REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 734

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, o których mowa w art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanych dalej „płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi”, w tym:

a) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych,

b) szczegółowe warunki i szczegółowy tryb przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych następcy prawnemu podmiotu ubiegającego się o ich przyznanie lub przejmującemu grunty lub zwierzęta;

2) wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych;

3) stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

§ 2. [Warunki przyznania płatność rolno-środowiskowo-klimatycznej]

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się rolnikowi albo innemu podmiotowi, zwanemu dalej „zarządcą”, jeżeli:

1) realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym”, przez 5 lat;

2) spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach określonych interwencji lub ich wariantów.

§ 3. [Interwencje i warianty płatności]

Płatność rolno-środowisko-klimatyczną przyznaje się w ramach następujących interwencji lub ich wariantów:

1) Interwencja 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000:

a) Wariant 1.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 1.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 1.3. Murawy,

d) Wariant 1.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 1.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 1.6.1. Torfowiska – wymogi kluczowe,

g) Wariant 1.6.2. Torfowiska – wymogi kluczowe i uzupełniające,

h) Wariant 1.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka),

i) Wariant 1.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego,

j) Wariant 1.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki,

k) Wariant 1.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza;

2) Interwencja 2. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000:

a) Wariant 2.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,

b) Wariant 2.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,

c) Wariant 2.3. Murawy,

d) Wariant 2.4. Półnaturalne łąki wilgotne,

e) Wariant 2.5. Półnaturalne łąki świeże,

f) Wariant 2.6.1. Torfowiska – wymogi kluczowe,

g) Wariant 2.6.2. Torfowiska – wymogi kluczowe i uzupełniające,

h) Wariant 2.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka),

i) Wariant 2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego,

j) Wariant 2.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki,

k) Wariant 2.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza;

3) Interwencja 3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000;

4) Interwencja 4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;

5) Interwencja 5. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

a) Wariant 5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin,

b) Wariant 5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin;

6) Interwencja 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

a) Wariant 6.1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne,

b) Wariant 6.1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne,

c) Wariant 6.2.1.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie małopolskie i wielkopolskie),

d) Wariant 6.2.1.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie małopolskie i wielkopolskie),

e) Wariant 6.2.2.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie śląskie),

f) Wariant 6.2.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie śląskie),

g) Wariant 6.2.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i konie huculskie),

h) Wariant 6.2.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i konie huculskie),

i) Wariant 6.2.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim),

j) Wariant 6.2.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim),

k) Wariant 6.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,

l) Wariant 6.4. Zachowanie lokalnych ras świń,

m) Wariant 6.5. Zachowanie lokalnych ras kóz;

7) Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych:

a) Wariant 7.1. Wieloletnie pasy kwietne,

b) Wariant 7.2. Ogródki bioróżnorodności.

§ 4. [Realizacja zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych]

1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane w ramach:

1) jednego wariantu, a w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 jest realizowane w ramach jednej rasy lokalnej zwierząt albo

2) jednej interwencji – w przypadku gdy interwencja nie obejmuje wariantów.

2. Rolnik i zarządca mogą realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że mogą realizować jednocześnie takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a w przypadku gdy kontynuują realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, mogą je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.

3. Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2 lub 7 lub w ramach interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, a w przypadku gdy rolnik lub zarządca kontynuują realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę – również w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 lub w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt.

4. Rolnik nie może realizować zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach danej rasy lokalnej zwierząt, jeżeli realizuje równocześnie zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW”, którym są objęte zwierzęta tej samej rasy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

1) rolnik, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach danej rasy lokalnej zwierząt, jest:

a) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej samej rasy lokalnej zwierząt, lub

b) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:

– zwierzęta tej samej rasy lokalnej objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika, lub

– prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie zwierząt tej samej rasy lokalnej, o których mowa w lit. a,

c) następcą prawnym rolnika innym niż następca prawny rolnika wymieniony w lit. a i b, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej samej rasy lokalnej zwierząt, lub

d) nowym posiadaczem zwierząt tej samej rasy lokalnej objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika

– i kontynuuje realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) rolnik, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach krów, klaczy lub loch danej rasy, złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. a, b, d, f, h, j lub l lub realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tych wariantów, którym są objęte wyłącznie samce tej samej rasy.

§ 5. [Wymogi przy realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego]

1. Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają następujących wymogów:

1) mają plan działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, przy udziale:

a) doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową, zwanego dalej „doradcą rolnośrodowiskowym”, i eksperta przyrodniczego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,

b) doradcy rolnośrodowiskowego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4;

2) prowadzą rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję, zawierający wykaz:

a) działań agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin,

b) wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu;

3) mają dokumentację, o której mowa w art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, zwanej dalej „ustawą o Planie Strategicznym”, sporządzoną przez eksperta przyrodniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję, zgodnie z metodyką sporządzania takiej dokumentacji udostępnioną przez Agencję, zwaną dalej „dokumentacją przyrodniczą”, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w roku rozpoczęcia jego realizacji – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2;

4) przestrzegają odnośnych minimalnych wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”, dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów ustanowionych na mocy prawa krajowego, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach:

1) wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i – w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta – lub wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. j, jeżeli ten obszar w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania stanowi zasięg występowania odpowiednio dubelta lub wodniczki wynikający z warstw cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i udostępnionych Agencji;

2) wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1, dla których w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania w planie ochrony, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375), zwanym dalej „planem ochrony”, albo planie zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28 ust. 5 tej ustawy, zwanym dalej „planem zadań ochronnych”, ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 określono działania obligatoryjne lub fakultatywne dla danego siedliska lub danego gatunku ptaka objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach odpowiedniego wariantu.

3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy rolnik lub zarządca nie posiadali dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w roku rozpoczęcia jego realizacji, a posiadają dokumentację przyrodniczą sporządzoną najpóźniej w roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację tego zobowiązania, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji.

4. Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Rolnik i zarządca realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne przestrzegają również wymogów określonych przez:

1) doradcę rolnośrodowiskowego w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku:

a) interwencji wymienionej w § 3 pkt 3,

b) interwencji wymienionej w § 3 pkt 4,

c) wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a,

2) eksperta przyrodniczego w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

– chyba że te wymogi są sprzeczne z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

6. Uznaje się, że rolnik i zarządca przestrzegają szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli realizują zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 zgodnie z odpowiadającymi tym wymogom działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 i wskazanymi w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jako wymogi realizowanego zobowiązania, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1 lub § 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli te wymogi są sprzeczne ze szczegółowymi wymogami dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

7. Zawartość planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. W przypadku gdy rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i jednocześnie realizuje inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588), zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym”, lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW, lub zobowiązanie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym PROW”, rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego lub z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW, lub z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PROW.

§ 6. [Zakres zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego]

1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje:

1) użytki rolne lub obszary przyrodnicze, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, na których występują typy siedlisk przyrodniczych wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b, c lub f załącznika nr 4 do rozporządzenia lub siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwane dalej „obszarami przyrodniczymi”:

a) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub danej interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 i 4,

b) objęte obszarem zatwierdzonym, lub

2) zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy lokalnej objętej wariantem interwencji wymienionej w § 3 pkt 6, będące zwierzętami zatwierdzonymi (stado).

2. Rolnik i zarządca realizują zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne od dnia 15 marca roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. W przypadku gdy w drugim lub kolejnym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub

2) rolnik lub zarządca nie złożyli wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji lub danego wariantu interwencji

– uznaje się, że rolnik lub zarządca kontynuują realizację podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli grunty lub zwierzęta objęte tym zobowiązaniem znajdują się w ich posiadaniu.

§ 7. [Wielkość obszaru oraz miejsce realizacji zobowiązania]

1. Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji, z wyłączeniem zmiany dotyczącej:

1) wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania;

2) miejsca realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b.

2. W przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 lub wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rolnik może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy objętych tym zobowiązaniem, pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z tytułu realizacji tego zobowiązania i te zmiany nie powodują zmiany zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego niezgodnej z ust. 1.

3. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej określonej w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny dwuletniej.

4. W przypadku uprawy rośliny będącej byliną określonej w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie trzech lat uprawy tej rośliny będącej byliną.

5. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną objęte obszarem Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 1.

6. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, to zobowiązanie staje się zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach odpowiedniego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2.

7. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 obszary objęte tym zobowiązaniem zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, to zobowiązanie jest kontynuowane mimo to.

8. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach danej rasy lokalnej zwierząt może polegać jedynie na zastąpieniu zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej samej rasy lokalnej w ramach danego wariantu, jeżeli te zwierzęta spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego wariantu.

9. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 8, dokonuje się w terminie 40 dni od dnia powzięcia informacji o konieczności zastąpienia danego zwierzęcia rasy lokalnej.

§ 8. [Zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego]

1. Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok, w którym rolnik lub zarządca realizują zmienione zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. O zastąpieniu, o którym mowa w § 7 ust. 8, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia dokonania tego zastąpienia, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

– zawierające wskazanie zwierząt, które zostały zastąpione, i zwierząt, którymi te zwierzęta zastąpiono.

3. W przypadku gdy zastąpienie, o którym mowa w § 7 ust. 8, zostało dokonane w terminie składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o zastąpieniu, o którym mowa w § 7 ust. 8, rolnik może poinformować kierownika biura powiatowego Agencji, dołączając do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej kopię dokumentu, o którym mowa w § 25 ust. 5.

§ 9. [Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna]

1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. W przypadku gdy rolnik lub zarządca ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do tego samego obszaru z tytułu realizacji więcej niż jednego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ta płatność przysługuje z tytułu realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego przewidziano wyższą stawkę płatności do 1 ha.

3. Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, zobowiązanie ekologiczne PROW lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW, do tego obszaru nie przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach:

1) wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej interwencji, równocześnie jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone lub Pakietu 2. Ochrona gleb i wód;

2) wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 7, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tej interwencji, równocześnie jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone;

3) wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b, jeżeli na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego wariantu, równocześnie jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód.

§ 10. [Przyznanie płatności w ramach ras lokalnych]

1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach ras lokalnych zwierząt jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej bydło domowe (Bos taurus), konie domowe (Equus caballus), świnie (Sus scrofa), samice owiec domowych (Ovis aries) lub samice kóz domowych (Capra hircus) ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych.

2. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana, jeżeli łączna powierzchnia gruntów ornych posiadanych przez rolnika stanowi co najmniej 50% użytków rolnych posiadanych przez tego rolnika.

§ 11. [Warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej]

1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1) powierzchni działki rolnej – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 lub 7 lub w ramach interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4 – o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

2) powierzchni jednostki gruntu nierolniczego będącego obszarem kwalifikującym się do przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, zwanej dalej „działką przyrodniczą” – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b, c oraz f–k i pkt 2 lit. b, c oraz f–k – o powierzchni co najmniej 0,1 ha;

3) sztuki zwierzęcia – w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

2. W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może być przyznana do gruntu, na którym jest położona ta działka, jeżeli:

1) drzewa występujące na tym gruncie są rozrzucone i ich liczba na hektar tego gruntu nie przekracza 100, a w przypadku gdy liczba tych drzew na hektar tego gruntu przekracza 100 – jeżeli ten grunt stanowi system rolno-leśny;

2) na tym gruncie można prowadzić działalność rolniczą w podobny sposób jak na gruncie o takiej samej powierzchni, na którym drzewa nie występują.

3. Warunków określonych w ust. 2 nie stosuje się do działki rolnej położonej na gruncie, do którego rolnik ubiega się o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4.

4. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.

§ 12. [Przyznanie płatności w ramach Interwencji 1]

1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do:

1) trwałych użytków zielonych, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a–g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k

– jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk w rozumieniu art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanym dalej „specjalnym obszarem ochrony siedlisk”, lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, zwanym dalej „obszarem specjalnej ochrony ptaków”, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 5 pkt 2c tej ustawy, zwanym dalej „obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty”;

2) obszarów przyrodniczych – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b, c, f, g lub h–k, jeżeli są położone na specjalnym obszarze ochrony siedlisk lub na obszarze specjalnej ochrony ptaków, lub na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty.

2. Jeżeli w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 określono działania obligatoryjne lub fakultatywne dla danego siedliska lub danego gatunku ptaka objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane wyłącznie w zakresie wariantu, w ramach którego to siedlisko lub ten gatunek ptaka są objęte płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.

3. W przypadku gdy zasięg występowania dubelta lub wodniczki, który wynika z warstw cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i udostępnionych Agencji, pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków, dla którego w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 określono działania obligatoryjne lub fakultatywne dla gatunku ptaków objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k innego niż dubelt lub wodniczka, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne może być realizowane w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 1 lit. i – w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta lub wariantu wymienionego w § 3 pkt 1 lit. j, lub wariantu, w ramach którego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi jest objęty gatunek ptaków, dla którego ustanowiono te działania obligatoryjne lub fakultatywne.

4. Jeżeli dla danego obszaru Natura 2000 zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 jest przyznawana, jeżeli szczegółowe wymogi danego wariantu określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi określonymi w tych planach w ich brzmieniu obowiązującym w terminie składania wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 4, uznaje się za spełniony, mimo że szczegółowe wymogi danego wariantu określone w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, jeżeli:

1) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane zgodnie z tymi działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi, w odniesieniu do których wystąpiła ta sprzeczność, oraz jako wymogi tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zostały wskazane w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, te działania obligatoryjne lub fakultatywne ustanowione dla:

a) danego specjalnego obszaru ochrony siedlisk – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a–g lub

b) danego obszaru specjalnej ochrony ptaków – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k albo

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że dany wariant może być realizowany.

6. W przypadku gdy dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a nie są to jednocześnie obszary specjalnej ochrony ptaków, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że dany wariant może być realizowany.

§ 13. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 2]

W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do położonych poza obszarem Natura 2000:

1) trwałych użytków zielonych, na których występują:

a) siedliska przyrodnicze, których typy są wymienione w ust. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. a–g lub

b) siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. h–k;

2) obszarów przyrodniczych – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 2 lit. b, c, f, g lub h–k.

§ 14. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 3]

1. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, jeżeli w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) w planie zadań ochronnych albo planie ochrony ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub warstwach cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie występowania dubelta i wodniczki dla całej działki rolnej, do której rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, nie wskazano siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1;

2) wymogi określone dla tej interwencji nie są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi i fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 w ich brzmieniu obowiązującym w terminie składania wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony, mimo że szczegółowe wymogi dla interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 określone w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia są sprzeczne z działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, jeżeli:

1) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane zgodnie z tymi działaniami ochronnymi obligatoryjnymi lub fakultatywnymi, w odniesieniu do których wystąpiła ta sprzeczność, i te działania zostały wskazane w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, jako wymogi realizowanego zobowiązania, albo

2) regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tym obszarem Natura 2000, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że ta interwencja może być realizowana.

3. W przypadku gdy dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a nie są to jednocześnie obszary specjalnej ochrony ptaków, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 jest przyznawana, jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska, który sprawuje nadzór nad tymi obszarami, potwierdził w formie pisemnej na formularzu określonym w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, że ta interwencja może być realizowana.

4. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna może być przyznana do gruntów położonych poza obszarem Natura 2000, jeżeli te grunty są objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tej interwencji i zostały wyłączone z obszaru Natura 2000 w trakcie realizacji tego zobowiązania.

§ 15. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 4]

W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 4 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów, na których są uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.

§ 16. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 5]

1. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny:

1) odmian regionalnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129), zwanych dalej „odmianami regionalnymi”, lub odmian amatorskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, zwanych dalej „odmianami amatorskimi”, wpisanych do rejestru odmian, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, zwanego dalej „krajowym rejestrem”;

2) odmian marginalnych wpisanych do krajowego rejestru lub zarejestrowanych we Wspólnym katalogu odmian roślin rolniczych, zwanych dalej „odmianami marginalnymi”, z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

3) gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

4) gatunków rzadko uprawianych roślin zielarskich wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są uprawiane rośliny, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

3. W przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, których łączna powierzchnia wynosi nie mniej niż wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie.

4. Do gruntów ornych, na których jest uprawiana roślina:

1) danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru,

2) danej odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

3) danego gatunku rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionego w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

4) danego gatunku rzadko uprawianych roślin zielarskich wymienionego w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia

– płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 jest przyznawana do łącznej powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany nie większej niż 5 ha.

5. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 do powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany, o których mowa w ust. 4, większej niż 5 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w danym roku jest przyznawana w pierwszej kolejności do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b, jednak nie większej niż 5 ha, a w następnej kolejności do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a, jednak nie większej niż powierzchnia uprawy, która stanowi różnicę między powierzchnią 5 ha a powierzchnią uprawy, do której jest przyznawana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b.

6. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 5 do powierzchni gruntów ornych, na której jest uprawiana roślina danego gatunku lub danej odmiany i której wielkość przekracza limit wskazany w ust. 4, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do powierzchni gruntów równej temu limitowi.

§ 17. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 6]

1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana, jeżeli liczba zwierząt zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu, które spełniają warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego wariantu, wynosi co najmniej:

1) 4 krowy tej samej rasy objęte oceną w tym samym kierunku użytkowości – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. a lub b,

2) 2 klacze tej samej rasy – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. c, e, g lub i,

3) 1 ogier danej rasy – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. d, f, h lub j,

4) 10 loch rasy puławskiej – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. l w zakresie rasy puławskiej,

5) 8 loch rasy złotnickiej białej lub 8 loch rasy złotnickiej pstrej – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. l w zakresie rasy złotnickiej białej oraz złotnickiej pstrej,

6) 30 owiec samic rasy merynos polski w starym typie, 15 owiec samic ras cakiel podhalański, barwna owca górska, polska owca pogórza, czarnogłówka, polska owca górska lub białogłowa owca mięsna albo 10 owiec samic pozostałych ras – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. k,

7) 3 kozy samice – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 6 lit. m

– objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 2, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5, uznaje się za spełniony, jeżeli odpowiednia liczba krów lub loch określona w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 jest objęta realizowanym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW w ramach danej rasy krów lub loch i spełnia warunki przyznania pomocy za realizację tego zobowiązania.

3. Płatność przysługuje nie więcej niż do:

1) 100 krów, 70 loch stada podstawowego rasy puławskiej, 100 loch rasy złotnickiej białej lub 100 loch rasy złotnickiej pstrej utrzymywanych w jednym stadzie lub

2) 50 klaczy rasy sokólskiej lub sztumskiej lub 80 klaczy pozostałych ras koni.

4. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do liczby zwierząt przekraczającej odpowiedni limit wskazany w ust. 3, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do liczby zwierząt równej odpowiedniemu limitowi.

§ 18. [Przyznanie płatności w ramach wariantów interwencji 7]

1. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych, na których są utrzymywane:

1) wieloletnie pasy kwietne założone z wykorzystaniem mieszanki roślin zawierającej gatunki roślin wymienione w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a;

2) ogródki bioróżnorodności założone z roślin:

a) o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1–3, lub

b) gatunków roślin zielarskich wymienionych w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub

c) gatunków roślin warzywnych wymienionych w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub

d) gatunków, odmian, form lub genotypów roślin, które były uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie są uprawiane na tym terytorium, których materiał siewny został pozyskany z kolekcji banków genów

– w przypadku wariantu, o którym mowa w § 3 pkt 7 lit. b.

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rolnik może w gospodarstwie założyć i utrzymywać maksymalnie dwa ogródki bioróżnorodności.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli rolnik, który założył i utrzymuje dwa ogródki bioróżnorodności w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b, jest:

1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego samego wariantu, lub

2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:

a) grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu, który został złożony przez tego rolnika, lub grunty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika w ramach tego samego wariantu, lub

b) prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów, o których mowa w lit. a,

3) następcą prawnym rolnika innym niż następca prawny wymieniony w pkt 1 i 2, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach tego samego wariantu, lub

4) nowym posiadaczem gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego samego wariantu, który został złożony przez innego rolnika, lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach tego samego wariantu podjętym przez tego rolnika

– i kontynuuje realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tego samego wariantu podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

4. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b jest przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których jest położony ogródek bioróżnorodności, którego powierzchnia jest nie większa niż 0,5 ha.

5. Jeżeli rolnik we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do powierzchni gruntów ornych, której wielkość przekracza limit, o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności do powierzchni gruntów równej temu limitowi.

§ 19. [Wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych interwencji lub wariantów w ramach interwencji]

1. Wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych interwencji lub wariantów w ramach interwencji jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Przy ustalaniu wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przysługującej do gruntów uwzględnia się powierzchnię działek rolnych lub działek przyrodniczych, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikujący się obszar, o którym mowa w art. 2 ust. 7 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 20. [Stawki płatności dla określonych powierzchni obszarów zatwierdzonych]

1. W przypadku gdy powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2, nie przekracza 50 ha, ta płatność jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego od 0,1 ha do 50 ha.

2. W przypadku realizacji jednego wariantu w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 i gdy powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach tego wariantu, przekracza 50 ha, ta płatność jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego od 0,1 ha do 50 ha;

2) 75% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego powyżej 50 ha do 100 ha;

3) 60% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego powyżej 100 ha.

3. W przypadku realizacji więcej niż jednego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 i gdy łączna powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów tej interwencji, przekracza 50 ha, ale nie przekracza 100 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego:

a) stanowiącą iloczyn:

– 50 ha oraz

– procentowego udziału powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2, w łącznej powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2,

b) nie większą niż 50 ha;

2) 75% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za pozostałą powierzchnię obszaru zatwierdzonego.

4. W przypadku realizacji więcej niż jednego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 i gdy łączna powierzchnia obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów tej interwencji, przekracza 100 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 75% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za powierzchnię obszaru zatwierdzonego:

a) stanowiącą iloczyn:

– 50 ha oraz

– procentowego udziału powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach danego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 2, w łącznej powierzchni obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wszystkich realizowanych wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2,

b) nie większą niż 50 ha;

2) 60% stawki płatności określonej w lp. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia za pozostałą powierzchnię obszaru zatwierdzonego.

5. Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie i ust. 4 pkt 1 lit. a tiret drugie, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a wyrażoną w hektarach powierzchnię obszaru zatwierdzonego, do której przysługuje płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach poszczególnych wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 – do dwóch miejsc po przecinku.

6. W przypadku gdy o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej płatności danej spółdzielni, na jej wniosek:

1) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

2) górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej górnej granicy tego przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

3) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

4) górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 1 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

5) dolną i górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 2 pkt 2 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tej dolnej i górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

6) wielkość powierzchni wskazanej w ust. 2 pkt 3 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

7) dolną i górną granicę przedziału powierzchniowego wskazanego w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tej dolnej i górnej granicy przedziału powierzchniowego oraz liczby członków tej spółdzielni,

8) wielkość powierzchni wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tych wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

9) wielkość powierzchni obszaru zatwierdzonego wskazaną w ust. 4 ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn tej wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni,

10) wielkość powierzchni wskazanych w ust. 4 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b ustala się dla tej spółdzielni jako iloczyn odpowiednio tych wielkości powierzchni oraz liczby członków tej spółdzielni

– jeżeli ta spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

§ 21. [Przyznanie kwoty na refundację kosztów transakcyjnych]

1. Rolnikowi i zarządcy może zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych, o których mowa w art. 70 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „kosztami transakcyjnymi”:

1) w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w drugim roku jego realizacji, jeżeli ta kwota nie została przyznana w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania, poniesionych z tytułu sporządzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji tego zobowiązania lub w roku rozpoczęcia jego realizacji, lub w drugim roku realizacji tego zobowiązania dokumentacji przyrodniczej dla powierzchni siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub na obszarach przyrodniczych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym, jeżeli w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest wymagane posiadanie takiej dokumentacji – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2,

2) w pierwszym roku realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poniesionych z tytułu sporządzenia przy udziale eksperta przyrodniczego części szczegółowej planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powierzchni siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub na obszarach przyrodniczych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym – w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 i 2,

3) poniesionych z tytułu wykonania w laboratoriach urzędowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, lub w laboratoriach akredytowanych, o których mowa w art. 44 ust. 3 tej ustawy, oceny wytworzonego materiału siewnego potwierdzającej wymaganą jakość wytworzonego materiału siewnego gatunków lub odmian roślin uprawianych na gruntach ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i objętych obszarem zatwierdzonym – w przypadku wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b

– jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej interwencji lub wariantu.

2. Koszty transakcyjne i wysokość kwoty przeznaczonej na refundację tych kosztów są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, ustala się odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia, z tym że suma kwot przeznaczonych na refundację tych kosztów nie może przekraczać 20% wysokości:

1) pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej lub części szczegółowej planu działalności rolnośrodowiskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku gdy te kwoty są przyznawane w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania;

2) drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej lub części szczegółowej planu działalności rolnośrodowiskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – w przypadku gdy kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyznawana w drugim roku realizacji tego zobowiązania.

4. W przypadku gdy koszty transakcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zostały poniesione z tytułu sporządzenia dokumentacji przyrodniczej lub szczegółowej części planu działalności rolnośrodowiskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dla siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych lub obszarach przyrodniczych o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha, ograniczenia wysokości kwot przeznaczonych na refundację tych kosztów określonego w ust. 3 nie stosuje się.

5. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się zgodnie z ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia, z tym że ta kwota nie może przekraczać 20% wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b przyznanej za rok, w którym została dokonana ocena wytworzonego materiału siewnego, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 22. [Możliwość przyznania dodatkowej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej]

1. Rolnikowi i zarządcy może zostać przyznana dodatkowa płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do powierzchni obszarów przyrodniczych, która:

1) w danym roku została zalana lub podtopiona, przy czym zalanie lub podtopienie występuje, gdy stan wysycenia profilu glebowego wodą utrzymuje się na poziomie przynajmniej 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września, co potwierdza wykaz działek wraz z danymi przestrzennymi tych działek oraz zalanego lub podtopionego obszaru na tych działkach sporządzany corocznie przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,

2) jest położona na działkach przyrodniczych, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1 albo 2, z wyłączeniem wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, i objętych obszarem zatwierdzonym odpowiednio w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 albo 2, z wyłączeniem wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c

– o zwartym obszarze w gospodarstwie wynoszącym co najmniej 0,1 ha.

2. Wykaz wraz z danymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy udostępnia Agencji nie później niż do dnia 2 października danego roku.

3. Wysokość płatności, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki płatności w wysokości 280 zł/ha i powierzchni obszarów przyrodniczych objętej obszarem zatwierdzonym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Do ustalania wysokości płatności, o której mowa w ust. 1, przepis § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Do ustalania wysokości płatności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 20.

§ 23. [Przyznanie dodatkowej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do buhaja]

1. Rolnikowi realizującemu zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 6 lit. a lub b może zostać przyznana dodatkowa płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do buhaja, który w okresie realizacji tego zobowiązania był objęty tym zobowiązaniem i został udostępniony centrum pozyskiwania nasienia w celu pozyskania od niego nasienia.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik złoży zaświadczenie wydane przez podmiot realizujący i koordynujący działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy potwierdzające, że nasienie od buhaja, o którym mowa w ust. 1, zostało pobrane, do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 września roku, w którym ten rolnik ubiega się o przyznanie płatności, o której mowa w ust. 1.

3. Płatność, o której mowa w ust. 1, może być przyznana do danej sztuki zwierzęcia jednorazowo.

4. Wysokość płatności, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki płatności, która wynosi 15 131 zł/szt., i liczby zwierząt zatwierdzonych, które spełniają warunek, o którym mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, wynika, że buhaj, o którym mowa w ust. 1, został udostępniony centrum pozyskiwania nasienia, jednak nie było możliwe pozyskanie od niego nasienia, płatność, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości 60% wysokości tej płatności ustalonej zgodnie z ust. 4.

§ 24. [Zawartość wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej]

1. Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, poza elementami podania określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), z wyłączeniem adresu, zawiera:

1) oświadczenie o:

a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością, zwanych dalej „działkami referencyjnymi”,

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, zawierające wskazanie co najmniej:

– interwencji lub wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej oraz powierzchni deklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

– roślin uprawnych uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji, o której mowa w § 3 pkt 5, a w przypadku uprawy roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – również nazw tych odmian,

– gatunków oraz odmian drzew uprawianych na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4,

– gatunków roślin wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia wchodzących w skład mieszanki roślin wykorzystanej do założenia wieloletniego pasa kwietnego na danej działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a,

– gatunków, odmian, form lub genotypów roślin uprawnych, które są uprawiane na działce referencyjnej zadeklarowanej do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b;

2) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 tej ustawy, niewymienione w pkt 1;

3) oświadczenia i zobowiązania rolnika lub zarządcy związane z realizacją zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

4) informację o załącznikach dołączonych do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

2. W przypadku gdy o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 2 ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:

1) wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej zawiera oświadczenie, że o przyznanie tej płatności ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, oraz wniosek o przyznanie tej płatności z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników oraz

2) do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza się:

a) oświadczenie o liczbie członków danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników, którzy mają zostać uwzględnieni przy przyznawaniu tej płatności zgodnie z § 20 ust. 6,

b) oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się danej spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników temu badaniu lub inny dokument potwierdzający, że dana spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników poddała się temu badaniu.

3. Rolnik i zarządca informują kierownika biura powiatowego Agencji o zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jakie zaszły od dnia złożenia tego wniosku, nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

4. Oczywiste błędy, które mogą być bezpośrednio zidentyfikowane w wyniku sprawdzenia informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku, mogą zostać poprawione przez rolnika lub zarządcę po złożeniu tego wniosku, jednak nie później niż do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności.

§ 25. [Załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard]

1. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku gdy ten wniosek dotyczy:

1) roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) czwartego roku uprawy w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej albo odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do odmian regionalnych i odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru i odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które są bylinami.

3. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b dołącza się:

1) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard roślin odmian regionalnych i odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku gdy ten wniosek dotyczy:

a) roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) czwartego roku uprawy w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;

2) kopię protokołu przekazania materiału siewnego przez bank genów, jeżeli w ramach tego wariantu jest prowadzona uprawa roślin, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d – w przypadku gdy ten wniosek dotyczy roku, w którym została rozpoczęta w ramach tego wariantu uprawa tych roślin.

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 lit. b nie stosuje się w odniesieniu do odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru lub odmiany marginalnej z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które są bylinami.

5. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 dołącza się kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

6. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 dołącza się sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie o zwierzętach, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, z podaniem numerów identyfikacyjnych tych zwierząt.

§ 26. [Złożenie kopii stron planu działalności rolnośrodowiskowej]

1. W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, lub gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1 lub 2 lub § 14 ust. 2 pkt 1, rolnik lub zarządca przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w roku, w którym określono te wymogi, składają do kierownika biura powiatowego Agencji kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy te wymogi ulegną zmianie w trakcie kolejnego roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. W przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) oświadczenie eksperta przyrodniczego sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję:

a) o stwierdzeniu występowania na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków objętego płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach tego wariantu:

– w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, która stanowi podstawę do sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, lub

– na podstawie działań obligatoryjnych lub fakultatywnych dla siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków wspieranego w ramach danego wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 1, określonych w planie ochrony albo planie zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, lub

– na podstawie zasięgu występowania dubelta lub wodniczki, który wynika z warstw cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i udostępnionych Agencji – w przypadku odpowiednio wariantu wymienionego w § 3 pkt 1 lit. i lub pkt 2 lit. i – w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta – lub w § 3 pkt 1 lit. j lub pkt 2 lit. j,

b) o braku potrzeby sporządzenia dokumentacji przyrodniczej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2,

c) o sprzeczności wymogów realizowanego wariantu z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych albo o braku tych sprzeczności – w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1;

2) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 2, jeżeli wymogi realizowanego wariantu są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych – w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1;

3) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 6, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, które nie są obszarami specjalnej ochrony ptaków, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych – w przypadku wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k.

3. W przypadku:

1) gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2, lub gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 pkt 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje również informację, że do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie te wymogi lub że wystąpiły te okoliczności;

2) wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje również wskazanie, jaki gatunek ptaka został stwierdzony.

4. W przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rolnik lub zarządca:

1) przesyłają kopię dokumentacji przyrodniczej do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego do dnia 30 września roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów;

2) składają potwierdzenie przesłania kopii dokumentacji przyrodniczej, o którym mowa w pkt 1, do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 10 października roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów.

5. Przepisy ust. 4 stosuje się również w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, z tym że terminy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, upływają odpowiednio:

1) 30 września roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów;

2) 10 października roku, w którym rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach tych wariantów.

6. W przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję, że:

a) dla całej działki rolnej, do której rolnik ubiega się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tej interwencji, w planie zadań ochronnych albo planie ochrony ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub warstwach cyfrowych opracowanych w ramach monitoringu prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie występowania dubelta i wodniczki, nie wskazano siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 1,

b) wymogi realizowanego wariantu są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych albo że nie są sprzeczne z tymi działaniami;

2) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, jeżeli wymogi tej interwencji są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony albo w planie zadań ochronnych;

3) kopię pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 14 ust. 3, jeżeli dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, które nie są obszarami specjalnej ochrony ptaków, nie zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych.

7. W przypadku gdy do rolnika mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a, lub gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, obejmuje również informację, że do rolnika mają zastosowanie te wymogi lub że wystąpiły te okoliczności.

8. Rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjęli zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w ramach którego jest wymagane posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) w formie wykazu:

a) działek rolnych lub działek przyrodniczych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku realizacji wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a lub b – wskazanie wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym,

b) realizowanych zobowiązań w ramach interwencji lub wariantów interwencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

c) lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia

– z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, i informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony ten plan, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony przy udziale eksperta przyrodniczego – podpis tego eksperta.

9. W przypadku zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w przypadku zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, o których mowa w ust. 8, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również wskazanie daty sporządzenia tej zmiany.

10. W przypadku wytwarzania materiału siewnego w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku roślin gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia – informację o wynikach badania materiału siewnego uzyskanego z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub

2) sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub rośliny będącej byliną, z tym że to oświadczenie składa się w pierwszym roku uprawy tej rośliny dwuletniej lub rośliny będącej byliną.

11. W przypadku gdy ekspert przyrodniczy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, lub doradca rolnośrodowiskowy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, wskazali, że grunty zadeklarowane przez rolnika lub zarządcę w ramach danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego nie są położone na obszarze Natura 2000, dla którego zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, a Agencja ustali w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania, że te grunty są położone na obszarze Natura 2000, dla którego zostały ustanowione plan ochrony albo plan zadań ochronnych, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do złożenia:

1) poprawionego zgodnie z ustaleniami Agencji oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6 pkt 1;

2) kopii pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 2 lub § 14 ust. 2 pkt 2, jeżeli wymogi realizowanej interwencji lub wariantu są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi lub fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;

3) kopii stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w ust. 1 – w przypadku gdy w wyniku poprawionego zgodnie z ustaleniami Agencji oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 6 pkt 1:

a) do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, lub

b) wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, uległy zmianie.

12. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonali czynności, o których mowa w ust. 1, 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 lub 8–10, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania danej czynności.

13. Czynności, o których mowa w ust. 1, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 lub ust. 8–11, dokonane do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok uważa się za dokonane w terminie.

14. Czynności, o których mowa w ust. 2 lub 6, dokonane:

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 12,

2) po upływie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, a przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 12

– uważa się za dokonane w terminie.

§ 27. [Obowiązek zaznaczenia określonych informacji we wniosku o przyznanie płatności]

1. Rolnik lub zarządca zaznaczają we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych:

1) powierzchnie, na których są realizowane poszczególne interwencje lub ich warianty;

2) części obszarów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 lub interwencji wymienionej w § 3 pkt 3, które mają pozostać nieskoszone w danym roku;

3) miejsca na obszarze, na którym jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach interwencji wymienionej w § 3 pkt 4, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.;

4) części obszarów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a, które będą skoszone w danym roku.

2. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych zaznacza granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. W przypadku zwiększenia wielkości obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 28. [Śmierć rolnika lub zarządcy ubiegającego się o płatność]

1. W przypadku śmierci rolnika lub zarządcy, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobierca rolnika lub zarządcy może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte tym wnioskiem złożonym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanego dalej „numerem identyfikacyjnym”, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

2. Spadkobierca rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którą ubiegali się ten rolnik lub zarządca, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Spadkobierca rolnika lub zarządcy podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy dołącza:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

c) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego tego rolnika lub zarządcy, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. W przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6 do wniosku dołącza się również kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

1) spadkobiercy rolnika,

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

3) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

8. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika lub zarządcy, spadkobierca rolnika lub zarządcy, który wstępuje do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika lub zarządcy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności.

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę rolnika lub zarządcy będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej spadkobiercy rolnika lub zarządcy wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

11. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez tego rolnika lub zarządcę, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio.

§ 29. [Możliwość wstąpienia następcy prawnego do postępowania]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności następca prawny tego rolnika lub zarządcy może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce tego rolnika lub zarządcy, jeżeli:

1) następca prawny tego rolnika objął w posiadanie stado objęte tym wnioskiem;

2) grunty, które były objęte tym wnioskiem, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

2. Następca prawny rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którą ubiegali się ten rolnik lub zarządca, złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

4. Następca prawny rolnika lub zarządcy podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

a) tego następcy,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

c) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

§ 30. [Możliwość wstąpienia nowego posiadacza do postępowania]

1. W przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania stada lub gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez rolnika lub zarządcę, w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowy posiadacz:

1) tego stada może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce tego rolnika,

2) tych gruntów może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce tego rolnika lub zarządcy, jeżeli przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

2. Wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na miejsce rolnika lub zarządcy następuje na wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej nowego posiadacza:

1) stada, o którym mowa w ust. 1, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tego stada;

2) gruntów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. Terminy, o których mowa w ust. 2, nie podlegają przywróceniu.

4. Nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza:

1) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tego stada lub tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) kopię sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję dokumentu obejmującego oświadczenia:

a) tego posiadacza,

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek,

c) podmiotu realizującego i koordynującego działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych – Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego – w przypadku bydła domowego (Bos taurus), koni domowych (Equus caballus), świń (Sus scrofa), owiec domowych (Ovis aries) matek i kóz domowych (Capra hircus) matek

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, które zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 6.

6. Jeżeli posiadanie stada lub gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez rolnika lub zarządcę zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika lub zarządcy i przyznanie mu tej płatności.

7. W przypadku przeniesienia posiadania gruntów, o którym mowa w ust. 1, dokonanego po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ta płatność przysługuje dotychczasowemu posiadaczowi tych gruntów, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 31. [Przyznanie kolejnej płatności spadkobiercy rolnika lub zarządcy]

1. W przypadku śmierci rolnika lub zarządcy, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za kolejny rok, spadkobiercy rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika lub zarządcę, były w posiadaniu tego rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w terminie:

1) 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku;

2) określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

3. Jeżeli spadkobierca rolnika lub zarządcy nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 2, nie przyznaje się mu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok. Ten spadkobierca jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

4. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika lub zarządcy oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 dołącza złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

5. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną z zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo

c) oświadczenie spadkobiercy rolnika lub zarządcy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika lub zarządcy, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo

3) wypis albo odpis aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

6. Do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok spadkobiercy rolnika lub zarządcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 7–10.

7. Jeżeli śmierć rolnika lub zarządcy nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobiercy rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2, z tym że warunek posiadania numeru identyfikacyjnego, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, uznaje się za spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, spadkobierca rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika lub zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok spadkobiercy rolnika lub zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 3–10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

10. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1–5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 – do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 7–10;

2) ust. 7 – do trybu przyznawania zapisobiercy windykacyjnemu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok stosuje się odpowiednio przepisy § 28 ust. 3–10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez rolnika lub zarządcę, którzy ustanowili zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

§ 32. [Przyznanie kolejnej płatności następcy prawnemu rolnika lub zarządcy]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za kolejny rok, następcy prawnemu rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika,

2) grunty, które były objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika lub zarządcę, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tych płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust, 1, następca prawny rolnika lub zarządcy składa wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w terminie:

1) 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne;

2) w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

3. Jeżeli następca prawny rolnika lub zarządcy nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 2, nie przyznaje się płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, a następca prawny rolnika lub zarządcy jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

4. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza:

1) złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar;

2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez tego rolnika lub tego zarządcę wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, następcy prawnemu rolnika lub zarządcy może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczne, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonym przez tego rolnika;

2) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, były w posiadaniu rolnika lub zarządcy lub ich następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, następca prawny rolnika lub zarządcy wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika lub tego zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok następcy prawnemu rolnika lub zarządcy stosuje się odpowiednio przepisy § 29 ust. 3–5, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

8. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub zarządcy lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 31, które nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ale po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składają, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika lub tego zarządcy obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

§ 33. [Przyznanie kolejnej płatności nowemu posiadaczowi stada lub gruntów]

1. W przypadku przeniesienia w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, ale zanim ten rolnik lub zarządca złożyli wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, nowemu posiadaczowi tego stada lub tych gruntów może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez tego rolnika;

2) przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym zostanie złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tych płatności inne niż warunki wymienione w pkt 1 lub 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok nowy posiadacz:

1) stada składa w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tego stada;

2) gruntów składa do dnia 30 czerwca roku, w którym zostanie złożony ten wniosek.

3. Nowemu posiadaczowi stada może zostać przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za dany rok, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

4. Jeżeli nowy posiadacz stada lub gruntów nie złożył wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w:

1) ust. 2 pkt 2 – w przypadku przeniesienia posiadania gruntów,

2) ust. 3 – w przypadku przeniesienia posiadania stada

– nie przyznaje się mu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok i jest on uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za następne lata.

5. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25 dołącza:

1) złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar;

2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie stada lub gruntów, o których mowa w ust. 1, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

6. Jeżeli przeniesienie posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowemu posiadaczowi tego stada lub tych gruntów może być przyznana kolejna płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, jeżeli:

1) objął w posiadanie stado objęte wnioskiem o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przez tego rolnika;

2) przeniesienie posiadania tych gruntów zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

3) spełnia warunki do przyznania tej płatności.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika lub tego zarządcy na wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożony:

1) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia tego stada;

2) do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok nowemu posiadaczowi stada lub gruntów stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 3–6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 7, ten posiadacz dołącza również złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez:

a) rolnika, który był dotychczas posiadaczem tego stada lub tych gruntów, lub

b) zarządcę, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów

– do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na:

a) rolnika, który był dotychczas posiadaczem tego stada lub tych gruntów, lub

b) zarządcę, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów

– gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

9. Jeżeli przeniesienie posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, ale po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składają, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia posiadania tego stada lub tych gruntów, oświadczenie nowego posiadacza tego stada lub tych gruntów obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub tego zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kar, o których mowa w § 41, jakie zostałyby nałożone na tego rolnika lub tego zarządcę, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub tego zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę obliczenia tych kar.

10. W przypadku przeniesienia posiadania gruntów, o którym mowa w ust. 1 lub 6, dokonanego po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ta płatność przysługuje dotychczasowemu posiadaczowi tych gruntów, jeżeli są spełnione warunki do jej przyznania.

§ 34. [Realizacja przejętych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych]

1. Rolnik lub zarządca, którym została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28–33, a w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 3, § 32 ust. 3 lub § 33 ust. 4, którzy zobowiązali się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę, realizują przejęte zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

2. Rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w roku następującym po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28–33, zmieniają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, lub eksperta przyrodniczego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2, w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

3. W przypadku przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w ust. 1, za ostatni rok realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego rolnik lub zarządca zmieniają w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, lub eksperta przyrodniczego – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2, w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

4. Rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który rolnikowi lub zarządcy została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 28–33, kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zmienionego na podstawie ust. 2, na których są zawarte informacje:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) w formie wykazu:

a) działek rolnych lub działek przyrodniczych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku realizacji wariantów wymienionych w § 3 pkt 5 lit. a lub b – wskazanie wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym,

b) zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych realizowanych w ramach interwencji lub wariantów interwencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

c) czasu realizacji poszczególnych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia

– z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został zmieniony plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, a w przypadku gdy ten plan został zmieniony przy udziale eksperta przyrodniczego – podpis tego eksperta.

5. W przypadku przejęcia zobowiązania w ostatnim roku jego realizacji rolnik lub zarządca składają do kierownika biura powiatowego Agencji kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, o których mowa w ust. 4, nie później niż do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji przejętego zobowiązania.

6. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w zmienionym na podstawie ust. 2 planie działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, składają do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiły te zmiany, kopie stron tego planu, o których mowa w ust. 4, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również wskazanie daty sporządzenia tej zmiany.

7. W przypadku gdy rolnik lub zarządca, o których mowa w ust. 1, nie dokonali w terminie czynności, o których mowa w ust. 4–6, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tych czynności.

8. Czynności, o których mowa w ust. 4–6, dokonane do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok uważa się za dokonane w terminie.

§ 35. [Uprawnienia spadkobiercy rolnika lub zarządcy po doręczeniu decyzji o przyznaniu płatności]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca, do których ta decyzja została skierowana, zmarł, spadkobiercy rolnika lub zarządcy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. Jeżeli prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili zgodę na piśmie.

2. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i ta płatność nie została wypłacona rolnikowi lub zarządcy, ta płatność może być wypłacona spadkobiercy.

3. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub zarządcy albo rachunek rolnika lub zarządcy prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, spadkobierca tego rolnika lub tego zarządcy, który nie kwestionuje wysokości tej płatności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika lub zarządcę, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) wypisem albo odpisem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza, albo

3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika lub zarządcy, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

– nie później niż przed upływem 7 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi lub zarządcy decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, spadkobierca rolnika lub zarządcy składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika lub zarządcy, spadkobierca rolnika lub zarządcy występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 4

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika lub zarządcy o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy rolnika lub zarządcy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

6. Zgoda, o której mowa w ust. 5, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 3, został złożony przez spadkobiercę rolnika lub zarządcy będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

7. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca, do których ta decyzja została skierowana, zostali rozwiązani albo przekształceni albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi lub temu zarządcy jako stronie postępowania, przysługują następcy prawnemu tego rolnika lub następcy prawnemu tego zarządcy.

8. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub zarządcy, o których mowa w ust. 7, albo rachunek tego rolnika lub zarządcy prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, następca prawny rolnika lub zarządcy, który nie kwestionuje wysokości tej płatności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 7, składa wniosek o jej wypłatę do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika lub zarządcę, w terminie 7 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi lub temu zarządcy tej decyzji.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, następca prawny rolnika lub zarządcy dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

10. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej decyzję w sprawie jej wypłaty wydaje kierownik biura powiatowego Agencji.

11. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 7, wygasają z mocy prawa.

12. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika lub zarządcy nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, stado lub grunty, do których została przyznana temu rolnikowi lub temu zarządcy płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tego stada lub tych gruntów, przepisy ust. 1–6, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 36. [Wygaśnięcie zobowiązania po przeniesieniu posiadania stada lub gruntów]

1. W przypadku przeniesienia posiadania stada lub gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę zobowiązanie to wygasa, jeżeli nowy posiadacz tego stada lub tych gruntów nie przejął tego zobowiązania, a w przypadku gdy zostało przeniesione posiadanie części gruntów objętych danym zobowiązaniem – wygasa w części odpowiadającej tym gruntom, jeżeli nowy posiadacz tych gruntów nie przejął tego zobowiązania w odniesieniu do tych gruntów.

2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w ust. 1, przepisów § 41 nie stosuje się za okres realizacji tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego do dnia jego wygaśnięcia.

§ 37. [Przekroczenie obszaru zatwierdzonego do przyznania płatności]

1. W przypadku gdy rolnik lub zarządca ubiegają się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego zobowiązania do powierzchni gruntów, która przekracza obszar zatwierdzony do tej płatności, powierzchnię obszaru zatwierdzonego do tej płatności służącą do ustalenia wysokości tej płatności ustala się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a–d ustawy o Planie Strategicznym, a wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a–d ustawy o Planie Strategicznym.

2. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do zwierząt w ramach danego zobowiązania w ramach wariantów interwencji wymienionej w § 3 pkt 6, których liczba przewyższa liczbę zwierząt zatwierdzonych do tej płatności, wysokość kary oblicza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym dotyczących przyznawania pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 lit. a–d ustawy o Planie Strategicznym.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 6, § 17 ust. 4 oraz w § 18 ust. 5.

§ 38. [Uchybienia w przestrzeganiu realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego]

1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika lub zarządcę w danym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego szczegółowych wymogów dla poszczególnych interwencji lub ich wariantów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymogów określonych w ust. 2 w części IV tego załącznika, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia oraz współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika w danym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego wymogów określonych w ust. 2 w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 40% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b, gdyby rolnik przestrzegał wymogów określonych w ust. 2 w części IV załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Przy obliczaniu wysokości kary, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 39. [Wysokość kary za brak posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej]

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że rolnik lub zarządca nie posiadają planu działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 40% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację tego zobowiązania, gdyby ten rolnik lub ten zarządca posiadali ten plan.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik lub zarządca uzupełniają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, i składają do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, kopie stron tego planu, o których mowa w § 26 ust. 8, z tym że kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2, zawierają podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony ten plan, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego – podpis tego eksperta.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w zakresie informacji, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2, § 34 ust. 4 pkt 2 lub w ust. 1 pkt 1, 2 lub 5, ust. 2 pkt 1 lub 2 lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik lub zarządca:

1) poprawiają ten plan,

2) składają oświadczenie o poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

– najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, a w przypadku gdy w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zostanie stwierdzone, że ten plan jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w zakresie informacji, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 2 lub w ust. 1 pkt 1, 2 lub 5, ust. 2 pkt 1 lub 2 lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia – w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.

4. W przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 11, rolnik lub zarządca:

1) poprawiają plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w szczególności w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia – w przypadku wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 3,

2) składają do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie o poprawieniu tego planu

– najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

5. Jeżeli rolnik lub zarządca:

1) nie prowadzą rejestru działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której ten rejestr nie jest prowadzony, gdyby ten rejestr był prowadzony;

2) prowadzą rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, ale ten rejestr jest niekompletny, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 5% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której ten rejestr jest niekompletny, gdyby ten rejestr był kompletny.

6. Jeżeli rolnik lub zarządca nie posiadają dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji, lub w roku rozpoczęcia jego realizacji, wysokość kary:

1) w pierwszym roku realizacji tego zobowiązania wynosi 100% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której rolnik lub zarządca nie posiadają tej dokumentacji, gdyby posiadali tę dokumentację;

2) w kolejnych latach realizacji tego zobowiązania wynosi 100% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby do powierzchni gruntów, w odniesieniu do której rolnik lub zarządca nie posiadają tej dokumentacji, gdyby posiadali tę dokumentację, chyba że:

a) posiadają dokumentację przyrodniczą sporządzoną najpóźniej w roku, w którym ten rolnik lub ten zarządca złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację tego zobowiązania, w ramach którego jest wymagane posiadanie tej dokumentacji,

b) złożyli potwierdzenie przesłania kopii dokumentacji przyrodniczej, o której mowa w § 26 ust. 4 pkt 1, do kierownika biura powiatowego Agencji najpóźniej do dnia 10 października roku, w którym złożyli wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego zobowiązania.

7. W przypadku niedokonania w terminie czynności:

1) o której mowa w § 26 ust. 1 lub ust. 11 pkt 3, w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wysokość kary wynosi 50% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, jaka przysługiwałaby za realizację interwencji lub wariantu, w odniesieniu do których mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2, gdyby to uchybienie nie wystąpiło;

2) o której mowa w § 26 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2, w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wysokość kary wynosi 5% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby za realizację zobowiązania, w ramach którego rolnik lub zarządca są zobowiązani do złożenia potwierdzenia, o którym mowa w § 26 ust. 4 pkt 2 lub ust. 5 pkt 2, gdyby to uchybienie nie wystąpiło;

3) o których mowa w ust. 3, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania, w ramach którego stwierdzono to uchybienie, przyznanej za rok, w którym stwierdzono uchybienie określone w ust. 3;

4) o których mowa w ust. 4, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono to uchybienie, wynosi 30% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za rok, w którym stwierdzono wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 26 ust. 11, za realizację wariantu, którego ta okoliczność dotyczy.

8. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika lub zarządcę odnośnych minimalnych wymogów, o których mowa w art. 70 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2021/2115, dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów ustanowionych na mocy prawa krajowego, wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wysokość kary w roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym stwierdzono dane uchybienie, oblicza się jako iloczyn:

1) iloczynu współczynnika dotkliwości danego uchybienia i współczynnika trwałości tego uchybienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danej interwencji lub danego wariantu, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegali danego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg w ramach danej interwencji lub danego jej wariantu.

9. Przy obliczaniu wysokości kar, o których mowa w ust. 1 i 5–8, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 40. [Powtarzalność uchybień w przestrzeganiu wymogów]

1. Jeżeli w odniesieniu do uchybień, o których mowa w § 38 ust. 1 lub 2 lub § 39 ust. 1, 5, 6, ust. 7 pkt 1, 3 lub 4 lub ust. 8, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 59 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.4)), rozumiana jako ponowne stwierdzenie w ramach danego zobowiązania popełnienia przez danego rolnika lub danego zarządcę takiego samego uchybienia w przestrzeganiu wymogów, zwana dalej „powtarzalnością”, wysokość kary oblicza się jako iloczyn liczby lat, w których wcześniej w ramach tego samego zobowiązania stwierdzono takie samo uchybienie, oraz kwoty wynoszącej 3% części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, do której odnosi się to uchybienie, którą rolnik lub zarządca otrzymaliby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło.

2. Przy obliczeniu wysokości kary, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 41. [Brak realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych]

1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne nie jest realizowane w całości lub rolnik lub zarządca nie spełniają innych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej określonych w rozporządzeniu lub w przepisach ustawy o Planie Strategicznym, wysokość kar stanowi kwotę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznaną za realizację tego zobowiązania w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

– rok, w którym stwierdzono dane uchybienie.

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że rolnik lub zarządca zmniejszyli wielkość obszaru, na którym powinni realizować zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1, 2, 5 i 7 lub interwencji wymienionych w § 3 pkt 3 i 4, wysokość kar stanowi część kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację tego zobowiązania, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, na którym rolnik lub zarządca nie realizują tego zobowiązania, do powierzchni obszaru, na którym powinno być realizowane to zobowiązanie w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

– rok, w którym stwierdzono to uchybienie.

3. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie polegające na tym, że rolnik lub zarządca nie złożyli wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej do określonych gruntów lub zwierząt objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, wysokość kar stanowi część kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację tego zobowiązania do tych gruntów lub tych zwierząt w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

– rok, w którym stwierdzono to uchybienie.

4. Jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą lub część szczegółową planu działalności rolnośrodowiskowej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wysokość kary stanowi część kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lub 2, przekraczającą wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na refundację tych kosztów.

§ 42. [Kary za uchybienia w przestrzeganiu wymogów]

1. W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu wymogów w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o których mowa w § 38, z wyłączeniem uchybień wymienionych w § 38 ust. 2 lub w części IV lub w części V w lp. 1–5, 8–10, 13, 16–21 lub 37–42 załącznika nr 7 do rozporządzenia – wysokość kar stanowi część kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej przyznanej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w ramach którego popełniono dane uchybienie, w roku:

1) poprzedzającym,

2) poprzedzającym o 2 lata,

3) poprzedzającym o 3 lata,

4) poprzedzającym o 4 lata

– rok, w którym stwierdzono to uchybienie.

2. Do ustalenia części kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w ust. 1, przepisy § 38 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku uchybień wymienionych w lp. 9, 15–21, 26–32, 36, 38, 43, 45, 47–51, 53, 54, 62–66, 68, 69, 76–82, 86, 88, 97, 99, 102–105, 107, 120–124, 126, 127, 131, 133, 139–143, 145, 146, 150, 152, 157–160, 162, 163, 171–175, 177 lub 178 w części I, w lp. 12–16, 19, 20, 24 lub 26 w części II, w lp. 2–6 w części III lub w lp. 6, 7, 11, 12, 14, 15, 22–27, 30–32, 34–36 lub 43 w części V załącznika nr 7 do rozporządzenia – iloczyn współczynnika dotkliwości i współczynnika trwałości danego uchybienia dla roku poprzedzającego:

1) rok realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie – wynosi 50%,

2) o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie – wynosi 30%,

3) o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie – wynosi 10%,

4) o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie – wynosi 5%

– iloczynu współczynnika dotkliwości i współczynnika trwałości danego uchybienia określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Przy obliczaniu wysokości kary, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się płatności, o której mowa w § 22 ust. 1.

§ 43. [Sposób obliczania kary w odniesieniu do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej]

Kary w odniesieniu do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oblicza się w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności oblicza się kary, o których mowa w § 37;

2) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w § 38–42;

3) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1 i 2 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym;

4) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–3 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym;

5) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w 1–4 służy jako podstawa obliczenia kar, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym;

6) kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej pozostała po uwzględnieniu kar wymienionych w pkt 1–5 służy jako podstawa obliczenia kar administracyjnych, o których mowa w art. 52 ustawy o Planie Strategicznym.

§ 44. [Wyłączenie stosowania przepisów § 37 rozporządzenia]

Przepisów § 37 nie stosuje się, jeżeli kara określona w tych przepisach miałaby być obliczona na skutek niezgodności ze stanem faktycznym informacji podanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której rolnik lub zarządca poinformowali kierownika biura powiatowego Agencji zgodnie z § 24 ust. 3, pod warunkiem że Agencja nie powiadomiła wcześniej tego rolnika lub tego zarządcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o stwierdzonych niezgodnościach we wniosku o przyznanie tych płatności.

§ 45. [Uznanie czynności za dokonaną w terminie]

Czynność, o której mowa w § 26 ust. 8, dokonaną do dnia 31 lipca 2023 r., uważa się za dokonaną w terminie.

§ 46. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

W odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 47. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 5.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 734)

Załącznik 1. [ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 3 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115, DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO]

Załącznik nr 1

ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 3 LIT. B ROZPORZĄDZENIA 2021/2115, DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO

Wymogi

Rodzaj uchybienia

Pakiety/Warianty

Współczynnik

dotkliwości uchybienia

Współczynnik trwałości uchybienia

Iloczyn

współczynników

dotkliwości

uchybienia

i trwałości

uchybienia

Odwracalna krótkotrwała

Odwracalna długotrwała

Nieodwracalna

I. ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych – art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem wodnym”.

1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia i wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia

80%

1,25

100%

2. Stosowanie nawozów w dawkach

nieprzekraczających dawek określonych w planie nawożenia azotem przez podmioty, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem lub przez podmioty, o których mowa w art. 105c ust. 1 Prawa wodnego, które zgodnie z art. 105c ust. 2 Prawa wodnego opracowały plan nawożenia azotem – art. 105a ust. 8 i art. 105c ust. 2 w zakresie odwołania do art. 105a ust. 8 – w zakresie odwołania do art. 105a ust. 8 Prawa wodnego.

2. Stwierdzono stosowanie przez podmioty, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem lub przez podmioty, o których mowa w art. 105c ust. 1 Prawa wodnego, które zgodnie z ust. 2 art. 105c Prawa wodnego opracowały plan nawożenia azotem, nawozów w dawkach przekraczających dawki określone w planie nawożenia azotem.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia i wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia

80%

1,25

100%

3. Stosowanie przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa wodnego, które nie są obowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, nawozów w dawkach nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin – art. 105c ust. 1 Prawa wodnego.

3. Stwierdzono stosowanie przez podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 Prawa wodnego, które nie są obowiązane do opracowania planu nawożenia azotem, nawozów w dawkach przekraczających maksymalne dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego dla plonów

uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia i wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia

80%

1,25

100%

4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych zgodnie z zaleconymi dawkami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 23) – § 3 tego rozporządzenia.

4. Stwierdzono, że zastosowano komunalne osady ściekowe w stopniu

przekraczającym zalecane dawki komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia i wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia

20%

1,5

30%

II. ODNOŚNE MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

1. Przeciwdziałanie zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planowanie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem – art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340, z późn. zm.).

1. Nie

przeciwdziałano zniesieniu środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków lub stwierdzono, że stosowanie środków ochrony roślin

zaplanowano bez uwzględnienia okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 i 4

rozporządzenia oraz wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia

20%

1,25

25%

2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości od zbiorników i cieków wodnych mniejszej niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.), wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin – art. 35 ust. 2 tej ustawy.

2. Stwierdzono, że środki ochrony roślin były stosowane w odległości od zbiorników i cieków wodnych mniejszej niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE)

nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin, wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli nie zostały określone warunki stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

rozporządzenia oraz interwencji wymienionej w § 3 pkt 3, 4 i 7 rozporządzenia

20%

1,25

25%

3. Uwzględnienie integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz wskazanie sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin – art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

3. Stwierdzono,

że nie

uwzględniono

integrowanej

ochrony roślin w

przypadku

stosowania

środków ochrony

roślin lub nie

wskazano

sposobu realizacji

wymagań

integrowanej

ochrony roślin w

dokumentacji

(ewidencji

zabiegów) przez

podanie

przyczyny

wykonania

zabiegu środkiem

ochrony roślin.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 i 4

rozporządzenia oraz wariantu

wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia

20%

1,25

25%

III. INNE ODPOWIEDNIE OBOWIĄZKOWE WYMOGI USTANOWIONE NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO

1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, późn. zm.) zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34 tej ustawy, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 – art. 33 ust. 1 i 2 tej ustawy.

1. Stwierdzono, podejmowanie działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, z

zastrzeżeniem art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

20%

1,75

35%

2. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu:

– budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;

– zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody – art. 15 ust. 1 pkt 1 i 7 tej ustawy.

2. Stwierdzono, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie przestrzega się zakazu: – budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń służących celom parku

narodowego albo rezerwatu przyrody;

– zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

29%

1,75

50%

3. W parku krajobrazowym przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Stwierdzono, że w parku krajobrazowym nie przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

20%

1,75

35%

4. Na obszarze chronionego krajobrazu przestrzega się zakazu: – dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Stwierdzono, że na obszarze chronionego krajobrazu nie przestrzega się zakazu:

– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

20%

1,75

35%

5. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5. Stwierdzono, że w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

20%

1,75

35%

6. W strefach ochrony, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków, chyba, że regionalny dyrektor ochrony środowiska zezwolił na takie działanie – art. 60 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6. Stwierdzono, że w strefach ochrony, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dokonano zmiany stosunków wodnych, które nie były związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków, a regionalny dyrektor ochrony środowiska nie zezwolił na taką zmianę.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2

rozporządzenia i interwencji wymienionej w § 3 pkt 3 rozporządzenia

20%

1,75

35%

7. W stosunku do dziko występujących zwierząt przestrzega się zakazów określonych w § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) – § 6 ust. 1, 3 i 4 tego rozporządzenia.

7. Stwierdzono, że w stosunku do dziko

występujących zwierząt nie przestrzega się zakazów

określonych w § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia

20%

1,5

30%

8. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przestrzega się zakazu:

1) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

2) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu – art. 15 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

8. Stwierdzono, że w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie przestrzega się zakazu:

1) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

2) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia

29%

1,75

50%

9. W parku krajobrazowym przestrzega się zakazu pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

9. Stwierdzono, że w parku krajobrazowym nie przestrzega się zakazu pozyskiwania do celów

gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia

29%

1,75

50%

10. Na obszarze chronionego krajobrazu przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10. Stwierdzono, że na obszarze chronionego krajobrazu nie przestrzega się zakazu

wydobywania do celów

gospodarczych skał, w tym torfu, oraz

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia

29%

1,75

50%

11. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony – art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. Stwierdzono, że w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie przestrzega się zakazu wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, jeżeli taki zakaz został wprowadzony.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia

29%

1,75

50%

12. Materiał siewny odmian regionalnych jest wytwarzany w regionie pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) – art. 52 ust. 1–3 tej ustawy.

12. Stwierdzono wytwarzanie materiału siewnego odmian regionalnych poza regionem pochodzenia, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia

29%

1,75

50%

 

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB ICH WARIANTÓW]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB ICH WARIANTÓW

I. Interwencje wymienione w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia

1. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a–g oraz pkt 2 lit. a–g rozporządzenia:

1) nie wałuje się, nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie włókuje się w okresie od dnia:

a) 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

b) 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);

3) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

4) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz nie rozbudowuje, nie przebudowuje i nie odtwarza istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba że takie działania:

a) wynikają z planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego;

5) nie składuje się biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

6) w przypadku występowania gatunków niepożądanych określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, pozostawiania części działki nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być zmienione przez eksperta przyrodniczego, w zakresie określonym w tej metodyce, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką zmianę.

2. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia w zakresie zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe – w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego, oraz użytkowanie naprzemienne – w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe):

1) nie nawozi się i nie wapnuje;

2) częstotliwość koszenia – jeden pokos co roku, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego co 2 lata;

3) koszenie w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego, na przykład w sytuacjach wkraczania roślin niepożądanych w tym zbiorowisku – od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca;

4) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

5) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;

6) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 0,5 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość;

7) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym wypas po pokosie w terminie od dnia 1 września do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 dużych jednostek przeliczeniowych, zwanych dalej „DJP”, na hektar oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość.

3. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia w zakresie zalewowych łąk selernicowych i słonorośli (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymóg obowiązkowy dla wszystkich typów użytkowania – nie nawozi się i nie wapnuje;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia – jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszone, a w przypadku pokosów w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos i wypas po pokosie nie później niż do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

c) coroczne wykoszenie niedojadów (raz w roku) w terminie od dnia 15 lipca do dnia 31 października,

d) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

4. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c rozporządzenia w zakresie muraw (użytkowanie pastwiskowe, użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe – w uzasadnionych przez eksperta przyrodniczego przypadkach, oraz użytkowanie naprzemienne – w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania – nie nawozi się i nie wapnuje;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) obowiązkowe wykaszanie niedojadów raz w roku lub raz na 2 lata, w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

c) w przypadku niedojadów – zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia – jeden pokos w roku, a w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego – co 2 lata,

b) koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) pozostawi się inne fragmenty nieskoszone,

d) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 0,5 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

5. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. d rozporządzenia w zakresie półnaturalnych łąk wilgotnych (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe – w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego jest możliwy wypas po pokosie przy użytkowaniu jednokośnym oraz użytkowanie naprzemienne – w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

b) nie wapnuje się;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia – jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

d) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

6. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e rozporządzenia w zakresie półnaturalnych łąk świeżych (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) jest dopuszczalne ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

b) wapnowanie jest dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia – jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,

b) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września,

c) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

d) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos i wypas po pokosie nie później niż do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1,0 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

b) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

c) coroczne wykoszenie niedojadów (raz w roku) w terminie od dnia 15 lipca do dnia 31 października,

d) w przypadku niedojadów – zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

7. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia w zakresie torfowisk:

1) wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 lit. f rozporządzenia w zakresie torfowisk – wymogi kluczowe:

a) nie wydobywa się torfu, nie zalesia, nie nawozi i nie wapnuje, nie wykorzystuje się sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby oraz nie pozostawia rozdrobnionej biomasy,

b) usuwanie odpadów pochodzenia antropogenicznego,

c) wycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego zarośli i podrostu drzew w pierwszym roku wdrażania wariantu w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

d) koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów, lub usuwanie odrośli tych drzew i krzewów co roku lub raz na 2 lata, w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku; jest dopuszczalny pokos rzadziej niż raz na 2 lata, w przypadkach określonych i uzasadnionych przez eksperta przyrodniczego, w szczególności jeżeli odrośla drzew i krzewów nie odrastają,

e) zebranie i usunięcie wyciętej lub skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

2) wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. g rozporządzenia w zakresie torfowisk – wymogi kluczowe i uzupełniające – oprócz wymogów określonych w pkt 1 przestrzega się następujących wymogów:

a) częstotliwość koszenia – raz, dwa lub trzy razy w okresie 5 lat realizacji zobowiązania, jednak nie częściej niż co 2 lata, jeżeli określi to ekspert przyrodniczy,

b) w uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta przyrodniczego, w szczególności w przypadku torfowisk z roślinnością ekspansywną (głównie trzciną), dopuszcza się koszenie coroczne,

c) koszenie runi w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

d) w uzasadnionych przypadkach jest dopuszczalne pozostawienie do 20% powierzchni działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszonej, jeżeli ekspert przyrodniczy określi taką możliwość; w dwóch kolejnych pokosach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

e) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.

8. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h–k oraz pkt 2 lit. h–k rozporządzenia:

1) nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

3) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz nie rozbudowuje, nie przebudowuje i nie odtwarza istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba że takie działania:

a) wynikają planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania nie wpłyną na obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie lęgowym ptaków i zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego;

4) nie składuje się biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

5) w przypadku występowania gatunków niepożądanych określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, wymogi poszczególnych wariantów dotyczące: terminów i częstotliwości koszenia, obowiązku pozostawiana części działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszonej oraz terminów i intensywności wypasu mogą być zmienione przez eksperta przyrodniczego w zakresie określonym w tej metodyce, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką zmianę.

9. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. h rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka) (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje się i nie stosuje gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 sierpnia,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) – w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) przy użytkowaniu kośnym:

– dwa pokosy w roku – pierwszy pokos od dnia 15 czerwca i do dnia 10 lipca, drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

– w uzasadnionych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego dopuszcza się jeden pokos w roku w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 31 października – w przypadku siedlisk o podłożu torfowym,

b) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos w roku w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5–10%; w przypadku stosowania dwóch pokosów w okresie roku pozostawia się te same fragmenty działki rolnej lub działki przyrodniczej nieskoszone, a w dwóch kolejnych latach pozostawia się inne fragmenty nieskoszone,

d) w odniesieniu do działek rolnych lub działek przyrodniczych, których powierzchnia nie przekracza 1 ha, jest dopuszczalne, w uzasadnionych przypadkach, zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie nie później niż dnia 31 października przy obsadzie zwierząt od 0,5 do 2 DJP/ha lub od 0,2 do 1 DJP/ha, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, i obciążeniu 10 DJP/ha,

g) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

– wykonanie do 3 pokosów w roku w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 30 listopada,

– niepozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) sezon pastwiskowy – od dnia 10 maja do dnia 30 listopada na obszarach poniżej 300 m n.p.m. lub od dnia 20 maja do dnia 30 września na obszarach powyżej 300 m n.p.m.,

b) do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha,

c) jest dopuszczalny wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich; w okresie od dnia 10 maja do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

d) obowiązek wykoszenia niedojadów nie rzadziej niż raz na 2 lata w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 listopada,

e) w przypadku niedojadów – zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się zwiększenie obsady wypasanych zwierząt do 3 DJP/ha (obciążenie do 10 DJP/ha) gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

10. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. i rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje i nie stosuje gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 sierpnia,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) – w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 10 lipca w przypadku użytkowania pastwiskowego;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) przy użytkowaniu kośnym:

– dwa pokosy w roku:

– – w przypadku ostoi kulika wielkiego – pierwszy pokos po dniu 30 czerwca do dnia 31 lipca oraz drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

– – w przypadku ostoi dubelta – pierwszy pokos od dnia 10 lipca do dnia 31 lipca oraz drugi pokos od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października,

– – dopuszcza się stosowanie jednego pokosu w roku w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 31 października – w przypadku ostoi kulika wielkiego, albo od dnia 10 lipca do dnia 31 października – w przypadku ostoi dubelta, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

b) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym jeden pokos w roku w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 31 października – w przypadku ostoi kulika wielkiego, albo od dnia 10 lipca do dnia 31 października – w przypadku ostoi dubelta,

c) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki,

d) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

e) w odniesieniu do siedlisk o podłożu torfowym w przypadku ostoi dubelta dopuszcza się pozostawianie 50% działki rolnej nieskoszonej lub koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata, jeżeli ekspert przyrodniczy określi i uzasadni taką możliwość,

f) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

g) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie nie później niż do dnia 31 października przy obsadzie od 0,5 do 2 DJP/ha lub od 0,2 do 1 DJP/ha, w przypadku siedlisk o podłożu torfowym, oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

h) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

– wykonanie do 3 pokosów w roku w okresie od dnia 10 lipca do dnia 31 października,

– niepozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej;

3) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

a) sezon pastwiskowy – od dnia 30 maja do dnia 30 listopada,

b) w okresie do 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca przy obsadzie do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

c) dopuszczalny jest wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość; w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt od 0,2 do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, a po dniu 20 lipca wypas przy obsadzie zwierząt do 2 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha, przy czym w przypadku ostoi dubelta – z wyłączeniem takiego wypasu w terminie od dnia 10 kwietnia do dnia 10 lipca,

d) obowiązek wykoszenia niedojadów nie rzadziej niż raz na 2 lata w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 15 listopada,

e) w przypadku niedojadów – zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

f) w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się zwiększenie obsady zwierząt do 3 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

11. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. j oraz pkt 2 lit. j rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych wodniczki (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie nawozi i nie wapnuje,

b) nie stosuje jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 marca do terminu pierwszego pokosu;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) częstotliwość koszenia określona przez eksperta przyrodniczego:

– jeden pokos w roku lub

– koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata,

b) koszenie w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 lutego kolejnego roku,

c) w przypadku corocznego koszenia – pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 15–85% powierzchni tej działki; w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszone inne fragmenty działki rolnej, przy czym gdy w danym roku powierzchnia nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej jest większa niż powierzchnia fragmentu tej działki skoszonego w poprzednim roku, w danym roku należy pozostawić nieskoszony fragment tej działki, który obejmuje w całości również ten jej fragment, który został skoszony w poprzednim roku,

d) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

e) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas w terminie od dnia 15 maja do dnia 31 października, przy czym w terminie od dnia 15 maja do dnia 31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu, a w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu.

12. Wymogi dla wariantów wymienionych w § 3 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 lit. k rozporządzenia w zakresie ochrony siedlisk lęgowych derkacza (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne):

1) wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

a) nie wałuje się, nie włókuje i nie stosuje się gnojowicy w terminie od dnia 1 marca do dnia 1 września,

b) dopuszcza się wapnowanie,

c) dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok), w przypadku użytkowania kośnego, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne,

d) nie stosuje się zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych innych niż wymienione w lit. a w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;

2) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

a) jeden pokos w roku w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

b) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej lub działki przyrodniczej o powierzchni wynoszącej 5–10% powierzchni tej działki; w kolejnych pokosach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone,

c) dla działek rolnych lub działek przyrodniczych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonej i koszenie co roku całej działki rolnej lub działki przyrodniczej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści i uzasadni taką możliwość,

d) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawiania rozdrobnionej biomasy) w terminie do 2 tygodni po pokosie; biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać usunięta z działki rolnej lub działki przyrodniczej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku,

e) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym wypas po pokosie nie później niż do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha oraz obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach wariantu,

f) przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w sytuacji odtwarzania zdegradowanych siedlisk (łąki nieużytkowane od wielu lat lub łąki z gatunkami niepożądanymi określonymi w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia) w uzasadnionych i określonych przez eksperta przyrodniczego przypadkach dopuszcza się:

– wykonanie 2 pokosów w roku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października,

– niepozostawianie nieskoszonego fragmentu działki rolnej.

13. Współczynniki przeliczania zwierząt na DJP stosowane w przypadku wymogów dotyczących użytkowania pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych.

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik

przeliczania

zwierząt na

DJP

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik

przeliczania

zwierząt na

DJP

Konie ras dużych/konie pozostałe

Kozy

1

Ogiery, klacze lub

wałachy

1,2

29

Kozy matki

0,15

2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

30

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,05

3

Źrebaki powyżej 1

roku do 2 lat

0,8

31

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,08

4

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

32

Pozostałe kozy

0,1

5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

Owce

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)

33

Owce powyżej 1,5

roku

0,1

6

Ogiery, klacze lub

wałachy

0,6

34

Tryki powyżej 1,5

roku

0,12

7

Źrebaki powyżej 2 lat

0,5

35

Jagnięta do 3,5 miesiąca

0,05

8

Źrebaki powyżej 1

roku do 2 lat

0,35

36

Tryczki

0,08

9

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,2

37

Maciorki

0,1

10

Źrebięta do 6 miesięcy

0,12

Drób

Bydło

38

Gęsi

0,008

11

Buhaje

1,4

Jelenie szlachetne

12

Krowy

1

39

Byki

0,42

40

Łanie

0,24

13

Jałówki cielne

1

41

Pozostałe

0,1

14

Jałówki powyżej 1

roku

0,8

Daniele

15

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

42

Byki

0,22

16

Opasy powyżej 1 roku

0,9

43

Łanie

0,13

17

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,36

44

Pozostałe

0,06

18

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

45

Króliki

0,007

Lamy

Bawół domowy

19

Samice powyżej 1

roku

0,20

46

Bawół domowy powyżej 2 lat

0,7

20

Samce powyżej 1 roku

0,19

47

Bawół domowy od 1

roku do 2 lat

0,4

21

Młode powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,12

48

Bawół domowy powyżej 6 miesięcy

do 1 roku

0,3

22

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,05

49

Bawół domowy do 6 miesięcy

0,13

Muł

Alpaki

23

Muł powyżej 2 lat

0,6

50

Samice powyżej 1

roku

0,11

24

Muł od 1 roku do 2 lat

0,3

51

Samce powyżej 1

roku

0,12

25

Muł do 1 roku

0,1

52

Młode powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,05

Osioł

53

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,03

26

Osioł powyżej 2 lat

0,5

 

27

Osioł od 1 roku do 2

lat

0,25

28

Osioł do 1 roku

0,07

 

II. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 3 rozporządzenia (użytkowanie kośne, użytkowanie kośno-pastwiskowe, użytkowanie pastwiskowe albo użytkowanie naprzemienne)

1. Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

1) nie wałuje się, nie stosuje się: komunalnych osadów ściekowych, podsiewu oraz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania;

2) nie włókuje się w okresie od dnia:

a) 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),

b) 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.);

3) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem selektywnego i miejscowego niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

4) nie tworzy się nowych urządzeń melioracji wodnych oraz rozbudowy, przebudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba, że takie działania:

a) wynikają z planu ochrony albo planu zadań ochronnych ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub

b) dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone i uzasadnione przez doradcę rolnośrodowiskowego;

5) nie składuje biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej);

6) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

2. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym i kośno-pastwiskowym:

1) częstotliwość koszenia:

a) nie więcej niż dwa pokosy w roku, w przypadku użytkowania kośnego; liczba pokosów określona przez doradcę rolnośrodowiskowego,

b) jeden pokos w roku, w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego;

2) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września;

3) pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 5–20% powierzchni tej działki; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone, a w przypadku pokosów w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;

4) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku;

5) dla działek rolnych nieprzekraczających powierzchni 1 ha jest dopuszczalne zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;

6) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie nie później niż dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji.

3. Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

1) wypas w terminie od dnia 1 maja i do dnia 31 października na obszarach do 300 m n.p.m. lub od dnia 20 maja do dnia 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.;

2) wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji;

3) dopuszcza się wypas przez cały rok koników polskich i koni huculskich, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha i obciążeniu do 10 DJP/ha gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach interwencji, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość;

4) w przypadku niedojadów – wykaszanie niedojadów raz w roku w terminie określonym przez doradcę rolnośrodowiskowego, nie wcześniej niż w dniu 31 października, oraz zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku. 4. Do przeliczania zwierząt na DJP stosuje się współczynniki określone w ust. 13 w części I.

III. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 4 rozporządzenia

1) zachowanie sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych, który obejmuje co najmniej 12 drzew:

a) rozmnażanych na silnie rosnących podkładkach,

b) prowadzonych jako pienne drzewa,

c) w wieku od 15 lat,

d) reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki;

2) liczba drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90, przy czym istnieje możliwość uzupełnienia wypadów w sadzie. Uzupełniania dokonuje się drzewami odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r., rozmnażanymi na silnie rosnących podkładkach i prowadzonymi jako pienne drzewa;

3) co najmniej 75% drzew ma minimalną wysokość pnia 1,20 m (pozostałe 25% drzew, które są niższe, są wliczane do obsady);

4) sad nie jest prowadzony jako uprawa jednorzędowa;

5) nie stosuje się środków ochrony roślin, z wyłączeniem dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;

6) wykonywanie, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie:

a) cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony,

b) usuwanie odrostów i samosiewów,

c) bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie i zającokształtne;

7) koszenie trawy co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym nie później niż do dnia 31 sierpnia lub wypasanie w okresie wegetacyjnym;

8) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (możliwe pozostawienie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.

IV. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 5 rozporządzenia

1. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia – uprawa roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia:

1) w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard, natomiast w drugim, trzecim i piątym roku uprawy tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku – w przypadku uprawy roślin jednorocznych i dwuletnich;

2) w pierwszym roku uprawy danej odmiany z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard – w przypadku uprawy bylin.

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia:

1) wytwarza się materiału siewnego odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zgodnie z przepisami o nasiennictwie (przy utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzeniu dokumentacji plantacji oraz wykonywanych zabiegów i uzyskaniu świadectwa oceny laboratoryjnej) lub

2) wytwarza się materiału siewnego gatunków rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia, spełniającego minimalne wymagania jakościowe określone w tabeli I i II oraz posiadanie wyników badań laboratoryjnych w tym zakresie.

TABELA I. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA NASION POZOSTAŁYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZAGROŻONYCH EROZJĄ GENETYCZNĄ (ZBOŻA)

Lp.

Gatunki

Minimalna

czystość

analityczna

(nasiona

czyste)

Maksymalna

zawartość

nasion innych

gatunków

(nasiona innych

gatunków roślin)

Minimalna

zdolność kiełkowania

(siewki normalne i nasiona twarde)

% wagowy

szt./500g

% liczbowy

1

Pszenica płaskurka

(Triticum diccocum Schrank)

98

601)

85

2

Pszenica samopsza

(Triticum monococcum L.)

98

601), 2)

85

3

Żyto krzyca (Secale cereale var. multicale Metzg. ex Alef.)

98

60

85

1) Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis).

2) Wielkość próby do badań wynosi 1 kg.

 

TABELA II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA NASION POZOSTAŁYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZAGROŻONYCH EROZJĄ GENETYCZNĄ (INNE GATUNKI)

Lp.

Gatunki

Minimalna

czystość

analityczna

(nasiona

czyste)

Maksymalna

zawartość nasion innych gatunków

(nasiona innych

gatunków roślin)

Minimalna zdolność kiełkowania

(siewki normalne i nasiona twarde)

% wagowy

% liczbowy

1

Lnianka siewna

(Lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz)

98

0,3

80

2

Nostrzyk biały

(Melilotus alba Medik.)

96

2,51)

802)

3

Lędźwian siewny

(Lathyrus sativus L.)

98

1,5

80

4

Soczewica jadalna

(Lens culinaris Medik.)

98

1,5

80

5

Pasternak zwyczajny

(Pastinaca sativa L.)

97

0,5

70

6

Przelot pospolity

(Anthyllis vulneraria L.)

96

0,7

753)

7

Gryka tatarka

(Fagopyrum tataricum

L. Gaertn.)

96

1,5

80

8

Komonica błotna

(Lotus uliginosus Schkuhr)

95

1,81)

753)

9

Sałata łodygowa

(głąbiki krakowskie)

(Lactuca sativa var. Angustana)

95

0,5

75

1) Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta).

2) Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

3) Do 40% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

 

V. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 7 rozporządzenia

1. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia:

1) założenie na gruncie ornym pasa kwietnego o szerokości od 3 do 9 m i powierzchni co najmniej 0,1 ha przez wysiew w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października (w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) lub od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja (w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) mieszanki nasion, przy czym mieszanka ta:

a) zawiera co najmniej 10 gatunków roślin określonych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w tym co najmniej 6 gatunków wieloletnich,

b) zawiera gatunki uprawne i gatunki dziko rosnące, w tym uprawne lub dziko rosnące jednoroczne i dziko rosnące wieloletnie i dwuletnie,

c) nie zawiera gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych wskazanych w wykazie gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych;

2) w pierwszym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego na pasie kwietnym założonym zgodnie z pkt 1 udział powierzchniowy roślin z gatunków z rodziny traw, wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, wynosi nie więcej niż 20%;

3) utrzymanie w okresie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego pasa kwietnego założonego zgodnie z pkt 1;

4) w przypadku zakładania i utrzymywania na gruntach ornych więcej niż jednego pasa kwietnego odległość między położonymi najbliżej siebie punktami znajdującymi się na granicach tych pasów powinna wynosić co najmniej 50 m;

5) dopuszcza się podsiew pasa kwietnego w miejscach wypadów roślin gatunkami roślin określonymi w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem gatunków z rodziny traw;

6) obowiązkowy podsiew pasa kwietnego gatunkami roślin określonymi w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem gatunków z rodziny traw, w przypadku gdy liczba gatunków określonych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w tym pasie kwietnym wynosi mniej niż 5;

7) koszenie 50% powierzchni pasa kwietnego raz w roku w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października; w dwóch kolejnych latach pozostawia się nieskoszony inny fragment pasa kwietnego; zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa;

8) w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji rozwoju w obrębie pasa kwietnego roślin gatunków niepożądanych określonych w wykazie gatunków niepożądanych w wieloletnich pasach kwietnych, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści i uzasadni taką możliwość, jest możliwe dodatkowe jednorazowe koszenie przed dniem 1 września powierzchni, na której występują te gatunki, z obowiązkiem usunięcia skoszonej biomasy (w tym niepozostawianie rozdrobnionej biomasy); w terminie do 14 dni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z powierzchni pasa kwietnego;

9) obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów w obrębie pasa kwietnego;

10) w obrębie pasa kwietnego nie dokonuje się:

a) przeorywania,

b) wypasu,

c) stosowania nawozów mineralnych i naturalnych,

d) stosowania osadów ściekowych,

e) stosowania środków ochrony roślin,

f) składowania obornika, siana, słomy lub odpadów,

g) wykorzystywania pasów kwietnych jako dróg dojazdowych,

h) pozostawiania maszyn i urządzeń rolniczych.

WYKAZ GATUNKÓW NIEPOŻĄDANYCH W WIELOLETNICH PASACH KWIETNYCH:

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Akebia pięciolistkowa

Akebia quinate

Ambrosia bylicolistna

Ambrosia artemisiifolia

Barszcz Mantegazziego

Heracleum mantegazzianum

Barszcz perski

Heracleum persicum

Barszcz Sosnowskiego

Heracleum sosnowskyi

Bożodrzew gruczołkowaty

Ailanthus altissima

Chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli

Czeremcha amerykańska

Padus (Prunus) serotina

Dereń rozłogowy

Cornus sericea

Doględka nastroszona

Grindelia squarrosa

Jesion pensylwański

Fraxinus pennsylvanica

Klon jesionolistny

Acer negundo

Kolcolist zachodni

Ulex europaeus

Kolczurka klapowana

Echinocystis lobate

Mozga trzcinowata

Phalaris arundinacea

Nawłoć kanadyjska

Solidago canadensis

Nawłoć późna

Solidago gigantea

Nawłoć wąskolistna

Solidago graminifolia

Niecierpek gruczołowaty

Impatiens glandulifera

Owies głuchy

Avena fatua

Perz zwyczajny

Elymus repens

Przetacznik perski

Veronica persica

Rdestowiec

Fallopia sachalinensis 'Igniscum'

Rdestowiec czeski

Fallopia × bohemica

Rdestowiec ostrokończysty

Fallopia japonica

Rdestowiec sachaliński

Fallopia sachalinensis

Robinia akacjowa

Robinia pseudoacacia

Róża pomarszczona

Rosa rugosa

Rudbekia naga

Rudbeckia laciniate

Rutwica wschodnia

Galega orientalis

Rzepień włoski

Xanthium albinum

Spartyna

Spartina alternifolia (Sporobolus alternifolus)

Spartyna angielska

Spartina anglica (Sporobolus anglicus)

Starzec nierównozębny

Senecio inaequidens

Stokłosa spłaszczona

Bromus carinatus

Szarłat szorstki

Amaranthus retroflexus

Śmiałek darniowy

Deschampsia caespitosa

Świdośliwa kłosowa

Amelanchier spicata

Świdośliwa lamarca

Amelanchier lamarckii

Tawuła kutnerowata

Spiraea tomentosa

Tomka oścista

Anthoxanthum aristatum

Trojeść amerykańska

Asclepias syriaca

Trybula leśna

Anthriscus sylvestris

Trzcina pospolita

Phragmites australis

Trzcinnik piaskowy

Calamagrostis epigeios

Tulejnik amerykański

Lysichiton americanus

Włośnica sina

Setaria pumila

Włośnica zielona

Setaria viridis

Wyczyniec polny

Alopecurus myosoruides

Żółtlica drobnokwiatowa

Galinsoga parviflora

Żółtlica owłosiona

Galinsoga ciliata

 

2. W ramach wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia:

1) założenie i utrzymanie w okresie zobowiązania ogródka bioróżnorodności zawierającego co najmniej 20 gatunków roślin (w ramach jednego gatunku dopuszcza się uprawę kilku odmian lub form – populacji lub genotypów), przy czym:

a) przynajmniej jeden z uprawianych gatunków roślin to gatunek warzywny wymieniony w ust. 5 pkt 2 lit. b załącznika nr 4 do rozporządzenia i jeden z uprawianych gatunków to gatunek zielarski wymieniony w ust. 5 pkt 2 lit. a załącznika nr 4 do rozporządzenia,

b) przynajmniej 3 z uprawianych gatunków lub odmian roślin to:

– odmiany regionalne lub odmiany amatorskie wpisane do krajowego rejestru lub

– odmiany marginalne z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub

– gatunki rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych wymienione w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

c) powierzchnia uprawy któregokolwiek z uprawianych gatunków lub odmian nie może przekraczać 50% powierzchni ogródka bioróżnorodności;

2) w przypadku:

a) uprawy odmian regionalnych lub odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian marginalnych z gatunków roślin rolniczych wymienionych w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia:

– w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany ta uprawa jest prowadzona z wykorzystaniem kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard; w drugim, trzecim i piątym roku jest dopuszczalna uprawa z materiału uzyskanego ze zbioru w poprzednim roku – w przypadku uprawy roślin jednorocznych i dwuletnich,

– w pierwszym roku uprawy danej odmiany ta uprawa jest prowadzona z wykorzystaniem kwalifikowanego materiału siewnego lub materiału siewnego kategorii standard – w przypadku uprawy bylin,

b) uprawy roślin z materiału pozyskanego z kolekcji banku genów – w pierwszym roku uprawa jest zakładana z tego materiału na podstawie protokołu przekazania przez bank genów;

3) w kolejnych latach realizacji zobowiązania dopuszcza się:

a) zmianę składu gatunkowego lub liczby uprawianych gatunków, przy zachowaniu minimalnej liczby 20 gatunków,

b) dodanie nowych odmian lub form (populacji lub genotypów);

4) nie stosuje się herbicydów.

Załącznik 3. [ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ]

Załącznik nr 3

ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ

1. Część ogólna – dotyczy wszystkich interwencji i zawiera w szczególności:

1) następujące dane rolnika lub zarządcy realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania albo siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz ich podpis;

2) następujące dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej, a w przypadku gdy ten plan został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego – dane tego eksperta: imię i nazwisko, numer uprawnienia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i ich podpis;

3) oświadczenie eksperta przyrodniczego o sporządzeniu dokumentacji przyrodniczej, gdy w ramach zobowiązania jest wymagane posiadanie dokumentacji przyrodniczej;

4) informację o latach realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w formie wykazu;

5) informację o realizowanych przez rolnika lub zarządcę zobowiązaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach interwencji lub wariantów interwencji, w formie wykazu;

6) oświadczenie rolnika lub zarządcy o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej;

7) datę sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej.

2. Część szczegółowa – dotyczy poszczególnych interwencji lub wariantów w ramach interwencji i zawiera informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym informacje w zakresie:

1) działek rolnych lub działek przyrodniczych zlokalizowanych na określonych działkach referencyjnych i realizowanych na nich interwencjach lub wariantach interwencji, w formie wykazu;

2) wymogów w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym także tych doprecyzowanych przez eksperta przyrodniczego lub doradcę rolnośrodowiskowego, które powinny odpowiadać stanowi faktycznemu i deklaracji zawartej we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

3. Załącznik do planu działalności rolnośrodowiskowej – szkic gospodarstwa:

1) z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych działek rolnych lub działek przyrodniczych, na których mają być realizowane interwencje lub warianty w ramach interwencji;

2) z zaznaczeniem miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. – w przypadku interwencji wymienionej w § 3 pkt 4 rozporządzenia;

3) z zaznaczoną częścią działki rolnej lub działki przyrodniczej, która ma pozostać nieskoszona w poszczególnych latach – w przypadku interwencji wymienionych w § 3 pkt 1–3 rozporządzenia lub wariantu wymienionego w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia;

4) z zaznaczeniem istniejących drzew i krzewów w obrębie wieloletniego pasa kwietnego, podlegających obowiązkowi zachowania w ramach wariantu interwencji wymienionej w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia.

Załącznik 4. [WYKAZ UPRAW, GRUP UPRAW, GATUNKÓW I ODMIAN ROŚLIN, GATUNKÓW PTAKÓW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ RAS ZWIERZĄT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNĄ]

Załącznik nr 4

WYKAZ UPRAW, GRUP UPRAW, GATUNKÓW I ODMIAN ROŚLIN, GATUNKÓW PTAKÓW, SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ RAS ZWIERZĄT OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNĄ

1. Interwencje wymienione w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

1) ochrona cennych siedlisk przyrodniczych – typy siedlisk przyrodniczych:

a) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia obejmują zbiorowiska związku Molinion oraz nawiązujące do nich, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionego powyżej,

b) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia obejmują zbiorowiska ze związku Cnidion, zespół Sanguisorbo-Silaetum, zbiorowiska klas Asteretea tripolium i Thero-Salicornietea, zespół Potentillo-Festucetum i Scirpetum maritimi oraz nawiązujące do nich, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6440 Łąki selernicowe, 1330 Solniska nadmorskie, 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem, 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

c) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c rozporządzenia obejmują: zbiorowiska klas Festuco-Brometea, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Nardo-Callunetea, Violetea calaminariae, zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, 6210 murawy kserotermiczne, 6230 murawy bliźniczkowe, 6130 murawy galmanowe, 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, 5130 formacje z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach, 4010 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, 4030 suche wrzosowiska, murawy zawciągowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

d) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. d rozporządzenia obejmują zbiorowiska związku Calthion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, z wyłączeniem zbiorowisk kadłubowych,

e) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e rozporządzenia obejmują bogate gatunkowo zbiorowiska związków Arrhenatherion Cynosurion i Polygono-Trisetion oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek fitooscjologicznych, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 6520 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej,

f) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. f oraz g i pkt 2 lit. f oraz g rozporządzenia obejmują: zbiorowiska klas Scheuzerio-Caricetea nigrae, Oxycocco-Sphagnetea, wybrane zbiorowiska związku Magnocaricion (Caricetum buxbaumii, Cladietum marisci), Cratoneurion commutati, Rhynchosporion oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność gatunków wskaźnikowych, zgodnie z metodyką, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, to jest siedliska: 7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 7120 torfowiska wysokie zdegradowane, ale zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7150 obniżenia na podłożu torfowym, 7210 torfowiska nakredowe, 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 7220 źródliska wapienne oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej i inne mszyste zbiorowiska wielkoturzycowe;

2) warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. h–k oraz pkt 2 lit. h–k rozporządzenia obejmują następujące gatunki:

a) rycyk (Limosa limosa),

b) kszyk (Gallinago gallinago),

c) krwawodziób (Tringa totanus),

d) czajka (Vanellus vanellus),

e) dubelt (Gallinago media),

f) kulik wielki (Numenius arquata),

g) wodniczka (Acrocephalus paludicola), h) derkacz (Crex crex).

2. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 4 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki drzew owocowych:

Gatunek

Odmiana

Jabłonie

Ananas Berżenicki, Anis, Antonówka Półtorafuntowa (Antonówka Śmietankowa, Antonówka Biała, Śmietankowe, Antonówka Zwykła), Arkad Zimowy, Babuszkino, Bankroft, Beforest, Berlepsch, Berner Rosen (Różanka Berneńska), Bismark (Jabłko Bismarka), Blutroter Kardinal, Boiken, Boskoop, Brzęczka, Bukówka, Calville Blanc d'Hiver, Carpentin Cellini, Cesarz Aleksander (Aporta), Cesarz Wilhelm, Charłamowska, Cox's Pomona, Cukrówka Litewska (Białe Słodkie), Cyganka, Cytrynówka, Deans' Codlin, Dr. Oldenburg, Femause, Fiessers Erstling, Filippa, Freiherr von Hausen, Gaskońskie Szkarłatne, Gewürzluiken, Glogierówka (Pepinka Litewska), Gloria Mundi, Gołąbek Nathusiusa, Grafsztynek Czerwony, Grafsztynek Inflancki, Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe, Grochówka (Bohnapfel), Gruchoty, Jakub Lebel, James Grieve, Jonathan, Kalwila Aderslebeńska, Kalwila Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia Fraas'a, Kandil Sinap, Kantówka Gdańska, Kardynalskie (Kardynalskie Płomieniste), Koksa Pomarańczowa (Cox's Orange Pippin), Kosztela (Kosztylka), Kronselska (Jaśnie Pańskie), Królowa, Krótkonóżka Królewska, Krzywonóżka Reńska, Książę Albert, Książę Albrecht Pruski, Książęca, Kuzynek Buraczek (Kuzynek Czerwony), Landsberska (Reneta Landsberska), Lord Lambourne, Luiken, Malinowa Oberlandzka, Mank's Kϋchenapfel, Niezrównane Peasgooda, Montwiłłówka, Niezrównane Peasgooda, Oliwka Czerwona, Oliwka Inflancka, Ontario, Panieńskie, Pepina Galloway, Pepina Linneusza, Pepina Parkera, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Boskoop, Piękna z Herrnhut, Piękna z Rept, Pitmaston Pineapple, Rajewskie, Rarytas Śląski, Reders Goldrenette, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, Reneta Blenheimska, Reneta Brownlees, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Harberta, Reneta Kanadyjska, Reneta Karmelicka, Reneta Kasselska, Reneta Kulona, Reneta Muszkatołowa (Muskatka), Reneta Orleańska, Reneta Sudecka, Reneta Szampańska, Reneta Szara, Reneta Złota (Królowa Renet), Reneta Zuccalmaglio, Roter Trier'scher Weinapfel, Różanka Polska, Różanka Wirgińska, Ryszard Żółty, Schieblers Taubenapfel, Signe Tillisch, St. Edmunds Russet, Starking, Suislepper, Sztetyna Czerwona, Sztetyna Zielona, Tiefblüte, Titówka, Truskawkowe Nietschnera, Wealthy, Weisse Winter Tafetapfel, Weisskante, Złotka Kwidzyńska, Złota Szlachetna, Zorza, Żeleźniak (Żelazne Jabłko).

Grusze

Amanlisa, Bera Biała, Bera Boska (Kaiser Alexander, Apremontka), Bera Diela, Bera Liońska, Bergamota Letnia, Bergamota Złocista, Bergamota Żółta, Bera Szara, Bera Ulmska, Bergamota Czerwona Jesienna, Bojka, Bonkreta Wiliamsa (Bera Świętomichalska), Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra Ludwika, Dobra Szara, Dr Jules Guyot, Dziekanka Jesienna, Dziekanka Lipcowa, Flamandka (Topka Pękata), Jakubówka, Józefinka, Kalebasa Płocka, Klapsa (Faworytka), Komisówka, Konferencja, Kongresówka, Koźlarka Stuttgarcka, Król Sobieski, Królewna, Krzywka, Księżna Elza, Lipcówka Kolorowa, Marguerite Marillat, Nagewitzbirne, Napoleonka, Oliwierka, Panienka, Paryżanka, Patawinka, Patten, Petersbirne, Proboszczówka (Plebanka), Pstrągówka Jesienna, Pstrągówka Zimowa, Salisbury Princesse (Marianne), Solanka, Szarneza, Tongrówka (Beurré Durondeau Beurré), Urbanistka, Wczesna z Trevoux (Trewinka), Winiówka Francuska, Żyfardka.

Czereśnie

Bladoróżowa, Büttnera Czerwona (Poznańska), Czarna Późna, Czarna Późna z Turwi, Dönissena Żółta, Fromma Czarna, Germersdorfska, Hedelfińska, Kanarkowa, Kassina, Kunzego, Lotka Trzebnicka, Przybrodzka, Różowa Wielka, Schneidera Późna (Kasztany, Kasztanioki), Sercówka Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska.

Wiśnie

Gubeńska Czerecha, Hiszpanka, Hortensja, Książęca, Kerezer, Minister Podbielski, Nadwiślanka, Ostheimska, Pożóg 29, Sokówka Nowotomyska, Szklanka Polska, Szklanka Wielka, Wczesna Ludwika, wiśnie odroślowe lokalne, Włoszakowice, Wróble, Włodzimierska, Wołyńska.

Śliwy

Anna Späth, Biała Śliwa (Węgierka Biała), Brzoskwiniowa, Damacha, Fryga, Kirka, Królowa Wiktoria, Lowanka, Lubaszka, Mirabelka Flotowa, Mirabelka z Nancy, Opal, Renkloda Althana, Renkloda Ulena, Renkloda Zielona, Ruth Gerstetter, Węgierka Łowicka, Węgierka Wczesna, Węgierka Zwykła.

 

3. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 5 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki roślin:

1) gatunki roślin rolniczych:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina

Rośliny zbożowe

1

Owies szorstki (syn. owies owsik)

Avena strigosa Schreb.

roślina jednoroczna

2

Proso zwyczajne

Panicum miliaceum L.

roślina jednoroczna

3

Pszenica twarda

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

roślina jednoroczna

Rośliny oleiste i włókniste

1

Gorczyca sarepska

Brassica juncea L. Czern.

roślina dwuletnia

2

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

roślina jednoroczna

3

Len zwyczajny –

włóknisty

Linum usitatissimum L.

roślina jednoroczna

4

Mak

Papaver somniferum L.

roślina jednoroczna

5

Rzepik

Brassica rapa L. var. silvestris Lam. Briggs

roślina jednoroczna oraz

roślina dwuletnia

Rośliny pastewne

Bobowate – Fabaceae (Leguminosae)

1

Esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

bylina

2

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

bylina

3

Koniczyna

białoróżowa (syn.

koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.

bylina

4

Koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

bylina

5

Lucerna chmielowa

Medicago lupulina L.

roślina jednoroczna

Wiechlinowate – Poaceae (Gramineae)

1

Kostrzewa nitkowata

Festuca filiformis Pourr.

bylina

2

Kostrzewa owcza

Festuca ovina L.

bylina

3

Mietlica pospolita

Agrostis capillaris L.

bylina

4

Mietlica psia

Agrostis canina L.

bylina

5

Mietlica

rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

bylina

6

Rajgras wyniosły

(syn. rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius L. P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

bylina

7

Tymotka kolankowata

Phleum nodosum L.

bylina

8

Wiechlina błotna

Poa palustris L.

bylina

9

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

bylina

10

Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

bylina

11

Wyczyniec

łąkowy

Alopecurus pratensis L.

bylina

Inne gatunki

1

Brukiew

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

roślina dwuletnia

2

Kapusta pastewna

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

roślina dwuletnia

 

2) gatunki rzadko uprawianych roślin rolniczych i warzywnych:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Roślina

jednoroczna, dwuletnia lub bylina

1

Pszenica płaskurka

Triticum diccocum Schrank

roślina

jednoroczna

2

Pszenica samopsza

Triticum monococcum L.

roślina

jednoroczna

3

Żyto krzyca

Secale cereale var. multicale Metzg. ex Alef.

roślina dwuletnia

4

Lnianka siewna (lnicznik siewny)

Camelina sativa (L.) Crantz

roślina

jednoroczna

5

Nostrzyk biały

Melilotus alba Medik.

roślina

jednoroczna oraz

roślina dwuletnia

6

Przelot pospolity

Anthylis vulneraria L.

roślina dwuletnia

7

Komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr

bylina

8

Gryka tatarka

Fagopyrum tataricum L. Gaertn.

roślina

jednoroczna

9

Lędźwian siewny

Lathyrus sativus L.

roślina

jednoroczna

10

Soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

roślina

jednoroczna

11

Pasternak zwyczajny

Pastinaca sativa L.

roślina dwuletnia

12

Sałata łodygowa (głąbiki

krakowskie)

Lactuca sativa var. Angustana

roślina

jednoroczna

 

3) gatunki rzadko uprawianych roślin zielarskich:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina

1

Bukwica zwyczajna

Betonica officinalis L., syn. Stachys officinalis L.

bylina

2

Centuria pospolita

(tysiącznik)

Centaurium erythraea Rafn.

roślina jednoroczna lub dwuletnia

3

Czosnek

niedźwiedzi

Allium ursinum L.

bylina

4

Fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

roślina jednoroczna lub dwuletnia

5

Goryczka żółta

Gentiana lutea L.

bylina

6

Pierwiosnka lekarska

Primula veris L.

bylina

7

Różeniec górski

Rhodiola rosea L.

bylina

8

Turówka leśna

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.

bylina

9

Turówka wonna

Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.

bylina

10

Wiązówka

bulwkowa

Filipendula vulgaris (Moench)

bylina

11

Arnika górska

Arnica montana L.

bylina

12

Arcydzięgiel (dzięgiel) litwor

Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis Hoffm.)

roślina dwuletnia

 

4. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 6 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki zwierząt:

Gatunek

Rasa

Bydło domowe

(Bos taurus)

Bydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwono-białej, bydło rasy polskiej czarno-białej.

Konie domowe

(Equus caballus)

Koniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, konie wielkopolskie, konie zimnokrwiste w typie sokólskim, konie zimnokrwiste w typie sztumskim.

Owce domowe

(Ovis aries)

Owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie odmiany barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce żelaźnieńskie, owce rasy korideil (corriedale), owce kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel podhalański, owce rasy merynos polski w starym typie, czarnogłówka, polskie owce pogórza, polska owca górska, białogłowa owca mięsna.

Świnie (Sus scrofa)

Świnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy złotnickiej pstrej.

Kozy domowe

(Capra hircus)

koza karpacka, koza kazimierzowska, koza sandomierska

 

5. Interwencja wymieniona w § 3 pkt 7 rozporządzenia obejmuje następujące gatunki i odmiany roślin:

1) wariant wymieniony w § 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia – wykaz gatunków roślin do wyboru do mieszanek:

Lp.

Gatunek rośliny

Forma życiowa

Kategoria

użytkowa/Gatunki

Jednoroczna

Dwuletnia

Wieloletnia

Uprawna

Dziko rosnąca

Trawy

1

Babka lancetowata Plantago lanceolata

 

 

x

x

 

 

2

Babka zwyczajna Plantago major

 

 

x

 

x

 

3

Barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium

 

 

x

 

x

 

4

Bniec biały Melandrium album

x

x

x

 

x

 

5

Bniec czerwony Melandrium - rubrum

x

x

x

 

x

 

6

Bodziszek czerwony Geranium sanguineum

 

 

x

 

x

 

7

Bodziszek łąkowy Geranium

pratense

 

 

x

 

x

 

8

Bylica piołun Artemisia

absinthium

 

 

x

 

x

 

9

Bylica Artemisia vulgaris

 

 

x

 

x

 

10

Bukwica lekarska Betonica officinalis

 

 

x

 

x

 

11

Chaber bławatek Centaurea

cyanus

x

 

 

 

x

 

12

Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa

 

 

x

 

x

 

13

Chaber łąkowy Centaurea

jacea

 

 

x

 

x

 

14

Chaber nadreński Centaurea

stoebe

 

x

x

 

x

 

15

Cieciorka pstra (Topornica pstra) Coronilla varia (Securigera varia)

 

 

x

 

x

 

16

Cykoria podróżnik Cichorium

intybus

 

 

x

 

x

 

17

Czarnuszka siewna Nigella sativa

x

 

 

x

 

 

18

Czosnek winnicowy Allium vineale

 

 

x

 

x

 

19

Czosnek zielonawy Allium oleraceum

 

 

x

 

x

 

20

Czosnek szczypiorek Allium schoenoprasum

 

x

 

x

 

 

21

Dziewanna drobnokwiatowa; Dziewanna firletkowa Verbascum thapsus Verbascum lychnitis i inne dziewanny

 

x

 

 

x

 

22

Dziewanna pospolita Verbascum nigrum

 

x

 

 

x

 

23

Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum

 

x

 

 

x

 

24

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum

 

 

x

 

x

 

25

Dzwonek rozpierzchły

Campanula patula

 

 

x

 

x

 

26

Dzwonek skupiony Campanula glomerata

 

 

x

 

x

 

27

Facelia błękitna Phacelia

tanacetifolia

x

 

 

x

 

 

28

Fiołek trójbarwny Viola tricolor

x

x

 

 

x

 

29

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

 

 

x

 

x

 

30

Głowienka pospolita Prunella vulgaris

 

x

x

 

x

 

31

Gorczyca biała Sinapis alba

x

 

 

x

 

 

32

Goździk katruzek Dianthus

carthusianorum

 

 

x

 

x

 

33

Groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus

 

 

x

 

x

 

34

Groszek łąkowy Lathyrus

pratensis

 

x

x

 

x

 

35

Gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum

x

 

 

x

 

 

36

Hyzop lekarski Hyssopus officinalis

 

 

x

 

x

 

37

Jasnota różowa Lamium amplexicaule

x

 

 

 

x

 

38

Jasnota purpurowa Lamium purpureum

x

 

 

 

x

 

39

Jasnota plamista Lamium maculatum

 

x

x

 

x

 

40

Jasieniec piaskowy Jasione montana

x

x

x

 

x

 

41

Jastrun właściwy Leucanthemum vulgare

 

 

x

 

x

 

42

Kąkol polny Agrostemma githago

x

 

 

 

x

 

43

Kminek zwyczajny Carum carvi

 

x

 

 

x

 

44

Kocimiętka właściwa Nepeta

cataria

 

 

x

 

x

 

45

Kolendra siewna Coriandrum sativum

x

 

 

x

 

 

46

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

 

 

x

x

 

 

47

Koniczyna biała Trifolium

repens

 

 

x

x

 

 

48

Koniczyna krwistoczerwona Trifolium incarnatum

x

x

 

x

 

 

49

Koniczyna łąkowa Trifolium

pratense

 

 

x

x

 

 

50

Koniczyna polna Trifolium arvense

x

x

 

 

x

 

51

Koper ogrodowy Anethum graveloens

x

 

 

x

 

 

52

Kostrzewa czerwona Festuca rubra

 

 

x

 

 

x

53

Kostrzewa łąkowa Festuca

pratensis

 

 

x

 

 

x

54

Kostrzewa owcza Festuca ovina

 

 

x

 

 

x

55

Kozibród łąkowy Tragopogon

pratensis

 

x

 

 

x

 

56

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

 

 

x

 

x

 

57

Krwawnik pospolity Achillea millefolium

 

 

x

 

x

 

58

Krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor

 

 

x

 

x

 

59

Krwiściąg lekarski

Sanguisorba officinalis

 

x

x

 

x

 

60

Kuklik zwisły Geum rivale

 

x

x

 

x

 

61

Kupkówka pospolita Dactylis

glomerata

 

 

x

 

 

x

62

Lebiodka pospolita Origanum vulgare

 

 

x

 

x

 

63

Lepnica rozdęta Silene vulgaris

 

 

x

 

x

 

64

Lnica pospolita Linaria vulgaris

 

 

x

 

x

 

65

Lnicznik siewny Camelina sativa

x

 

 

x

 

 

66

Lucerna nerkowata (Lucerna chmielowa) Medicago lupulina

x

 

 

x

 

 

67

Lucerna siewna Medicago sativa

 

 

x

x

 

 

68

Łubin żółty Lupinus luteus

x

 

 

x

 

 

69

Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum

 

 

x

 

x

 

70

Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides

 

 

x

 

x

 

71

Mak piaskowy Papaver argemone

x

 

 

 

x

 

72

Mak wątpliwy Papaver dubium

x

 

 

 

x

 

73

Mak polny Papaver rhoeas

x

 

 

 

x

 

74

Marchew zwyczajna (dzika) Daucus carota subsp. carota

 

x

 

 

x

 

75

Mierznica czarna Ballota nigra

 

 

x

 

x

 

76

Mniszek pospolity Taraxacum officinale agg.

 

 

x

 

x

 

77

Mydlnica lekarska Saponaria officinalis

 

 

x

 

x

 

78

Nagietek lekarski Calendula officinalis

x

 

 

x

 

 

79

Nostrzyk biały Melilotus alba

x

x

 

 

x

 

80

Nostrzyk żółty Melilotus

officinalis

x

x

 

 

x

 

81

Ogórecznik lekarski Borago

officianalis

x

 

 

x

 

 

82

Oman łąkowy Inula britannica

 

x

x

 

x

 

83

Pasternak zwyczajny Pastinaca sativa

 

x

 

 

x

 

84

Podbiał pospolity Tussilago

farfara

 

 

x

 

x

 

85

Prawoślaz lekarski Althaea

officinalis

 

 

x

 

x

 

86

Przelot pospolity Anthyllis vulneraria

 

 

x

 

x

 

87

Przytulia biała Galium album

 

 

x

 

x

 

88

Przytulia właściwa Galium verum

 

 

x

 

x

 

89

Rumian polny Anthemis arvensis

x

 

 

 

x

 

90

Rumianek pospolity Matricaria chamomilla (Chamomilla recutita)

x

 

 

 

x

 

91

Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria

 

 

x

 

x

 

92

Rzeżucha łąkowa Cardamine

pratensis

 

x

x

 

x

 

93

Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum

 

 

x

 

x

 

94

Słonecznik zwyczajny

Helianthus annuus

x

 

 

x

 

 

95

Smółka pospolita Viscaria vulgaris

 

 

x

 

x

 

96

Sparceta siewna Onobrychis viciifolia

 

 

x

x

 

 

97

Szałwia lekarska Salvia officinalis

 

 

x

x

 

 

98

Szałwia łąkowa Salvia pratensis

 

 

x

 

x

 

99

Szczaw polny Rumex acetosella

 

 

x

 

x

 

100

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa

 

 

x

 

x

 

101

Ślaz dziki Malva sylvestris

 

x

x

 

x

 

102

Ślaz zygmarek Malva alcea

 

 

x

 

x

 

103

Świerzbnica polna Knautia arvensis

 

 

x

 

x

 

104

Trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa

 

 

x

 

x

 

105

Trybula ogrodowa Anthriscus cerefolium

x

 

 

 

x

 

106

Wiązówka błotna Filipendula

ulmaria

 

 

x

 

x

 

107

Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris

 

x

x

 

x

 

108

Wiechlina łąkowa Poa

pratensis

 

 

x

 

 

x

109

Wiesiołek dwuletni Oenothera biennis s.l.

 

x

 

 

x

 

110

Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare

 

 

x

 

x

 

111

Wyczyniec łąkowy Alopecurus

pratensis

 

 

x

 

 

x

112

Wyka siewna Vicia sativa

x

 

 

x

 

 

113

Wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta

x

 

 

 

x

 

114

Wyka płotowa Vicia sepium

 

x

x

 

x

 

115

Złocień polny Chrysanthemum (Glebionis) segetum

x

 

 

 

x

 

116

Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare

 

 

x

 

x

 

 

2) wariant wymieniony w § 3 pkt 7 lit. b rozporządzenia:

a) gatunki roślin zielarskich:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina

1

Anyż (biedrzeniec anyż)

Pimpinella anisum L.

roślina jednoroczna

2

Arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

bylina

3

Arnika łąkowa

Arnica chamissonis Less.

bylina

4

Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

bylina

5

Babka płesznik

Plantago psyllium L.

roślina jednoroczna

6

Bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

roślina jednoroczna

7

Bluszczyk kurdybanek

Glechoma hederacea L.

bylina

8

Bukwica zwyczajna

Betonica officinalis L.

bylina

9

Bylica piołun

Artemisia absinthium L.

bylina

10

Bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

bylina

11

Centuria pospolita

(tysiącznik)

Centaurium erythraea Rafn.

roślina jednoroczna lub

dwuletnia

12

Czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

roślina jednoroczna

13

Cząber górski

Satureja montana L.

bylina

14

Cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

roślina jednoroczna

15

Czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

bylina

16

Drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

roślina jednoroczna

17

Dziewanna wielkokwiatowa

Verbascum thapsiforme Schrad.

roślina dwuletnia

18

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

bylina

19

Fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

roślina jednoroczna lub

dwuletnia

20

Glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium majus L.

bylina

21

Goryczka żółta

Gentiana lutea L.

bylina

22

Hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

bylina

23

Jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea (L.) Moench

bylina

24

Kocimiętka właściwa (K.

cytrynowa)

Nepeta cataria L. (N. cataria L. var. citriodora)

bylina

25

Kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

roślina jednoroczna

26

Kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

bylina

27

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

bylina

28

Krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

bylina

29

Kuklik pospolity

Geum urbanum L.

bylina

30

Kuklik zwisły

Geum rivale L.

bylina

31

Lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

bylina

32

Lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris Mill.

bylina

33

Lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

bylina

34

Macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides L.

bylina

35

Majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

roślina jednoroczna

36

Malwa czarna

Althaea rosea (L.) Cav. var. nigra)

roślina dwuletnia

37

Marchewnik anyżowy

Myrrhis odorata Scop.

roślina dwuletnia lub bylina

38

Melisa lekarska

Melissa officinalis L.

bylina

39

Mięta kędzierzawa

Mentha spicata L. var. crispa

bylina

40

Mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

bylina

41

Mięta zielona

Mentha spicata L.

bylina

42

Nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

roślina jednoroczna

43

Nasturcja większa

Tropaeolum majus L.

bylina

44

Nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

roślina jednoroczna lub

dwuletnia

45

Ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

roślina jednoroczna

46

Pierwiosnka lekarska

Primula veris L.

bylina

47

Prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

bylina

48

Różeniec górski

Rhodiola rosea L.

bylina

49

Rumian szlachetny

Chamaemelum nobile (L.) All. syn. Anthemis nobilis L.

bylina

50

Rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

roślina jednoroczna

51

Ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

bylina

52

Rutwica lekarska

Galega officinalis L.

bylina

53

Serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

bylina

54

Szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

bylina

55

Szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

bylina

56

Ślaz dziki

Malva sylvestris L.

roślina dwuletnia lub

bylina

57

Trybula ogrodowa

Anthriscus cerefolium Hoffm.

roślina jednoroczna

58

Turówka leśna

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.

bylina

59

Turówka wonna

Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.

bylina

60

Tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

bylina

61

Wiązówka bulwkowa

Filipendula vulgaris Moench

bylina

62

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

roślina dwuletnia

63

Wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa Hudziok

roślina jednoroczna

 

b) gatunki roślin warzywnych:

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina

1

Bób

Vicia faba L.

roślina jednoroczna

2

Burak

Beta vulgaris L.

roślina dwuletnia

3

Cebula

Allium cepa L.

roślina dwuletnia

4

Cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

bylina

5

Cukinia

Cucurbita pepo L.

bylina

6

Cykoria liściowa

Cichorium intybus L.

roślina jednoroczna

7

Dynia olbrzymia

Cucurbita maxima L.

roślina jednoroczna

8

Dynia piżmowa

Cucurbita pepo L.

roślina jednoroczna

9

Dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

roślina jednoroczna

10

Endywia

Cichorium endivia L.

roślina jednoroczna lub dwuletnia

11

Fasola zwykła

Phaselous vulgaris L.

roślina jednoroczna

12

Groch siewny

Pisum sativum L. (partim)

roślina jednoroczna

13

Jarmuż

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

14

Kalafior

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

15

Kalarepa

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

16

Kapusta biała

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

17

Kapusta brukselska

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

18

Kapusta czerwona

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

19

Kapusta włoska

Brassica oleracea L.

roślina dwuletnia

20

Koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

roślina jednoroczna

21

Marchew jadalna

Daucus carota L.

roślina dwuletnia

22

Ogórek

Cucumis sativus L.

roślina jednoroczna

23

Parpyka

Capsicum annuum L.

roślina jednoroczna

24

Pietruszka

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A.W. Hill

roślina dwuletnia

25

Pomidor

Solanum lycopersicum L.

roślina jednoroczna

26

Por

Allium porrum L.

roślina dwuletnia

27

Rokietta siewna / Rukola

Eruca sativa Mill.

roślina jednoroczna

28

Roszponka warzywna

Valerianella locusta

roślina jednoroczna lub dwuletnia

29

Rzodkiewka

Raphanus sativus L.

roślina jednoroczna lub dwuletnia

30

Sałata

Lactuca sativa L.

roślina jednoroczna

31

Seler

Apium graveolens L.

roślina dwuletnia

32

Szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

bylina

33

Szpinak warzywny

Spinacia oleracea L.

roślina jednoroczna

 

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB WARIANTÓW W RAMACH INTERWENCJI]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH INTERWENCJI LUB WARIANTÓW W RAMACH INTERWENCJI

Lp.

Interwencja

Wariant

Stawki płatności

1.

1. Ochrona cennych

siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach

Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

1.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1568 zł/ha

1.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1452 zł/ha

1.3. Murawy

1612 zł/ha

1.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1115 zł/ha

1.5. Półnaturalne łąki świeże

1497 zł/ha

Torfowiska:

 

1.6.1 Torfowiska – wymogi kluczowe

912 zł/ha

1.6.2 Torfowiska – wymogi kluczowe i

uzupełniające

1536 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

1.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich

gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka)

1055 zł/ha

1.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i

kulika wielkiego

1347 zł/ha

1.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

1555 zł/ha

1.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

1055 zł/ha

2.

2. Ochrona cennych

siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

 

2.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1568 zł/ha

2.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1452 zł/ha

2.3. Murawy

1612 zł/ha

2.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1115 zł/ha

2.5. Półnaturalne łąki świeże

1497 zł/ha

Torfowiska:

 

2.6.1. Torfowiska – wymogi kluczowe

912 zł/ha

2.6.2. Torfowiska – wymogi kluczowe i

uzupełniające

1536 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

 

2.7. Ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób i czajka)

1055 zł/ha

2.8. Ochrona siedlisk lęgowych dubelta i

kulika wielkiego

1347 zł/ha

2.9. Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki

1555 zł/ha

2.10. Ochrona siedlisk lęgowych derkacza

1055 zł/ha

3.

3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000

836 zł/ha

4.

4. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

2117 zł/ha

5.

5. Zachowanie

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w

rolnictwie

5.1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin

1411 zł/ha

5.2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin

1619 zł/ha

6.

6. Zachowanie

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w

rolnictwie

6.1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne

2738 zł/szt.

6.1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne

1752 zł/szt.

6.2.1.1. Zachowanie lokalnych ras koni –

samice (konie małopolskie i wielkopolskie)

2669 zł/szt.

6.2.1.2. Zachowanie lokalnych ras koni –

samce (konie małopolskie i wielkopolskie)

5925 zł/szt.

6.2.2.1. Zachowanie lokalnych ras koni –

samice (konie śląskie)

2461 zł/szt.

6.2.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni –

samce (konie śląskie)

5275 zł/szt.

6.2.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i konie huculskie)

2395 zł/szt.

6.2.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i konie huculskie)

5130 zł/szt.

6.2.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie

sztumskim i sokólskim)

2185 zł/szt.

6.2.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie

sztumskim i sokólskim)

2513 zł/szt.

6.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

500 zł/szt.

6.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1335 zł/szt.

6.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

953 zł/szt.

7.

7. Bioróżnorodność na

gruntach ornych

7.1. Wieloletnie pasy kwietne

3501 zł/ha

7.2. Ogródki bioróżnorodności

2342 zł/ha

 

Załącznik 6. [KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW]

Załącznik nr 6

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW

1. Koszty transakcyjne dla interwencji wymienionych w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

1) w związku ze sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej:

Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty

przeznaczonej na

refundację kosztów

transakcyjnych

Koszty transakcyjne w związku ze sporządzeniem dokumentacji

przyrodniczej dla siedliska

przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków o powierzchni:

do 1 ha

400 zł

powyżej 1 ha do 5 ha

917 zł

powyżej 5 ha do 20 ha

1834 zł

powyżej 20 ha do 50 ha

2751 zł

powyżej 50 ha

3669 zł

 

2) w związku ze sporządzeniem szczegółowej części planu działalności rolnośrodowiskowej:

Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty

przeznaczonej na

refundację kosztów

transakcyjnych

Koszty transakcyjne w związku ze sporządzeniem szczegółowej części planu działalności rolnośrodowiskowej

dla siedliska przyrodniczego lub

siedliska lęgowego ptaków o

powierzchni:

do 1 ha

100 zł

powyżej 1 ha do 5 ha

393 zł

powyżej 5 ha do 20 ha

786 zł

powyżej 20 ha do 50 ha

1179 zł

powyżej 50 ha

1572 zł

 

2. Koszty transakcyjne dla wariantu wymienionego w § 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia:

Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty

przeznaczonej na

refundację kosztów

transakcyjnych

1. Koszt wykonania oceny wytworzonych nasion w laboratoriach urzędowych lub

akredytowanych – w przypadku

wytwarzania nasion gatunków roślin

wymienionych w ust. 3 pkt 2

załącznika nr 4 do rozporządzenia

za jeden z następujących gatunków roślin: lnianka siewna (lnicznik siewny) (Camelina sativa L.) Crantz), nostrzyk biały (Melilotus alba Medik.), lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.), soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.), pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.), przelot pospolity (Anthylis vulneraria L.), komonica błotna (Lotus uliginosus Schkuhr), Sałata łodygowa (głąbiki krakowskie) (Lactuca sativa var. Angustana)

330 zł

za jeden z następujących gatunków roślin: pszenica płaskurka (Triticum diccocum Schrank), pszenica samopsza (Triticum monococcum L.), żyto krzyca (Secale cereale var. multicale Metzg. ex Alef.), gryka tatarka (Fagopyrum tataricum L. Gaertn.)

295 zł

2. Koszt wykonania oceny

wytworzonego materiału siewnego w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych – w przypadku

wytwarzania materiału siewnego roślin odmian regionalnych lub

odmian amatorskich wpisanych do krajowego rejestru lub odmian

marginalnych z gatunków roślin

rolniczych wymienionych w ust. 3

pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia

za każdą odmianę rośliny

322 zł

 

Załącznik 7. [WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH]

Załącznik nr 7

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH

Lp.

Rodzaj uchybienia

Współczynnik dotkliwości

uchybienia

Współczynnik trwałości

uchybienia

Iloczyn współczynników dotkliwości

uchybienia

i trwałości

uchybienia

Odwracalna krótkotrwała

Odwracalna długotrwała

Nieodwracalna

 

1,25

1,5

1,75

I. Interwencje wymienione w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia

Warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. a–g oraz pkt 2 lit. a–g rozporządzenia:

1

Zastosowanie wałowania

50%

1,5

75%

2

Zastosowanie komunalnych

osadów ściekowych

25%

1,5

38%

3

Zastosowanie podsiewu bez uprawy powierzchniowej gleby

25%

1,5

38%

4

Zastosowanie podsiewu z zastosowaniem uprawy powierzchniowej gleby

33%

1,5

50%

5

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przyorywanie

50%

1,5

75%

6

Zastosowanie włókowania w

okresie:

– od dnia 1 kwietnia do dnia 1

września na obszarach

nizinnych (do 300 m n.p.m.),

– od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.)

20%

1,5

30%

7

Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyłączeniem

selektywnego i miejscowego

niszczenia niepożądanych gatunków roślin określonych w metodyce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, w szczególności inwazyjnych, z

zastosowaniem

odpowiedniego sprzętu (np.

mazaczy herbicydowych)

15%

1,5

23%

8

Utworzenie nowych urządzeń

melioracji wodnych oraz rozbudowa, przebudowa i

odtworzenie istniejących urządzeń melioracji wodnych, chyba, że takie działania:

– wynikają z planu ochrony albo planu zadań ochronnych

ustanowionych dla danego obszaru Natura 2000 lub

– dotyczą dostosowania tych urządzeń do potrzeb związanych z utrzymaniem lub poprawą warunków siedliskowych gatunków lub siedlisk, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone, szczegółowo określone i uzasadnione przez eksperta przyrodniczego

57%

1,75

100%

9

Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych

we wniosku o przyznanie

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych)

10%

1,25

13%

Warianty wymienione w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a rozporządzenia:

10

Zastosowanie pastwiskowego

sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

11

Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania – w przypadku

niedopuszczenia takiego

sposobu użytkowania przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

12

Zastosowanie nawożenia lub

wapnowania

10%

1,5

15%

13

Zastosowanie innej niż określona przez eksperta przyrodniczego częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez eksperta

przyrodniczego

33%

1,5

50%

14

Niezłożenie skoszonej

biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub

brogi, lub jej nieusunięcie w

odpowiednim terminie lub

pozostawienie na działce

33%

1,5

50%

15

Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

16

Pozostawienie mniejszej niż

5% nieskoszonej powierzchni

działki, chyba że tak określił

ekspert przyrodniczy

5%

1,25

6%

17

Pozostawienie większej niż 20%, ale mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert

przyrodniczy

10%

1,25

13%

18

Pozostawienie większej niż

50% nieskoszonej

powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert

przyrodniczy

25%

1,25

31%

19

Pozostawienie innej wielkości nieskoszonej powierzchni

działki niż określona przez

eksperta przyrodniczego

10%

1,25

13%

20

Pozostawienie nieskoszonej

niewłaściwej części działki, w szczególności innej niż

zaznaczona we wniosku o

przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej

10%

1,25

13%

21

Wypas w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez eksperta przyrodniczego

15%

1,25

19%

22

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady

zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

10%

1,5

15%

Wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b rozporządzenia:

23

Zastosowanie nawożenia lub

wapnowania

10%

1,5

15%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

24

Zastosowanie innej niż określona przez eksperta przyrodniczego częstotliwości

koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż

określony przez eksperta

przyrodniczego

33%

1,5

50%

25

Niezłożenie skoszonej

biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub

brogi, lub jej nieusunięcie w

odpowiednim terminie, lub

pozostawienie na działce

rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

26

Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku

biomasy ułożonej w pryzmy,

w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

27

Pozostawienie mniejszej niż

5% nieskoszonej powierzchni

działki, chyba że tak określił

ekspert przyrodniczy

5%

1,25

6%

28

Pozostawienie większej niż 20%, ale mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert przyrodniczy

10%

1,25

13%

29

Pozostawienie większej niż

50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert przyrodniczy

25%

1,25

31%

30

Pozostawienie innej wielkości

nieskoszonej powierzchni

działki niż określona przez

eksperta przyrodniczego

10%

1,25

13%

31

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki, w szczególności innej niż

zaznaczona we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej

10%

1,25

13%

32

Wypas w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym

niż określony przez eksperta

przyrodniczego

15%

1,25

19%

33

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady

zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

10%

1,25

13%

Użytkowanie pastwiskowe

34

Niewypasanie lub wypas w nieodpowiednim terminie lub

w terminie innym niż określony przez eksperta

przyrodniczego

33%

1,5

50%

35

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady

zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

20%

1,5

30%

36

Niewykoszenie niedojadów

lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie lub

w terminie innym niż określony przez eksperta przyrodniczego

5%

1,25

6%

37

Niezłożenie skoszonej biomasy z niedojadów w

pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub brogi, lub

jej nieusunięcie w

odpowiednim terminie lub

pozostawienie na działce

rozdrobnionej biomasy z

niedojadów

33%

1,5

50%

38

Nieusunięcie z działki rolnej lub działce przyrodniczej do

dnia 1 marca kolejnego roku

biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym

pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c rozporządzenia:

39

Zastosowanie kośnego lub

kośno-pastwiskowego

sposobu użytkowania – w

przypadku niedopuszczenia

takiego użytkowania przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

40

Zastosowanie nawożenia lub

wapnowania

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

41

Niewypasanie lub wypas w nieodpowiednim terminie lub

w terminie innym niż określony przez eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

42

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

20%

1,5

30%

43

Niewykoszenie niedojadów

lub wykoszenie ich z

zastosowaniem innej niż określona częstotliwości lub innej niż określona przez eksperta przyrodniczego lub w nieodpowiednim terminie lub

w terminie innym niż określony przez eksperta przyrodniczego

5%

1,25

6%

44

Niezłożenie skoszonej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub

jej nieusunięcie w odpowiednim terminie lub pozostawienie na działce

33%

1,5

50%

45

Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku

biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym

pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

46

Zastosowanie innej niż

określona przez eksperta przyrodniczego częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez eksperta

przyrodniczego

33%

1,5

50%

47

Pozostawienie mniejszej niż

5% nieskoszonej powierzchni

działki, chyba że tak określił

ekspert przyrodniczy

5%

1,25

6%

48

Pozostawienie większej niż 20%, ale mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert

przyrodniczy

10%

1,25

13%

49

Pozostawienie większej niż

50% nieskoszonej

powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert przyrodniczy

25%

1,25

31%

50

Pozostawienie innej wielkości

nieskoszonej powierzchni

działki niż określona przez

eksperta przyrodniczego

10%

1,25

13%

51

Pozostawienie nieskoszonej

niewłaściwej części działki, w szczególności innej niż

zaznaczona we wniosku o

przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej

10%

1,25

13%

52

Niezłożenie skoszonej

biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub

brogi, lub jej nieusunięcie w

odpowiednim terminie lub

pozostawienie na działce

33%

1,5

50%

53

Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

54

Wypas w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym niż określony przez eksperta przyrodniczego

15%

1,25

19%

55

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

10%

1,5

15%

Wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. d rozporządzenia:

56

Zastosowanie pastwiskowego

sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

57

Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania – w przypadku

niedopuszczenia takiego

sposobu użytkowania przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

58

Przekroczenie dopuszczalnego

limitu nawożenia

10%

1,5

15%

59

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne

20%

1,5

30%

60

Zastosowanie wapnowania

10%

1,5

15%

61

Zastosowanie innej niż

określona przez eksperta przyrodniczego częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie lub

innym niż określony przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

62

Pozostawienie mniejszej niż

5% nieskoszonej powierzchni

działki, chyba że tak określił

ekspert przyrodniczy

5%

1,25

6%

63

Pozostawienie większej niż 20%, ale mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert

przyrodniczy

10%

1,25

13%

64

Pozostawienie większej niż

50% nieskoszonej powierzchni działki, chyba że tak określił ekspert przyrodniczy

25%

1,25

31%

65

Pozostawienie innej wielkości

nieskoszonej powierzchni

działki niż określona przez

eksperta przyrodniczego

10%

1,25

13%

66

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki, w szczególności innej niż

zaznaczona we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej

10%

1,25

13%

67

Niezłożenie skoszonej

biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe stogi lub

brogi, lub jej nieusunięcie w

odpowiednim terminie lub

pozostawienie na działce

rozdrobionej biomasy

33%

1,5

50%

68

Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

69

Wypas w nieodpowiednim terminie lub w terminie innym

niż określony przez eksperta

przyrodniczego

15%

1,25

19%

70

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia gruntów objętych płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi

10%

1,5

15%

Wariant wymieniony w § 3 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. e rozporządzenia:

71

Przekroczenie dopuszczalnego

limitu nawożenia