyznaje się dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej, o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „kwotą bazową";

2) wykonującemu poza miejscem pełnienia służby czynności operacyjno-rozpoznawcze w ramach podróży służbowej przyznaje się za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości 6% kwoty bazowej.

2. Do dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisu § 1 ust. 3 nie stosuje się.

3. Dodatek określony w ust. 1 pkt 2 wypłaca się z dołu, za miesiąc poprzedni, do dziesiątego dnia każdego miesiąca na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu, w której pełni służbę funkcjonariusz uprawniony do tego dodatku.".

§ 2. [Dodatek stołeczny oraz dodatek terenowy]

1. Dodatek stołeczny oraz dodatek terenowy określone w § 3a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 marca 2023 r.

2. Funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, który od dnia 1 marca 2023 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonał poza miejscem pełnienia służby czynności operacyjno-rozpoznawcze w ramach podróży służbowej, dodatek terenowy wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu, w której pełni służbę ten funkcjonariusz.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-17
  • Data wejścia w życie: 2023-04-25
  • Data obowiązywania: 2023-04-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA