REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1996

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH0200922)), obejmujący obszar 156,01 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1996)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

388203,12

296717,51

2

388188,12

296791,23

3

388290,39

296904,41

4

388334,75

296953,49

5

388334,45

296956,14

6

388332,67

296971,64

7

388326,53

296996,18

8

388321,30

297024,54

9

388315,94

297030,78

10

388278,56

297027,50

11

388247,60

297015,95

12

388245,29

297022,16

13

388206,28

297044,92

14

388200,86

297059,53

15

388187,66

297067,04

16

388179,04

297187,78

17

388159,66

297215,28

18

388136,12

297028,40

19

388133,32

297023,97

20

388127,04

297026,37

21

388073,88

297062,01

22

388069,86

297063,00

23

388067,54

297063,57

24

388053,10

297056,79

25

388037,20

297057,68

26

388011,73

297072,59

27

387992,25

297079,05

28

387918,73

297082,42

29

387881,71

297091,74

30

387841,67

297096,34

31

387796,91

297107,24

32

387775,63

297111,81

33

387744,67

297110,52

34

387726,10

297112,71

35

387709,11

297118,34

36

387689,98

297126,25

37

387686,77

297125,96

38

387614,30

297119,31

39

387632,43

297083,75

40

387643,02

297070,68

41

387661,01

297052,91

42

387660,46

297036,40

43

387663,40

297013,07

44

387688,15

296960,39

45

387702,75

296881,42

46

387676,30

296857,70

47

387667,83

296848,98

48

387658,61

296839,49

49

387656,98

296837,81

50

387653,60

296834,32

51

387599,47

296893,01

52

387585,69

296899,43

53

387570,41

296905,30

54

387494,08

296907,16

55

387472,36

296911,55

56

387418,45

296921,04

57

387341,11

296934,66

58

387321,20

296938,58

59

387314,20

296937,24

60

387294,52

296932,72

61

387280,36

296929,46

62

387266,31

296926,68

63

387260,73

296925,57

64

387269,49

296856,57

65

387269,62

296855,54

66

387277,94

296789,97

67

387293,97

296722,54

68

387295,23

296703,69

69

387294,86

296699,72

70

387294,76

296698,62

71

387286,61

296611,56

72

387287,75

296564,74

73

387293,21

296546,00

74

387296,37

296538,63

75

387301,14

296527,53

76

387302,59

296524,17

77

387305,47

296517,46

78

387306,40

296515,31

79

387492,10

296276,86

80

387506,46

296252,83

81

387597,30

296100,79

82

387599,76

296096,68

83

387616,31

296067,25

84

387617,59

296064,98

85

387617,80

296064,61

86

387626,40

296049,33

87

387628,14

296046,23

88

387658,54

295992,20

89

387689,14

295922,52

90

387740,93

295783,54

91

387749,10

295761,62

92

387861,65

295741,74

93

387979,08

295723,53

94

388010,94

295718,37

95

388015,87

295717,57

96

388017,85

295717,25

97

388020,81

295716,77

98

388098,34

295704,24

99

388232,85

295651,84

100

388310,46

295624,02

101

388310,46

295624,02

102

388331,80

295604,84

103

388385,37

295556,70

104

388387,81

295554,80

105

388478,35

295484,33

106

388483,30

295480,84

107

388487,82

295482,46

108

388490,23

295483,33

109

388517,12

295561,17

110

388550,99

295659,23

111

388564,83

295699,31

112

388591,66

295776,97

113

388613,92

295841,42

114

388617,88

295852,90

115

388653,15

295951,30

116

388672,79

296006,06

117

388701,12

296085,09

118

388740,44

296194,77

119

388751,21

296224,81

120

388755,51

296236,81

121

388775,38

296288,47

122

388864,90

296521,19

123

388869,05

296531,97

124

388890,40

296587,47

125

388891,88

296601,14

126

388892,31

296605,15

127

388904,89

296721,83

128

388929,31

296793,70

129

388939,80

296824,57

130

388945,73

296875,29

131

388953,02

296945,27

132

388893,88

296957,20

133

388823,37

296971,42

134

388776,07

296799,59

135

388754,04

296712,20

136

388739,68

296655,25

137

388738,59

296650,92

138

388731,03

296642,74

139

388729,37

296637,04

140

388728,81

296635,11

141

388666,30

296650,56

142

388598,61

296655,26

143

388584,49

296652,12

144

388545,98

296645,35

145

388534,68

296640,36

146

388389,89

296576,42

147

388367,72

296572,62

148

388325,36

296590,58

149

388275,68

296611,64

150

388252,89

296624,96

151

388231,74

296644,79

152

388219,13

296662,52

153

388216,79

296665,81

154

388215,23

296668,00

155

388212,39

296672,00

156

388203,12

296717,51


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

3

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY (PLH020092)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA