REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1875

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:

1) Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Wyższej Szkole Straży Granicznej;

2) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3) komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;

4) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;

5) komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;

6) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.";

2) w § 5:

a) w ust. 1 po wyrazach „Komendzie Głównej Straży Granicznej," dodaje się wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej,",

b) w ust. 3 po wyrazach „oraz o uchyleniu tego wstrzymania w" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

3) w § 7:

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach „przeprowadza się w" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej albo w",

b) w ust. 3 po wyrazach „jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż" dodaje się wyrazy „Wyższa Szkoła Straży Granicznej oraz";

4) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, albo dokumentów potwierdzających naukę na ostatnim roku szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718),",

b) w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

5) w § 9ba ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kandydat, który uzyskał pozytywną ocenę z testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w celu poprawy oceny może przystąpić do testu sprawności fizycznej przeprowadzanego w trakcie drugiego etapu postępowania w Wyższej Szkole Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie pisemnego zgłoszenia przekazanego do jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której ubiega się o przyjęcie do służby, w terminie do 7 dni od dnia przystąpienia do testu. Wyniki i oceny uzyskane przez kandydata w ramach drugiego etapu postępowania w Wyższej Szkole Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej są wiążące.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a. Posiadanie tytułu profesora albo stopnia naukowego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wyższej Szkole Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 564 i 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208, z 2014 r. poz. 51, z 2017 r. poz. 335, z 2018 r. poz. 679, z 2020 r. poz. 1214, z 2021 r. poz. 834 oraz z 2023 r. poz. 264.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA