REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1098

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe:

1) wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym;

2) warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz tryb:

a) wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,

b) dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym i szczegółowe warunki przyłączania mikroinstalacji]

Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym i szczegółowe warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wniosek o określenie warunków przyłączania]

1. Wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci, zwany dalej „wnioskiem", sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym i składa się:

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), lub publicznej usługi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej ustawy - w przypadku wniosku sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo

2) za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobiście w siedzibie właściwego przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku wniosku sporządzonego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

2. Wniosek rozpatruje się w postaci elektronicznej, w przypadku gdy został złożony w sposób określony w ust. 1 pkt 1 lub gdy został złożony w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i składający ten wniosek wyraził zgodę na prowadzenie sprawy w postaci elektronicznej.

3. Do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem", stosuje się przepisy ust. 1.

§ 4. [Wzór wniosku i zgłoszenia]

Wniosek i zgłoszenie składa się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku lub jego poprawienia]

1. W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub nie został złożony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wzywa składającego wniosek do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie o treści ust. 3.

2. Nadanie w terminie uzupełnionego lub poprawionego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z wniesieniem go w terminie.

3. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. [Przepis przejściowy]

1. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w stosunku do których nie zostały wydane warunki przyłączenia do sieci, oraz do zgłoszeń dokonanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w stosunku do których nie dokonano przyłączenia mikroinstalacji do sieci ani nie została wydana odmowa przyłączenia do sieci, stosuje się przepisy rozporządzenia.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wyznacza podmiotom ubiegającym się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci termin na dostosowanie wniosków oraz zgłoszeń do wymagań rozporządzenia nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

3. Wnioski oraz zgłoszenia, które nie zostały dostosowane w terminie, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. poz. 2343), które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ORAZ WARUNKI JEJ WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 31 maja 2023 r. (Dz. U. poz. 1098)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ORAZ WARUNKI JEJ WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI

Rozdział I

Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym

I. Wymagania techniczne w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości

1. Mikroinstalacja przyłączana do sieci elektroenergetycznej, w zależności od częstotliwości w sieci, umożliwia w zakresie częstotliwości:

1) od 49 Hz do 51 Hz - pracę ciągłą z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (na przykład nasłonecznienie, siła wiatru);

2) od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz - pracę ciągłą w czasie co najmniej 30 minut.

2. Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej posiada możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości:

1) wynoszącym f = (47,5÷49,5) Hz - dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości zawiera się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności:

a) poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości,

b) poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości;

2) wynoszącym f = (50,2÷50,5) Hz - wszystkie regulowane jednostki generacji redukują (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększają (przy redukcji częstotliwości) moc czynną z szybkością 40% PM na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości, przy czym PM - oznacza moc czynną wytwarzaną przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz;

3) mikroinstalacja jest zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak jest to możliwe technicznie, z początkowym opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 2 s.

II. Wymagania techniczne w zakresie wyposażenia mikroinstalacji w układ zabezpieczeń

1. Mikroinstalacje posiadają wbudowany układ zabezpieczeń, składający się co najmniej z następujących zabezpieczeń:

1) dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe;

2) zabezpieczenie podnapięciowe;

3) zabezpieczenie podczęstotliwościowe;

4) zabezpieczenie nadczęstotliwościowe;

5) zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

2. Nastawy poszczególnych zabezpieczeń:

1) są możliwe do zmiany w miejscu zainstalowania przetwornicy;

2) nie mogą przekraczać granicznych wartości oraz innych parametrów ustalonych i wskazanych przez operatora sieci elektroenergetycznej, mających wpływ na pracę tej sieci.

3. Informacje na temat nastaw zabezpieczeń powinny być możliwe do odczytania z mikroinstalacji oraz określone w technicznej dokumentacji indywidualnej dla danej mikroinstalacji, dołączonej przez producenta lub instalatora1).

III. Warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym w zakresie pracy i bezpieczeństwa mikro-instalacji

1. Nastawy zadanych wartości, możliwych do ustawienia w mikroinstalacji, są możliwe do odczytania z mikroinstala-cji, w szczególności z wyświetlacza, interfejsu użytkownika lub przez port komunikacyjny.

2. Mikroinstalacje wyposaża się co najmniej w port wejściowy RS485 obsługujący protokół komunikacji (np. SUNSPEC).

3. Tabliczka znamionowa mikroinstalacji zawiera co najmniej następujące informacje:

1) nazwę producenta lub znak firmowy;

2) dane umożliwiające identyfikację urządzenia zgodnie z jego właściwościami, w tym typ, numer identyfikacyjny, oznaczenie serii lub partii i numer seryjny;

3) moc znamionową;

4) napięcie znamionowe;

5) częstotliwość znamionową;

6) zakres regulacji współczynnika przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu;

7) numer seryjny;

8) oznakowanie CE.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3:

1) podaje się w języku polskim;

2) umieszcza się również w instrukcji obsługi tej mikroinstalacji w języku polskim.

5. Jeżeli mikroinstalacja nie posiada tabliczki znamionowej, informacje, o których mowa w ust. 3, podaje się w technicznej dokumentacji indywidualnej dla mikroinstalacji, dołączonej przez producenta lub instalatora1).

6. W mikroinstalacji w dostępnych miejscach pod napięciem stosuje się etykiety ostrzegawcze.

IV. Warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym w zakresie regulacji mocy biernej

Mikroinstalacja przyłączona przez przetwornicę jest zdolna do pracy w normalnych warunkach eksploatacji w paśmie tolerancji napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un, z następującą mocą bierną:

1) zgodnie z krzywą charakterystyki zadanej przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zwanego dalej „OSD", w zakresie współczynników przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od cos φ=0,9ind do cos φ =0,9poj, gdzie moc czynna wyjściowa mikroinstalacji jest równa 20% znamionowej mocy czynnej lub większa;

2) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji przy mocy czynnej mniejszej niż 20% znamionowej mocy czynnej.

Rozdział II

Szczegółowe warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

I. Warunki w zakresie uruchomienia mikroinstalacji

1. Uruchomienie mikroinstalacji jest możliwe tylko wtedy, gdy napięcie i częstotliwość, w trakcie pracy mikroinstalacji z mocą znamionową lub nominalną, mieszczą się w dopuszczalnym zakresie oraz w czasie nie krótszym niż minimalny czas obserwacji2). Parametry te są możliwe do ustawienia w mikroinstalacji.

2. Nastawy dla uruchomienia mikroinstalacji lub rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku rozruchu lub działania w warunkach normalnych oraz dla ponownego załączenia po wyłączeniu przez układ zabezpieczeń są następujące:

1) zakres częstotliwości: od 47,5 Hz do 50,1 Hz;

2) zakres napięcia: od 0,85 Un do 1,1 Un;

3) minimalny czas obserwacji: 60 s2);

4) minimalna zwłoka czasowa: 60 s;

5) maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej: 10% mocy maksymalnej mikroinstalacji na minutę.

3. Synchronizacja mikroinstalacji jest w pełni automatyczna, co oznacza, że nie jest możliwe ręczne zamknięcie łącznika między dwoma synchronizowanymi systemami.

Mikroinstalacja powinna być wyposażona w łącznik automatyczny stwarzający przerwę izolacyjną między instalacją odbiorczą a siecią OSD na okres braku napięcia w sieci OSD, z wyłączeniem mikroinstalacji przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.

II. Warunki w zakresie jakości energii

Energia wytwarzana przez mikroinstalację spełnia standardy jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci określone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

III. Warunki w zakresie montażu mikroinstalacji

1. Producent lub instalator mikroinstalacji dostarcza instrukcję montażu lub techniczną dokumentację indywidualną tej mikroinstalacji.

2. Montaż mikroinstalacji jest wykonany przez instalatora posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

3. Właściciel mikroinstalacji dysponuje przygotowanym przez instalatora schematem elektrycznym jednokreskowym mikroinstalacji.

4. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed ingerencją przez osobę nieuprawnioną w ustawienia nastaw zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale I w części II w ust. 1, oraz nastaw zadanych wartości, o których mowa w rozdziale I w części III w ust. 1. Zmiana tych nastaw może być dokonana wyłącznie przez osobę uprawnioną, tj. posiadającą właściwe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie właściwym dla mikroinstalacji danego typu lub energetyczne gr. E, związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

5. Zmiany nastaw, o których mowa w rozdziale I w części II w ust. 1 i w części III w ust. 1, dokonuje się w sposób umożliwiający identyfikację osoby upoważnionej do jej dokonania3).1) Dotyczy na przykład karty instalacji lub innej dokumentacji.

2) Przez minimalny czas obserwacji należy rozumieć okres, w jakim dokonuje się sprawdzenia, czy parametry częstotliwości i napięcia mieszczą się w wymaganym zakresie podanym w ust. 2 pkt 1 i 2.

3) Na przykład przez wpisanie w menu urządzenia kodu umożliwiającego dokonanie zmiany nastaw urządzenia udostępnianego przez producenta lub dystrybutora osobom upoważnionym, przez założenie plomby na urządzeniu.


Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI / ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZANIA MIKROINSTALACJI DO SIECI / ZGŁOSZENIE PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-13
  • Data wejścia w życie: 2023-06-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA