REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1067

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. poz. 1258), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. poz. 2517).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. poz. 2517), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 15 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1067)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1067)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, zwana dalej „RDOŚ", działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem".

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa lubelskiego.

3. Siedzibą RDOŚ jest Lublin.

§ 3. 1.4) Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępcy Regionalnego Dyrektora, naczelników wydziałów, głównego księgowego i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10-13.

2.4) Zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4-7.

3.4) Regionalny Dyrektor ustala zakresy czynności zastępcy Regionalnego Dyrektora, naczelników wydziałów, głównego księgowego i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10-13.

4.4) Zastępca Regionalnego Dyrektora zastępuje Regionalnego Dyrektora w przypadku jego nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4.5) 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzaniu Środowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Spraw Terenowych III;

7) Wydział Spraw Terenowych IV;

8) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

9) Wydział Budżetu i Finansów;

10) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej - radca prawny;

11) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

13) inspektor ochrony danych.

2. Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, kierują naczelnicy wydziałów.

3. Komórką organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 9, kieruje główny księgowy.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody - realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375);

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko - realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych RDOŚ, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. (uchylony).6)


1) Obecnie działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553 i 595.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553 i 595.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie (Dz. U. poz. 2517), które weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-06
  • Data wejścia w życie: 2023-06-06
  • Data obowiązywania: 2023-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA