REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 993

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH240005)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Beskid Śląski]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH2400052)), obejmujący obszar 26 405,25 ha, położony w województwie śląskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/243 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 598) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 304) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 993)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

3

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

4

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

7

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

8

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

9

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

10

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

11

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

12

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

13

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

14

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

15

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

16

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

tocja karpacka

Tozzia carpathica

2

tojad morawski

Aconitum firmum moravicum

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BESKID ŚLĄSKI (PLH240005)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

biegacz urozmaicony

Carabus variolosus

osiadła

2

brzanka

Barbus meridionalis

osiadła

3

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

4

kumak górski

Bombina variegata

osiadła

5

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

6

mopek

Barbastella barbastellus

zimująca

7

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

zimująca

8

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

9

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

zimująca

10

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

11

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

zimująca

12

ryś

Lynx lynx

osiadła

13

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

14

traszka karpacka

Triturus montandoni

osiadła

15

wilk

Canis lupus

osiadła

16

wydra

Lutra lutra

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-24
  • Data wejścia w życie: 2023-06-08
  • Data obowiązywania: 2023-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA