REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1193

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37a:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) w ust. 1a uchyla się pkt 1,

c) uchyla się ust. 1b-1y oraz 7-35;

2) w art. 37c:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 2-4;

3) w art. 37e w ust. 1 i 2 wyrazy „pkt 1 i 2," zastępuje się wyrazami „pkt 2,";

4) uchyla się art. 37gb-37gk;

5) w art. 39a w pkt 1a skreśla się wyrazy „ , oraz opłat za przejazd autostradą";

6) w art. 39b w ust. 1 uchyla się pkt 5, 5ba i 11f;

7) w art. 39f w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemu poboru opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, realizowanych przez:

a) Szefa KAS lub

b) organy Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczone na podstawie art. 13hb ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub

c) jednostkę, o której mowa w art. 13hb ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;",

b) uchyla się pkt 7 i 8;

8) w art. 39k:

a) uchyla się ust. 1a,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek:

1) Szefa KAS lub

2) organu Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczonego na podstawie art. 13hb ust. 1bc ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub

3) jednostki, o której mowa w art. 13hb ust. 1ja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- dokonuje wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5, pkt 6 lit. b i pkt 9.";

9) w art. 39l:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „7 i",

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , oraz opłat za przejazd autostradą",

- w pkt 2 skreśla się wyrazy „7 i",

- w pkt 3:

- - w lit. a skreśla się wyrazy „oraz opłat za przejazd autostradą pobieranych przez Szefa KAS,",

- - w lit. b skreśla się wyrazy „7 i".

Art. 2. [Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji]

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3a:

a) w § 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz opłat dodatkowych",

- uchyla się pkt 4a,

b) w § 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej,",

c) uchyla się § 3;

2) w art. 5 w § 1 uchyla się pkt 6.

Art. 3. [Ustawa o drogach publicznych]

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się pkt 47-49;

2) w art. 13haa:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 37a ust. 1a pkt 1" zastępuje się wyrazami „art. 37a ust. 1a",

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 37a ust. 1a pkt 1" zastępuje się wyrazami „art. 37a ust. 1a";

3) w art. 13iba:

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub wnieść opłatę za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w przypadku, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 lub ust. 1b tej ustawy, zwaną dalej „opłatą za przejazd autostradą" ",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu, uiszczający opłatę elektroniczną, pobieraną przez Szefa KAS, w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40a ust. 5, nie wnosi zabezpieczenia, o którym mowa w art. 13ia ust. 5 pkt 4. Dostawca kart flotowych odpowiada za nieuiszczenie opłaty elektronicznej przez właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, w trybie płatności okresowej z zabezpieczeniem.";

4) w art. 13ibb w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz opłat za przejazd autostradą";

5) w art. 13j uchyla się ust. 2 i 3;

6) w art. 13ma w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b;

7) w art. 13mb:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „i b",

- w pkt 2 uchyla się lit. b;

8) w art. 13mc w ust. 2 skreśla się wyrazy „albo obowiązku wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej";

9) w art. 13md ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw transportu sporządza sprawozdanie zawierające:

1) liczbę zapytań krajowych dotyczących naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej wraz z podaniem liczby zapytań krajowych, które nie skutkowały przekazaniem przez krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 13ma ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2,

2) opis procedowania z naruszeniami obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, który jest sporządzany w oparciu o stosunek liczby naruszeń, w odniesieniu do których skierowano zawiadomienie, o którym mowa w art. 13me ust. 1 pkt 1, do liczby wszystkich naruszeń, w odniesieniu do których Główny Inspektor Transportu Drogowego był uprawniony do wysłania tego zawiadomienia, z uwzględnieniem art. 13mf ust. 2

- zwane dalej „sprawozdaniem KPK".";

10) w art. 13me:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo naruszył obowiązek wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej",

- uchyla się pkt 3,

- w pkt 4 skreśla się wyrazy „albo naruszenie obowiązku wniesienia autostradowej opłaty dodatkowej",

- w pkt 5 wyrazy „pkt 2-4" zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 4",

c) w ust. 5 uchyla się pkt 2;

11) w art. 13o w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy „ , a także art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym";

12) w art. 13p:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „opłaty za przejazd autostradą",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odpowiednio Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo spółka, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 2 albo 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia z Szefem KAS zmianę organizacji ruchu drogowego, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowość poboru opłaty elektronicznej oraz właściwe poinformowanie o zmianach korzystających z dróg publicznych.";

13) w art. 16i:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) współpracować z podmiotami uprawnionymi do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym niezwłocznie przekazywać tym podmiotom, na ich żądanie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dane użytkowników EETS naruszających obowiązki uiszczenia opłaty elektronicznej oraz dane pojazdu stanowiącego własność użytkownika EETS lub znajdującego się w jego posiadaniu;",

b) w ust. 6 w pkt 2:

- w lit. a skreśla się wyrazy „albo obowiązek wniesienia elektronicznej opłaty autostradowej",

- uchyla się lit. b;

14) w art. 16j:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznej opłaty autostradowej,",

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczna opłata autostradowa,";

15) w art. 16k w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

16) w art. 16l w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

17) w art. 16n:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznej opłaty autostradowej,",

b) w ust. 3 i 5 skreśla się wyrazy „oraz elektronicznych opłat autostradowych,";

18) w art. 16s w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz elektroniczną opłatę autostradową";

19) w art. 18 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 9a,

b) w pkt 9b skreśla się wyrazy „oraz opłaty za przejazd autostradą".

Art. 4. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.";

2) w art. 24 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

14. Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.";

3) w art. 80ra skreśla się wyrazy „oraz naruszeń obowiązku wnoszenia opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 760)".

Art. 5. [Ordynacja podatkowa]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.3)) w art. 138d w § 1a skreśla się wyrazy „opłatą za przejazd autostradą w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 659, 1079, 1726 i 1768) lub".

Art. 6. [Ustawa o transporcie drogowym]

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1a uchyla się pkt 3;

2) w art. 50 uchyla się pkt 5;

3) w art. 51:

a) w ust. 5 wyrazy „pkt 1, 4 i 5" zastępuje się wyrazami „pkt 1 i 4",

b) w ust. 6 w pkt 1 w lit. a wyrazy „pkt 2, 3, 4 i 5" zastępuje się wyrazami „pkt 2, 3 i 4";

4) w art. 56 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym";

5) w art. 68 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i pkt 5",

- w lit. a uchyla się tiret czwarte,

b) w pkt 3 uchyla się lit. b.

Art. 7. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 uchyla się pkt 16e;

2) w art. 14 w ust. 1 uchyla się pkt 20c;

3) w art. 47 w ust. 1 w pkt 5 oraz w art. 51a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „pkt 16d-16f" zastępuje się wyrazami „pkt 16d i 16f";

4) w art. 54 w ust. 2 uchyla się pkt 7b;

5) w art. 62 w ust. 5 w pkt 1 w lit. g skreśla się wyrazy „i 16e".

Art. 8. [Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1005) uchyla się art. 14 i art. 15.

Art. 9. [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

W przypadku przejazdu autostradą na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 rozpoczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10. [Środki]

Do środków, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 5, 5ba i 11f ustawy zmienianej w art. 1, uzyskanych po dniu 30 czerwca 2023 r. stosuje się przepisy dotychczasowe oraz zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy porozumienie, o którym mowa w art. 39l ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 11. [Środki Krajowego Funduszu Drogowego]

W okresie realizacji zadań związanych z przejazdami autostradą na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 rozpoczętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy środki Krajowego Funduszu Drogowego mogą być również przeznaczone na eksploatację systemu poboru opłaty za przejazd autostradą na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1. Środki, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą stanowić przychód spółki celowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 186).

Art. 12. [Opłaty za przejazd autostradą]

1. Opłaty za przejazd autostradą, o których mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sposób, o którym mowa w art. 37a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a przejazd autostradą miał zostać rozpoczęty po dniu 30 czerwca 2023 r., podlegają zwrotowi na wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760).

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, o którym mowa w tym przepisie, opłaty za przejazd autostradą wniesione w sposób, o którym mowa w art. 37a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, nie podlegają zwrotowi i stanowią przychód Krajowego Funduszu Drogowego.

Art. 13. [Prowizje]

Prowizję, o której mowa w art. 37a ust. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, należną za wydanie biletu autostradowego za przejazd rozpoczęty do dnia 30 czerwca 2023 r., wypłaca się ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Do wypłaty prowizji stosuje się przepisy dotychczasowe oraz zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy porozumienie, o którym mowa w art. 39l ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 14. [Umowy]

Umowy, których przedmiotem są grunty i nieruchomości w pasie drogowym, zawarte w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 15. [Projekt zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego]

1. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje projekt zmiany planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2023, o którym mowa w art. 39n ustawy zmienianej w art. 1, uwzględniając zmniejszone wpływy tego Funduszu z opłat za przejazd autostradą oraz zmniejszone wydatki na eksploatację systemu poboru opłaty za przejazd autostradą.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy opracowuje projekt zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, i przedstawia go do uzgodnienia:

1) ministrowi właściwemu do spraw transportu;

2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym.

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, następuje w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektu zmiany planu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 16. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 556, 614, 852, 1059 i 1130.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614 i 1059.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996 i 1059.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA