REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1025

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 446 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wysokość oraz terminy i tryb wypłacania gratyfikacji urlopowej żołnierzom zawodowym, zwanym dalej „żołnierzami".

§ 2. [Wysokość gratyfikacji urlopowej]

1. Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę uwzględnianą przy ustalaniu jej wysokości wynosi 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

2. W przypadku podwyższenia najniższego uposażenia zasadniczego w trakcie roku kalendarzowego gratyfikację urlopową wypłaca się żołnierzom, uwzględniając to podwyższenie. Żołnierzom, którym wypłacono już gratyfikację urlopową za ten rok, wypłaca się z urzędu odpowiednie wyrównanie wypłaconej gratyfikacji.

§ 3. [Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej]

1. Gratyfikację urlopową wypłaca się na pisemny wniosek wskazujący imię i nazwisko żołnierza, zajmowane stanowisko służbowe oraz oznaczenie komórki wewnętrznej, złożony:

1) przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 5 dni roboczych lub po zakończeniu tego urlopu albo

2) po przedstawieniu dowodu dokonania opłaty za lub przedpłaty na odpłatną formę wypoczynku żołnierza, jego małżonka lub dziecka pozostającego na jego utrzymaniu, albo

3) po wyznaczeniu lub skierowaniu żołnierza do pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Wniosek zawiera oświadczenie żołnierza:

1) o jego stanie rodzinnym na dzień złożenia wniosku obejmujące imię i nazwisko członka rodziny, a w przypadku dziecka dodatkowo datę urodzenia oraz informację o pobieraniu przez nie nauki lub odbywaniu studiów albo o uznaniu za całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów przed osiągnięciem wieku 25 lat;

2) stwierdzające, że drugi rodzic dziecka, o którym mowa w art. 446 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą", będący żołnierzem zawodowym nie otrzymał gratyfikacji urlopowej w danym roku na dziecko wskazane w oświadczeniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wniosek składa się nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem urlopu i nie później niż 14 dni od dnia zakończenia urlopu.

4. Gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 4. [Gratyfikacja urlopowa za rok, w którym żołnierz nie złożył wniosku]

1. W przypadku gdy żołnierz nie złożył wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, w danym roku kalendarzowym, gratyfikację urlopową za ten rok wypłaca się do końca stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje, na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie rodzinnym w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje ta gratyfikacja. Przepis § 3 ust. 2 pkt 1 stosuje się.

2. W przypadku gdy żołnierz zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej, gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie płatności odprawy, o której mowa w art. 458 ustawy, na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie rodzinnym w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepis § 3 ust. 2 pkt 1 stosuje się.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się odpowiednio:

1) w okresie 14 dni po upływie roku kalendarzowego, za który przysługuje gratyfikacja urlopowa;

2) przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

§ 5. [Gratyfikacja urlopowa w przypadku śmierci, uznania za zmarłego lub zaginięcia żołnierza]

1. W przypadku śmierci, uznania za zmarłego lub zaginięcia żołnierza gratyfikację urlopową wypłaca się członkowi rodziny żołnierza, o którym mowa w art. 462 ust. 2 ustawy, na podstawie pisemnego oświadczenia członka rodziny żołnierza, według stanu rodzinnego żołnierza w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepis § 3 ust. 2 pkt 1 stosuje się.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, gratyfikację urlopową wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez członka rodziny żołnierza oświadczenia.

§ 6. [Składanie wniosku]

Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 lub § 5 ust. 1, składa się do dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 470 ustawy.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 411), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-30
  • Data wejścia w życie: 2023-06-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA