REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1065

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2018 r. poz. 2145), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2023 r. poz. 42).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2023 r. poz. 42), które stanowią:

„§ 2. 1. Do spraw dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestru lotnisk cywilnych oraz wydania zezwolenia na dokonanie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zarządzający lotniskiem dostosuje dokumentację lotniska, stanowiącą podstawę wpisu danych rejestrowych zamieszczonych w rejestrze lotnisk cywilnych, do wymagań określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo przekaże Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaktualizuje rejestr lotnisk cywilnych w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;

2) szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;

3) wzór rejestru lotnisk;

4) zmiany cech lotniska, uwzględniając podział na zmiany:

a) wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

b) podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;

5) szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk.

§ 2. Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) zakres ruchu statków powietrznych, na:

a) międzynarodowe,

b) krajowe;

2) dostępność dla użytkowników, na:

a)2) użytku publicznego:

- certyfikowane, dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w:

- - rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.3)),

- - przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5, art. 83 ust. 1, art. 85 i art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą",

- o ograniczonej certyfikacji - dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6, art. 83 ust. 1, art. 85 i art. 92 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,

- niepodlegające certyfikacji - utworzone zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy,

b) użytku wyłącznego.

§ 3. Według kryteriów technicznych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) umiejscowienie:

a) naziemne,

b) nawodne,

c) na obiektach - w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach;

2) rodzaj drogi startowej, na:

a) o nawierzchni sztucznej,

b) bez nawierzchni sztucznej;

3)4) kod referencyjny lotniska określony w tomie I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk" Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, ogłoszonego w obwieszczeniu nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41);

4) rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na:

a) dla samolotów,

b) dla śmigłowców,

c)5) dla samolotów i śmigłowców;

5) kategorię podejść do lądowania, na:

a) z drogą startową nieprzyrządową,

b) z drogą startową przyrządową z podejściem:

- nieprecyzyjnym z naziemnymi urządzeniami nawigacyjnymi,

- nieprecyzyjnym z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi,

- precyzyjnym kategorii I,

- precyzyjnym kategorii II,

- precyzyjnym kategorii IIIA,

- precyzyjnym kategorii IIIB,

- precyzyjnym kategorii IIIC;

6) kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.

§ 4. 1. Rejestr lotnisk, zwany dalej „rejestrem", składa się z:

1) księgi rejestru lotnisk;

2) części kartograficznej rejestru lotnisk, zawierającej dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5, 8 i 9 ustawy;

3) teczki rejestracyjnej lotniska.

2. W księdze rejestru lotnisk zamieszcza się:

1) ogólne dane dotyczące lotniska, obejmujące:

a) nazwę lotniska,

b) datę wpisu lotniska do rejestru,

c) numer rejestracyjny lotniska,

d) kategorię lotniska ze względu na dostępność dla użytkowników,

e) umiejscowienie lotniska,

f) nazwę zakładającego lotnisko,

g) nazwę zarządzającego lotniskiem,

h) nazwę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lotnisko,

i) nazwę użytkowników lotniska;

2) dane techniczne lotniska, obejmujące:

a) wymiary głównej drogi startowej lub głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO), określone w metrach,

b) rodzaj nawierzchni głównej drogi startowej albo głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO),

c) kod referencyjny lotniska, w przypadku lotniska dla samolotów,

d) azymut głównej drogi startowej albo głównej strefy końcowego podejścia i startu (FATO), określony w stopniach,

e) liczbę dróg startowych innych niż główna droga startowa, o której mowa w lit. a, lub stref końcowego podejścia i startu (FATO) innych niż główna strefa końcowego podejścia i startu (FATO), o której mowa w lit. a,

f) wyposażenie nawigacyjne głównej drogi startowej,

g) okres eksploatacji lotniska (całoroczna, sezonowa, okresowa, dzienna albo nocna),

h) położenie punktu odniesienia lotniska według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), określone przez szerokość i długość geograficzną,

i) wysokość wyjściową lotniska określoną w metrach nad poziomem morza;

3) dane rejestrowe lotniska, obejmujące:

a) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o promesę zezwolenia na założenie lotniska - jeżeli został złożony,

b) znak i datę decyzji w sprawie promesy zezwolenia na założenie lotniska oraz nazwę organu wydającego decyzję - jeżeli została wydana,

c) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o zezwolenie na założenie lotniska,

d) znak i datę decyzji w sprawie zezwolenia na założenie lotniska oraz nazwę organu wydającego zezwolenie,

e) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o wpis lotniska do rejestru,

f) znak i datę decyzji w sprawie wpisu lotniska do rejestru oraz nazwę organu wydającego decyzję,

g) znak i datę wniosku oraz nazwę wnioskodawcy występującego o wykreślenie lotniska z rejestru,

h) znak i datę decyzji w sprawie wykreślenia lotniska z rejestru oraz nazwę organu wydającego decyzję;

4) adnotacje dotyczące zmian rejestrowych.

3. Wzór karty księgi rejestru lotnisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. W teczce rejestracyjnej lotniska zamieszcza się:

1) podstawowe dane rejestrowe lotniska, obejmujące:

a) nazwę lotniska wraz ze wskazaniem powiatu i województwa,

b) numer rejestracyjny lotniska,

c) skróty i oznaczenia zastosowane w rejestrze,

d) nazwę i dane adresowe zakładającego lotnisko,

e) nazwę i dane adresowe posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lotnisko,

f) nazwę i dane adresowe zarządzającego lotniskiem,

g) nazwę i dane adresowe użytkowników lotniska,

h) odległość lotniska od najbliższego miasta oraz rodzaj komunikacji z i do lotniska,

i) nazwę stacji kolejowej położonej najbliżej lotniska;

2) dane techniczne lotniska, obejmujące:

a) położenie punktu odniesienia lotniska według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) określone przez szerokość i długość geograficzną,

b) wysokość wyjściową lotniska określoną w metrach nad poziomem morza,

c) powierzchnię lotniska w jego granicach określoną w hektarach,

d) powierzchnię lotniska w granicach części lotniczej lotniska określoną w hektarach,

e) klasyfikację lotniska, określającą:

- zakres ruchu statków powietrznych,

- dostępność dla użytkowników lotniska,

- umiejscowienie lotniska,

- rodzaj nawierzchni głównej drogi startowej,

- kod referencyjny lotniska,

- rodzaj przyjmowanych statków powietrznych,

- kategorię podejścia do lądowania głównej drogi startowej,

- kategorię ochrony przeciwpożarowej,

f) wykaz służb lotniskowych i ich wyposażenia,

g) rodzaj zasilania lotniska w energię elektryczną (dwustronnie, jednostronnie, agregat awaryjny);

3) dane dotyczące pola wzlotów, obejmujące dane wszystkich dróg startowych albo stref końcowego podejścia i startu (FATO) oraz pasów dróg startowych dotyczące:6)

a) oznaczenia,

b) nazwy,

c) długości referencyjnej określonej w metrach,

d) długości rzeczywistej określonej w metrach,

e) szerokości określonej w metrach,

f) azymutu określonego w stopniach,

g) wzniesienia ich końców nad poziom morza określonego w metrach,

h) rodzaju nawierzchni,

i)7) nośności określonej przez liczbę klasyfikacyjną nawierzchni - PCN (Pavement Classification Number) lub maksymalną masę startową (MTOM);

4) informacje dotyczące wyposażenia lotniska w urządzenia nawigacyjne, obejmujące:

a) oznaczenie,

b) rodzaj urządzeń radionawigacyjnych,

c) rodzaj urządzeń świetlnych,

d) adnotacje;

5) wykaz przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju przeszkody,

b) położenia przeszkody według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) określonego przez szerokość geograficzną i długość geograficzną,

c) wysokości przeszkody określonej w metrach nad poziom morza i nad poziom terenu,

d) wysokości przeszkody przekraczającej ograniczenia wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu określonej w metrach,

e) rodzaju oznakowania dziennego i nocnego przeszkody,

f) adnotacji;

6) wykaz obiektów infrastruktury lotniskowej, zawierający dane dotyczące:

a) nazwy obiektu,

b) numeru obiektu,

c) nazwy właściciela obiektu,

d) nazwy użytkownika obiektu,

e) roku budowy obiektu,

f)8) wysokości obiektu określonej w metrach nad poziomem morza i nad poziomem terenu,

g) rodzaju konstrukcji obiektu,

h) powierzchni obiektu określonej w metrach kwadratowych i kubatury określonej w metrach sześciennych,

i) adnotacji;

7) wykaz magazynów paliw lotniczych, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju paliw,

b) liczby zbiorników,

c) łącznej pojemności zbiorników określonej w metrach sześciennych,

d) liczby punktów wydawania paliwa,

e) zdolności wydatkowania jednego punktu wydawania paliwa,

f) adnotacji;

8) wykaz urządzeń odwadniających lotnisko, zawierający dane dotyczące:

a) rodzaju urządzenia,

b) lokalizacji urządzenia w odniesieniu do elementów pola wzlotów (numeru drogi startowej, drogi kołowania lub płyty postojowej),

c) części odwadnianej lotniska,

d) adnotacji;

9) (uchylony);9)

10) (uchylony).9)

5. Wzór teczki rejestracyjnej lotniska określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego. Integralną częścią rejestru jest zbiór dokumentów w postaci papierowej, otrzymanych od zarządzającego lotniskiem lub wytworzonych w postępowaniu o wpisanie lotniska do rejestru lotnisk.10)

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość wydruku informacji zawartych w księdze rejestru lotnisk.

3.11) Dane w księdze rejestru lotnisk oraz w teczce rejestracyjnej lotniska wpisuje się i aktualizuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy, wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 5 zdanie drugie ustawy, lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy.

§ 6. 1. W części kartograficznej rejestru zamieszcza się:

1)12) projekt zagospodarowania terenu lotniska, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy, opracowany na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:5000 dla lotniska dla samolotów oraz w skali 1:1000 dla lotniska dla śmigłowców, na którym są zaznaczone:

a) obiekty infrastruktury lotniska,

b) granica lotniska,

c) lokalizacja ogrodzenia lotniska,

d) krzyże kresek w narożnikach mapy oraz w punkcie odniesienia lotniska (ARP - Aerodrome Reference Point) wraz z ich współrzędnymi w układzie odniesienia według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) z rozdzielczością zapisu 0,01 sekundy,

e) zatwierdzona granica części lotniczej lotniska;

2)12) mapę, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, dla lotniska dla samolotów opracowaną na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000, a dla lotniska dla śmigłowców - na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:5000, na której są zaznaczone:

a) powierzchnie ograniczające przeszkody na lotnisku i w jego otoczeniu,

b) istniejące przeszkody lotnicze i wysokości ich najwyższych punktów zgodnie z geodezyjnym układem wysokościowym PL-EVRF2007-NH z rozdzielczością zapisu 0,1 m, określone w metrach nad poziomem morza i nad poziomem terenu oraz powyżej powierzchni ograniczających przeszkody, wraz z opisem ich oznakowania,

c) granica lotniska,

d) krzyże kresek w narożnikach mapy oraz w punkcie odniesienia lotniska (ARP - Aerodrome Reference Point) wraz z ich współrzędnymi w układzie odniesienia według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84) z rozdzielczością zapisu 0,01 sekundy,

e) układ dróg startowych i dróg kołowania lotniska;

3) profile pól wznoszenia i podejścia, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy, wykonane w postaci profilu podłużnego po osi drogi startowej oraz strefy podejść w skali 1:1000/25 000 dla lotniska dla samolotów oraz w skali 1:500/5000 dla lotniska dla śmigłowców, co najmniej w ograniczeniach wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu.

2.13) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, gromadzi się w postaciach:

1) rastrowych plików elektronicznych w formacie TIFF wraz z plikiem referencji przestrzennej - o minimalnej rozdzielczości rastra mapy wynoszącej 400 dpi;

2) wektorowej, w odniesieniu przestrzennym do układu odniesienia według Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84), w jednym z powszechnie przyjętych formatów wymiany danych przestrzennych: .dwg, .dxf, .dgn, .shp albo .kml, które pozwalają na odczytanie z poszczególnych rekordów informacji o geometrii oraz uzupełniającej informacji opisowej, bez podkładu topograficznego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci cyfrowych zbiorów danych, stosując format danych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57).

4.14) Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803), w zakresie parametrów lokalizacyjnych i wysokościowych przeszkód lotniczych, jeżeli uzyskanie tych parametrów wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.

§ 7. 1. Istotne zmiany eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem", dotyczą:

1) granicy lotniska;

2) lokalizacji ogrodzenia lotniska;

3) granicy części lotniczej lotniska;

4) (uchylony);15)

5)16) parametrów drogi startowej lub strefy końcowego podejścia i startu (FATO) oraz ich zabezpieczeń;

6)16) likwidacji, budowy lub rozbudowy pojedynczych obiektów infrastruktury lotniskowej oraz autonomicznych systemów elektroenergetycznych, teletechnicznych, nawigacyjnych, sanitarnych, paliwowych i odwadniających, w wyniku czego powstaną elementy naziemne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych;

7) kategorii podejść do lądowania;

8)17) kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, o ile nie wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które prowadzą do tymczasowego obniżenia poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej lotniska i które są uznawane za nieplanowane zdarzenia skutkujące niedostępnością infrastruktury, sprzętu i zasobów, trwające nie dłużej niż 1 miesiąc;

9)17) powierzchni ograniczających przeszkody;

10)18) kodu referencyjnego lotniska;

11)18) dostępności lotniska dla użytkowników.

2. Zmiany eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska podlegające tylko wpisowi do rejestru dotyczą:

1) elementów konstrukcji istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej niewpływających na zwiększenie ich wysokości;

2) przeznaczenia istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej.

§ 8. 1.19) Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem:

1) zapewnia spełnienie przez lotnisko wymagań technicznych i eksploatacyjnych określonych dla danej kategorii lotniska, w tym określa i wdraża procedury uwzględniające bezpieczną eksploatację lotniska, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy;

2) zgłasza zmiany danych lotniska podlegających wpisowi do rejestru;

3) nie rzadziej niż raz na 5 lat oraz w przypadku zmiany cech techniczno-eksploatacyjnych lotniska dokonuje przeglądu danych, informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4, i dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz:

a) aktualizuje je i przekazuje Prezesowi w wersji papierowej i elektronicznej albo

b) przekazuje Prezesowi oświadczenie o ich aktualności - w przypadku stwierdzenia w wyniku przeglądu, że nie ma konieczności wprowadzenia zmian do tych dokumentów;

4) wraz z aktualizacją wykazu przeszkód lotniczych przekazuje Prezesowi dokumentację geodezyjną aktualizowanych przeszkód lotniczych potwierdzoną w zakresie parametrów lokalizacyjnych i wysokościowych przeszkód lotniczych przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli uzyskanie tych parametrów wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie;

5) przekazuje Prezesowi, nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, w formie tabelarycznej, aktualne informacje o nieruchomościach znajdujących się w granicy lotniska oraz granicy części lotniczej lotniska wraz z poświadczeniem prawa dysponowania tymi nieruchomościami w formie umowy cywilnoprawnej lub poświadczonego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) aktu notarialnego lub wypisu z ewidencji gruntów sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przekazania, lub odpisu zwykłego z księgi wieczystej sporządzonego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przekazania - wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej nieruchomości znajdujących się w granicy lotniska oraz granicy części lotniczej lotniska, która zawiera aktualny przebieg tych granic, lub oświadczenie o aktualności powyższych dokumentów stwierdzających prawo dysponowania nieruchomościami znajdującymi się w granicy lotniska oraz granicy części lotniczej lotniska, jeżeli stan prawny tych nieruchomości nie uległ zmianie.

1a.20) Zarządzający lotniskiem, wnioskując o uzyskanie zezwolenia na dokonanie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, przekazuje Prezesowi:

1) dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, dotyczące tych zmian;

2) uzasadnienie wnioskowanych zmian;

3) analizę bezpieczeństwa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, uwzględniającą wpływ zmiany na powierzchnie ograniczające przeszkody i powierzchnie ograniczające zabudowę, o ile występują, określającą jednoznacznie, że wnioskowane zmiany nie będą stanowić niedopuszczalnego zagrożenia dla ruchu statków powietrznych na lotnisku oraz dla ochrony w lotnictwie cywilnym - w przypadku lotniska użytku publicznego.

2. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w dokumentach, o których mowa w art. 59 ust. 3 ustawy, uwzględnia dane dotyczące lotniska i statków powietrznych oraz rodzaje lotów, określone przez Prezesa w decyzji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia21).22)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1065)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY KSIĘGI REJESTRU LOTNISK

Załącznik nr 223)

WZÓR TECZKI REJESTRACYJNEJ LOTNISKA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj



1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2023 r. poz. 42), które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2023 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 50 z 26.02.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 72 z 15.03.2018, str. 17, Dz. Urz. UE L 75 z 19.03.2018, str. 41, Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 31.08.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 428 z 18.12.2020, str. 10, Dz. Urz. UE L 410 z 18.11.2021, str. 200, Dz. Urz. UE L 35 z 17.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 04.05.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 248 z 26.09.2022, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2022, str. 4.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 lipca 2013 r.

22) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. poz. 1273, z 2005 r. poz. 1633 oraz z 2010 r. poz. 1140), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-06
  • Data obowiązywania: 2023-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA