REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 808

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 461e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakim odpowiadają pomieszczenia przeznaczone dla cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „pomieszczeniami dla cudzoziemców", w tym wyposażenie tych pomieszczeń;

2) regulamin pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców.

§ 2. [Skład pomieszczeń dla cudzoziemców]

1. W skład pomieszczeń dla cudzoziemców wchodzą:

1) pokoje dla cudzoziemców;

2) pokój dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców;

3) pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnia, natrysk i ustęp;

4) magazyn do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej.

2. W skład pomieszczeń dla cudzoziemców może wchodzić:

1) pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem cudzoziemców;

2) szatnia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców.

3. Można nie wydzielać pokoju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców w przypadku wyposażenia pomieszczeń dla cudzoziemców w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.

4. Nie wydziela się w pomieszczeniach dla cudzoziemców pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, w przypadku gdy z pokojami dla cudzoziemców są związane łazienki wyposażone w misę ustępową, umywalkę i natrysk.

5. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniach dla cudzoziemców magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej, dopuszcza się jego usytuowanie poza pomieszczeniami dla cudzoziemców.

§ 3. [Wyposażenie pomieszczeń dla cudzoziemców]

Pomieszczenia dla cudzoziemców posiadają:

1) ściany pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezyn-fekujących;

2) punkty świetlne i przewody doprowadzające napięcie elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 4. [Pokój dla cudzoziemców]

Pokój dla cudzoziemców posiada:

1) podłogę trwałą;

2) okna o konstrukcji antywłamaniowej;

3) wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie;

4) przyciski służące do wzywania funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców; system wzywania funkcjonariuszy zasilany jest bezpiecznym napięciem elektrycznym;

5) łóżka jednoosobowe lub łóżka piętrowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub krzesła bez ostrych krawędzi.

§ 5. [Magazyn do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej]

1. Magazyn do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej posiada wyodrębnione części przeznaczone do przechowywania:

1) rzeczy cudzoziemców;

2) czystej bielizny pościelowej;

3) brudnej bielizny pościelowej.

2. W magazynie nie wydziela się części przeznaczonej do przechowywania rzeczy cudzoziemców w przypadku wyposażenia pokoju dla cudzoziemców w szafę z zamkiem uniemożliwiającym cudzoziemcowi bezpośredni dostęp do bagażu.

§ 6. [Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych]

1. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej jest ogrzewane, oświetlone, wentylowane oraz wyposażone w urządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553).

2. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej jest wyposażone w umywalkę oraz urządzenie natryskowe z dopływem ciepłej i zimnej wody.

3. Drzwi w umywalniach, kabinach z urządzeniami natryskowymi i ustępach są wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub w inny nieprzeźroczysty, odporny na wilgoć i uderzenia materiał.

4. Drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać warunki, o których mowa w ust. 3.

§ 7. [Wyposażenie pokoju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Pokój dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców jest wyposażony w instalację telefoniczną oraz w biurka i krzesła, w ilości odpowiedniej do ilości funkcjonariuszy pełniących służbę w tych pomieszczeniach.

§ 8. [Instalacja alarmowa]

1. Pomieszczenia dla cudzoziemców są wyposażone w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zagrożenie życia lub zdrowia cudzoziemców w nich przebywających.

2. W skład instalacji alarmowej wchodzą punkty alarmowe umieszczone:

1) na ścianach lub w podłogach korytarzy pomieszczeń dla cudzoziemców, w szczególności przy drzwiach do pokoi dla cudzoziemców;

2) w pokoju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców;

3) w magazynie do przechowywania rzeczy cudzoziemców i bielizny pościelowej.

3. W skład instalacji alarmowej mogą wchodzić przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pomieszczeniach dla cudzoziemców.

§ 9. [Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia monitorujące]

Pomieszczenia dla cudzoziemców mogą być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.

§ 10. [Regulamin pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców]

Regulamin pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 11. [Dostosowanie pomieszczeń stałego dozoru do pełnienia funkcji pomieszczeń dla cudzoziemców]

Jeżeli w przejściu granicznym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są wydzielone pomieszczenia stałego dozoru, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 64), pomieszczenia te pełnią funkcję pomieszczeń dla cudzoziemców do czasu dostosowania ich do warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [REGULAMIN POBYTU W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DLA CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYM ODMÓWIONO WJAZDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 808)

REGULAMIN POBYTU W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DLA CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYM ODMÓWIONO WJAZDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 1. 1. Funkcjonariusz Straży Granicznej przyjmujący cudzoziemca do pomieszczeń dla cudzoziemców sprawdza jego tożsamość.

2. Cudzoziemiec przyjmowany do pomieszczeń dla cudzoziemców podaje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce i państwo urodzenia, obywatelstwo, informacje o miejscu zamieszkania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.

§ 2. 1. Cudzoziemcowi przyjmowanemu do pomieszczeń dla cudzoziemców bezzwłocznie:

1) przekazuje się w formie pisemnej, w zrozumiałym dla niego języku, informacje o:

a) przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,

b) wyposażeniu pomieszczeń dla cudzoziemców w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, jeżeli taki system został zainstalowany;

2) umożliwia się zapoznanie z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców.

2. Cudzoziemiec potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców przez złożenie podpisu na kopii tego regulaminu przekazanego cudzoziemcowi do zapoznania się.

3. Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez cudzoziemca odnotowuje się w dokumencie, o którym mowa w ust. 2, wskazując na obecność przy tej czynności innego funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.

§ 3. 1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.1)) cudzoziemiec przyjmowany do pomieszczenia dla cudzoziemców i przebywający w tym pomieszczeniu podlega sprawdzeniu prewencyjnemu na zasadach określonych w art. 11ad tej ustawy.

2. Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego przyjmuje się do depozytu i wpisuje się, z oznaczeniem cech indywidualnych, do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców oraz funkcjonariusz Straży Granicznej, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.

3. Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez cudzoziemca przebywającego w pomieszczeniach dla cudzoziemców odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego funkcjonariusza Straży Granicznej, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.

§ 4. Cudzoziemca przebywającego w pomieszczeniach dla cudzoziemców informuje się o konieczności:

1) przestrzegania regulaminu pobytu w pomieszczeniach dla cudzoziemców;

2) wykonywania poleceń funkcjonariusza Straży Granicznej;

3) przestrzegania zasad współżycia społecznego;

4) dbania o higienę osobistą i czystość pokoju dla cudzoziemców;

5) korzystania z wyposażenia pokoju dla cudzoziemców zgodnie z jego przeznaczeniem;

6) niezwłocznego powiadomienia funkcjonariusza Straży Granicznej o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia pokoju dla cudzoziemców lub innym, groźnym w skutkach zdarzeniu.

§ 5. 1. Cudzoziemiec umieszczony w pokoju dla cudzoziemców zajmuje wskazane przez funkcjonariusza Straży Granicznej miejsce, przy czym cudzoziemców odmiennej płci umieszcza się oddzielnie.

2. Cudzoziemców przebywających w pomieszczeniach dla cudzoziemców wraz z członkami rodziny lub cudzoziemców, którzy oświadczą, że są osobami najbliższymi, umieszcza się w miarę możliwości w jednym pokoju dla cudzoziemców.

§ 6. 1. Cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców otrzymuje posiłki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 427 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

2. Wyżywienie jest realizowane w formie gotowych posiłków sporządzanych przez zewnętrzne podmioty gastronomiczne, których wartość pieniężna dziennej normy wyżywienia odpowiada wysokości zapewniającej wyżywienie.

3. Pierwszy posiłek jest wydawany najpóźniej po upływie 6 godzin od chwili przyjęcia cudzoziemca do pomieszczeń dla cudzoziemców.

§ 7. Cudzoziemiec przebywający w pomieszczeniach dla cudzoziemców korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289, 347, 547 i 641.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA