REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1998

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 8 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 i 1429) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 2 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka;",

b) w pkt 3:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, a także nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz wymagającym szczególnej opieki, w tym elementy metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami,",

- w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) umiejętność pracy ze zróżnicowanymi językowo i kulturowo grupami dzieci:

- pochodzących z rodzin należących do mniejszości narodowych lub etnicznych lub rodzin migrantów,

- zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;",

c) w pkt 4:

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) ochrona praw dziecka,",

- w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) umiejętność efektywnej komunikacji z rodzicami;";

2) w § 4:

a) w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) środowisko rodzinne jako czynnik warunkujący rozwój dziecka;",

b) w pkt 2:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, a także nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz wymagającym szczególnej opieki, w tym elementy metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami,",

- w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) umiejętność pracy ze zróżnicowanymi językowo i kulturowo grupami dzieci:

- pochodzących z rodzin należących do mniejszości narodowych lub etnicznych lub rodzin migrantów,

- zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;",

c) w pkt 3:

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) ochrona praw dziecka,",

- w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) umiejętność efektywnej komunikacji z rodzicami;";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Szkolenia z bloków tematycznych wskazanych w § 1 pkt 4 lit. b i pkt 5, § 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 oraz § 5 pkt 1 nie mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.".

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Programy szkoleń zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia ich zatwierdzenia.

2. W sprawach wszczętych na wniosek o zatwierdzenie programu szkolenia złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym program ten zatwierdza się na okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA