REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2020

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015) (Dz. U. poz. 961) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA (PLH240015)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2020)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA (PLH240015)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

3

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

4

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

7

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

8

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

9

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

10

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

11

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

12

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-10-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA