REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 730

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie stypendiów Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 15 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje stypendiów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zwanej dalej „ustawą", szczegółowe warunki i tryb ich przyznawania, skład, zadania oraz tryb pracy komisji ekspertów, o której mowa art. 22 ust. 8 ustawy, zwanej dalej „komisją", zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, zwanym dalej „wnioskiem", oraz niezbędne elementy umowy, o której mowa art. 22 ust. 7 ustawy, zwanej dalej „umową".

§ 2. [Stypendia ustanawiane i finansowane ze środków funduszu stypendialnego]

1. Ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy, mogą być ustanawiane i finansowane stypendia:

1) edukacyjne;

2) motywacyjne;

3) uznaniowe.

2. Stypendia edukacyjne są przyznawane za wybitne wyniki w nauce języka polskiego albo za nauczanie języka polskiego.

3. Stypendia motywacyjne są przyznawane za osiągnięcia w zakresie upowszechniania nauki języka polskiego.

4. Stypendia uznaniowe są przyznawane za całokształt dorobku w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą lub w obszarze podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną.

§ 3. [Wniosek]

Wniosek zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium, a także, jeżeli o przyznanie stypendium ubiega się osoba pełnoletnia, adres poczty elektronicznej i numer rachunku bankowego albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

2) imię (imiona) i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica, opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem, a także adres poczty elektronicznej i numer rachunku bankowego albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - w przypadku gdy o przyznanie stypendium ubiega się osoba niepełnoletnia;

3) nazwę szkoły lub szkół, do których uczęszcza osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium albo w których osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium naucza języka polskiego, i adres lub adresy do korespondencji tych szkół, a także imię i nazwisko oraz służbowy adres poczty elektronicznej i służbowy numer telefonu przedstawiciela każdej z tych szkół;

4) wskazanie rodzaju stypendium określonego w § 2 ust. 1, którego dotyczy wniosek;

5) w przypadku ubiegania się o stypendium edukacyjne:

a) wykaz ocen uzyskanych przez osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium w ostatnim roku nauki poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek, i wykaz ocen z języka polskiego uzyskanych w toku nauki oraz dokumenty potwierdzające te oceny albo

b) opis dorobku zawodowego osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie nauczania języka polskiego z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające ten dorobek;

6) w przypadku ubiegania się o stypendium motywacyjne - wykaz osiągnięć osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie upowszechniania nauki języka polskiego z okresu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz dokumenty potwierdzające te osiągnięcia;

7) w przypadku ubiegania się o stypendium uznaniowe - opis dorobku osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą lub w obszarze podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną oraz dokumenty potwierdzające ten dorobek;

8) opinię przedstawiciela szkoły lub szkół, do których uczęszcza osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium albo w których osoba ubiegająca się o stypendium naucza języka polskiego, wydaną, w zależności od rodzaju stypendium wskazanego we wniosku, w przedmiocie aktywności osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze nauki języka polskiego lub nauczania języka polskiego albo upowszechniania nauki języka polskiego albo w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą lub w obszarze podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną traktowanych jako całokształt dorobku osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium;

9) informacje dotyczące stypendiów przyznanych przez podmioty inne niż Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zwany dalej „Instytutem", obejmujące nazwę i rodzaj stypendium, nazwę podmiotu przyznającego stypendium i okres, na który to stypendium przyznano.

§ 4. [Skład komisji]

1. W skład komisji wchodzą:

1) co najmniej trzech pracowników Instytutu;

2) co najmniej cztery osoby niebędące pracownikami Instytutu.

2. Komisja działa na posiedzeniach.

3. Posiedzenia komisji mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia komisji wypowiadanie się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

4. Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza spośród swoich członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zmiany przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

6. Przewodniczący kieruje pracami komisji, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji;

2) ustala projekt porządku obrad;

3) podpisuje protokół, o którym mowa w § 5 ust. 9;

4) przekazuje Dyrektorowi Instytutu rekomendacje komisji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 6, wykonuje zastępca przewodniczącego.

8. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:

1) przygotowanie dokumentacji prac komisji;

2) zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wśród członków komisji;

3) przygotowanie projektu protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 9;

4) kontakt z wnioskodawcą, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 5.

§ 5. [Zadania komisji]

1. Do zadań komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków;

2) przedstawienie Dyrektorowi Instytutu rekomendacji:

a) przyznania stypendium wraz z uzasadnieniem, obejmującej:

- rodzaj stypendium wskazany we wniosku,

- proponowaną wysokość stypendium,

- proponowaną formę wypłaty stypendium,

- proponowany okres stypendium albo

b) odmowy przyznania stypendium wraz z uzasadnieniem.

2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, komisja wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni w terminie braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Ocena merytoryczna wniosku obejmuje:

1) w przypadku stypendium edukacyjnego - analizę ocen uzyskanych przez osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium albo analizę dorobku zawodowego osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie nauczania języka polskiego;

2) w przypadku stypendium motywacyjnego - analizę osiągnięć osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w zakresie upowszechniania nauki języka polskiego;

3) w przypadku stypendium uznaniowego - analizę dorobku osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze rozwoju języka polskiego za granicą lub w obszarze podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną;

4) analizę opinii, o której mowa w § 3 pkt 8;

5) analizę informacji, o których mowa w § 3 pkt 9, w szczególności w zakresie aktywności osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium w obszarze działalności szkolnej lub pozaszkolnej.

5. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje w sprawie wniosku w zakresie objętym oceną merytoryczną wniosku.

6. Rozstrzygnięcia komisji są podejmowane w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7. Na podstawie oceny merytorycznej wniosku komisja przedstawia Dyrektorowi Instytutu rekomendację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

8. Dyrektor Instytutu, na wniosek komisji, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

9. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad, listę ocenionych wniosków, informację o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, i treść rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.

§ 6. [Rozstrzygnięcie o przyznaniu albo odmowie przyznania stypendium]

1. Dyrektor Instytutu przyznaje albo odmawia przyznania stypendium po zapoznaniu się z rekomendacją komisji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez komisję rekomendacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 7 lub 8, Dyrektor Instytutu rozstrzyga o przyznaniu albo odmowie przyznania stypendium z pominięciem rekomendacji komisji - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 7 lub 8.

§ 7. [Obsługa prac komisji]

Obsługę prac komisji zapewnia Instytut.

§ 8. [Niezbędne elementy umowy]

1. Do niezbędnych elementów umowy należy:

1) rodzaj przyznanego stypendium;

2) wysokość stypendium, okres na jaki przyznano stypendium oraz formę jego wypłaty;

3) numer rachunku bankowego albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie dokonywana wypłata stypendium.

2. W przypadku osoby niepełnoletniej umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera w jej imieniu rodzic, opiekun prawny lub osoba (podmiot) sprawująca pieczę zastępczą.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-19
  • Data wejścia w życie: 2023-04-20
  • Data obowiązywania: 2023-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA