REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1913

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej i ekspertom powołanym do udziału w działaniach Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej (Dz. U. poz. 1095 oraz z 2023 r. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia:

1) będących członkami Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, zwanego dalej „ZPHM":

a) lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych oraz diagnostów laboratoryjnych,

b) osób wykonujących zawody medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 i 1675) innych niż wymienione w lit. a,

c) ratowników lub innych osób niezbędnych do realizowania zadań ZPHM, posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

2) ekspertów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu, rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

§ 3. [Wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM członkom ZPHM]

Za pozostawanie w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM członkom ZPHM przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 4. [Wynagrodzenie przysługujące członkowi ZPHM za każdy dzień udziału w działaniach ZPHM]

Za każdy dzień udziału w działaniach ZPHM, polegających na realizacji zadań członka ZPHM, członkowi ZPHM przysługuje wynagrodzenie obliczane jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w wysokości:

1) lekarzowi - 50%;

2) lekarzowi dentyście - 50%;

3) ratownikowi medycznemu - 40%;

4) pielęgniarce - 40%;

5) położnej - 40%;

6) diagnoście laboratoryjnemu - 35%;

7) osobie wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej inny niż wymienione w pkt 1-6 - 40%;

8) ratownikowi posiadającemu zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 30%;

9) innej niż określona w pkt 1-8 osobie niezbędnej do realizowania zadań ZPHM posiadającej zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - 30%.

§ 5. [Wynagrodzenie przysługujące członkowi ZPHM pełniącemu funkcję Szefa ZPHM albo zastępcy Szefa ZPHM]

Za każdy dzień udziału w działaniach ZPHM, polegających na realizacji zadań Szefa ZPHM albo zastępcy Szefa ZPHM, członkowi ZPHM pełniącemu funkcję Szefa ZPHM albo zastępcy Szefa ZPHM przysługuje wynagrodzenie obliczane jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w wysokości:

1) Szefowi ZPHM - 7%;

2) zastępcy Szefa ZPHM - 5%.

§ 6. [Wynagrodzenie eksperta]

Ekspertowi, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, za każdy dzień udziału w działaniach ZPHM przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się do wynagrodzenia członków ZPHM i ekspertów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, począwszy od dnia 12 września 2023 r.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (Dz. U. poz. 1588), które utraciło moc z dniem 12 września 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 1717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-18
  • Data wejścia w życie: 2023-09-19
  • Data obowiązywania: 2023-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA