REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1045

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 2430), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 1142);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 348).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 1142), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 348), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1045)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej „zgłoszeniem";

2) sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia;

3) wzory formularzy zgłoszeń.

§ 2. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór formularza zgłoszenia:

1) podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) rozpoznania gruźlicy - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) rozpoznania zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) albo zachorowania na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub zgonu osoby zakażonej HIV lub chorej na AIDS - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 4. Zgłoszenie jest dokonywane w postaci:

1) elektronicznej - w formie dokumentu elektronicznego:

a) sporządzonego i przesłanego z wykorzystaniem formularza elektronicznego wystawionego w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650), albo

b) sporządzonego w systemie teleinformatycznym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną pacjenta, a następnie przesłanego bezpośrednio do prowadzonego w systemie teleinformatycznym rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo

c) przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej - jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo

2) papierowej - przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem, w kopercie opatrzonej wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLK".

§ 5. Zgłoszenie:

1) w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a oraz b, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, u której powzięto podejrzenie lub rozpoznano zakażenie, zachorowanie na chorobę zakaźną lub zgon z ich powodu, a w przypadku osoby bezdomnej lub osoby o niemożliwym do ustalenia miejscu zamieszkania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu;

2) w postaci elektronicznej, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c, oraz w postaci papierowej, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu.

§ 6. 1. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2. W sposób określony w ust. 1 zgłasza się również wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia, jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

3. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ust. 1 i 2:

1) obejmuje dane, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie koniecznym do podjęcia działań zapobiegawczych lub przeciwepidemicznych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) jest potwierdzane, nie później niż w ciągu 24 godzin od jego dokonania, zgłoszeniem w postaci elektronicznej albo papierowej, o których mowa w § 4.

§ 7. Zgłoszenie dotyczące podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, które stwierdzono na obszarze przejścia granicznego, jest przekazywane odpowiednio państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu albo państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla tego przejścia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1045)

Załącznik nr 1

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE, W PRZYPADKU KTÓRYCH PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA, CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB ZGONU Z ICH POWODU DOKONUJE SIĘ ZGŁOSZENIA

Część I. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia każdorazowo telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) błonica;

2) bruceloza;

3) cholera lub zakażenie toksynotwórczym szczepem Vibrio cholerae;

4) choroba wirusowa Ebola (EVD) oraz wirusowe gorączki krwotoczne o wysokiej śmiertelności, w tym Marburg i Lassa;

5) dżuma;

6) gorączka Q;

7) grypa wywołana nowym lub niesubtypowalnym szczepem wirusa;

8) grypa ptaków u ludzi lub grypa wywołana innymi szczepami pochodzenia zwierzęcego u ludzi;

9) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;

10) odra;

10a)5) ospa małpia;

11) ospa prawdziwa;

12) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

13) wąglik w postaci płucnej;

14) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

Część II. Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) bąblowica i wągrzyca;

2) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;

3) borelioza z Lyme;

4) chlamydiozy - przenoszone drogą płciową;

5) Chikungunya;

6) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;

7) czerwonka bakteryjna;

8) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;

9) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;

10) giardioza;

11) gruźlica;

12)6) grypa (sezonowa) - w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;

13) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

14) inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;

15) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae;

16) jersinioza;

17) kampylobakterioza;

18) kiła;

19) kryptosporydioza;

20) krztusiec;

21) legioneloza;

22) leptospirozy;

23) listerioza;

24) mikobakteriozy;

25) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);

26) nosacizna;

27) ornitozy;

28) ospa wietrzna;

29) ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo - u dzieci do 15 roku życia;

30) płonica;

31) pryszczyca;

32) różyczka i zespół różyczki wrodzonej;

33) rzeżączka;

34) salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;

35) tężec;

36) toksoplazmoza wrodzona;

37) tularemia;

38) wąglik;

39) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;

40) wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby;

41) włośnica;

42) wścieklizna;

43) zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

44) zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);

44a)7) zakażenia wirusem RSV - w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa RSV lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa RSV;

45) zakażenia wirusem zachodniego Nilu;

46) zapalenia opon mózgowo rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;

47) zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);

48) zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);

49) zimnica (malaria);

50) zakażenia objawowe wywołane przez Clostridium difficile;

51) zakażenia objawowe wywołane przez Enterobacterales produkujące karbapenemazy (CPE).

Załącznik nr 2

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ

Załącznik nr 3

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOZNANIA GRUŹLICY

Załącznik nr 4

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ PRZENOSZONĄ DROGĄ PŁCIOWĄ

Załącznik nr 5

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA LUDZKIM WIRUSEM NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV) ALBO ZACHOROWANIA NA ZESPÓŁ NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI (AIDS) LUB ZGONU OSOBY ZAKAŻONEJ HIV LUB CHOREJ NA AIDS

Załącznik nr 6

WZÓR - FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ROZPOZNANIA ZGONU Z POWODU ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 909.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz. 848), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020, z 2017 r. poz. 599 i 1524, z 2018 r. poz. 697 oraz z 2019 r. poz. 1590).

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 1142), które weszło w życie z dniem 31 maja 2022 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 348), które weszło w życie z dniem 25 lutego 2023 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-01
  • Data obowiązywania: 2023-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA